دستورالعمل: 230/50014/ص
چاپ مطلب

صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387

 

شماره: 50014/230/ص
تاریخ: 08/04/1388
پیوست: دارد
 
دستورالعمل
 
515
158
88
م
 
مخاطبین / ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
 
موضوع
صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387
احتراما، به پیوست صورتجلسه ی تفاهم خوداظهاری بین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1387 ارسال می گردد.
 
 
محمود شکری
معاون عملیاتی
 
تاریخ اجراء: از تاریخ ابلاغ
مدت اجراء:مطابق دستورالعمل
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
 
 
 
صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387 مشمولین بند(ب) موضوع ماده 95 ق.م.م
 
با توکل به خداوند قادر و در اجرای  ماده 158 ق.م.م و به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری تشکل های حرفه ای در گسترش عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع برای تعیین مالیات عملکرد سال 1387 صاحبان محترم مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 95 ق.م.م جلسه ایی در تاریخ 7/4/1388 با حضور نمایندگان محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و سازمان امور مالیاتی تشکیل، که بعد از شور و تبادل نظر در مورد نحوه فعالیت اعضاء سازمان یاد شده (مشمولین بند ب ماده 95 ق.م.م.) در خصوص میزان مالیات عملکرد سال 1387 آنان تفاهم زیر حاصل گردید:
1- شرط استفاده اعضاء از این تفاهم نامه تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1387 منضم به فهرست اطلاعات مربوط به فعالیتهای مهندسی ساختمان هر یک از اعضاء در موعد مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1387 اعضائی که شرایط این تفاهم نامه را داشته باشد مشمول طرح تفاهم خوداظهاری خواهد بود.
2- نحوه محاسبه مالیات اعضاء طبق ضرایب جدول زیر می باشد:
 
نوع فعالیت
نظارت ساختمان
طراحی ساختمان
محاسبات ساختمان
تأسیسات مکانیک
تأسیسات برق
طراحی مهندسان شهرساز
طراحی
نظارت
طراحی
نظارت
ضریب متراژ
100%
45%
45%
20%
20%
15%
15%
15%
 
3- با در نظر گرفتن ضرایب فوق مالیات هر یک از اعضاء با توجه به میزان کارکرد طبق فهرست موضوع بند1 (یک) به شرح زیر تعیین می گردد:
 
متراژ فعالیت
تا 2270 متر مربع
از 2270 تا 2770 مترمربع نسبت به مازاد 2270 متر
از 2770 تا5000 متر مربع نسبت به مازاد 2770 متر
از 5000 تا 7000 متر مربع نسبت به مازاد 5000 متر
مازاد 7000 متر مزبع
مالیات هر متر مربع
معاف
950 ریال
1450 ریال
1800 ریال
2200 ریال
 
4- چنانچه هر یک از اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان دارای شغل دیگری بوده و از معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م. در آن بخش استفاده نموده باشد،در این صورت مالیات موضوع این دستورالعمل بدون در نظر گرفتن معافیت مقرر، پس از محاسبه از درآمد مشمول مالیات متعلقه تعیین می گردد.
5- به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات مورد تفاهم،40% مالیات به صورت نقد با اظهارنامه و مابقی (با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م.)حداکثر در چهار قسط ماهانه پرداخت گردد.
6- مالیات مکسوره در اجرای ماده 104ق.م.م از مالیات محاسبه شده به شرح فوق کسر می گردد.
7- در اجـرای مـاده 158 ق.م.م. نمـونه انتـخابی بـرای رسـیدگـی از بیـن اظـهارنامه های تسلیمی در چـهارچـوب تفـاهـم خوداظهاری به میزان10% (ده درصد) آن با نظر مدیر کل امور مالیاتی تعیین می گردد. مشروط بر اینکه در دو سال گذشته به عنوان نمونه مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد.
8- اظهارنامه هائی که حائز شرایط مقرر در این تفاهم نامه بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی می گردند.
9- اعضائی که اظهارنامه آنها در اجرای بند(7) این تفاهم نامه به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد در صورتیکه درآمد مشمول مالیات قطعی( قبل از کسر معافیت) بدست آمده با درآمد مشمول مالیات ابرازی طبق اظهارنامه تسلیمی آنان بیش از 15% اختلاف داشته باشد، مشمول حکم ماده 194ق.م.م خواهند بود.
10- این تفاهم نامه با در نظر گرفتن تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسی رشته های معماری، عمران، مکانیک و برق مصوب سال 1385 تنظیم گردیده است. بنابراین چنانچه اسناد و مدارک مثبته ای بدست آید که هریک از اعضاء تعرفه مذکور را رعایت ننموده باشند(حق الزحمه ای بیش از مبلغ تعرفه دریافت نموده باشد)،مالیات مابه التفاوت نسبت به تعرفه یادشده مطابق مقررات ق.م.م. قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
11- هر گاه اسناد و مدارک مثبته ای برای هر یک از اعضاء تحصیل گردد که طبق اسناد مذکور اختلاف متراژ بدست آمده بیش از 2% (دو درصد) متراژ ابرازی مودی باشد، و یا این میزان اختلاف حاکی از درآمد یا فعالیتهای مرتبط دیگری باشد که مدارک آن توسط عضو ارائه نگردیده است، پرونده آن عضو با نظر و تأیید اداره کل مربوطه از تفاهم خوداظهاری خارج و وفق قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد.
12- عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر، مانع از صدور برگ قطعی برای اعضایی که در چارچوب تفاهم، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود. و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در تفاهم، مشمول جریمه مقرر در ماده 190ق.م.م. از تاریخ سر رسید بوده که غیر قابل بخشودگی خواهد بود.
13- در صورتیکه مسئولیت نظارت ساختمان یا محاسبه، به موجب پروانه صادره به عهده دو یا چند نفر محول شود،در این صورت متراژ بین افراد فوق تسهیم می گردد.
14- در صورتیکه پس از صدور پروانه ساختمان، پروانه دیگری جهت افزایش بنا صادر شود،در صورت ابراز متراژ پروانه اولیه در فرم پیوست اظهارنامه به شرح بند(1) به منظور اجتناب از محاسبه مضاعف مالیات، صرفا افزایش بنا بابت پروانه ثانوی ملاک محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت. همچنین هر گاه مهندسی پس از پرداخت مالیات بر اساس متراژ مندرج در برگه های طراحی و نظارت به استناد مدارک مثبته اثبات نماید که امر طراحی و نظارت را انجام نداده است، و این امر مورد تائید مرجع صدور برگه های طراحی و نظارت نیز واقع گردد، در آن صورت مالیات دریافت شده با رعایت مفاد ماده 242 ق.م.م مسترد خواهد شد.
15- سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران مکلف است، تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این تفاهم نامه به عمل آورده، و همچنین آمادگی خود را جهت هر گونه همکاری در خصوص اجرای طرح جامع مالیاتی کشور در مورد اعضاء سازمان متبوع اعلام می نماید.
16- این تفاهم نامه در سه نسخه که هر کدام حکم واحد دارد در تاریخ7/4/1388 تنظیم گردیده است.
 
نمایندگان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران:
 
محسن بهرام غفاری
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
 
محمد علی پور شیرازی
دبیر شورای مالیاتی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
 
احمد راهبی
عضو شورای مالیاتی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
 
کامران انصاری مهابادی
عضو شورای مالیاتی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
احمد آقاخانی مسعود
مشاور مالیاتی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران              
 
 
نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور:
 
 
علی اکبر عرب مازار
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
محمود شکری
معاون عملیاتی
 

 


مواد قانونی وابسته
 
ماده 158- حذف شد. (1)

1 .به موجب بند 22 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394...

تاریخ سند: 1388/04/08
شماره سند: 230/50014/ص
کد سند: م/158/1388/515
وضعیت سند: -
امضا کننده: معاون عملیاتی (محمود شکری)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر دستورالعمل ها
 *دستورالعمل وصول مالیات مقطوع عملکرد 73 مشاغل
 *دستورالعمل در مورد نحوه تسویه و قطعی نمودن مالیات و بخشودگی جرائم
 صورتجلسه تفاهم خود اظهاری با اتحادیه چاپخانه داران تهران (صاحبان مشاغل موضوع بند ماده 95 ق.م.م) در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م برای عملکرد 1386
 صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با سازمان نظام مهندسی ساختمان در اجرای مقررات ماده 158ق.م.م برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1386 مشمولین بند(ب) ماده 95ق.م.م
 صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با مجامع امور صنفی در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م. برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1386 صاحبان مشاغل موضوع بندهای(الف و ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
 توافق و تفاهم خوداظهاری
 صورتجلسه تفاهم خود اظهاری با انجمن داروسازان ایران وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1386
 صورتجلسه تفاهم خود اظهاری با کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی سنگبری های ایران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1386
 برقراری تسهیلات در پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده ، در اجرای بندهای 16و17دستور العمل توافق و تفاهم خود اظهاری مالیات عملکردسال 85 صاحبان مشاغل
 صورتجلسه تفاهم خود اظهاری بین شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به نمایندگی از کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری سراسر کشور وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387
 صورتجلسه تفاهم خواظهاری با کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی سنگبری های ایران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387
 توافق و تفاهم خوداظهاری عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل امور صنفی
 صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین کانون سردفترداران ودفتر یاران وسازمان امورمالیاتی کشوردراجرای ماده 158قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387
 صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387
 تفاهم خوداظهاری درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل امور صنفی در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی