بخشنامه: 12382
چاپ مطلب

*توافق با نمایندگان انجمن داروسازان در موردمالیات داروخانه ها

 

شماره: 12384
تاریخ: 18/03/1378
پیوست:
 
 اداره کل اموراقتصادی و دارائی استان
 با احترام تصویر چهاربرگ صورتجلسه توافق انجام شده با نمایندگان محترم انجمن داروسازان ایران در ارتباط با مالیات عملکرد سال 1377 داروخانه داران که مورد موافقت جناب آقای دکتر عرب مازار معاون محترم درآمدهای مالیاتی واقع شده است جهت امعان نظر بپیوست ارسال می گردد . خواهشمند است دستورفرمائید درصورت نداشتن تعارض با توافق انجام شده قبلی آن اداره کل , (بشرط وجود ) ماموران تشخیص ذیربط را هدایت فرمایند مطابق مفاد آن اقدام فرمایند .
 
محمد خالقی
مشاور معاون درآمدهای مالیاتی
 
صورتجلسه توافق وزارت اموراقتصادی و دارائی با نمایندگان محترم انجمن داروسازان ایران
 
 با تأئید خداوند قادر متعال متعاقب درخواست های انجمن مزبور و بمنظور ایجاد جو اعتماد و تفاهم بیشتر فی مابین وزارت اموراقتصادی و دارائی و انجمن مذکور , با اتخاذ ملاک از تبصره 6 ماده 100قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن در تاریخ 17/3/1378 جلسه ای با حضور امضاء کنندگان ذیل در محل وزارت امور اقتصادی و دارائی اطاق شماره 3615 تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر درخصوص نحوه تعیین و پرداخت مالیات سال 1377 داروخانه دارانیکه اظهارنامه مالیاتی خارج از مهلت مقرر قانونی خود را تا تاریخ 30/4/1378 به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم و تا تاریخ ابلاغ این توافق به ادارات کل مالیاتی و اموراقتصادی و دارائی , برای آنان برگ تشخیص مالیات صادر نشده است تصمیماتی بشرح آتی اتخاذ گردید . الف – چگونگی تعیین مالیات مودیان موصوف که مالیات عملکرد 1376 آنان قطعی شده است  الف -1- از یک تا سه میلیون ریال مالیات قطعی سال 1376 10% نسبت به مالیات سال 1376 الف – 2- از سه میلیون و یک تا پنج میلیون ریال مالیات قطعی سال 1376 کلا با افزایش 15% نسبت به مالیات سال 1376 الف -3- از پنج میلیون و یک تا ده میلیون ریال مالیات قطعی سال 1376 کلا با افزایش 20% نسبت به مالیات سال 1376 الف -4- درصورتیکه مالیات قطعی سال 1376 بیش از 001/000/10 ریال باشد کلا‌ 15% افزایش نسبت به سال 1376 ب – نحوه تعیین مالیات داروخانه دارانیکه دارای سابقه می باشند لیکن مالیات عملکرد سال 1376 آنان قطعی نشده است . ب-1- در صورتیکه مالیات برگ تشخیص عملکرد سال 1376 قطعی نشده باشد سعی گردد از طریق ممیزین کل ذیربط یا هیأت حل اختلاف مالیاتی قبل از 30/4/78 قطعی و سپس مطابق هر یک از بندهای الف فوق حسب مورد مالیات عملکرد 77 تعیین گردد . ب -2- در صورتیکه برگ تشخیص مالیات هر یک از سالهای 75 و 76 تا تاریخ مراجعه مودی برای تسلیم اظهارنامه و اعلام قبولی صادر نشده باشد , مالیات هر یک از سالهای مذکور با توجه به آخرین مالیات قطعی شده و رعایت مفاد توافق سال بعد با افزایش 10% مبنای محاسبه مالیات سال مربوط و به همین ترتیب الی مالیات سال 76 تعیین و آنگاه مطابق هر یک از بندهای الف مزبور حسب مورد مالیات سال 77 معیین گردد . ج – نحوه تعیین مالیات داروخانه دارانیکه فاقد سابقه مالیاتی می باشند . هرگاه این قبیل مودیان که در فرجه قانونی مبادرت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نموده اند و یا تا 30/4/78 اظهارنامه مالیاتی خارج از مهلت مقرر قانونی خود را به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند , حوزه مالیاتی مربوط مکلف است فهرست آنان را لغایت 15/5/78 به انجمن داروسازان یا نظام پزشکی محل ارائه تا با هماهنگی نماینده انجمن داروسازان یا نظام پزشکی محل , مدیرکل و ممیزکل مربوط با حضور مودی مالیات سال 1377 تعیین گردد . د- شرط برحورداری از توافق و نحوه پرداخت مالیات شرط بهره مندی از این توافق آنست که تسلیم کنندگان اظهارنامه مالیاتی , اعم از آنکه در فرجه قانونی تسلیم نموده باشند یا خارج از مهلت قانونی اولا تا تاریخ 30/4/78 در ذیل اظهارنامه تسلیمی یا جداگانه قبولی خود را کتبا نسبت به این توافق به حوزه مالیاتی مربوط اعلام دارند . ثانیا معادل 40% مالیات قطعی سال 76 موضوع بندهای الف و ب مذکور را با احتساب پرداختهای قبلی تا تاریخ 30/4/78 پرداخت و بقیه مالیات قطعی شده را بطور نقد یا تقسیط ماهانه تا پایان آبان 78 پرداخت و تسویه نماید . درصورت رعایت مفاد این بند مودیان از پرداخت جرائم متعلق معاف خواهند شد . هـ - چگونگی تقلیل مالیات سال 77 گروه خاصی از داروخانه داران در مورد حداکثر 3% داروخانه داران که اظهارنامه مالیاتی خود را بشرح فوق تسلیم و به تشخیص انجمن داروسازان یا نظام پزشکی محل , درآمد فعالیت شغلی سال 77 آنان کمتر از سطح توافقات بایستی تعیین گردد . فهرست آنان لغایت 20/5/78 از طریق انجمن مزبور به اداره کل ذیربط ارائه خواهد شد در این صورت مالیات این قبیل مودیان با توافق نمایندگان مذکور حسب مورد , مدیرکل و ممیزکل ذیربط درحضور مودی تعیین خواهد شد . و- سایر موارد و-1- در مشارکت های مدنی مالیات قطعی هر مودی مبنای افزایش موضوع بندهای الف قرار خواهد گرفت . و-2- هرگاه مدارک و مستنداتی تحصیل گردد که حاکی از اختلاف مالیات به میزانی بیش از 20% مالیات مورد توافق بشرح مذکور باشد پرونده مالیاتی مودی مورد بحث خارج از ضوابط این توافق وفق مقررات موضوعه رسیدگی و نسبت به مطالبه مالیات متعلق با رعایت مهلت مقرر قانونی اقدام خواهد شد . و-3- ممیزین مالیاتی ذیربط مکلفند برگ مالیات قطعی عملکرد سال 1377 مودیانی را که به ترتیب فوق اظهارنامه مالیاتی تسلیم , و با اعلام قبولی نسبت به مفاد این توافق نامه , 40% مالیات متعلق را نیز در مهلت های مقرر پرداخت نموده اند حداکثر تا پایان آبان 1378 صادر و ابلاغ نمایند . بدیهی است باقیمانده مالیات قطعی و پرداخت نشده پس از 30/8/78 به اضافه جرائم متعلق مطابق ضوابط از طریق عملیات اجرائی وصول خواهد شد . اجرای هر چه بهتر این توافق را از خالص هستی بخش مسئلت دارد .
 
دکترسید مهدی مصطفوی- غلامرضا آبائی مدیرکل ‌مالیاتهای غرب تهران : دکتر رهبر مژدهی آذر غلامرضا حیدری کرد زنگنه - مدیرکل اموراقتصادی ودارائی استان تهران:  دکتر رحیم شرعی - محمود سپهری - مدیرکل مالیاتهای مرکزتهران: دکتر علی مدرسی - غلامعلی شاپوری - مدیرکل‌مالیاتهای‌شرق تهران:  محمد خالصی مشاور معاون‌درآمدهای ‌مالیاتی
 

مواد قانونی وابسته
 


ماده 100 - مودیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک­ سال مالیاتی...

تاریخ سند: 1378/03/18
شماره سند: 12382
وضعیت سند: -
امضا کننده: مشاور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور (محمد خالقی)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *اجرای مقررات تبصره 6 ماده 100 توافق با اتحادیه های صنفی و صاحبان مشاغل
 *توافق موکول و پرداخت 50% آخرین مالیات قطعی شده
 تعیین مالیات مشاغل وصاحبان وسایط نقلیه عمومی بانظر تحادیه صنف
 *جدول محاسبه درآمد مشمول مالیات بر اساس مالیات قطعی
 *مالیات مقطوع کامیون، اتوبوس و مینی بوس
 نحوه انتخاب نمونه اظهارنامه مالیاتی مشاغل عملکرد سال 1381
 *توافق با نمایندگان انجمن داروسازان در موردمالیات داروخانه ها
 *توافق با مجامع امور صنفی مربوط به عملکرد 1375
 حوزه ذیصلاح مالیات های تکلیفی
 مفتوح بودن ادارات مالیاتی تابعه در سراسر کشور در روز 84/5/1 تا ساعت 18 جهت اخذ اظهارنامه
 *تعیین مالیات عملکرد 70 مشاغل بر اساس نظر اتحادیه صنف
 *مالیاتهای توافق شده با مجامع امور صنفی و اتحادیه ها
 نحوه انتخاب نمنه اظهارنامه مشاغل 82وترتیب رسیدگی
 در مورد خود اظهاری مالیات مشاغل عملکرد 81
 خود اظهاری مالیات مشاغل عملکرد 82
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی