بخشنامه: 13118
چاپ مطلب

آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده

 

شماره:13118
تاریخ:01/08/1389
پیوست:دارد
 
 
بخشنامه
 
055
89
قانون مالیات بر ارزش افزوده
الف
 
 
مخاطبین
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها
موضوع
آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده
به پیوست تصویب نامه شماره 163472/ت43886ک مورخ 22/7/1389 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد در خصوص"آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده"جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد.
 
محمدقاسم پناهی
معاون مالیات برارزش افزوده
 
دامنه کاربرد:1- داخلی:       2- خارجی:
مرجع پاسخگویی:مدیریت امور فنی،حقوقی و اعتراضات مالیات بر ارزش افزوده تلفن:88805106
تاریخ اجراء: 1/7/1387
مدت اجراء:نامحدود
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:-
 
 
 
شماره:163472/ت43886ک
تاریخ:22/07/1389
پیوست:
 
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور
 
وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 11/2/1389 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و شکور و به اسـتناد مـاده (49) قانون مالیات بر ارزش افـزوده- مصوب 1387- و با رعایت تصویب نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:
 
«آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده»
 
فصل اول- تعاریف
ماده1- معانی واژه ها و اصطلاحات به کار برده شده در این آیین نامه به شرح زیر می باشد:
الف- قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 1387-.
ب- تولیدکنندگان: اشخاص حقیقی و حقوقی تولیدکننده و مونتاژ کننده موضوع فصل نهم قانون.
ج- ارایه دهندگان خدمات:اشخاص حقیقی و حقوقی ارایه دهندگان خدمات موضوع فصل نهم قانون.
د- ارزش گمرکی: جمع قیمت خرید کالا،هزینه حمل و نقل و حق بیمه.
هـ- حقوق ورودی: مجموع چهار درصد(4%) ارزش گمرکی کالاهای وارداتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوط توسط هیئت وزیران تعیین و در قالب یک نرخ برابر برای هر ردیف تعرفه در جداول ضمیمه آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درج می شود.
و- مودی: تولیدکنندگان،واردکنندگان و عرضه کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات موضوع فصل نهم قانون.
 
فصل دوم- تکالیف مودیان
ماده2- کلیه تولیدکنندگان خودرو داخلی و نمایندگی های رسمی فروش خودرو خارجی در ایران موظفند تا پایان آذرماه هر سال فهرست انـواع خودرو تـولیـدی یا وارداتـی خـود را (به تـفکیک نوع،تیـپ، سـیستم و بهـای فـروش کارخانه یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی) به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. مهلت مذکور در خصوص خودروهایی که بعد از تاریخ یاد شده تولید یا وارد می شوند،حداکثر تا پانزدهم ماه بعد از تاریخ تولید یا ورود می باشد.
 
ماده3- در اجرای بند(ج) ماده(47) قانون، تولیدکنندگان خودروهای سواری و وانت دو کابین تولید داخل، به استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودروهای عمومی شماره گذاری می شود،موظفند مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهای تولیدی را در تاریخ فروش بر مبنای قیمت فروش کارخانه مندرج در صورتحساب های صادر شده محاسبه و ضمن درج در صورتحساب های یاد شده با رعایت مقررات ماده(21) قانون به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود،واریز نمایند.
تبصره- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(ادارات راهنمایی و رانندگی)، تولیدکنندگان خودروهای داخلی و کلیه نمایندگی های رسمی شرکت های خارجی موظفند به منظور سهولت و دقت در دریافت مالیات و عوارض و تکریم مودیان،مشخصات کامل وسائط نقلیه اعم از نوع،سیستم، تیپ، مدل و نوع سوخت را حسب مورد در شناسنامه خودرو یا اسناد فروش خودرو درج نمایند.
 
ماده4- عدم درج هر یک از موارد یاد شده در بندهای(الف)،(ب)،(ج)، و (د) تبصره (1) ماده (42) قانون در انواع سند تنظیمی اعم از بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات توسط دفاتر اسناد رسمی و همچنین عدم ارسال فهرست کامل نقل و انتقالات انواع خودرو در موعد مقرر قانونی به اداره امور مالیاتی ذیربط، طبق نمونه یا روشی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد، تخلف انتظامی محسوب و مطابق قوانین و مقررات مربوط با آنان عمل خواهد شد.
تبصره- ادارات امور مالیاتی ذیربط تخلف دفاتر اسناد رسمی از مقررات موضوع ماده(42) قانون را برای انجام اقدامات قانونی به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش می نمایند.
 
ماده5- در صورتی که مالیات و عوارض متعلق به نقل و انتقال خودرو، موضوع ماده(42) قانون، مطابق جداول سازمان امور مالیاتی کشور در موعد مقرر پرداخت نگردیده و یا کمتر از میزان مقرر پرداخت شده باشد،دفاتر اسناد رسمی، علاوه بر پرداخت وجه معادل مالیات و عوارض متعلقه و یا مابه التفاوت موارد مذکور، مشمول جریمه ای به میزان دو درصد(2%) در ماه نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده در مدت تأخیر می باشند.جریمه یاد شده غیر قابل بخشش است.
 
ماده6- در اجرای تبصره(2) ماده (42) قانون،دفاتر اسناد رسمی موظفند در تنظیم وکالت نامه های کلی در مورد انتقال امـوال،وکـالت نـسبت بـه فـروش انـواع خـودرو مـشمول مـالیات را تصـریح نمـوده و نـسبت به ترتیبات موضوع تبصره(1) ماده(42) قانون اقدام نمایند.در غیر اینصورت مشمول مقررات مواد(4) و (5) این آیین نامه خواهند شد.
تبصره- تنظیم هر نوع سند خودرو به نام شخص وکیل،در صورتی که در زمان تنظیم سند وکالت خودرو، مالیات نقل و انتقال آن پرداخت شده باشد،مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود.
 
مـاده7- مــالیات وصـول شده از نـقـل و انتـقالات خـودرو  که مـنجـر بـه فـسخ  و اقـاله شده است، قابل استرداد نمی باشد.لیکن در صـورتــی کـه پــس از پـــرداخـت مــالیـات نقـل و انتـقال، مـعامله طبق گواهی دفتر اسناد رسمی مـربوط انـجام نـشده بـاشـد، مالیات وصول شده از مـحل وصولی های جاری بر اساس ضوابط موضوع تبـصره(4) مـاده(42) قـانون، قـابل اسـترداد خـواهد بود. استرداد مالیات مذکور در خـصوص نقل و انتقالات خودروهای دولتی، موضوع تبصره (7) ماده (42) قانون، با تایید دستگاه دولتی مربوط مبنی بر عدم انجام معامله توسط اداره امور مالیاتی ذیربط صورت می پذیرد.
 
ماده8- سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری بانک ملی ایران نسبت به تهیه دستورالعمل اجرایی مربوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق قبوض مخصوص یا روشهای الکترونیکی و ابلاغ آن به واحدهای مالیاتی اقدام نماید.
 
فصل سوم- تکالیف اشخاص ثالث
ماده 9- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است تا پایان آذرماه هر سال فهرست انواع خودرو وارداتی و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آن ها را به تفکیک نوع و مدل به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید.
 
ماده 10- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ( ادارات راهنمایی و رانندگی) موظف است هنگام نقل و انتقال خودروهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و همچنین نقل و انتقال خودروهای واردکنندگان فاقد گواهی نمایندگی رسمی شرکت های سازنده خودروهای خارجی، نسخه پرداخت شده قبض یا گواهی پرداخت مالیات نقل و انتقال مربوط صادر شده توسط ادارات امور مالیاتی ذیربط را اخذ و نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمایند.
 
ماده11- ایرانیانی که به خارج از کشور عزیمت می نمایند، به استثنای اشخاص موضوع ماده (45) قانون، موظفند وجوه موضوع ماده(45) قانون را به حساب تعیین شده واریز و فیش واریزی را در مبادی خروجی به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارایه نمایند.
تبصره1- وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان امور مالیاتی کشور) هر سه سال یک بار پیشنهاد لازم در خصوص تغییرات ارقام مربوط به عوارض خروج از کشور، موضوع ماده (45) قانون را با توجه به نرخ تورم به هیئت وزیران برای تصویب ارایه می نماید.
تبصره2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است رسید پرداخت وجوه موضوع این ماده را در هنگام خروج مسافر از مبادی خروجی کشور از مسافران اخذ و رسیدهای دریافتی را پس از کنترل و ممهور کردن به مهر خروج،در پایان هر ماه به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط ارسال نماید.
 
فصل چهارم- مقررات عمومی
ماده 12- اضافه پرداختی مالیات موضوع ماده(42) قانون حسب درخواست مودی و پس از رسیدگی ماموران مالیاتی ذیربط و احراز آن با گواهی دفاتر اسناد رسمی و با توجهن به تبصره(6) ماده(17) قانون از محل وصولی جاری و یا درآمد عمومی برابر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مسترد خواهد شد.
 
ماده13- وصول و عوارض خدمات حمل و نقل برون شهری مسافر و عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین،موضوع بندهای(الف) و (ب) ماده(43) قانون، توسط شهرداری محل انجام می گیرد و عوارض یاد شده حسب مورد به حساب شهرداری محل فروش بلیط یا محل فعالیت واریز می گردد. عوارض شماره گذاری موضوع بند (ج) ماده(43) توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول و به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور، موضوع تبصره(2) ماده(39) قانون، واریز تا حسب ترتیبات تبصره یاد شده توزیع و هزینه گردد.
تبصره1- مالیات و وجوه دریافتی موضوع مواد(42)،(43) و (45) قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می گردد،مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن است.
تبصره2- مالیات و عوارض موضوع بندهای (الف)،(ب) و (ج) ماده(43) قانون، مشمول حکم ماده(17) قانون و تبصره های آن نمی باشد و مالیات و عوارض پرداختی یاد شده به عنوان اعتبار مالیاتی مودیان قابل احتساب نخواهد بود.
تبصره3- اضافه پرداختی مودیان بابت مالیات و عوارض، موضوع ماده(43) از محل وصولی های جاری مربوط تـوسط سـازمان امـور مـالیاتی کـشور، شـهرداری هـای مـحل و وزارت کـشور حـسب مورد قابل استرداد می باشد.
 
ماده14- کلیه مطالبات معوق مربوط به مالیات و عوارض و وجوهی که دریافت آن ها به موجب این قانون لغو شده است، طبق قوانین و مقررات مربوط توسط دستگاه ها و مراجع ذی ربط وصول و به حساب های مفتوحه واریز گردد.
 
ماده 15- به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و انجام بررسی و رسیدگی های لازم، مأموران ادارات امور مالیاتی ذیربط می توانند به دفاتر اسناد رسمی و مودیان موضوع فصل نهم قانون مراجعه و دفاتر، اسناد و مـدارک آن هـا را رسـیدگی نـمایند. اشـخـاص یـاد شده موظف به ارایه دفاتر،اسناد و مدارک درخواستی می باشند.در صورت عدم ارایه دفاتر، اسناد و مدارک مورد نیاز، مالیات و عوارض متعلق به صورت علی الرأس محاسبه،مطالبه و وصول خواهد شد.چنانچه در رسیدگی یاد شده مابه التفاوت مشخص گردد، مابه التفاوت به نسبت تاریخ تعلق مالیات و عوارض از آنان مطالبه خواهد شد.
تبصره1- اختیارات و مسئولیت های مأموران مالیاتی مصرح در این ماده در خصوص وصول عوارض بندهای (الف)و (ب) ماده(43) قانون به عهده ماموران تشخیص و وصول شهرداری می باشد و مودیان موظفند مطابق مفاد این ماده در مقابل ماموران تشخیص و وصول شهرداری اقدام نمایند.
تبصره2- تاریخ تعلق مالیات و عوارض موضوع بندهای(الف) و (ج) ماده(43) قانون، تاریخ ارایه خدمات یا فروش خودرو می باشد.
تبصره3- در اجـرای مـاده(47) قـانون، مـودیان مـوضوع بنـدهای(الف) مـاده(43) قانـون کـه مـبادرت بـه حـمل و نقل برون شهری مسافر می نمایند، موظفند عوارض متعلقه مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند.عدم پرداخت عوارض یاد شده در موعد مقرر مشمول جریمه ای معادل دو درصد(2%) به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر خواهد بود.
تبصره4- پـرداخت مـالیات و عـوارض شـماره گـذاری خـودرو پس از موعد مـقرر (پانزده روز پس از انقضای دوره مالیاتی سه ماهه موضوع ماده(21) قانون) موجب تعلق جریمه ای معادل دو درصد(2%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تاخیر خواهد بود.
 
ماده16- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد(42) و (43) قانون، حسب مورد بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود.در مواردی که صورتحساب موجود نباشد یا از ارایه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آن واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات و عوارض،بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات یا عوارض می باشد.
 
ماده17- مرجع رسیدگی به شکایات مودیان در خصوص اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارض، موضوع بندهای(الف) و (ب) ماده (43) قانون، کمیسیون موضوع ماده(77) قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری- مصوب 1345- می باشد.
 
ماده18- مرجع رسیدگی به شکایات مودیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول مالیات و عوارض، موضوع بند(ج) ماده(43) و ماده(45) قانون، هیئت حل اختلاف مالیاتی می باشد که برابر مقررات ماده (216) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- و تبصره(2) آن به شکایات مذکور رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود. رأی صادر شده قطعی و لازم الاجرا می باشد.
 
ماده 19- کلیه خودروهایی که با پلاک دولتی، شخصی و عمومی شماره گذاری شده اند، در صورت تبدیل یا تعویض پلاک، مشمول مقررات موضوع بند(ج) ماده(43) نخواهند بود.
 
ماده20- خودروهای سفارتخانه ها، کنسولگری ها و نمایندگان سیاسی و فرهنگی خارجی و مأمورین آنها، سازمان های بین المللی و کارشناسان خارجی مأمور از طرف آن ها که از پلاک های خاص استفاده می نمایند، مشمول پرداخت مالیات و عوارض شماره گذاری موضوع بند(ج) ماده(43) قانون نخواهد بود و در صورت واگذاری اتومبیل به سایر اشخاص مشمول مالیات و عوارض شماره گذاری خواهد بود.
 
ماده21- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری در خصوص خودروهای صادراتی ساخت داخل که توسط اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور و یا دارندگان کارنامه شغلی در خارج از کشور و یا سایرین وارد کشور می شود، بر اساس تبصره(6) ماده(42) قانون، قیمت فروش کارخانه خواهد بود.
 
این تصویب نامه در تاریخ 11/7/1389       به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
 
 
 
محمد رضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور
 
 
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 216 ـ مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات ‌اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی‌که طبق مقررات اجرا...
 
ماده 17- مالیاتهایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت...
 
ماده 39- مودیان مکلفند عوارض و جرائم متعلق موضوع ماده (38) این قانون را به حسابهای رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی...
 
ماده 42- مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین های راهسازی ، کارگاهی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه چرخه موتوری...
 
ماده 43- مالیات و عوارض خدمات خاص به شرح زیر تعیین می گردد:
الف- حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی( به است...
 
ماده 45- به دولت اجازه داده می شود بابت خروج هر مسافر از مرزهای هوایی دویست و پنجاه هزار(000/250) ریال و از مرزهای دریایی و زمینی مبل...
 
ماده 47-
الف- اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی می نمایند، مکلفن...
 
ماده 49- آئین نامه اجرائی احکام مقرر در این فصل حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصا...
 
ماده 21- مودیان مالیاتی مکلفند، اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه ودستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین واعلام می ...

تاریخ سند: 1389/08/01
شماره سند: 13118
کد سند: ال/قانون ماليات بر ارزش افزوده/1389/055
وضعیت سند: -
امضا کننده: معاونت مالیات بر ارزش افزوده (محمـــد قاســـم پناهــی)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *عملیات اجرایی با توجه به قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
 موارد طرح در هیاتهای حل اختلاف
 قابل طرح بودن آرا هیات ها در مراحل بعد
 *قید علت عدم حضور نماینده صنف در رای هیاتهای حل اختلاف
 *درج مهلت اعتراض به آراء صادره توسط هیئت 216 در متن آراء در زمانیکه بعنوان هیئت بدوی یا تجدید نظر رای دهند
 *در مورد پرونده هاییکه مودی ادعا مینماید مالیات از غیر مودی مطالبه شد
 دستورالعمل در خصوص مودیان درخواست کننده طرح پرونده در 251 مکرر
 دستورالعمل ارشادی در خصوص نحوه تشخیص اعطای تخفیف و رد ننمودن دفاتر مودیان به مامورین تشخیص و ممیز کل و هیأتهای حل اختلاف
 تشخیص و مطالبه مالیات پیله وران شاغل در نقاط مرزی کشور و اخذ مالیات مربوطه از مودیان واقعی
 درج زمان اعتراض به رأی هیئت حل اختلاف در متن آراء صادره
 فرم درخواست ارجاع پرونده به هیآت موضوع ماده 251 مکرر ق.م.م
 آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده
 ارسال دادنامه وحدت رویه شماره 961 مورخ 27/5/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، درباره قابل طرح و استماع نبودن اعتراض مودیان مالیاتی نسبت به برگ مالیات قطعی در دیوان عدالت اداری
 نحوه اعمال حکم تبصره (2)‌ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم در قانون مالیات بر ارزش افزوده
 اعمال معافیت مالیاتی در عملکرد سالهای 1393و1394 در صورت تایید اتحادیه های صنفی ذیربط مبنی بر نصب و استفاده از صندوق های مکانیزه فروش
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی