دستورالعمل: 30/4/8518/15468
چاپ مطلب

*دستورالعملهای مالیاتی شرکتهای تاسیساتی

 

شماره: 15468/8518/4/30
تاریخ: 29/08/1373
پیوست:
 
بمنظور تسهیل و تسریع در تشخیص و وصول مالیات بردرآمد و مالیاتهای تکلیفی شرکتهای تاسیساتی و تجهیزاتی جلسات متعددی با حضور نمایندگان وزارت متبوع و انجمن صنفی شرکتهای مذکور تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر نتیجه منتهی به صورتجلسه مورخ 16/7/73 گردیده است که ضمن تأئید موافقتهای بعمل آمده یک نسخه از آن جهت اجرا و اقدام لازم به پیوست ارسال میگردد . مقتضی است ترتیبی اتخاذ نمایند که مفاد صورتجلسه موصوف توسط کادر تشخیص مالیات و هیأتهای 3 نفری حل اختلاف دقیقا بمورد اجرا گذاشته شود .
 
 
 احمد حسینی
 معاون درآمدهای مالیاتی
 
 
صورتجلسه جلسه ای در تاریخ 16/7/73 در رابطه با مسائل و مشکلات مالیاتی شرکتهای تاسیساتی و تجهیزاتی دردفتر ریاست شورای عالی مالیاتی با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل , ابتدا نمایندگان انجمن صنفی شرکتهای مذکور مسائل و مشکلات صنف خود را با توجه به موارد عنوان شده در نامه 2819-73س مورخ 8/4/73 بیان نموده و سپس بحث و بررسی پیرامون موضوعات مطروحه به عمل آمده و درخصوص بعضی از موارد تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید :
1- قرار شد نماینده انجمن صنفی شرکتهای تاسیساتی و تجهیزاتی از طریق اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران جهت شرکت در هیئت حل اختلاف مالیاتی شرکتهای مزبور معرفی شود .
2- رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی شرکتهای مورد اشاره به هیئت حل اختلاف مالیاتی فوق ارجاع خواهد شد .
3- در مورد مودیانی که نسبت به برگ تشخیص مالیات عملکرد سال 1371 خود معترض باشند می توانند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص برای رفع اختلاف خود با ممیز و یا سرممیزکل ذیربط مراجعه و در صورت عدم حل و فصل پرونده امر برای رسیدگی به هیئت حل اختلاف مالیاتی مورد بحث ارجاع می گردد.
4- نظر به اینکه تدوین ضوابط ویژه برای تحریر و نگهداری دفاتر قانونی توسط پیمانکاران تاسیساتی و تجهیزاتی الزامی است بنابراین قرار شد پیش نویس آئین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر قانونی شرکتهای مذکور و همچنین دستورالعمل رسیدگی به درآمدها و هزینه ها و دارائی ها و بدهیها و نهایتا تشخیص درآمد مشمول مالیات شرکتهای تأسیساتی از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی آنها تا تاریخ 25/8/73 تهیه و تدوین گردد.
5- در مورد مالیات اجاره محل شرکتهای تأسیساتی و تجهیزاتی و همچنین حقوقهای پرداختی آنها به کارکنان خود مقرر گردید انجمن صنفی , شرکتهای مزبور را ملزم نماید تا مفاد تبصره 9 ماده 53 و نیز مقررات قانونی مربوط به بخش مالیات برحقوق مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه مصوب اردیبهشت ماه 1371 دقیقا رعایت شود .
6- از بابت مالیاتهای تکلیفی موضوع ماده 104قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به عملکرد سالهای 1370, 1371و 1372 و شش ماهه اول سال 1373 , کلیه پیمانکاران تأسیساتی مکلفند فهرست کامل دریافت کنندگان وجوه و همچنین نام و نشانی آنها و مبلغ پرداختی در ارتباط با ماده مذکور را به تفکیک هرسال تا پایان بهمن ماه سال 1373 با اخذ رسید تحویل حوزه های مالیاتی مربوط نمایند و چنانچه امکان وصول مالیات از صاحبان درآمد منابع مذکور میسر گردید مسئولیت تضامنی پیمانکاران از جهت پرداخت مالیاتهای تکلیفی موضوع ماده فوق ساقط و درخصوص بخشودگی جرائم تسهیلات لازم معمول گردد .
7- کلیه شرکتهای تأسیساتی و تجهیزاتی از اول مهرماه سال 1373 مکلفند فهرست کامل مشمولین مالیاتهای تکلیفی ماده 104قانون مالیاتهای مستقیم را بانضمام قبض پرداخت مالیات مورد بحث در مهلت مقرر در قانون به حوزه مالیاتی مربوط در قبال اخذ رسید تسلیم نمایند ضمنا حوزه های مالیاتی در مورد پیمانکارانی کهخ اقدام به کسر پرداخت مالیات مزبور ننمایند بایستی نسبت به مطالبه مالیات و جرائم متعلقه اقدام نمایند .

تاریخ سند: 1373/08/29
شماره سند: 30/4/8518/15468
وضعیت سند: -

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر دستورالعمل ها
 تسریع در فرآیند صدور حکم واجدین شرایط انتصاب به سمت نماینده سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی
 انتصاب نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی
 *دستورالعملهای مالیاتی شرکتهای تاسیساتی
 دستورالعمل در خصوص نحوه رسیدگی وقطعی نمودن پرونده ها
 دستورالعمل دادرسی مالیاتی
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی