بخشنامه: 7218
چاپ مطلب

نحوه انتخاب نمونه اظهارنامه مالیاتی مشاغل عملکرد سال 1381

 

 
شماره: 7218
تاریخ: 15/09/1382
پیوست:
 
 
رئیس محترم سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
مدیرکل محترم امور مالیاتی استان
 
پیرو بخشنامه شماره 23846/2818/230 مورخ 7/5/1382 و جلسات برگزارشده در خصوص نحوه انتخاب نمونه اظهارنامه های مشاغل عملکرد سال 1381 که در اجرای ماده 158قانون مالیاتهای مستقیم تسلیم گردیده , بدینوسیله اختیار رسیدگی و انتخاب نمونه اظهارنامه های مشاغل عملکرد مذکور با رعایت ذیل به آن اداره کل محول می شود:
1- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1381 صاحبان مشاغل که در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم تسلیم شده است (باستثناء تعدادی که بطور نمونه گیری و به ترتیب ذیل مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت ) را قبول نموده و ماموران مالیاتی ذیربط موظفند ضمن انعکاس مراتب در پرونده مربوط , برگ قطعی مالیات را صادر و به ضمیمه فرم شماره (1) به مودی مربوط ابلاغ نمایند. همچنین جدول شماره (2) پیوست در برگیرنده آن گروه از مشاغلی است که بدلیل حجم و نوع فعالیت آنها , اظهارنامه های تسلیمی هملکرد یادشده آنان می بایست عمدتا مورد قبول قرارگیرد و ماموران مالیاتی مربوط مکلفند در خصوص این گروه از اظهارنامه های تسلیمی به ترتیب یاد شده اقدام نمایند.
2- باتوجه به اینکه در جلسات برگزار شده قبلی در دفتر اینجانب اختیار انتخاب نمونه اظهار نامه های مالیاتی عملکرد مذکور به ادارات کل امور مالیاتی تفویض گردیده است در این راستا ادارات کل امور مالیاتی با تشکیل کارگروهی متشکل از مدیر کل امورمالیاتی , معاونین مدیرکل و ممیزین کل مالیاتی , اظهارنامه های نمونه را انتخاب و بلافاصله مراتب را صورتمجلس و نسخه ای از آن را به دفتر اینجانب ارسال و ضمن انعکاس آن به ماموران مالیاتی ذیربط , نسخه دیگر را نزد خود نگهداری نمایند.
3- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند نتایج انتخاب نمونه اظهارنامه های مورد رسیدگی را به شرح جدول شماره (3) پیوست تهیه و به دفتر اینجانب ارسال نمایند.
4- به منظور ارتقاء سطح کیفی رسیدگی به پرونده های عمده مالیاتی صاحبان مشاغل و نیز تشخیص درآمد واقعی آنان لازم است ادارات کل امور مالیاتی متناسب با تعداد پرونده های انتخاب شده , نسبت به سازماندهی خاص یا بکارگیری نیروهای مجرب , متعهد , فعال و کار آمد و نیز امکانات مناسب برای پرونده های موصوف اقدام و بصورت گروهی نسبت به رسیدگی پرونده های موصوف اقدام نمایند.
5- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند اظهارنامه مودیان بزرگ مالیاتی را در اولویت انتخاب نمونه ها برای رسیدگی قرار دهند.
6- بمنظور ترویج فرهنگ خوداظهاری و اعتماد سازی و احترام متقابل به مو دیان محترم مالیاتی ترتیبی اتخاذ شود که مجموع نمونه اظهارنامه های انتخابی بیش از سی درصد کل اظهارنامه های تسلیمی نگردد.
7- نظر باینکه اظهارنامه های تسلیمی صاحبان مشاغلی که اطلاعات درج شده درآنها صرفا شامل اطلاعات هویتی و یا امضاء مودی است , منطبق با مفاد تبصره (4) ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد لذا این گروه از اظهارنامه ها از مصادیق اظهارنامه های موضوع ماده مذکور نبوده و می بایست مورد رسیدگی مالیاتی قرار گیرند.
8- به منظور دستیابی به درآمدهای واقعی آن گروه از مودیان که اظهارنامه های آنان مورد رسیدگی قرار می گیرد, لازم است از تمامی اختیارات قانونی استفاده شود.
9- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند پس از انتخاب نمونه های مورد رسیدگی , اطلاع رسانی و تبلیغات مناسب در خصوص تعداد اظهارنامه های مالیاتی قبول شده در سطح استان مربوط و نیز مزایای تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1382 و نیز معایب و جرایم عدم تسلیم آن را به اطلاع عموم برسانند.
10- در مواردیکه اظهار نامه مورد قبول واقع می شود چنانچه براساس اطلاعات مالیاتی واصله ثابت شود مودی فعالیتهایی داشته که درآمد آن را کتمان نموده است و ماموران مالیاتی از آن مطلع نبوده اند , مالیات آن با محاسبه درآمد ناشی از فعالیت مذکور تعیین و مابه التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه شود.
11- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند: پرونده های مالیاتی یادشده را مورد رسیدگی قرار داده و حداکثر تا پایان سالجاری مالیات متعلق را مطالبه و وصول نمایند و ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده ها در مرحله ممیز کلی قطعی شده به نحوی که ارجاع آنها به هیات حل اختلاف مالیاتی به حداقل ممکن کاهش یابد .
 
عیسی شهسوارخجسته
 
 
جدول شماره (3)
فهرست انتخاب نمونه اظهارنامه های صاحبان مشاغل عملکرد 1381 در اجرای ماده 158
قانون مالیاتهای مستقیم
 
شرح گروه مشاغل
طبقه بندی اظهارنامه های تسلیمی
تعداد اظهارنامه های تسلیمی
درصد انتخاب
برای رسیدگی
مشاغل گروه شغلی بند ( الف) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
اظهارنامه های با بیش از20درصد افزایش مالیات نسبت به قطعی عملکرد 1380
 
 
اظهارنامه های کمتر از 20درصد افزایش مالیات نسبت به قطعی عملکرد 1380
 
 
اظهار نامه های بدون ابراز مالیات
 
 
مشاغل گروه شغلی بند
(ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
اظهارنامه های با بیش از 20درصد افزایش مالیات نسبت به قطعی عملکرد 1380
 
 
اظهارنامه های کمتر از 20درصد افزایش مالیات نسبت به قطعی عملکرد 1380
 
 
اظهار نامه های بدون ابراز مالیات
 
 
مشاغل گروه شغلی بند
(ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
اظهارنامه های با بیش از 20درصد افزایش مالیات نسبت به قطعی عملکرد 1380
 
 
اظهارنامه های کمتر از 20درصد افزایش مالیات نسبت به قطعی عملکرد 1380
 
 
اظهار نامه های بدون ابراز مالیات
 
 
 
فهرست مشاغلی که می توان اظهارنامه تسلیمی آنان را عمدتا پذیرفت
 
ردیف
نوع شغل
ردیف
نوع شغل
1
یخ فروش
23
گرمابه دار
2
نمدمال
24
کلیدساز
3
پرنده فروش
25
فرش باف و نقشه کش قالی سنتی
4
مسقط فروش
26
ذغال فروش
5
چاقو سازسنتی
27
فروشنده جراید و مطبوعات
6
نانوای سنتی
28
کله پزی و حلیم فروش
7
آسیای ساز سنتی
29
چراغ ساز
8
آتش کار سنتی
30
تزیقات و پانسمان
9
حصیر باف سنتی
31
صنایع دستی
10
واحد های صنفی روستایی
32
انواع وانت بار
11
لحاف دوز
33
انواع تاکسی
12
تنباکو فروش
34
آپاراتی و بالانس چرخ
13
گلیم باف
35
پر کننده گاز پیکنیک
14
نداف
36
قاب ساز
15
پینه دوز
37
تعمیرکار چتر و فلاکس
16
رفوگر قالی
38
تعمیرکارچراغ و سماور
17
مسگر
39
تعمیرکار کیف و کفش
18
ورشوساز
40
تعمیرکار ساعت
19
عریضه نویس
41
تعمیرکار تلفن
20
عامل فروش نفت
42
تعمیرکار وسایل نفت و گازسوز
21
سنگ قبر تراش
43
تعمیرکاردوچرخه و موتور سیکلت
22
ناشر و کتاب فروش
 
 
 
 
 

مواد قانونی وابسته
 


ماده 100 - مودیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک­ سال مالیاتی...
 
ماده 157 ـ نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامة منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولا طبق مقررات ا...
 
ماده 158- حذف شد. (1)

1 .به موجب بند 22 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394...

تاریخ سند: 1382/09/15
شماره سند: 7218
وضعیت سند: -
امضا کننده: رییس سازمان امور مالیاتی (عیسی شهسوار خجسته)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *اجرای مقررات تبصره 6 ماده 100 توافق با اتحادیه های صنفی و صاحبان مشاغل
 *توافق موکول و پرداخت 50% آخرین مالیات قطعی شده
 تعیین مالیات مشاغل وصاحبان وسایط نقلیه عمومی بانظر تحادیه صنف
 *جدول محاسبه درآمد مشمول مالیات بر اساس مالیات قطعی
 *مالیات مقطوع کامیون، اتوبوس و مینی بوس
 نحوه انتخاب نمونه اظهارنامه مالیاتی مشاغل عملکرد سال 1381
 *توافق با نمایندگان انجمن داروسازان در موردمالیات داروخانه ها
 *توافق با مجامع امور صنفی مربوط به عملکرد 1375
 حوزه ذیصلاح مالیات های تکلیفی
 مفتوح بودن ادارات مالیاتی تابعه در سراسر کشور در روز 84/5/1 تا ساعت 18 جهت اخذ اظهارنامه
 *تعیین مالیات عملکرد 70 مشاغل بر اساس نظر اتحادیه صنف
 *مالیاتهای توافق شده با مجامع امور صنفی و اتحادیه ها
 نحوه انتخاب نمنه اظهارنامه مشاغل 82وترتیب رسیدگی
 در مورد خود اظهاری مالیات مشاغل عملکرد 81
 خود اظهاری مالیات مشاغل عملکرد 82
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی