بخشنامه: 200/93/106
چاپ مطلب

نحوه اعمال حکم تبصره (2)‌ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم در قانون مالیات بر ارزش افزوده

 

شماره:106/93/200

تاریخ:10/9/1393

پیوست:

بخشنامه

106

93

تبصره(1) و (2)ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم

الف

 

مخاطبین/ ذینفعان

روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ

مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها

موضوع

نحوه اعمال حکم تبصره (2)ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم در قانون مالیات بر ارزش افزوده

به موجب ماده(33) قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام فصل نهم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 03/12/1366 و اصلاحات بعدی آن از جمله ماده(216) قانون مذکور، در خصوص قانون مالیات برارزش افزوده جاری می باشد و بر اساس تبصره 2 ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به مالیاتهای غیر مستقیم (قانون مالیات بر ارزش افزوده) در مواردی که مطالبه مالیات قانونی نیست (اعم از شکلی یا ماهوی) هیأت حل اختلاف مالیاتی مربوط می باشد. بنابراین در اجرای تبصره مذکور مرجع صلاحیتدار جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از مالیات بر ارزش افزوده هیأت حل اختلاف بدوی و یا تجدید نظر حسب مورد خواهد بود.

چنانچه پرونده مودیان موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قبل از صدور این بخشنامه، در هر یک از هیأت های تبصره ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مطرح و منجر به صدور رأی بدوی شده باشد این امر مانع از رسیدگی هیأت تجدید نظر موضوع تبصره 2 ماده مذکور نخواهدبود.

علی عسکری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دامنه کاربرد:

1- داخلی: * 2-خارجی: *

مرجع پاسخگویی:

دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده

تلفن: 88805106

تاریخ اجراء:

تاریخ صدور بخشنامه

مدت اجراء:

نامحدود

مرجع ناظر:

دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:

فیزیکی

بخشنامههای منسوخ:کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های مغایر

      

 

مفاد این بخشنامه به موجب بخشنامه 70-95-200 مورخ 11-10-1395 مبنی بر امکان طرح پرونده­های مالیات و عوارض ارزش افزوده در هیأت موضوع تبصره (2) ماده (216) قانون مالیات های مستقیم کان لم یکن تلقی می­گردد.

شماره: 70-95-200

تاریخ: 11-10-1395

بخشنامه

 

70

95

قانون مالیات بر ارزش افزوده

الف

 

مخاطبین

رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ

مدیران کل محترم امور مالیاتی استان­ها

موضوع

چگونگی تسری حکم موضوع ماده(216) قانون مالیات­های مستقیم به مالیات بر ارزش افزوده

به موجب ماده (33) قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام مربوط به فصل نهم از باب چهارم و همچنین فصل سوم از باب پنجم(به استثناء حکم ماده 215 قانون مالیات های مستقیم ) درخصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری می­باشد.در این چارچوب به منظور اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده و اتخاذ رویه واحد در اجراء به اطلاع می رساند:

1-به استناد قسمت اخیر تبصره (2) ماده (216) قانون مالیات های مستقیم که مقرر گردیده است "مفاد تبصره یادشده شامل آن دسته از مالیات های غیر مستقیم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص باید حل و فصل شود، نخواهد بود";بنابراین به جهت تسری فصل سوم از باب پنجم قانون مالیات­های مستقیم به قانون مالیات و عوارض ارزش افزوده، مقررات تبصره (2) ماده (216) قانون مالیات­های مستقیم در ارتباط با مالیات و عوارض ارزش افزوده به استثنای سایر مالیات­ها و عوارض خاص موضوع فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری نمی­باشد.

2-به استناد تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات­های مستقیم چنانچه شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده(به استثنای سایر مالیات­ها و عوارض خاص موضوع فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده که مشمول حکم تبصره (2) ماده مذکور می­باشد) قبل از قطعیت به موقع اجرا گذارده شده است، در این حالت هیأت حل اختلاف مالیاتی در صورت واردبودن شکایت،در مقام هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی و یا تجدید نظر ضمن صدور رأی به بطلان اجراییه نسبت به صدور قرار رسیدگی و یا صدور رأی مقتضی حسب مورد اقدام می­نماید.بنا به مراتب مذکور، مفاد جزء (2) بند (ب) بخشنامه شماره 25616/7655/4/30 مورخ 14/06/1369 به استثناء مفاد ماده (251) قانون مالیات های مستقیم مبنی بر امکان شکایت مودی یا رئیس امور مالیاتی از رأی آن مرجع به شورای عالی مالیاتی، قابلیت تسری به مالیات و عوارض بر ارزش افزوده را خواهد داشت .

بدیهی است با صدور این بخشنامه مفاد بخشنامه شماره 106/93/200 مورخ 10/9/1393 مبنی بر امکان طرح پرونده­های مالیات و عوارض ارزش افزوده در هیأت موضوع تبصره (2) ماده (216) قانون مالیات های مستقیم کان لم یکن تلقی می­گردد.

سیدکامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دامنه کاربرد:1-داخلی:* 2-خارجی:*

مرجع پاسخگویی: دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده تلفن: 88805106-021

بخشنامه­ های منسوخ:-

تاریخ اجرا: 28/07/1395

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:فیزیکی-الکترونیکی

     

 


مواد قانونی وابسته
 
ماده 216 ـ مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات ‌اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی‌که طبق مقررات اجرا...

تاریخ سند: 1393/09/10
شماره سند: 200/93/106
کد سند: م/تبصره(1)‌ و (2)‌ماده 216 قانون مالياتهاي مستقيم/93/106
وضعیت سند: معتبر
دانلود پیوست
  

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *عملیات اجرایی با توجه به قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
 موارد طرح در هیاتهای حل اختلاف
 قابل طرح بودن آرا هیات ها در مراحل بعد
 *قید علت عدم حضور نماینده صنف در رای هیاتهای حل اختلاف
 *درج مهلت اعتراض به آراء صادره توسط هیئت 216 در متن آراء در زمانیکه بعنوان هیئت بدوی یا تجدید نظر رای دهند
 *در مورد پرونده هاییکه مودی ادعا مینماید مالیات از غیر مودی مطالبه شد
 دستورالعمل در خصوص مودیان درخواست کننده طرح پرونده در 251 مکرر
 دستورالعمل ارشادی در خصوص نحوه تشخیص اعطای تخفیف و رد ننمودن دفاتر مودیان به مامورین تشخیص و ممیز کل و هیأتهای حل اختلاف
 تشخیص و مطالبه مالیات پیله وران شاغل در نقاط مرزی کشور و اخذ مالیات مربوطه از مودیان واقعی
 درج زمان اعتراض به رأی هیئت حل اختلاف در متن آراء صادره
 فرم درخواست ارجاع پرونده به هیآت موضوع ماده 251 مکرر ق.م.م
 آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده
 ارسال دادنامه وحدت رویه شماره 961 مورخ 27/5/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، درباره قابل طرح و استماع نبودن اعتراض مودیان مالیاتی نسبت به برگ مالیات قطعی در دیوان عدالت اداری
 نحوه اعمال حکم تبصره (2)‌ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم در قانون مالیات بر ارزش افزوده
 اعمال معافیت مالیاتی در عملکرد سالهای 1393و1394 در صورت تایید اتحادیه های صنفی ذیربط مبنی بر نصب و استفاده از صندوق های مکانیزه فروش
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی