دستورالعمل: 200/72824
چاپ مطلب

گزارشهای حسابرسی مالیاتی در اجرای ماده 272 ق.م.م

 

شماره:72824/200
تاریخ:13/11/1388
پیوست:دارد
 
 
دستورالعمل
 
530
88
272
م
 
مخاطبان/ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی............
موضوع
گزارشهای حسابرسی مالیاتی در اجرای ماده 272 ق.م.م
با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص گزارشهای حسابرسی مالیاتی در اجرای مقررات ماده 272 ق.م.م و به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به گزارشهای مذکور بدین وسیله مقرر می دارد:
1- با توجه به تبصره 4 ماده 5 اصلاحی آیین نامه اجرائی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی در خصوص ارائه تصویر قرارداد حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه در مورد مودیانی که در اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم از خدمات اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران یا سازمان حسابرسی استفاده می نمایند،ادارات امور مالیاتی مکلفند در صورت عدم ارائه قرارداد حسابرسی همراه اظهارنامه مالیاتی عملکرد دوره مالی که از 1/1/1387 به بعد شروع می شود،قرارداد حسابرسی را اخذ و پس از بررسی قرارداد،چنانچه تاریخ تنظیم آن قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه باشد،در اجرای مقررات ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم و بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط نسبت به بررسی گزارش حسابرسی مالیاتی اقدام، در غیر اینصورت و یا در صورت عدم ارائه قرارداد، رأسا نسبت به رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات وفق مقررات اقدام نمایند.
2- در ارتباط با انتخاب بازرس و حسابرس در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکتهای سهامی و درج آگهی آن در روزنامه رسمی کشور(به موجب بخشنامه های شماره 24067 مورخ 20/3/87 و 22051 مورخ 9/4/1387) برای عملکرد دوره مالی که شروع آن از 1/1/1387 به بعد  می باشد، ادارات امور مالیاتی صورتجلسه مجمع عمومی صاحبان سهام برای تصویب صورتهای مالی سال قبل را اخذ نمایند،چنانچه بازرس و حسابرس در مجمع عمومی انتخاب و تصمیمات مجمع عمومی در روزنامه رسمی آگهی شده باشد،لیکن نام حسابرس بدلایلی در آگهی ثبت شرکتها درج نشده باشد،از این حیث ایرادی بر گزارش حسابرسی مالیاتی وارد نمی باشد.بدیهی است در صورت عدم انتخاب حسابرس و بازرس در مجمع عمومی و یا عدم ثبت تصمیمات مجمع عمومی در روزنامه رسمی کشور،گزارش حسابرس مالیاتی ارائه شده در اجرای ماده 272 ق.م.م قابل پذیرش نبوده و ادارات امور مالیاتی وفق مقررات نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام می نمایند.
3- در خصوص استفاده از فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی با توجه به ابلاغ فرم اصلاحی گزارش حسابرسی مالیاتی به موجب بخشنامه شماره 56358/200/ص مورخ 11/6/88 که طی نامه های شماره 55495/200/ص و 55496/200/ص مورخ 4/6/1388 به سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران نیز ابلاغ گردیده است،در اجرای بـند " د" مـاده 272 ق.م.م کـلیه گـزارشـهای تـنـظیـمی بـعد از تـاریـخ 11/6/88 صـرفـا می بایست مطابق فرم نمونه مذکور تنظیم گردیده باشد; در غیر اینصورت به علت عدم اجرای مقررات بند "د" ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم،ادارات امور مالیاتی نسبت به رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات وفق مقررات اقدام نمایند.
 
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
تاریخ اجرا: از تاریخ ابلاغ
مدت اجرا:مطابق دستورالعمل
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی
لطفا هر گونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 33967041 با دفتر امور تشخیص مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.
 
 
شماره: 24067
تاریخ: 20/03/1387
پیوست:
 
بخشنامه
 
018
87
272
م
 
مخاطبین/ ذینفعان
ادارات کل امور مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی
موضوع
انتخاب بازرس و حسابرس در شرکتهای سهامی
نظر به اینکه در شرکتهای سهامی وظایف بازرسی و حسابرسی، در چارچوب مواد 148و 149 قانون تجارت و قانون تاسیس سازمان حسابرسی و مواد 3 و4 آیین نامه اجرایی تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی انجام می گیرد، انتخاب بازرس و حسابرس در مجمع عمومی سالانه بوده که به طور معمول در چهار ماهه اول سال برای تصویب گزارش مالی سال قبل تشکیل می گردد، لذا لزوما تاریخ قرارداد بازرسی و حسابرسی بر اساس مصوبه مجمع مزبور از تاریخ جلسه مجمع به بعد خواهد بود. بنابر مراتب فوق در هنگام دریافت گزارش حسابداران رسمی برای شرکتهای سهامی در اجرای مقررات ماده 272 ق.م.م، لازم است آگهی روزنامه رسمی تصمیمات مجمع که حاوی اسامی حسابرس و بازرس انتخاب شده می باشد را اخذ تا ملاک پذیرش قرارداد حسابرسی و به تبع آن پذیرش گزارش حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات قرار گیرد.
 
 
علی اکبرعرب مازار
 
 
تاریخ اجرا:
مدت اجراء: تا اطلاع ثانوی
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه ها و دستورالعمل های منسوخ(شماره و تاریخ):
 
 
شماره: 22051
تاریخ: 09/04/1387
پیوست:
 
بخشنامه
 
025
87
272
م
 
مخاطبین/ ذینفعان
ادارات کل امور مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی
موضوع
تعیین تاریخ بخشنامه شماره 24067 مورخ 20/3/1387 موضوع انتخاب بازرس و حسابرس در شرکتهای سهامی
پیـرو بخـشنامه شـماره 24067 مــورخ 20/3/87، بــدینوسیله به اطلاع می رساند مفاد بخشنامه مذکور در خصوص نحوه تعیین بازرس و حسابرس در شرکتهای سهامی، برای دوره مالی که شروع آن از 1/1/87 و بـه بعـد مـی باشد جاری خواهد بود.
 
علی اکبر عرب مازار
 
تاریخ اجراء:برای دوره مالی که شروع آن از 1/1/87 به بعد می باشد
مدت اجراء: تا اطلاع ثانوی
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی
بخشنامه ها و دستورالعمل های منسوخ(شماره و تاریخ):
 
 
شماره:56358/200/ص
تاریخ:11/06/1388
پیوست:دارد
 
 
بخشنامه
 
040
272
88
م
 
مخاطبین/
ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی...
موضوع
نمونه فرم اصلاحی گزارش حسابرسی مالیاتی در اجرای بند(د) ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم
در اجـرای مقررات بند(د) ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 5 آیین نامه اصلاحی تبصره 4 ماده واحده چگونگی استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی،به پیوست نمونه فرم اصلاح شده گزارش حسابرسی مالیاتی منضم به دستورالعمل حسابرسی مالیاتی ارسال می گردد.
فرم و دستورالعمل مذکور جایگزین فرم و دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره 35072/3664/211 مورخ 18/6/81 می باشد.
 
علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
تاریخ اجراء: از تاریخ ابلاغ
مدت اجراء: تا اطلاع ثانوی
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی
بخشنامه های منسوخ
بخشنامه شماره 35072/3664/211 مورخ 18/6/81
لطفا هر گونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 33967041 با دفتر امور تشخیص مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.
 
 
 
 
 
 
 
 
شماره:55495/200/ص
تاریخ:04/06/1388
پیوست:
 
 
جناب آقای سهیلی پور
مدیرعامل محترم و رئیس هیأت عامل سازمان حسابرسی
 
احتراما، پیرو نامه شماره 19034/270/232 مورخ 23/2/1388 به پیوست نمونه فرم اصلاح شده گزارش حسابرسی مالیاتی در اجرای مقررات بند(د) ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 5 آیین نامه اصلاحی تبصره (4) ماده واحده چگونگی استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی منضم به دستورالعمل حسابرسی مالیاتی ارسال می گردد. فرم و دستورالعمل مذکور جایگزین فرم و دستورالعمل پیوست نامه صدرالاشاره و بخشنامه شماره 35072/3664/211 مورخ 18/6/1381 این سازمان می باشد،متمنی است دستور فرمایید در تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی که از این تاریخ به بعد تنظیم و در اختیار مودیان قرار می گیرد بر اساس دستورالعمل و فرم نمونه ارسالی اقدام نمایند.
 
 
علی اکبر عرب مازار
 
 
شماره:55496/200/ص
تاریخ:04/06/1388
پیوست:
 
جناب آقای ملک آرائی
دبیر کل محترم جامعه حسابداران رسمی ایران
 
احتراما،پیرو نامه شماره 19032/269/232 مورخ 23/2/1388 به پیوست نمونه فرم اصلاح شده گزارش حسابرسی مالیاتی در اجرای مقررات بند (د) ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 5 آیین نامه اصلاحی تبصره(4) ماده واحده چگونگی استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی منضم به دستورالعمل حسابرسی مالیاتی ارسال می گردد.فرم و دستورالعمل مذکور جایگزین فرم و دستورالعمل پیوست نامه صدرالاشاره و بخشنامه شماره 35072/3664/211 مورخ 18/6/1381 این ازمان می باشد،متمنی است دستور فرمایید حسابداران رسـمـی و مـوسسات حـسـابرسی عـضو آن جـامـعه در تـهیه گـزارش حـسـابرسی مالیاتی که از این تاریخ به بعد تنظیم و در اختیار مودیان قرار می گیرد بر اساس دستورالعمل و فرم نمونه ارسالی اقدام نمایند.
 
علی اکبر عرب مازار
 
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 272- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دی‌ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یاگروههایی از اشخاص حقیقی و حقوقی ک...

تاریخ سند: 1388/11/13
شماره سند: 200/72824
کد سند: م/272/1388/530
وضعیت سند: -
امضا کننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور (علی عسکری)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر دستورالعمل ها
 اخذ گزارشات حسابرسی مالی و مالیاتی در اجرای ماده 272 ق.م.م. تا ساعت 20 روز دوشنبه مورخ 30/7/1386
 ساماندهی استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی در اجرای ماده 272 ق.م.م.
 گزارشهای حسابرسی مالیاتی در اجرای ماده 272 ق.م.م
 گزارش های حسابرسی مالیاتی در اجرای ماده 272 ق.م.م
 دستورالعمل حسابرسی مالیاتی برای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
 نحـوه اجـرای مـاده 6 آییـن نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع تصویب نامه شماره 26510/ت 39039ک مورخ 9/2/1388 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد موضوع اصل 138 قانون اساسی
 دستورالعمل فرآیند و برنامه ریزی رسیدگی و وصول مالیات اشخاص حقوقی و مشاغل
 گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 ق.م.م. برای عملکرد سال 1388
 دستورالعمل چگونگی بررسی پرونده های مالیاتی رسیدگی شده در اجرای مقررات ماده 272 ق.م.م
 دستورالعمل حسابرسی مالیاتی
 دستورالعمل در خصوص رسیدگی به پرونده های مالیاتی توسط سازمان حسابرسی
 دستورالعمل در مورد انتخاب نمونه اظهارنامه 83 مشاغل طرح خوداظهاری
 دستورالعمل حسابرسی مالیاتی برای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در اجرای مقررات ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی