بخشنامه: 30/4/5731/20572
چاپ مطلب

*عدم تصویب یا تسلیم صورتجلسه مجمع باعث علی الراس نمی شود

 

شماره:20572/5731/4/30
تاریخ: 25/04/1370
پیوست:
 
نظرباینکه بند 1 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 صرفا" ناظربه تشخیص علی الراس بعلت عدم تسلیم ترازنامه وحساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه وحساب سود و زیان در موعد مقرر میباشد. بنابراین ، شرکتهای موضوع تبصره 1 ماده 110قانون مذکور در صورتیکه ترازنامه و حساب سود و زیان را در موعد مقرر تسلیم کرده باشند صرف عدم تسلیم مصوبه مجمع عمومی یا مصوب نبودن ترازنامه و حساب سود و زیان موجب تشخیص علی الراس باستناد بند 1 ماده 97نخواهدبود و مامورین تشخیص باید با اجرای مفاد بند2ماده 97 دفاتر اسناد و مدارک ابرازی مودیان مذکور را مورد رسیدگی قرارداده و چنانچه دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی بشرح بند 3 ماده 97 غیرقابل رسیدگی تشخیص و یا بعلت عدم رعایت موازین قانونی مردود اعلام شود باید مقررات بند3 یادشده وتبصره 1 ماده 20 آئین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر را اجرا و موافق تصمیم هیئت سه نفری حسابرسان مبادرت به تشخیص درآمد مشمول مالیات نمایند0
 
احمد حسینی
 معاون درآمدهای مالیاتی
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 97- در­آمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می­باشند به استناد اظهارنامه مال...

تاریخ سند: 1370/04/25
شماره سند: 30/4/5731/20572
وضعیت سند: -
امضا کننده: معاون درآمدهای مالیاتی (احمد حسینی)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 دستورالعمل حسابرسی مالیاتی
 دستورالعمل ارشادی در مورد رسیدگی به شرکتهای ساختمانی وقبول هزینه های واقعی ورعایت عدالت مالیاتی وبرگشت حداکثر با ضریب علی الراس
 *هیات صالح به رسیدگی موارد مطروحه
 *نحوه تشخیص در آمد مشمول مالیات علی الراس
 *تاریخ صدور پروانه تاسیس و اصلاحیه قانون
 دستورالعمل در خصوص رسیدگی به پرونده های مالیاتی توسط سازمان حسابرسی
 *عدم استفاده فرم فاکتور عملکرد 72 موجب رد دفاتر نمیشود
 نحوه محاسبه کالاهای وارداتی در زمان علی الراس
 *مهلت ابلاغ موارد غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر
 وظایف ماموران تشخیص و اعضا ء هیئت حل اختلاف
 *محاسبه درآمد سینماها
 *عدم تصویب یا تسلیم صورتجلسه مجمع باعث علی الراس نمی شود
 *لزوم اخذ مجوز جهت تعیین سیستم نگهداری حسابها
 *محاسبه مالیات پیمانکاران
 *احتساب درآمد مشمول مالیات سینماها
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی