دستورالعمل: 230/9248/ص
چاپ مطلب

دستور العمل خود اظهاری اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1389

 

شماره : 9248/230/ص
تاریخ : 18/4/1390
پیوست : دارد
دستور العمل
 
520
1390
158
م
 
مخاطبین
امور مالیاتی شهر و استان تهران
موضوع
دستور العمل خود اظهاری اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1389
به پیوست دستور العمل خود اظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 اعضای سازمان نظام مهندسی ،در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم ، جهت اجرا ارسال می گردد .
 
حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم
 
دامنه کاربرد:1- داخلی:    2- خارجی:
مرجع پاسخگویی:
تاریخ اجراء:عملکرد سال 1389
مدت اجراء: مطابق دستور العمل
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی/ سیستمی
لطفا هر گونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 33967041 با دفتر تشخیص مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید . 
 
 
شماره:9892/200/ص
تاریخ:27/04/1390
پیوست:
دستور العمل
 
520
1390
158
م
 
مخاطبین /
ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارت کل امور مالیاتی
 
موضوع
 
دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکردسال 1389 اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان دراجرای ماده 158 جهت مشمولین بند (ب ) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
بنا به اختیار حاصل از ماده 158 ق.م.م ، با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1389 و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی ، استفاده بهینه از منابع ، توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را به مرحله اجرا در آورده است . بنابراین اظهارنامه های تسلیمی هریک از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان که به شرح این دستورالعمل و با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد مشمول طرح خود اظهاری قرار می گیرد:
الف. شرایط خوداظهاری:
1-شرط استفاده اعضاء از این دستورالعمل، تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1389 با تکمیل فرم حساب درآمد و هزینه مندرج در اظهارنامه می باشد .
2- تسلیم فهرست اطلاعات مربوط به فعالیت های مهندسی به تفکیک نوع فعالیت و متراژ کارکرد هریک از آن ها برای هر مورد کار به همراه اظهارنامه که به تایید مراجع ذیربط رسیده باشد.
3- اظهارنامه مالیاتی اعضایی که میزان مالیات آن ها با توجه به متراژ کارکرد بابت فعالیت های مهندسی، با رعایت ضرایب جدول زیر و بر اساس هر متر کارکرد حداقل به میزان مالیات تعیین شده برای هر متر به شرح زیر ابراز شده باشد، مشمول خوداظهاری خواهدبود.
 
نوع فعالیت
نظارت ساختمان
طراحی ساختمان
محاسبات ساختمان
تأسیسات مکانیک
تأسیسات برق
طراحی مهندسان شهرساز
طراحی
نظارت
طراحی
نظارت
ضریب متراژ
100%
45%
45%
20%
20%
15%
15%
15%
 
 
 
 
 
 
متراژ فعالیت
تا 3000 متر مربع
از 3000 تا 4000 مترمربع نسبت به مازاد 3000 متر
از 4000 تا 5000 مترمربع نسبت به مازاد 4000 متر
از 5000 تا 7000 مترمربع نسبت به مازاد 5000 متر
مازاد 7000 مترمربع
مالیات هر متر مربع
معاف
1800 ریال
2300 ریال
2900 ریال
3500 ریال
 
4- درج کد ملی و کد پستی ده رقمی محل فعالیت، در اظهارنامه تسلیمی الزامی می باشد.
5- چنانچه هریک از اعضاءسازمان نظام مهندسی دارای شغل دیگری بوده و از معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م درآن بخش استفاده نموده باشد،دراین صورت حداقل مالیات موضوع این دستورالعمل،بدون درنظرگرفتن معافیت مقرر،پس از محاسبه ازدرآمد مشمول مالیات متعلقه تعیین می گردد. در اجرای این بند، مالیات تا سقف متراژ معافیت براساس نرخ 1800 ریال طبق جدول محاسبه شود.
6-به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات موضوع این دستورالعمل، با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م. در موارد تقسیط مالیات ابرازی، برای مودیانی که بصورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند، حداقل 30% مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در4 قسط مساوی ماهانه تا پایان آبان ماه 1390 تقسیط می گردد.برای سایر مودیان حداقل 40% مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 4 قسط مساوی ماهانه تا پایان آبان ماه 1390 تقسیط می گردد.
تبصره. مودیانی که در اجرای این بند نسبت به تکمیل اظهارنامه الکترونیکی اقدام می نمایند، لازم است پرینت اظهارنامه مذکور را پس از امضاء ، در موعد مقرر قانونی به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند.
7- مالیات مکسوره در اجرای ماده 104 ق.م.م. از مالیات محاسبه شده بشرح فوق کسر می گردد .
ب. نمونه انتخابی:
8-در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب خوداظهاری به میزان 12% (دوازده درصد) آن با نظر مدیرکل امور مالیاتی تعیین می گردد مشروط بر اینکه در دو سال گذشته بعنوان نمونه مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد .
9-اظهارنامه هائی که حائز شرایط مقرر در این دستورالعمل بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند، قطعی تلقی می گردند .
11- اعضایی که اظهارنامه آنها در اجرای بند (8) این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات قطعی ( قبل از کسرمعافیت ) بدست آمده با درآمد مشمول مالیات ابرازی طبق اظهارنامه تسلیمی آنان بیش از 15% اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م. خواهند بود .
ج. سایر شرایط:
12- این دستورالعمل با در نظر گرفتن تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسی رشته های معماری ، عمران ، مکانیک و برق مصوب سال 1389 تنظیم گردیده است، بنابراین چنانچه اسناد و مدارک مثبته ای بدست آید که هر یک از اعضاء تعرفه مذکور را رعایت ننموده باشند(حق الزحمه ای بیش از مبلغ تعرفه دریافت نموده باشد ) مالیات مابه التفاوت نسبت به تعرفه یاد شده، مطابق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم، قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
13-هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای برای هریک از اعضاء تحصیل گردد که حاکی از بیش از 4% (چهار درصد) اختلاف متراژ ابرازی مودی با متراژ مندرج در اسناد و مدارک به دست آمده باشد و یا حاکی از درآمد یا فعالیتهای مرتبط دیگری باشد که مدارک آن توسط عضو ارائه نگردیده است ، پرونده آن عضو با نظر و تائید اداره کل مربوطه از خوداظهاری خارج و وفق قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد .
14- عدم پرداخت اقساط درسررسید مقرر مانع ازصدوربرگ قطعی برای اعضایی که درچارچوب خوداظهاری ، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط تاپایان زمان مقرردر خوداظهاری ، مشمول جریمه مقرر درماده 190 ق.م.م. ازتاریخ سررسید بوده که غیرقابل بخشودگی خواهد بود .
15-در صورتی که مسئولیت نظارت ساختمان یا محاسبه به موجب پروانه صادره به عهده دو یا چند نفر محول شود، در این صورت متراژ بین افراد فوق تسهیم می گردد .
16- در صورتی که پس از صدور پروانه ساختمان ، پروانه دیگری جهت افزایش بنا صادر شود، در صورت ابراز متراژ پروانه اولیه در فرم پیوست اظهارنامه بشرح بند (2) به منظور اجتناب از محاسبه مضاعف مالیات ، صرفا افزایش بنا بابت پروانه ثانوی ملاک محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت. همچنین هرگاه مهندسی پس از پرداخت مالیات براساس متراژ مندرج در برگه های طراحی و نظارت، به استناد مدارک مثبته اثبات نماید که امر طراحی و نظارت را انجام نداده است و این امر مورد تائید مرجع صدور برگه های طراحی و نظارت نیز واقع گردد، در آن صورت مالیات دریافت شده با رعایت مفاده ماده 242 ق.م.م مسترد خواهد شد .
17- چنانچه هریک از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان، برای عملکرد سال 1390 نسبت به دریافت و نگهداری دفتر درآمد و هزینه اقدام ننماید، در سال مذکور، امکان برخورداری از شرایط خوداظهاری را نخواهد داشت.
18- سـازمـان نـظام مهـندسـی ساختمان مکلف است تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این دستور العمل به عمل آورد .
19- این دستور العمل در چهار نسخه تنظیم شده است که هر کدام حکم واحد دارد .
 
نمایندگان سازمان امور مالیاتی
 
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم
 
نمایندگان سازمان نظام مهندسی
 
سعید غفرانی
رئیس سازمان نظام مهندسی
 
منوچهر شیبانی اصل
عضو هیأت مدیره و دبیر شورای مالیاتی سازمان نظام مهندسی
 
محمد علی پور شیرازی
عضو شورای مالیاتی سازمان نظام مهندسی
 
احمد راهبی
عضو شورای مالیاتی سازمان نظام مهندسی
 
احمد آقاخانی مسعود
مشاور و عضو شورای مالیاتی سازمان نظام مهندسی
 
محمود مقدم
نائب رئیس دوم سازمان نظام مهندسی
 
 
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 158- حذف شد. (1)

1 .به موجب بند 22 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394...
 

ماده 95- صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله ا...
 
ماده 101- درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم ...
 ماده 167- وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و ج...
 
ماده 104- حذف شد . (1)

1 .به موجب بند 25 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/139...
 
ماده 190ـ علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات ‌عملکرد موجب تعل...
 
ماده 242- اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که‌...
 
ماده 194ـ مودیانی که اظهارنامة آنها در اجرای مقررات مادة (158) ‌این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مال...

تاریخ سند: 1390/04/18
شماره سند: 230/9248/ص
کد سند: م/158/1390/520
وضعیت سند: -

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر دستورالعمل ها
 *دستورالعمل وصول مالیات مقطوع عملکرد 73 مشاغل
 *دستورالعمل در مورد نحوه تسویه و قطعی نمودن مالیات و بخشودگی جرائم
 صورتجلسه تفاهم خود اظهاری با اتحادیه چاپخانه داران تهران (صاحبان مشاغل موضوع بند ماده 95 ق.م.م) در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م برای عملکرد 1386
 صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با سازمان نظام مهندسی ساختمان در اجرای مقررات ماده 158ق.م.م برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1386 مشمولین بند(ب) ماده 95ق.م.م
 صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با مجامع امور صنفی در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م. برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1386 صاحبان مشاغل موضوع بندهای(الف و ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
 توافق و تفاهم خوداظهاری
 صورتجلسه تفاهم خود اظهاری با انجمن داروسازان ایران وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1386
 صورتجلسه تفاهم خود اظهاری با کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی سنگبری های ایران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1386
 برقراری تسهیلات در پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده ، در اجرای بندهای 16و17دستور العمل توافق و تفاهم خود اظهاری مالیات عملکردسال 85 صاحبان مشاغل
 صورتجلسه تفاهم خود اظهاری بین شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به نمایندگی از کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری سراسر کشور وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387
 صورتجلسه تفاهم خواظهاری با کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی سنگبری های ایران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387
 توافق و تفاهم خوداظهاری عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل امور صنفی
 صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین کانون سردفترداران ودفتر یاران وسازمان امورمالیاتی کشوردراجرای ماده 158قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387
 صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387
 تفاهم خوداظهاری درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل امور صنفی در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی