دستورالعمل: 230/8457/ص
چاپ مطلب

دستور العمل خود اظهاری اعضای کانون کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1389

 

شماره : 8457/230/ص
تاریخ : 11/4/1390
پیوست : دارد
دستور العمل
 
516
1390
158
م
 
مخاطبین / ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
 
موضوع
دستور العمل خود اظهاری اعضای کانون کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1389
احـتراما ، در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم ، به پیوست دستـور العمـل خـود اظهاری درآمـد مـشمول مـالیات و مـالیـات عـملکرد سـال 1389 کـارشـناس رسـمی دادگـسـتری به شمـاره 8196/200 مـورخ 8/4/1390 ، برای اجراء ارسال می گردد مقتضی است ادارات امور مالیاتی با توجه به دستور العمل مذکور اطلاع رسانی لازم به منظور تسلیم اظهارنامه و تکمیل حساب درآمد هزینه مندرج در فرم اظهارنامه و سایر شرایط دستور العمل بعمل آورند .
 
حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم
 
دامنه کاربرد:1- داخلی:    2- خارجی:
مرجع پاسخگویی:
تاریخ اجراء: مطابق دستور العمل
مدت اجراء:مطابق دستور العمل
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی یا سیستمی
لطفا هر گونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 33967041 با دفتر امور تشخیص مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید .
 
 
 
شماره : 8196/200
تاریخ : 8/4/1390
پیوست :
دستور العمل
 
516
1390
158
م
 
مخاطبین / ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
 
موضوع
دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری دراجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکردسال1389
بنا به اختیار حاصل از ماده 158 ق.م.م ، با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1389 و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی ، استفاده بهینه از منابع ، توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را به مرحله اجرا در آورده است . بنابراین اظهارنامه های تسلیمی هریک از اعضای کانون کارشناسان رسمی دادگستری که به شرح این دستورالعمل و با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد، مشمول طرح خود اظهاری قرار می گیرد:
الف. شرایط خوداظهاری :
1- تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1389 در موعد مقرر قانونی با تکمیل فرم حساب درآمد و هزینه مندرج در اظهارنامه .
2- به منظور اجرای مفاد این دستورالعمل، کانون های سراسر کشور براساس اطلاعات و مدارک واصله از واحدهای قضائی و دستگاههای اجرائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، میزان کارکرد هریک از اعضاء را طبق فرم های گواهی عملکرد مالی کارشناس، با ذکر مشخصات کامل و نشانی آنان حداکثر تا تاریخ 20/4/1390 به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط ارائه می نمایند.
3- اظهارنامه کارشناسان رسمی که میزان درآمد ابرازی آن ها حداقل به میزان مبلغ اعلامی توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری به شرح بند (2) فوق، به اضافه ده (10) درصد آن بابت سایر فعالیت های کارشناسی به صورت آزاد، ابراز شده، و درآمد مشمول مالیات آن نیز حداقل با اعمال ضریب پنجاه درصد (50%) نسبت به رقم مذکور ابراز شده باشد، مشمول خوداظهاری خواهد بود.
4- درج کد ملی و کد پستی ده رقمی محل فعالیت در اظهارنامه تسلیمی، الزامی می باشد.
5- به منظورایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات موضوع این دستورالعمل، با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م. در موارد تقسیط مالیات ابرازی، برای مودیانی که بصورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهـارنامه اقـدام نـموده اند حـداقل 30% مـالیـات بـصورت نقـد به همـراه اظـهارنـامه و مـابقـی در4 قـسـط مـساوی مـاهـانـه تـا پـایان آبـان ماه 1390 تقـسیط می گردد.برای سایر مودیان حداقل 50% مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 4 قسط مساوی ماهانه تا پایان آبان ماه 1390 تقسیط می گردد.
6- مالیات مکسوره دراجرای ماده 104 ق.م.م. با رعایت مقررات از مالیات محاسبه شده بشرح فوق کسر می گردد .
7- اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1389 اعضایی که مطابق با شرایط این دستورالعمل تسلیم شده باشد، مشمول طرح خوداظهاری خواهد بود.
ب. نمونه انتخابی:
8- در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم نمونه انتخابی برای رسـیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی درچارچوب خوداظهاری به میزان 12%( دوازده درصد ) آن، با نظر مدیر کل امور مالیاتی ذیربط تعیین می گردد.
9- اظهارنامه هائی که حائز شرایط مقرر دراین دستورالعمل بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند، قطعی تلقی می گردند.
10- اعضائی که اظهارنامه آنها دراجرای بند (8) این دستورالعمل، به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرارمی گیرد،درصورتیکه درآمد مشمول مالیات قطعی(قبل از کسرمعافیت) با درآمد مشمول مالیات ابرازی طبق اظهارنامه تسلیمی آنان بیش از 15% اختلاف داشته باشد، مشمول حکم ماده 194 ق.م.م. خواهند بود .
 
ج. سایر شرایط :
11- هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای برای هریک از اعضاء تحصیل گردد که مودی درآمدی بیش از درآمد ابرازی اعضاء باشد به استثنای مواردی که به عنوان نمونه انتخاب شده و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار می گیرند در مورد پرونده مالیاتی این گروه از کارشناسان، به شرح زیر اقدام خواهدشد:
الف- درصورت عدم صدور برگ قطعی، با رعایت مرور زمان موضوع ماده 156 ق.م.م اینگونه مودیان از چارچوب این دستورالعمل خارج، و پرونده آنان برابر قانون و مقررات مالیاتهای مستقیم توسط ادارات امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
ب- درصورت صدور برگ قطعی، مابه التفاوت مالیات در اجرای مواد 156 و 227 قانون مالیاتهای مستقیم به علاوه جرایم مربوط مطالبه خواهدشد.
12- عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر، مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانی که در چارچوب این دستورالعمل ، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود . و در صورت عدم پرداخت اقساط در زمان مقرر، نسبت به آن مشمول جریمه موضوع ماده 190 ق.م.م. از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه خواهند بود.
13- کانون کارشناسان رسمی دادگستری مکلف است تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظوررعایت مفاد این دستورالعمل بعمل آورد. همچنین مکلف است اعضای خود را به رعایت تکالیف قانونی جهت نگهداری دفاتر و اسناد و  دارک برای سنوات 1389 و به بعد ترغیب تا امکان تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک فراهم گردد.
14- این دستورالعمل در سه نسخه که هرکدام حکم واحد دارد، تنظیم شده است.
سازمان امور مالیاتی کشور
 
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم
 
شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری
 
مرتضی محمد خان
رئیس
 
مجتبیبهرامعلی
عضو شورا
 
فریدون جعفری مقدم
مشاور امور مالیاتی شورا
 
 
 
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 158- حذف شد. (1)

1 .به موجب بند 22 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394...
 

ماده 95- صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله ا...
 ماده 167- وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و ج...
 
ماده 104- حذف شد . (1)

1 .به موجب بند 25 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/139...
 
ماده 156 ـ ادارة امور مالیاتی مکلف است اظهارنامة مودیان مالیات ‌بر درآمد را در مورد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است حدا...
 
ماده 227ـ در مواردی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان مودی حسب مورد قبول می‌شود و همچنین پس از تشخیص‌ علی الرأس و صدور ب...
 
ماده 190ـ علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات ‌عملکرد موجب تعل...
 
ماده 194ـ مودیانی که اظهارنامة آنها در اجرای مقررات مادة (158) ‌این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مال...

تاریخ سند: 1390/04/11
شماره سند: 230/8457/ص
کد سند: l/158/1390/516
وضعیت سند: -
امضا کننده: معاونت مالیاتهای مستقیم (حسین وکیلی)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر دستورالعمل ها
 *دستورالعمل وصول مالیات مقطوع عملکرد 73 مشاغل
 *دستورالعمل در مورد نحوه تسویه و قطعی نمودن مالیات و بخشودگی جرائم
 صورتجلسه تفاهم خود اظهاری با اتحادیه چاپخانه داران تهران (صاحبان مشاغل موضوع بند ماده 95 ق.م.م) در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م برای عملکرد 1386
 صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با سازمان نظام مهندسی ساختمان در اجرای مقررات ماده 158ق.م.م برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1386 مشمولین بند(ب) ماده 95ق.م.م
 صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با مجامع امور صنفی در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م. برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1386 صاحبان مشاغل موضوع بندهای(الف و ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
 توافق و تفاهم خوداظهاری
 صورتجلسه تفاهم خود اظهاری با انجمن داروسازان ایران وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1386
 صورتجلسه تفاهم خود اظهاری با کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی سنگبری های ایران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1386
 برقراری تسهیلات در پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده ، در اجرای بندهای 16و17دستور العمل توافق و تفاهم خود اظهاری مالیات عملکردسال 85 صاحبان مشاغل
 صورتجلسه تفاهم خود اظهاری بین شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به نمایندگی از کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری سراسر کشور وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387
 صورتجلسه تفاهم خواظهاری با کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی سنگبری های ایران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387
 توافق و تفاهم خوداظهاری عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل امور صنفی
 صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین کانون سردفترداران ودفتر یاران وسازمان امورمالیاتی کشوردراجرای ماده 158قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387
 صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387
 تفاهم خوداظهاری درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل امور صنفی در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی