دستورالعمل: 200/96/503
چاپ مطلب

نحوه توزیع عوارض وصولی از اول سال 1396 بین شهرداری ها و دهیاری ها

شماره:200/96/503

تاریخ: 1396/02/17

دستورالعمل

 

503

96

بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

الف

 

مخاطبین

رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها

مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ

موضوع

نحوه توزیع عوارض وصولی از اول سال 1396 بین شهرداری ها و دهیاری ها

در راستای حکم بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بدینوسیله دستورالعمل توزیع عوارض به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

الف) «عوارض موضوع ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387 و بندهای آن و نیز عوارض آلایندگی موضوع تبصره (1) ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره‌گذاری خودروها به‌شرح زیر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور توزیع می‌گردد:

1- عوارض وصولی بند (الف) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، با رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه مقرر در قانون مذکور و واریز به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه‌داری کل کشور از طریق حساب رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌گردد، به نسبت هفتاد درصد(70%) شهرها و سی‌ درصد(30%) روستاها و مناطق عشایری و براساس شاخص جمعیت به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری به حساب فرمانداری‌های شهرستان مربوط ‌‌‌‌‌واریز می‌گردد تا با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در همان روستاها و مناطق عشایری هزینه شود.

تبصره- عوارض وصولی موضوع این جزء نیاز به طی مراحل تخصیص نداشته و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص صد درصد (100%) به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌گردد.

2- عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع قانون مذکور و عوارض شماره‌گذاری خودروهای موضوع بند (ج) ماده (43) قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه به‌نام سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت دوازده‌ درصد(12%) سهم کلان شهرها، پنجاه‌ و سه‌درصد (53%) سایر شهرها و سی‌ و پنج‌ درصد(35%) روستاها و مناطق عشایری براساس شاخص‌هایی که به موجب دستورالعملی که توسط سازمان و وزارت کشور ابلاغ می‌شود، محاسبه و بین تمام شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و مناطق عشایری توزیع می‌گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان صرف امور عمران و آبادانی همان روستاها و مناطق عشایری شود. همچنین سی‌ درصد (30%) عوارض ارزش افزوده موضوع این جزء دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی شهرستان‌ها برای تأمین زیرساخت‌ها و ارائه خدمات در آنها و تکمیل طرحهای (پروژه‌های) نیمه‌تمام شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان، در اختیار شرکت شهرک‌های صنعتی استان قرار می‌گیرد. این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای استان به نسبت کسر می‌گردد.

تبصره- پنج‌درصد(5%) از مبلغ موضوع سهم سی‌درصد (30%) شهرک‌های استان جهت ارائه خدمات مربوطه در همان شهرک‌ها در اختیار شرکت‌های خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی مصوب 1387/02/31 قرار می‌گیرد. شرکت شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی غیردولتی نیز مشمول این حکم هستند.

در طول برنامه ششم جزء (2) بند (ب) این ماده در بخش مغایرت بر تبصره‌های (1) و (2) ماده (39)‌ قانون مالیات بر ارزش افزوده حاکم است.

3- عوارض‌آلایندگی واحدهای تولیدی موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها (برای روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع می‌گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی(پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاست‌های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور به نسبت تأثیرگذاری، در کمیته‌ای مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان‌های ذی‌ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متأثر توزیع می‌شود.

تبصره- در صورتی که شهرستان‌های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، روسای سازمان برنامه و بودجه استان‌های ذی‌ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استان‌های مربوطه براساس سیاست‌های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.»

ب) ادارات کل امور مالیاتی به منظور اجرای صحیح مقررات و اتخاذ رویه واحد اقدامات اجرایی ذیل را جهت توزیع عوارض از ابتدای سال 1396 به مرحله اجرا در آورند :

1ـ ادارات کل امور مالیاتی موظفند عوارض و جرائم عوارض وصول شده تا پایان سال 1395 را مطابق مقررات قبلی و براساس قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون مالیات بر ارزش افزوده و پس از کسرکسورات قانونی با رعایت شاخص های تعیین شده به حساب های شهرداری ها و دهیاری های ذی‌ربط و وزارت کشور واریز نمایند.

2ـ ادارات کل امور مالیاتی موظفند از ابتدای سال 1396 عوارض و جرائم عوارض وصولی بند (الف) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده (به استثنای عوارض گاز طبیعی) در هر استان را بدون در نظر گرفتن دوره مالیاتی [پس از کسر یک در هزار (001%) موضوع ماده (37) و نیم درصد (0/5%) موضوع تبصره (3) ماده (38) و سه درصد (3%) موضوع تبصره (1) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بیست و هفت صدم درصد (0/27%) از نه درصد (9% )مالیات و عوارض ارزش افزوده (معادل 3% مبلغ وصولی) موضوع مواد 94 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا. و بند «ط» تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 ] به حساب تمرکز وجوه عوارض استان نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند.

مثال) در صورتیکه میزان عوارض وصولی یک استان 1/000/000/000 ریال باشد سهم ذینفعان به ترتیب برابر خواهد بود با:

1/000/000 = 0/001 × 1/000/000/000= ماده (37)

5/000/000 = 0/5%× 1/000/000/000 = تبصره (3) ماده (38)

30/000/000=%3 × 1/000/000/000 = تبصره (1) ماده (39)

24/300/000 =%3× 1/000/000/000= ماده (94) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ج.ا.ا.

934/000/000= تمرکز وجوه عوارض بند (ب) ماده (6) قانون برنامه

*بیست و هفت صدم (0/27%) از نه درصد (9%) معادل با 3% می‌باشد.

3-ادارات کل امور مالیاتی موظفند با توجه به تغییرات قانونی نحوه توزیع عوارض موضوع جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در جزء (3) بند (هـ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398، هفتاد درصد (70%) عوارض واریزی در سال 1398 به حساب تمرکز وجوه عوارض هر استان را بین شهرداری های استان و سی درصد (30%) را بین دهیاری ها و فرمانداری ها (روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) هر استان بر اساس شاخص جمعیت توزیع و به حساب های ذیربط آنها واریز نمایند.(نسبت مذکور برای شهرستان تهران هشتاد و هشت درصد (88%) شهرها و دوازده درصد (12%) روستاها و مناطق عشایری می باشد.[1]

4- ادارات کل امور مالیاتی موظفند با توجه به جزء (2) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع بند «الف» ماده (38) و عوارض شماره گذاری خودرو موضوع بند«ج» ماده (43) و عوارض سیگار موضوع بند (ب) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده را بدون در نظر گرفتن دوره و سال مالیاتی و قبل از کسر هر گونه وجوهات قانونی به حساب شماره 4001001003018495 نزد خزانه داری کل کشور تحت عنوان حساب تمرکز وجوه درآمد موضوع جزء (2) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه واریز نمایند.[2]

5ـ ادارات کل امور مالیاتی موظفند با توجه به تغییرات قانونی نحوه توزیع عوارض موضوع جزء (4) تبصره (14) قانون بودجه سال جاری، از ابتدای سال 1398 عوارض و جرایم وصولی بندهای «ج و د» ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از وصول و کسر یک در هزار (001%) موضوع ماده (37) قانون مالیات بر ارزش افزوده، ظرف مدت یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نمایند تا حسب مقررات توزیع گردد. شایان ذکر است ادارات کل امور مالیاتی می بایست عوارض و جرایم وصولی در سال 1397 ( بدون در نظر گرفتن دوره و سال مالیاتی)، موضوع بندهای یاد شده را قبل از کسر هرگونه وجوهات قانونی به حساب 4001001003018495 نزد خزانه داری کل کشور تحت عنوان حساب تمرکز وجوه درآمد موضوع جزء (2) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه واریز نمایند.[3]

6ـ ادارات کل امور مالیاتی موظفند عوارض آلایندگی واحد های آلاینده موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده که در حریم یک شهرستان قرار دارند را پس از کسر وجوهات قانونی موضوع ماده (37) و تبصره (1) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، بر اساس شاخص جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری های ذی‌ربط (روستا های فاقد دهیاری و مناطق عشایری) شهرستان مربوط توزیع و به حساب های ذی ربط آنها واریز نمایند.

7- ادارات کل امور مالیاتی موظفند عوارض آلایندگی واحدهای بزرگ تولیدی آلاینده (پنجاه نفر و بیشتر ) موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده که آلودگی آنها به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، را ( پس از کسر وجوهات قانونی موضوع ماده (37) و تبصره (1) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده) و تعیین سهم شهرستان های مربوط براساس سیاست‌های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور که به نسبت تأثیر گذاری در کمیته ای مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان های ذی‌ربط، مدیر کل محیط زیست و مدیر کل امور مالیاتی استان) بر اساس شاخص جمعیت بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌های ( روستا های فاقد دهیاری و مناطق عشایری) شهرستان های مربوطه توزیع و به حساب های ذی ربط آنها واریز نمایند.

8ـ ادارات کل امور مالیاتی موظفند عوارض آلایندگی واحد های بزرگ تولیدی آلاینده (پنجاه نفر و بیشتر) موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده که آلودگی آنها به بیش از یک شهرستان در دو یا چند استان سرایت کند را پس از کسر وجوهات قانونی موضوع ماده (37) و تبصره (1) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده (و تعیین سهم هر شهرستان بر اساس سیاست های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور که به نسبت تأثیرگذاری در کمیته ای مرکب از نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، روسای سازمان برنامه و بودجه استان های ذی‌ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نمایندگان ادارات کل امور مالیاتی استان های مربوطه) سهم شهرستان‌های استان تحت مسوولیت خود را براساس شاخص جمعیت بین شهرداری ها و دهیاری ها و فرمانداری های( روستا های فاقد دهیاری و مناطق عشایری) شهرستان های مربوطه توزیع و به حساب های ذی‌ربط و به حساب‌های ذی‌ربط آنها واریز و سهم شهرستان های سایر استان ها را به حساب عوارض آلایندگی استان های مربوطه واریز نمایند تا بر اساس شاخص جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری های (روستا های فاقد دهیاری و مناطق عشایری) شهرستان های مربوطه توزیع و به حسا‌ب‌های ذی ربط آنها واریز شود.

9ـ چنانچه در خصوص حریم مودیان بین شهرستان ها و استان ها برای توزیع عوارض آلایندگی و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده اختلاف نظر وجود داشته باشد بر اساس نظر مرجع تصویب کننده حریم (اداره کل برنامه ریزی و توسعه استان ها و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور) اقدام شود.

10ـ اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ موظف است عوارض وصولی متمرکز بابت سهم استانها موضوع بند (الف) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از کسر وجوهات قانونی مقرر موضوع بند (2) این دستورالعمل به حساب تمرکز وجوه عوارض استان های مربوط واریز نماید.

11ـ به منظور توزیع متمرکز عوارض در استان تهران، ادارات کل امور مالیاتی مودیان بزرگ و مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران و سایر ادارات کل امور مالیاتی وصول کننده عوارض در امور مالیاتی شهر و استان تهران موظفند عوارض ارزش افزوده موضوع بند (الف) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از کسر وجوهات قانونی مقرر موضوع بند (2) این دستورالعمل به حساب تمرکز وجوه عوارض اداره کل مالیات بر ارزش افزوده استان تهران واریز نمایند.

12ـ معاونت مالیات بر ارزش افزوده (دفتر نظارت بر امور اجرائی مالیات بر ارزش افزوده) موظف است عوارض وصولی متمرکز توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و همچنین سایر عوارض وصولی متمرکز، موضوع بند (الف) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از کسر وجوهات قانونی مقرر موضوع بند (2) این دستورالعمل و تعیین سهم هر استان به حساب تمرکز وجوه عوارض استان های مربوطه واریز نماید.

13- معاونت مالیات بر ارزش افزوده (دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده) موظف است عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع بند «الف» ماده (38)، عوارض شماره گذاری خودرو موضوع بند«ج» ماده (43) و عوارض سیگار موضوع بند(ب) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از کسر وجوهات قانونی مقرر و تعیین سهم کلان شهرها، شهرها و روستاهای هر استان، بر اساس دستورالعمل موضوع جزء (2) بند(ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به حساب تمرکز وجوه عوارض استان های مربوطه واریز نماید.[4]

14ـ ادارات کل امور مالیاتی موظفند سی درصد (30%) عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی دریافتی از مودیان(واحد های تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی) واقع در حریم شهرک ها و نواحی صنعتی استان را از سهم شهرهای استان کسر و به حساب شهرک های صنعتی استان واریز نمایند.

15ـ ادارات کل امورمالیاتی موظفند، عوارض وصولی موضوع بند (الف) ماده (38) قانون مالیات برارزش افزوده از مودیانی که محل فعالیت آنها در بیش از یک استان قرار دارد از جمله اشخاص حقوقی تولیدی وفروشگاه های زنجیره ای را مشخص و پس از کسر وجوهات قانونی و تعیین سهم عوارض هر استان، عوارض استان حوزه مسوولیت اداره کل را پس از تعیین سهم شهر ها و روستاها بر اساس شاخص جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری‌ها (روستا‌های فاقد دهیاری و مناطق عشایری) توزیع و به حساب‌های ذی‌ربط آنها واریز و سهم سایر استان ها را به حساب تمرکز وجوه عوارض استان های ذی‌ربط واریز نمایند. تا حسب مقررات پس از تعیین سهم شهر ها و روستاها بر اساس شاخص جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری ها توزیع و به حساب های ذی ربط آنها واریز شود.

16ـ ادارات کل امور مالیاتی و معاونت مالیات بر ارزش افزوده (دفتر نظارت بر امور اجرائی مالیات بر ارزش افزوده) موظفند در زمان واریز عوارض سهم استان ها به حساب تمرکز وجوه عوارض مراتب را جهت توزیع عوارض به ادارات کل امور مالیاتی مربوطه اعلام نمایند.

17ـ ادارات کل امور مالیاتی موظفند عوارض واریزی به حساب تمرکز وجوه عوارض در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با رعایت مقررات یاد شده بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری ها ( روستا های فاقد دهیاری و مناطق عشایری) توزیع و به حساب‌های ذی‌ربط آنها واریز نمایند.

18ـ ادارات کل امور مالیاتی موظفند عوارض شهرداری ها، دهیاری ها، و فرمانداری ها ( روستا های فاقد دهیاری و مناطق عشایری) را صرفا از طریق نرم افزار تسهیم عوارض در سامانه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده توزیع نمایند.

19ـ تا زمان آماده شدن آمار جمعیت شهر ها و روستا ها بر مبنای سرشماری سال 1395 توسط مرکز آمار ایران،آمار جمعیت ارائه شده توسط مرکز آمار ایران بر اساس سرشماری سال 1390 مبنای توزیع عوارض خواهد بود.

20ـ ادارات کل امور مالیاتی موظفند افتتاح یک فقره حساب تمرکز وجوه عوارض نزد خزانه داری کل کشور تحت عنوان عوارض تمرکز وجوه موضوع ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به موجب نامه شماره 242/3263/د مورخ 1396/02/03 ذیحساب و مدیر کل محترم امور مالی سازمان متبوع درخواست شده و طی نامه شماره 55/19968 مورخ 1396/02/11 خزانه داری کل کشور عنوان خزانه معین استان اعلام شده است را پیگیری نمایند.

21ـ در صورتی که فرمانداری های شهرستان های هر استان فاقد حساب جهت واریز عوارض سهم روستاهای فاقد دهیاری ومناطق عشایری باشند ادارات کل امورمالیاتی موظفند با استانداری یا فرمانداری های استان جهت افتتاح یک فقره حساب برای هر فرمانداری در بانک ملی ایران به دلیل سهولت و تسریع در انتقال وجوه مکاتبه و تا حصول نتیجه پیگیری نمایند.

مسوولیت حسن اجرای این دستورالعمل برعهده مدیران کل امورمالیاتی ذی‌ربط خواهد بود. بدیهی است در صورت هرگونه ابهام دررابطه با تسهیم عوارض موارد را از طریق دفترنظارت براموراجرائی مالیات بر ارزش افزوده پیگیری نمائید.

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

دامنه کاربرد:

1-داخلی:     2- خارجی:

مرجع پاسخگویی: دفترنظارت بر امور اجرایی

تلفن:88806053-021

تاریخ:

1396/01/01(جزء 3،4،5 و 13 بند ب با توجه به اصلاحات صورت گرفته از اول سال 1398 لازم الاجرا می باشد.)

مدت اجرا:

تا پایان برنامه پنج ساله ششم توسعه

مرجع­ ناظر:

دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:

سیستمی

      1. به موجب جزء 1 بند الف دستورالعمل شماره 200/98/501 مورخ 1398/02/14 جزء (3) بند(ب)  اصلاح شد.

متن جزء (3) بند(ب)  قبل از اصلاح:

« ادارات کل امور مالیاتی با توجه به تغییرات قانونی نحوه توزیع عوارض موضوع جزء (1) بند ب) ماده (6) قانون اخیرالذکر در بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1397، موظفند عوارض وصولی در سال 1397 به حساب تمرکز وجوه عوارض هر استان را به نسبت هشتاد و هشت درصد (88%) شهری و دوازده درصد (12%) نقاط روستایی و عشایری برای استان تهران و استان­های مشابه نسبت جمعیتی شهر به روستا با استان تهران و هفتاد درصد (70%) نقاط شهری و سی درصد (30%) نقاط روستایی و عشایری برای سایر استان­ها تعیین و براساس شاخص جمعیت به حساب شهرداری­ها، دهیاری­ها و فرمانداری­ها (روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) واریز نمایند. با توجه به استعلام استان های مشابه استان تهران از استانداری ها طی نامه شماره 200/6222 مورخ 1397/01/22، فهرست استانهای مشابه استان تهران متعاقبا اعلام می شود.»

لازم به ذکر است جزء (3) بند ب قبلا به موجب بند 1 دستورالعمل شماره 200/97/3/ص مورخ 1397/02/04 اصلاح گردید.

متن جزء 3 بند (ب) قبل از اصلاح با بند 1 دستورالعمل شماره 200/97/3/ص مورخ 1397/02/04: ادارات کل امور مالیاتی موظفند هفتاد درصد (70%)عوارض واریزی به حساب تمرکز وجوه عوارض هر استان موضوع جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون یاد شده را بین شهرداری های استان و سی درصد (30%) را به حساب دهیاری ها و فرمانداری های (روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) هر استان بر اساس شاخص جمعیت توزیع و به حساب های ذی‌ربط آنها واریز نمایند.

2. به موجب جزء 2 بند الف دستورالعمل شماره 200/98/501 مورخ 1398/02/14 جزء (4) بند(ب)  اصلاح شد.

متن جزء (4) بند(ب)  قبل از اصلاح:

« ادارات کل امور مالیاتی موظفند با توجه به جزء (2) بند (ب) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع بند «الف» ماده (338)، عوارض شماره گذاری خودرو موضوع بند«ج» ماده (43)، عوارض سیگار، بنزین و سوخت هواپیما، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره موضوع بندهای (ب)،(ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده وصولی از ابتدای سال 1397 را بدون در نظر گرفتن دوره مالیاتی و قبل از کسر هرگونه وجوهات قانونی به حساب شماره 4001001003018495 نزد خزانه داری کل کشور تحت عنوان حساب تمرکز وجوه درآمد موضوع جزء (2) بند(ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه واریز نمایند

 لازم به ذکر است جزء (4) بند ب قبلا به موجب بند 2 دستورالعمل شماره 200/97/3/ص مورخ 1397/02/04 اصلاح گردید.

متن جزء 4 بند (ب) قبل از اصلاح با بند 2 دستورالعمل شماره 200/97/3/ص مورخ 1397/02/04: ادارات کل امور مالیاتی موظفند با توجه به جزء (2) بند (ب) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال 1396 عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع بند «الف» ماده (38) و عوارض شماره گذاری خودروهای موضوع بند «ج» ماده (43) قانون مالیات بر ارزش افزوده را بدون در نظر گرفتن دوره مالیاتی و قبل از کسر هرگونه وجوهات قانونی به حساب شماره 4001001003018495 نزد خزانه‌داری کل کشور تحت عنوان حساب تمرکز وجوه درآمد موضوع جزء (2) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه واریز نمایند.

3 . به موجب جزء 3 بند الف دستورالعمل شماره 200/98/501 مورخ 1398/02/14 جزء (5) بند(ب)  اصلاح شد.

متن جزء (5) بند(ب)  قبل از اصلاح:

ادارات کل امور مالیاتی موظفند صرفا عوارض و جرایم وصولی تا پایان سال 1396 موضوع بندهای «ب، ج و د» ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از کسر وجوه موضوع ماده (37) و تبصره (1) ماده (39) این قانون به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نمایند، تا حسب مقررات مربوط توزیع گردد و برای عوارض وصول شده از ابتدای سال 1397 مطابق بند (2) این دستورالعمل اقدام نمایند.

لازم به ذکر است جزء (5) بند ب قبلا به موجب بند 3 دستورالعمل شماره 200/97/3/ص مورخ 1397/02/04 اصلاح گردید.

متن جزء 5 بند (ب) قبل از اصلاح با بند 3 دستورالعمل شماره 200/97/3/ص مورخ 1397/02/04: ادارات کل امور مالیاتی موظفند کماکان عوارض و جرائم موضوع بندهای «ب، ج و د» ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از کسر وجوه موضوع ماده (37) و تبصره (1) ماده (39) این قانون به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نمایند، تا حسب مقررات مربوط توزیع گردد.

4.  به موجب جزء 4 بند الف دستورالعمل شماره 200/98/501 مورخ 1398/02/14جزء (13) بند(ب)  اصلاح شد.

متن جزء (13) بند (ب)  قبل از اصلاح:

«معاونت مالیات بر ارزش افزوده (دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده) موظف است عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع بند «الف» ماده (38)، عوراض شماره گذاری خودرو موضوع بند«ج» ماده (43)، عوارض سیگار، بنزین و سوخت هواپیما،نفت سفید،نفت گاز و نفت کوره موضوع بندهای (ب)،(ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از کسر وجوهات قانونی مقرر و پس از تامین مبلغ موضوع ردیف 110 بخش تغییرات متفرقه قانون بودجه سال 1397 کل کشور از محل عوراض موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده،سهم کلان شهرها، شهرها و روستاهای هر استان تعیین و بر اساس دستورالعمل موضوع جزء (2) بند (ب) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به حساب تمرکز وجوه عوارض استان های مربوطه واریز نماید.»

لازم به ذکر است جزء (13) بند ب قبلا به موجب بند 4 دستورالعمل شماره 200/97/3/ص مورخ 1397/02/04 اصلاح گردید.

متن جزء 13 بند (ب) قبل از اصلاح با بند 4 دستورالعمل شماره 200/97/3/ص مورخ 1397/02/04: معاونت مالیات بر ارزش افزوده (دفتر نظارت بر اموراجرائی مالیات بر ارزش افزوده) موظف است عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی وعوارض شماره گذاری خودرو را پس از کسر وجوهات قانونی مقرر و تعیین سهم کلان شهر ها، شهرها و روستاهای هر استان بر اساس دستور العمل موضوع جزء (2) بند (ب) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به حساب تمرکز وجوه عوارض استان های مربوطه واریز نماید.

 

 


مواد قانونی وابسته
 
ماده 37- یک در هزار از وجوهی که بابت مالیات، عوارض و جرائم متعلق موضوع این قانون وصول می گردد، در حساب مخصوصی در خزانه به نام سازمان ا...
 
ماده 38- نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده (16) این قانو...
 
ماده 43- مالیات و عوارض خدمات خاص به شرح زیر تعیین می گردد:
الف- حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی( به است...
 سابر قوانین...

تاریخ سند: 1396/02/17
شماره سند: 200/96/503
کد سند: ال/37/38/43
وضعیت سند: معتبر
امضا کننده: رییس سازمان امور مالیاتی کشور (سید کامل تقوی نژاد)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر دستورالعمل ها
 دستورالعمل در خصوص مودیان درخواست کننده طرح پرونده در 251 مکرر
 نحوه توزیع عوارض وصولی از اول سال 1390بین شهرداریها و دهیاریها
 نحوه رسیدگی به مالیات بر ارث
 دستورالعمل در خصوص مودیان درخواست کننده طرح پرونده در 251 مکرر
 نحوه توزیع عوارض وصولی از اول سال 1396 بین شهرداری ها و دهیاری ها
 اصلاح دستورالعمل شماره 200/96/503 مورخ 1396/02/17با توجه به تغییرات نحوه توزیع عوارض در قانون بودجه سال 1398
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی