دستورالعمل: 30/4/1312/8776
چاپ مطلب

*دستورالعمل اجرایی تبصره 2

 

شماره:8776/1312/4/30
تاریخ: 30/03/1371
پیوست:
 
 ” دستورالعمل اجرایی تبصره 2 الحاقی به ماده 238قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 موضوع ماده 56 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/71 مجلس شورای اسلامی “ ماده 1 – مفاد تبصره شامل کلیه پرونده های مالیاتی (اعم از بقایا و جاری ) که بدلیل اعتراض کتبی یا بموجب احکام قانونی مودیان مربوط معترض شناخته شده اند و تا تاریخ تصویب قانون اصلاحی رای هیئتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی در مورد آنها صادر نگردیده است میباشد . پرونده های مالیاتی که نسبت به آنها از طرف هیئتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قرار رسیدگی صادر شد , ولو آنکه قرار مزبور اجرا شده باشد در منتهی به صدور رای نگردیده باشد مشمول حکم تبصره خواهند بود .
ماده 2- قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی یا حوزه مالیاتی برحسب مورد مکلفند لغایت پایان خردادماه 1371 فهرست کلیه پرونده های مالیاتی موضوع ماده یک را تهیه و تنظیم و پس از ملاحظه و تایید سرممیز مالیاتی ذیربط در اختیار ممیزکل مالیاتی قرار دهند .
ماده 3- ممیزین کل مالیاتی با تعیین اولویت هائی از قبیل سال عملکرد , مبلغ مالیات منبع مالیاتی و رعایت شرایط منطقه ای و جغرافیائی و عرف مرسوم محل و هماهنگی قبلی با سرممیزیهای تابعه دستور تعیین وقت و مطلع نمودن مودیان مالیاتی را به قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی یا حوزه مالیاتی ذیربط صادر خواهد نمود .
 ماده 4- قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی یا حوزه مالیاتی حسب مورد نسبت به اجرای دستورات ممیزکل در مورد طبقه بندی و نوبت گذاری و مطلع نمودن مودیان که بحکم تبصره باید از طریق دعوت آنها صورت پذیرد اقدام و نتیجه را بطور مرتب و مستمر از طریق سرممیز مالیاتی به ممیزکل گزارش خواهد نمود .
 ماده 5- دعوت از مودیان بمنظور رسیدگی و حل و فصل اختلافات مالیاتی از جهت ابلاغ دعوت نامه و تاریخ مراجعه لزوما منحصر برعایت مقررات مربوط به ابلاغ مندرج در قانون نبوده و ممیزین کل میتوانند علاوه بر آن با رعایت شرایط جغرافیایی و منطقه ای و عرف مرسوم محلی ترتیبی اتخاذ نمایند که مودیان مالیاتی بطرق مقتضی و اطمینان بخش دیگری نیز از موضوع و محدوده زمانی مراجعهبرای حل اختلاف مطلع شوند . استفاده از رسانه های گروهی محلی در صورت اقتضاء شرایط بمنظور اطلاع همگانی منعی نخواهد داشت .
ماده 6- ترتیب حل و فصل اختلافات مالیاتی بنحوی است که در ماده 238 مقرر گردیده و تعدیل ماخذ مشمول مالیات محدود به درصدها و مبالغ معین نمیباشد و در مواردیکه مودیان براساس دلایل ابرازی محق تشخیص داده شوند تعدیل بهرمیزان یا رفع تعرض از آنها برحسب مورد منطبق با قانون و ضروری خواهد بود .
ماده 7- در صورتیکه حجم و تراکم پرونده ها در بعضی از واحدهای ممیزکلی زیاد باشد میتوان به پیشنهاد ممیزکل ذیربط و تشخیص و تائید مدیرکل مربوط و باستناد مدلول تبصره یک ماده 223 قانون برای تعدادی از سرممیزین موقتا حکم اختیارات ممیزکلی که منحصرا برای اجرای تبصره 2- الحاقی بماده 238 معتبر خواهد بود صادر نمود . سرممیزینی که برای آنها احکام موقت صادر میشود درمورد پرونده هایی که خود در تشخیص آنها سابقه اظهارنظر دارند اقدام نخواهند نمود .
 ماده 8- در صورتیکه مودیان مالیاتی بهردلیل و عنوان نسخه اول برگ تشخیص مورد اختلاف را همراه نداشته یا مفقود نموده باشند از نسخه دوم برگ تشخیص مضبوط در پرونده امر تصویری تهیه و اقدام به رفع اختلاف و توافق خواهد شد .
 
محسن نوربخش
وزیراموراقتصادی و دارائی
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 238ـ در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به ‌مودی ابلاغ می‌شود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از ...

تاریخ سند: 1371/03/03
شماره سند: 30/4/1312/8776
وضعیت سند: -
امضا کننده: وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائی (محسن نوربخش)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر دستورالعمل ها
 *دستورالعمل اجرایی تبصره 2
 دستورالعمل در مورد اشخاص صالح مراجعه کننده به کمیسیونها
 دستورالعمل در خصوص مودیان درخواست کننده طرح پرونده در 251 مکرر
 دستورالعمل فرآیند و برنامه ریزی رسیدگی و وصول مالیات اشخاص حقوقی و مشاغل
 دستورالعمل در خصوص تکریم مودی ووصول یک دوازدهم مالیات مصوب دولتی ها و ...
 دستورالعمل در خصوص مودیان درخواست کننده طرح پرونده در 251 مکرر
 ثبت اقدامات مربوط به رسیدگی مجدد و رفع اختلاف موضوع ماده 238 قانون مالیات های مستقیم و ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده در مواردی که رسیدگی مجدد یا رفع اختلاف در مواعید مقرر انجام لکن نتایج آن در مواعید مقرر در سامانه ها منعکس نشده است
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی