بخشنامه: 9273
چاپ مطلب

سیاست های اعلامی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیـس جمهـور موضوع قسمت اخیـر ماده (123 ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

شماره: 9273

تاریخ:1390/07/10

پیوست: دارد

بخشنامه

043

90

قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده 38

الف

 

مخاطبین

روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ

مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها

موضوع

سیاست های اعلامی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیـس جمهـور موضوع قسمت اخیـر ماده (123 ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

پیرو دستور العمل های شماره 1855 مورخ 1390/02/11 و شماره 8170 مورخ 1390/6/15 و به منظور اجرای مفاد بند (6) دستور العمل اخیر ، به پیوست تصویر نامه شماره 40/47/58531 مورخ 1390/6/28 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور را که در اجرای مقررات ماده (123 ) قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص اعلام سیاست های توزیع عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلایندگی واحد های تولیدی موضوع تبصره ( 1 ) ماده ( 38 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده واصل گردیده ، جهت بهره برداری و اقدام لازم ارسال می نماید .

محمد قاسم پناهی

معاون مالیات بر ارزش افزوده

دامنه کاربرد:1- داخلی: 2- خارجی:

مرجع پاسخگویی:دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده تلفن:88805106

تاریخ:1390/1/11

مدت اجراء: نامحدود

مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:فیزیکی

     

 

شماره: 1855

تاریخ:1390/02/11

پیوست:

دستورالعمل

502

90

ماده «123» قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

الف

 

مخاطبین

روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها

مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ

موضوع

نحوه توزیع عوارض وصولی از اول سال 1390 بین شهرداریها و دهیاریها

احتراما، در راستای قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، نظر به اینکه بر اساس حکم ماده «123» این قانون «عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند «الف» و تبصره «1» ماده «38» قانون مالیات بر ارزش افزوده درهر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداریها و دهیاری های همان شهرستان توزیع می گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی(پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی بر اساس سیاست های اعلامی معاونت به نسبت تأثیر گذاری، در کمیته ای مرکب ازمعاون برنامه ریزی استان ،فرمانداران شهرستان های ذیربط، مدیر کل محیط زیست و مدیر کل امور مالیاتی استان بین شهرستانهای متأثر توزیع می شود. در صورتی که شهرستانهای متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضاء کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ(پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده معاونت، معاونین برنامه ریزی استانهای ذیربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده اداره کل مالیاتی بر اساس سیاستهای اعلامی معاونت اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.»

مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی به منظور اجرای صحیح و اتخاذ رویه واحد اقدامات اجرایی ذیل را جهت توزیع عوارض از ابتدای سال 1390 به مرحله اجرا درآورند:

1- عوارض موضوع بند«الف» ماده «38» قانون مالیات بر ارزش افزوده اعم از داخل و خارج حریم از ابتدای سال 1390 توسط فعالان اقتصادی به حساب عوارض ارزش افزوده داخل حریم واریز شود.

2- عوارض آلایندگی موضوع تبصره «1» ماده «38» قانون مالیات بر ارزش افزوده اعم از داخل و خارج حریم از ابتدای سال 1390 توسط فعالان اقتصادی به حساب عوارض آلایندگی داخل حریم واریز شود.

3- از ابتدای سال 1390 عوارض وصولی موضوع بند «الف» و تبصره«1» ماده «38» قانون مالیات بر ارزش افزوده از فعالان اقتصادی محدوده جغرافیایی هر شهرستان اعم از داخل یا خارج از حریم (بدون در نظر گرفتن دوره مالیاتی)، بر اساس ضریب جمعیتی بین شهرداریها و دهیاریهای آن شهرستان توزیع گردد.

4- عوارض موضوع بند «الف» ماده «38» و تبصره«1» ماده «38» قانون(واحدهای کوچک تولیدی آلاینده کمتر از پنجاه نفر) در خصوص آن دسته از فعالان اقتصادی که در حریم یک یا چند شهرستان در یک استان واقع شده اند پس از مشخص نمودن سهم عوارض هر شهرستان بر اساس ضریب جمعیتی به حساب شهرداریها و دهیاریهای شهرستانهای ذیربط واریز گردد.

5- عـوارض موضوع بند «الف» ماده «38» و تبصره «1» ماده «38» قانون (واحدهای کوچک تولیدی آلاینده کمتر از پنجاه نفر)درخصوص آن دسته از فـعالان اقتصادی که درحریم یک یا چند شهرستان دربیش ازیک استان واقـع شـده اند پـس از مـشخص نـمودن سهم عوارض هر شهرستان،اداره کل مسئول رسیدگی به پرونده موظف است عوارض شهرستانهای استان حوزه مسئولیت را به حساب شهرداریها ودهیاریهای شهرستان های حوزه مسئولیت و عوارض شهرستانهای سایر استانها را به ترتیب به حساب های عوارض ارزش افزوده داخل حریم و آلایندگی داخل حریم اداره کل امور مالیاتی آن استان واریز نماید.

6- عوارض آلایندگی موضوع تبصره«1» ماده «38» قانون در مورد واحدهای بزرگ تولیدی آلاینده(پنجاه نفر و بیشتر)که آلودگی آنها به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، مطابق سهم تعیین شده توسط کمیته موضوع ماده «123» قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بر اساس ضریب جمعیتی به حساب شهرداریها و دهیاریهای شهرستانهای متأثر از آلودگی واریز گردد.

7- عوارض آلایندگی موضوع تبصره«1» ماده «38» در مورد واحدهای بزرگ تولیدی آلاینده (پنجاه نفر و بیشتر)که آلودگی آنها به بیش از یک شهرستان در یک یا چند استان سرایت کند، مطابق سهم تعیین شده توسط کمیته موضوع قسمت اخیر ماده «123» قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران پس از مشخص نمودن سهم هر شهرستان،اداره کل مسئول رسیدگی به پرونده موظف است که عوارض شهرستانهای استان حوزه مسئولیت اداره کل را بر اساس ضریب جمعیتی به حساب شهرداریها و دهیاریهای شهرستانهای استان حوزه مسئولیت اداره کل و عوارض شهرستانهای سایر استانها به حساب آلایندگی داخل حریم ادارات کل امور مالیاتی سایر استانهای همجوار واریز نماید.

8- ادارات کل امور مالیاتی موظفند که عوارض وصولی از اشخاص حقوقی تولیدی موضوع بند «الف» ماده «38» و تبصره «1» ماده «38» قانون(به استثناء واحدهای تولیدی پنجاه نفر و بیشتر موضوع بند«6و 7» دستورالعمل) و همچنین فروشگاههای زنجیره ای که دارای چند محل فعالیت در بیش از یک یا چند استان می باشند، را پس از مشخص شدن سهم عوارض هر شهرستان،عوارض شهرستانهای استان حوزه مسئولیت اداره کل را به حساب شهرداریها و دهیاریهای شهرستانهای استان حوزه مسئولیت و عوارض شهرستانهای سایر استانها را به ترتیب به حساب های عوارض ارزش افزوده داخل حریم و آلایندگی داخل حریم اداره کل امور مالیاتی استان مربوطه واریز نمایند.

9- چناچه در خصوص تعیین حریم شهرها بین دو یا چند شهرستان برای توزیع عوارض بند «الف» ماده «38» و تبصره «1» ماده «38» قانون(واحدهای کوچک تولیدی آلاینده کمتر از پنجاه نفر) اختلاف وجود داشته باشد.بر اساس نظر مرجع تصویب کننده حریم(شورای برنامه ریزی و توسعه استانها و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور)اقدام گردد.

10- با توجه به اینکه در استان عوار خدمات مخابراتی،آب و برق و گاز به صورت متمرکز وصول می گردد،بنابراین در صورتیکه سهم هر شهرستان از عوارض مذکور مشخص باشد، سهم مزبور بر اساس ضریب جمعیتی همان شهرستان توزیع گردد. در غیر اینصورت بر اساس ضریب جمعیتی استان بین شهرداریها و دهیاریهای استان توزیع گردد.

11- اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ موظف است عوارض وصولی بابت خدمات مخابراتی تلفن همراه را بر اساس وصول عوارض هر استان به حساب ارزش افزوده داخل حریم ادارات کل امور مالیاتی استانهای مربوط واریز نماید.

12- به منظور توزیع متمرکز عوارض در استان تهران، ادارات کل امور مالیاتی مودیان بزرگ و شهر تهران عوارض مربوط به شهرستانهای استان تهران موضوع بند «الف» و تبصره«1» ماده «38» قانون مالیات بر ارزش افزوده را به ترتیب به حساب های ارزش افزوده داخل حریم و آلایندگی داخل حریم اداره کل مالیات بر ارزش افزوده استان تهران واریز نمایند.

13- دفـتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده و ادارات کل امور مـالـیاتی واریز کننده عوارض(به حساب شهرداریها و دهیاریها و سایر ادارات کـل امـور مـالـیاتی)مکلفند وجوه قانونی موضوع مواد «37»،«38»و «39» را کسر و سپس نسبت به واریز مانده عوارض به حساب شهرداریها،دهیاریها و سایر ادارات کل امور مالیاتی اقدام نمایند.

14- دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده و اداراتکل امور مالیاتی واریز کننده عوارض به حساب ارزش افزوده و آلایندگی سایر ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در زمان واریز عوارض،سهم هر شهرستان از عوارض واریز شده را مشخص و به اداره کل مربوط اعلام نمایند.

15- عوارض واریزی توسط دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده بابت وصولی گمرک و ادارات کل امور مالیاتی سایر استانها بابت عوارض موضوع ماده «38» قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب های ارزش افزوده و آلایندگی استان ذیربط،به لحاظ کسر وجوهات قانونی توسط اداره امور مالیاتی وصول کننده عوارض،صرفا بر اساس ضریب جمعیتی شهرستانهای استان ذیربط، قابل واریز به حساب شهرداریها و دهیاریهای شهرستان مربوطه خواهد بود.

16- این معاونت از طریق اداره کل خزانه عناوین حسابهای ارزش افزوده داخل حریم وعوارض آلایندگی داخل حریم را به ترتیب به عنوان عوارض ارزش افزوده کالاها وخدمات وعوارض آلایندگی اصلاح و حسابهای عوارض ارزش افزوده خارج از حریم و آلایندگی خارج از حریم را مسدود خواهد کرد.

17- ادارات کل امور مالیاتی با هماهنگی ادارات کل محیط زیست استان، نسبت به تعیین واحدهای بزرگ تولیدی آلاینده(پنجاه نفر بیشتر)،بر اساس فهرست اعلامی سازمان حفاظت محیط زیست(در هر سال برای اجرا در سال بعد)که آلودگی آنها دو یا چند شهرستان در یک یا چند استان را متأثر می سازد، اقدام و مراتب را به این معاونت اعلام نمایند.

18- در صورت وجود واحدهای تولیدی بزرگ آلاینده در استان که آلودگی آنها دو یا چند شهرستان در استان را متأثر می سازد، اداره کل امور مالیاتی مسئول پیگیری و تشکیل کمیته موضوع ماده «123» در استان خواهد بود.

19- در صورت وجود واحدهای تولیدی بزرگ آلاینده در استان که آلودگی آنها دو یا چند شهرستان در بیش از یک استان را متأثر می سازد، مراتب را جهت پیگیری و تشکیل کمیته موضوع قسمت اخیر ماده«123» به این معاونت اعلام نمایند.

20- فـهرست شهرستانها، شهرها و روستاهای استان با همکاری دفـاتـرامور شهری و شوراها و دفاتر امورروستایی استانداری استان تهیه و میزان جمعیت و ضریب جمعیتی به تفکیک برحسب استان،شهرستان، شهر و روستا تعیین می شود.

21- برای واریز عوارض به حساب شهرداریها و دهیاریها در مواعد مقرر، در اسرع وقت نسبت به پیگیری افتتاح حساب سیبا نزد بانک ملی ایران توسط شهرداریها و دهیاریها اقدام شود.

22- با توجه به اینکه حسابهای رابط ادارات کل امور مالیاتی نزد بانک ملی ایران مفتوح شده است،به منظور سرعت، دقت و سهولت در پرداخت عوارض، حسابهای سیبا توسط شهرداریها و دهیاریها صرفا در بانک ملی ایران و برای واریز عوارض ارزش افزوده افتتاح گردد.

23- در راستای ماده «39» قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض وصولی هر ماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با رعایت مقررات یاد شده به حساب شهرداریها، دهیاریها و وزارت کشور حسب مورد واریز گردد.

24- ادارات کل امور مالیاتی موظفند تا زمان راه اندازی نرم افزار توزیع عوارض در سامانه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده نسبت به تکمیل اطلاعات جدول توزیع عوارض و ارسال آن به دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده، حداکثر تا پایان هر ماه اقدام نمایند.

بدیهی است در صورت هر گونه ابهام در رابطه با تسهیم عوارض، موارد را از طریق دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده پیگیری نمایند.

محمدقاسم پناهی

معاون مالیات بر ارزش افزوده

دامنه کاربرد:1- داخلی: 2- خارجی:

مرجع پاسخگویی:دفتر نظارت بر امور اجرایی

تلفن:83271065- 021- ،83271075- 021

بخشنامه های منسوخ:

تاریخ اجراء:

مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:فیزیکی

     

 

 

شماره :8170

تاریخ : 1390/6/15

پیوست :

دستور العمل

533

1390

ماده«38»قانون مالیات بر ارزش افزوده

الف

 

مخاطبین / ذینفعان

روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها

مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ

موضوع

تشکیل کمیته توزیع عوارض آلایندگی

احتراما، در راستای کمیته توزیع عوارض آلایندگی موضوع ماده« 123» قانون برنامه پنج ساله

توسعه جمهوری اسلامی ایران،ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی به منظور وحدت رویه

اقدامات ذیل را به مرحله اجرا در آورند:

1- دبیرخانه کمیته توزیع عوارض آلایندگی در اداره کل امور مالیاتی ایجاد شود .

2- درخواست های شهرداری شهرستان ها متأثر از آلایندگی واحدهای تولیدی به دبیرخانه کمیته ارسال شود.

3- دبیر خانه کمیته ضمن بررسی درخواست های واصله ،درصورتیکه درخواست مرتبط با شهرداری شهرستان های

همان استان باشد نسبت به ارسال درخواست به دبیرخانه کمیته ملی (معاونت مالیات بر ارزش افزوده)

اقدام نماید.

4- ترکیتب اعضای کمیته استانی عبارتند از 1.معاون برنامه ریزی استان (رئیس کمیته)،2.مدیر کل امـور مـالیاتی استان (دبیر کمیته)،3.مدیر کل محیط زیست استان (عضوکمیته)،4.فرمانداران شهرستان های متآثر ازآلایندگی (اعضای کمیته حسب مورد)

5-درخواست های ارائه شده در کمیته مطروحه از حیث مطابقت با مقررات از جمله تعداد کارکنان واحد تولیدی بررسی شود.

6- در صورت مطابقت درخواست از حیث رعایت مقررات ،نسبت تأثیر آلایندگی واحد تولیدی در هر شهرستان با توجه به سیاست های اعلام شده از طرف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تعیین گردد.

7- تصمیمات مصوب شده در کمیته استانی مطابق فرمت صورتجلسه پیوست این دستور العمل صورتجلسه گردد.

8-هرگونه تغییر در مصوبات از ابتدای ماه بعد ازتاریخی که مصوبات جدید در آن صورتجلسه شده است قابلیت اجرا خواهد داشت.

9- عوارض آلایندگی واحد تولیدی بر اساس نسبت تآثیرگذاری آلایندگی که توسط کمیته مزبور مصوب شده بین شهرستان های ذیربط توزیع گردد وعـوارض تخصـیـص به هـر شـهرسـتـان نـیـزبـا رعــایت شـاخـص جـمعیـت«123»قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران بین شهرداری ها و دهداری ها شهرستان مربوط توزیع شود.

محمد قاسم پناهی

معاون مالیات بر ارزش افزوده

دامنه کاربرد:1- داخلی: 2- خارجی:

مرجع پاسخگویی:دفتر نظارت بر امور اجرایی

تلفن : 83271078-021 ، 88806053 -021

تاریخ اجراء:

مدت اجراء: نامحدود

مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:فیزیکی

     

 


مواد قانونی وابسته
 
ماده 38- نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده (16) این قانو...
 سابر قوانین...

تاریخ سند: 1390/07/10
شماره سند: 9273
کد سند: ال/قانون ماليات بر ارزش افزوده ماده 38/1390/043
وضعیت سند: -
دانلود پیوست
  

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *نحوه صحیح تعیین مالیات مستغلات استیجاری
 ابلاغ قانون اصلاح ماده (1) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب سال 1386
 ابلاغ فهرست محصولات صنایع آلاینده محیط زیست برای اجرا در دوره های مالیاتی سال 1388
 پاسخ به سوالات در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده
 اصلاح تبصره بند 3-1 ماده (1) ضوابط اجرایی استرداد
 فهرست صنایع آلاینده اجرا در سال 1389
 عوارض آلایندگی پالایشگاه ها و واحدهای پتروشیمی موضوع تبصره (1) ماده (38)
 برخی از احکام مالیاتی قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
 ارسال بخش اول فهرست واحـدهای تـولیدی آلاینده محیط زیست برای اجرا در سال 1390
 سیاست های اعلامی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیـس جمهـور موضوع قسمت اخیـر ماده (123 ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
 برخی از احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1390 کل کشور
 تفویض اختیار به اداره کل حفاظت محیط زیست استان ها در خصوص مکاتبه مستقیم ادارات کل مزبور با ادارات کل امور مالیاتی
 پیگیری اقدامات به عمل آمده درخصوص دستورالعمل شماره 1931 مورخ 27/02/1391 موضوع تحقق برنامه عملیاتی ارزش افزوده در سال 1391
 ابطال تعرفه شماره 41 عوارض شهرداری مورد عمل برای سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر اراک درخصوص وضع عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری
 احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1392 کل کشور
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی