دستورالعمل: 28411
چاپ مطلب

توافق و تفاهم خوداظهاری عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل امور صنفی

 

شماره: 28411
تاریخ: 12/03/1388
پیوست: دارد
 
 
دستورالعمل
 
510
تبصره 5 ماده 100 و ماده 158
88
م
 
مخاطبین/
ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی....
موضوع
توافق و تفاهم خوداظهاری عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل امور صنفی
پـیـرو دسـتـورالعـمل شـمـاره 126190 مـورخ 5/12/87 و نـامـه شـمـاره 24916/331/232 مورخ 5/3/88 در خصوص توافق و تفاهم خوداظهاری مالیات عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل امور صنفی به پیوست تصویر صورتجلسه مورخ 11/3/1388 این سازمان با شورای اصناف کشور ارسال   می گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا ادارات امور مالیاتی مطابق مفاد صورتجلسه مذکور اقدامات لازم را به عمل آورند.
 
 
 
علی اکبرعرب مازار
 
 
 
 
 
 
صورتجلسه 11/3/88
 
پیرو جلسه مورخه 30/2/88 جلسه ای در تاریخ 11/3/88 فی مابین هیأت رئیسه شورای اصناف کشور و نماینده مجمع توزیعی تهران با جناب آقای محمود شکری معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مالیات عملکرد سال 1387 اصناف کشور تشکیل و مقرر گردید:
1- با عنایت به دستور ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر احمدی نژاد در جلسه مورخ 23/2/88 مسئولین مجامع امور صنفی و اتحادیه های سراسر کشور مبنی بر تعیین مالیات عملکرد 1387 اصناف توسط مسئولین اتحادیه ها در اجرای بند 8 مصوبه شماره 150866/ت 38842/ک مورخه 17/11/86 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی، هیأت رئیسه با مسئولیت رئیس اتحادیه نسبت به تعیین مالیات عملکرد سال 1387 بر اساس درآمد مشمول مالیات تعیین شده هر یک از اعضاء خود حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری اقدام نموده و مراتب را طی فهرستی به شرح فرم پیوست به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.
2- در صورت درخواست رئیس اتحادیه ادارات امور مالیاتی مکلفند سوابق مالیات قطعی یا تشخیصی عملکرد 85 و 86 را در اختیار آنها قرار دهند.
3- هیأت رئیسه به مسئولیت رئیس اتحادیه پس از تعیین مالیات عملکرد 1387 مراتب را به اعضاء خود ابلاغ تا بر اساس آن اعضاء اتحادیه نسبت به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مشخص شده اقدام نمایند.
4- در مواردیکه نظر اتحادیه امور صنفی در تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات حداکثر 10% از اعضاء مشمول این صورتجلسه به نظر رئیس امور مالیاتی ذیربط مورد قبول واقع نشود در این صورت حسب درخواست اداره کل امور مالیاتی اتحادیه صنفی مکلف است اسناد و مدارک مثبته و دلایل توجیهی لازم در تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات را ارائه نماید چنانچه دلایل و مستندات ارائه شده مورد قبول رئیس امور مالیاتی واقع نشود مراتب در یک کارگروه چهار نفره متشکل از رئیس مجمع امور صنفی، رئیس اتحادیه امور صنفی ذیربط، مدیر کل امور مالیاتی و رئیس امور مالیاتی مطرح و مورد تصمیم گیری واقع می شود و در موارد عدم حصول نتیجه موضوع از طریق اداره کل امور مالیاتی طی لیستی جهت اتخاذ تصمیم نهایی به معاونت عملیاتی سازمان امور مالیاتی گزارش گردد.
5- در صورت عدم تمایل هیأت رئیسه اتحادیه ها در خصوص اقدام به تعیین مالیات عملکرد سال 1387، اتحادیه و اعضاء ذیربط می توانند بر اساس الگوی ابلاغی سازمان امور مالیاتی نسبت به تسلیم اظهارنامه از طریق خود اظهاری اقدام نمایند.
 
تبصره: توافقات انجام شده در اجرای الگوهای ابلاغی سازمان امور مالیاتی با مسئولین اتحادیه ها تا تاریخ ابلاغ این صورتجلسه به قوت خود باقی است.
6- مودیانی که نسبت به اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1387، حداقل به میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات تعیین شده طبق نظر اتحادیه اقدام نمایند برای مشمولین بند (ج) ماده 95 در اجرای تبصره 5 ماده 100 مشمول توافق و برای مودیان موضوع بندهای الف و ب ( به استثناء بندهای 1 الی 7و 12 بند الف ماده 95) مشمول تفاهم خوداظهاری خواهند بود.
7- در اجـرای مـقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های مشمول تفاهم خوداظهاری (بندهای الف و ب) و به میزان 5% با نظر مدیر کل امور مالیاتی ذیربط تعیین خواهد شد.
8- اظهارنامه مالیاتی اعضایی که درآمد مشمول مالیات ابرازی آن حداقل به میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات تعیین شده طبق نظر اتحادیه به شرح بند یک فوق باشد قطعی می باشد مگر اینکه در اجرای بند 7 به عنوان نمونه انتخاب یا در اجرای بند 4 مورد قبول واقع نشده باشد.
9- به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات، با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م. 40% ( چهل درصد) مالیات به صورت نقد در زمان تسلیم اظهارنامه و مابقی در اقساط مساوی ماهانه حداکثر تا پایان آذر ماه 1388 تقسیط گردد.
10- در اجرای مقررات ماده 227 قانون مالیاتهای مستقیم هر گاه بر اساس اسناد و مدارک به دست آمده مشخص گردد، درآمد مشمول مالیات مشخصه هر یک از مودیان موضوع این صورتجلسه با درآمد مشمول مالیات ابرازی اختلاف دارد مالیات مابه التفاوت وفق مقررات مطالبه خواهد شد.
مشروط بر اینکه مبلغ مالیات مورد نظر کمتر از000/250 ریال نباشد.
11- تعیین مالیات عملکرد 1387 برای مودیان مالیاتی که سابقه مالیاتی ندارند یا اولین سال فعالیت آنها می باشد با نظر رئیس اتحادیه و مدیر کل امور مالیاتی مربوطه حسب مورد تعیین خواهد شد.
12- مودیانیکه اظهارنامه آنها در اجرای بند 7 این صورتجلسه به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم ابرازی آنان، بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد، مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.
13- با عنایت به اعتماد دولت محترم به اتحادیه ها در تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات اعضای خود، مقتضی است مسئولین اتحادیه ها به منظور استمرار این اعتماد و افزایش تعامل و تفاهم با سازمان امور مالیاتی، در تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات اعضای خود با در نظر گرفتن میزان فعالیت اقتصادی و درآمد واقعی هر یک از اعضای خود اقدام نمایند.
14- ادارات امور مالیاتی مکلفند در تعیین درآمد مشمول مالیات و اعمال معافیت و محاسبه مالیات با مسئولین اتحادیه ها همکاری لازم داشته باشند.
 
 
آقای علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
آقای قاسم نوده فراهانی رئیس شورای اصناف کشور
 
آقای محمود شکری معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
 
اعضاء هیئت رئیسه شورای اصناف کشور آقایان شکریه، ممبینی، افشاری صالح، عزت پور، شیرازی، هاشمی و آقای درستی نماینده توزیعی تهران
 
  
 
 
 
شماره: 126190
تاریخ: 05/12/1387
پیوست:
 
دستورالعمل
 
553
تبصره 5 ماده 100و ماده 158
87
م
 
مخاطبین/
ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
اداره کل امور مالیاتی...........
 
موضوع
دستورالعمل توافق و تفاهم خوداظهاری با اتحادیه ها و مجامع امور صنفی در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100و ماده 158 ق.م.م. و تصویب نامه شماره 150866/ت38842ک کمیسیون اصل 138 قانون اساسی برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل امور صنفی موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 و ماده 158 ق.م.م و تصویب نامه شماره 150866/ت 38842 ک کمیسیون اصل 138 قانون اساسی، به منظور بر قراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری اتحادیه ها و مجامع امور صنفی در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال اقتصادی و موقعیت اقلیمی برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1387 صاحبان محترم مشاغل امور صنفی موضوع ماده 95 ق.م.م و با عنایت به درخواست های مکرر مسئولین محترم امور اصناف استانها، انجام توافق و تفاهم خوداظهاری با اتحادیه ها و مجامع امور صنفی با ابلاغ سه الگو به شرح پیوست به آن امور مالیاتی/ اداره کل محول می گردد تا با رعایت یکی از سه الگوی مذکور نسبت انجام توافق و تفاهم خوداظهاری با اتحادیه ها و مجامع مذکور در چارچوب قوانین و مقررات به شرح زیر اقدام نمایید.
1- در سال جاری ضمن برگزاری جلسات مشترک با تمام مسئولین اتحادیه ها و مجامع امور صنفی الگوهای پیوست تبیین و به آنها ابلاغ گردد.
2- مسئولین محترم اتحادیه ها و مجامع امور صنفی حسب مورد اختیار انتخاب یکی از سه الگوی مذکور را خواهند داشت.
3- پس از انتخاب الگوی مورد نظر توسط هر یک از مجامع یا اتحادیه های امور صنفی مراتب انجام توافق یا تفاهم حسب مورد با رعایت دستورالعمل مربوط صورتجلسه گردد.
4- یـک نـسـخه از صـورتجـلسات تنـظیمـی در ایـن خصـوص، حداکثر تا تاریخ 31/2/1388 به معاونت عملیاتی سازمان ارسال گردد. ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا وضعیت اعضای اتحادیه های امور صنفی در انطباق با هر یک از الگوهای پیوست مشخص گردد.
5- با هماهنگی مجامع واتحادیه امور صنفی اطلاع رسانی لازم به هر یک از مودیان در خصوص توافق و تفاهم به عمل آمده و تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1387 در موعد مقرر قانونی به عمل آید.
 
علی اکبرعرب مازار
 
 
 
ردیف
مالیات قطعی سال 1386 با رعایت سایر شرایط
درصد رشد
1
تا مبلغ 000/000/5 ریال
18%
2
تا مبلغ 000/000/15 ریال
20%
3
بالاتر از مبلغ 000/000/15 ریال
22%
 
 
ردیف
مالیات قطعی سال 1386 با رعایت سایر شرایط
درصد رشد
1
تا مبلغ 000/500 ریال
12%
2
تا مبلغ 000/000/1 ریال
15%
3
تا مبلغ 000/000/5 ریال
18%
4
تا مبلغ 000/000/10 ریال
20%
5
بالاتر از مبلغ 000/000/10 ریال
22%
 

مواد قانونی وابسته
 


ماده 100 - مودیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک­ سال مالیاتی...
 
ماده 158- حذف شد. (1)

1 .به موجب بند 22 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394...

تاریخ سند: 1388/03/12
شماره سند: 28411
کد سند: م/تبصره 5 ماده 100 و ماده 158/1388/510
وضعیت سند: -
امضا کننده: رییس سازمان امور مالیاتی (علی اکبر عرب مازار)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر دستورالعمل ها
 *دستورالعمل تشخیص مالیات سال 69 مشاغل
 صورتجلسه توافق با اتحادیه نانهای حجیم ونیمه حجیم تهران (صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 ق.م.م) در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 ق.م.م برای عملکرد 1386
 صورتجلسه توافق با اتحادیه های امور صنفی در اجرای تبصره 5 ماده 100 ق.م.م برای درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال 1386 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
 مالیات صاحبان وسائط نقلیه عمومی
 توافق و تفاهم خوداظهاری عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل امور صنفی
 دستورالعمل نحوه ی تعیین در آمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد 1386
 چگونگی اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان وسایط نقلیه عمومی
 دسـتورالـعمـل تـوافـق و تـفاهم خـوداظهاری با اتـحادیه ها و مـجـامـع امـور صـنفی در اجـرای مـقررات تبـصـره 5 مـاده 100و مــاده 158 ق.م.م. و تـصـویـب نـامـه شـمـاره 150866/ت38842ک کمیسیون اصل 138 قانون اساسی برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل امور صنفی موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
 دستورالعمل نحوه اخذ و تکمیل اظهارنامه جدید توسط اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل
 توافق و تفاهم خوداظهاری مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل مشمول قانون نظام صنفی- صورتجلسه کارگروه کشوری
 توافق و تفاهم خوداظهاری مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل ماده 95 ق.م.م
 دستورالعمل توافق و تفاهم خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل امور صنفی(مشمول قانون نظام صنفی) در اجرای مـقـررات تـبصـره 5 مـاده 100و ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به بند 8 تصویب نامه شماره 150866/ت38842ک مورخ 17/11/86 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی
 توافق و تفاهم خوداظهاری مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل ماده 95 ق.م.م
 دستورالعمل در خصوص مودیان درخواست کننده طرح پرونده در 251 مکرر
 دریافت اظهارنامه ها به صورت الکترونیکی و کاغذی
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی