بخشنامه: 30/4/940/3794
چاپ مطلب

وظایف ماموران تشخیص و اعضا ء هیئت حل اختلاف

 

شماره:3794/940/4/30
تاریخ: 02/02/1370
پیوست:
 
با عنایت به اشکالات عدیده ای که شورای عالی مالیاتی ضمن رسیدگی به شکایت مودیان ویا اعضاء شورای مذکور موقع بازرسی های معموله از ادارات کل مختلف، با آن مواجه بوده اند، بدینوسیله مراتب زیر را جهت ابلاغ به مسئولین ذیربط یاد آور می گردد. ضمنا لازم است منبعد سرکشی و پیگیری دقیق معمول فرمائید تا نکات مورد بحث را دقیقا رعایت واز ایجاد وقفه در سیر امور پرونده های مالیاتی جدا پرهیز نمایند.
راجع به هیئت های حل اختلاف مالیاتی در مواردی که حوزه های مالیاتی بدون مراجعه به هیئت موضوع تبصره 3 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 (یا تبصره 1 ماده 81 قانون قبل)، پرونده ای را مورد اقدام قرار داده اند، هیئت های حل اختلاف مالیاتی ملزم به احاله پرونده مذکور به هیئت حسابرسی یاد شده نمی باشد بلکه خود به عنوان یک مرجع مافوق می توانند به موارد اعتراض مودی رسیدگی ورأی صادر نمایند.
2- هیئت های حل اختلاف مالیاتی باید صورت جلسه ای را طوری تنظیم نمایند که راه برای تعبیر وبرداشت های مختلف ویا فتح باب اشکالات دیگر از سوی مودی مسدود گردد. به عنوان مثال باید مودی را راهنمائی کنند در برگ رأی قید نماید "به جز اعتراضات مطروحه، اعتراض دیگری ندارد" تا جای عنوان کردن موارد دیگر در هیئت تجدید نظر یا شورای عالی مالیاتی باقی نباشد.
3- موضوع عدم حضور نماینده اتاق بازرگانی وصنایع معادن یا اصناف یا ... باید با ذکر اینکه "با وجود دعوت قبلی حضور نیافته یا معرفی نگردیده" در صورت جلسه رأی قید گردد.
4- هیئت ها باید حتی الامکان با سوال وجواب بیشتر از مودی ومأمور تشخیص مربوط، تصمیم قطعی اتخاذ واز صدور قرار بی مورد پرهیز کنند.
5- هیئت ها باید مقام بدوی یا تجدید نظر بودن خودرا دقیقا روشن نمایند.
6- اعضاء هیئت ها به درج امضاء در برگ رأی اکتفا نکنند بلکه باید نام ونام خانوادگی وسمت خودرا دقیقا قید نمایند.
7- اگر پرونده های مالیاتی سنوات مختلف مربوط به یک مودی در هیئت حل اختلاف مالیاتی واحد مطرح می گردد بعضی سال ها مشمول مرحله بدوی وبعضی دیگر مرحله تجدید نظر است. لازم است به منظور جلوگیری از بروز اشکال در مراحل بعدی، هریک از موارد بدوی وتجدید نظر مورد صدور رأی جداگانه (در اوراق جداگانه) قرار گیرند.
ب- راجع به مأموران تشخیص وکارشناسان
1- ممیزین کل محترم توجه نمایند که مسئولیت آنان منحصر به حل اختلاف واعمال قدری تخفیف مالیاتی نیست بلکه باید نظارت قانونی خودرا دقیقا اعمال وسرکشی دائم به حوزه های ابوابجمعی خود بنمایند ودر موارد رسیدگی به اعتراضات مودی، وقتی با موضوع نسبتا پیچیده ای برخورد می نمایند، آن را بهانه برای احاله پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی قرار ندهند بلکه با تحقیق و وارسی کافی اتخاذ تصمیم کنند، ضمنا دفاتر خودرا به طور دقیق ومرتب تنظیم نمایند.
2- سرممیزین باید دفاتر اندیکاتور خودرابه طور منظم تحریر ودفاتر حوزه های مالیاتی خود وابوابجمعی خود را همواره مورد بازرسی قرار دهند.
3- مأمورین در موارد ابلاغ با حضور پاسبان یا ژاندارم (قانونی) باید با مراجعه به محل کار یا سکونت طبق حکم تبصره ماده 203 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 عمل نمایند ودلیل این گونه ابلاغ (استنکاف یا عدم حضور) دقیقا در اوراق مالیاتی قید گردد.
4- وقتی استنادی حاکی از کشف درآمد درباره مودی به دست می آید، به لحاظ رعایت عدالت مالیاتی ورفع تبعیض وتأمین حقوق دولت باید سایر پرنده های مالیاتی مشابه نیز بر همان اساس مورد اقدام قرار گیرند.
5- مسئولین باید اسناد مودیان را که نزد خود دارند پس از انجام اقدامات لازم در اسرع وقت به آنان اعاده نمایند.
6- مأموران تشخیص مربوط باید در جلسه رسیدگی هیئت های حل اختلاف مالیاتی حضور یابند.
7- مأموران باید توجه داشته باشند با اجرای هرچه دقیق تر قانون می توانند به اقلام وصولی قابل توجه دست یابند ونباید به منظور تأمین وصولی بیشتر (به زعم خود) پاره ای مقررات را نادیده بگیرند ویا خدای ناکرده بی جهت موجبات ناراحتی مودی را فراهم نمایند.
8- کارشناسان مالیاتی یا مأموران مجری قرار باید توجه داشته باشند که طبق مفاد قرار صادره عمل نمایند ودر راه بیان واقعیات هراسی به خود راه ندهند وهرگز نسبت به موضوعی تعصب بیجا به کار نبندند.
9- گزارش های مربوط به تعیین درآمد مشمول مالیات باید طبق حکم قانون حاوی دلایل واطلاعات کافی باشد.
10- در مورد آراء هیأت های حل اختلاف مالیاتی باید دقت شود که اولا ضمن رعایت اصول کلی مربوط به ابلاغ، تاریخ ابلاغ رای به حروف در برگ تنظیمی به مودی قید گردد تا این موضوع در مواقع شکایت به شورای عالی مالیاتی سبب مکاتبات مکرر واتلاف برای پی بردن به تاریخ دقیق ابلاغ نشود، ثانیا موقع تنظیم اوراق مالیات قطعی مشخصات رأی وتاریخ ابلاغ با قید اینکه رأی بدوی بوده است یا تجدید نظر در محل مخصوص برگ مالیات قطعی درج گردد، ثالثا ممیزین کل در موارد شکایت از رأی به شورای عالی مالیاتی تاریخ ابلاغ رأی به مودی را در شکوائیه منعکس کنند.
11- همان طور که قبلا در این زمینه دستورالعمل صادر گردیده، حتی الامکان از استفاده از فرم های قدیم خودداری ودر صورت الزام به استفاده از آنها، متن اوراق تصحیح وچنانچه در این خصوص از مهر استفاده می گردد، اوراق مزبور با مهر خوانا ممهور گردد.
 
 
احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی
 

 

 


مواد قانونی وابسته
 
ماده 97- در­آمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می­باشند به استناد اظهارنامه مال...
 
ماده 203 ـ اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مودی‌ ابلاغ و در نسخة ثانی رسید اخذ گردد. هرگاه به خود مودی دسترسی‌ پیدا نشود ا...

تاریخ سند: 1370/02/02
شماره سند: 30/4/940/3794
وضعیت سند: -
امضا کننده: معاون درآمدهای مالیاتی (احمد حسینی)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 دستورالعمل حسابرسی مالیاتی
 دستورالعمل ارشادی در مورد رسیدگی به شرکتهای ساختمانی وقبول هزینه های واقعی ورعایت عدالت مالیاتی وبرگشت حداکثر با ضریب علی الراس
 *هیات صالح به رسیدگی موارد مطروحه
 *نحوه تشخیص در آمد مشمول مالیات علی الراس
 *تاریخ صدور پروانه تاسیس و اصلاحیه قانون
 دستورالعمل در خصوص رسیدگی به پرونده های مالیاتی توسط سازمان حسابرسی
 *عدم استفاده فرم فاکتور عملکرد 72 موجب رد دفاتر نمیشود
 نحوه محاسبه کالاهای وارداتی در زمان علی الراس
 *مهلت ابلاغ موارد غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر
 وظایف ماموران تشخیص و اعضا ء هیئت حل اختلاف
 *محاسبه درآمد سینماها
 *عدم تصویب یا تسلیم صورتجلسه مجمع باعث علی الراس نمی شود
 *لزوم اخذ مجوز جهت تعیین سیستم نگهداری حسابها
 *محاسبه مالیات پیمانکاران
 *احتساب درآمد مشمول مالیات سینماها
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی