دستورالعمل: 69306
چاپ مطلب

*دستورالعمل وصول مالیات مقطوع عملکرد 73 مشاغل

 

شماره: 69306
تاریخ: 24/12/1373
پیوست:
 
اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان
اداره کل مالیاتهای مرکز تهران
 
به منظور صرفه جوئی در اوقات رسیدگی وکاهش تاخیر زمانی در امر وصول مالیاتها وبالاخص بلحاظ استفاده بهینه از امکانات موجود در جهت تشخیص و وصول مالیات مودیان با درآمد بالا مقتضی است که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1373 صاحبان مشاغل مذکور در فهرست پیوست چنانچه حائز شرایط ذیل باشد توسط مامورین تشخیص مالیات مربوطه عینا مورد قبول را فسخ و بدون رسیدگی سریعا نسبت به صدور برگ مالیات قطعی لازم اقدام و به مودی ابلاغ گردد. 1- اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات کافی در خصوص مشخصات کامل مودی و نوع فعالیت و میزان درآمد مشمول مالیات مربوط بوده وظرف مهلت مقرر قانونی (تا تاریخ 31/2/1374) تسلیم شده باشد. 2- درآمدمشمول مالیات ابرازی نسبت به درآمد مشمول مالیات قطعی شده عملکرد سال 1372 مودی حداقل معادل درصد در جدول مذکور که برای هر صنف تعیین گردیده افزایش داشته باشد البته مالیات متعلق در هر حال کمتر از حداقل تعیین شده در جدول مذکورکه برای هرصنف تعیین گردیده افزایش داشته باشد البته مالیات متعلق درهر حال کمتر ازحداقل تعیین شده درجدول مزبور نخواهد بود. 3- چنانچه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1372 قطعی نشده باشد دراین صورت با افزایش درصد مقررمربوط به ازاء هرسال به آخرین درآمد مشمول مالیات قطعی شده وتعیین درآمدمشمول مالیات فرضی سال یا سالهای بعد تا رسیدن به درآمدمشمول مالیات سال موردرسیدگی اقدام خواهد شد. برای روشن شدن بیشتر موضوع چنانچه آخرین درآمدمشمول مالیات قطعی شده مربوط به عملکرد سال 1370 مبلغ 3000000 ریال بوده ودرصد مقرر مربوط نیز 10% باشد دراین صورت درآمد مشمول مالیات فرضی سال 1371 مبلغ 330000 ریال و درآمد مشمول مالیات فرضی عملکرد سال 1372 مبلغ 3620000 ریال خواهد شد. که اگردراظهارنامه مالیاتی عملکردسال 1373 درآمد مشمول مالیات این مودی 3993000ریال ابراز شده باشد بر اساس مفاد این بخشنامه عمل شده وچنانچه مالیات متعلق به درآمد مزبور کمتر از حداقل ذکر شده در جدول پیوست نباشد اظهارنامه قطعی تلقی وبرگ قطعی صادر میگردد. 4- در صورتیکه مودی سابقه مالیاتی قطعی شده نداشته باشدآخرین درآمد مشمول مالیات تشخیص شده برای مودی در هر مرحله ای که باشد با کسر 20 % بعنوان درآمد مشمول مالیات قطعی فرضی عملکرد آن سال تلقی و سپس طبق مفاد بندهای 2 و3 فوق عمل خواهد شد. 5- مالیات متعلق به درآمد ابرازی در اظهارنامه تا موعد مقرر(31/2/1374) پرداخت شده باشد و در صورتیکه پرداخت یکجا حسب تائید ممیز کل ذیربط برای مودی مقدورنباشد حداقل 50 % آنرا همراه با اظهارنامه بطور نقدی پرداخت ومابقی حداکثر بمدت شش ماه ( تا 30/8/1374) تقسیط وپرداخت شود. بدیهی است چنانچه اسناد و مدارک مثبته جدیدی بدست آید که براساس آن درآمد مشمول مالیات بیش از ارقام ابرازی در اظهارنامه تسلیمی وی باشد و یا اظهارنامه تسلیمی واقدامات لازم توسط مودی فاقد هر یک از شرایط فوق الذکر باشد دراین صورت طبق مقررات قانونی نسبت به تشخیص و وصول مالیات متعلق اقدام خواهد شد. ممیزین کل مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده وموظفند ضمن نظارت مستمر براجرای دقیق مفاد آن اسامی آن دسته از ماموران تشخیص مالیات راکه طبق مقررات یادشده اقدام ننمایند اعلام تا طبق مقررات باآنان رفتار شود. ضمنا لازم است ضمن ارسال اظهارنامه برای مودیان اصناف جدول پیوست ، همکاران محترم کمک ممیز و ممیز مالیاتی به مودیان مراجعه و موضوع را برای ایشان توجیه نمایند. لیست مشاغلی که در فاز اول وارد سیستم خود تشخیصی میگردند: نام صنف حداقل مالیات عملکرد رشد نسبت به عملکرد سال 73 سال 72 --------------------------------------------------------------------- نانوا 60000 ریال 5 % ذغال فروش 60000 ریال 10 % کیوسک داران یخ 60000 ریال 10 % درب وپنجره ساز ساختمان 120000ریال 20 % فروشندگان جراید داخلی 60000 ریال 10 % خشکشویی ولباسشوئی 300000 ریال 15 % مهرساز 25000 ریال 10 % گرمابه داران 90000 ریال 5 % لحاف دوز ونواف 120000 ریال 10 % دباغ 480000 ریال 10 % مسگر ومس فروش 60000 ریال 10 % آهن سازوحلبی سازوکانال سازکولر 120000 ریال 20 % قفل وکلید وچاقوساز 80000 ریال 15 % تعمیرکاران ماشینهای اداری 360000 ریال 25 % چراغ ساز وآبکار وسماور ساز 90000 ریال 15 % پیراهن دوز)تکدوز(وپیراهن فروش 120000 ریال 15 % تعمیر دوچرخه وموتورسیکلت 120000 ریال 20 % تعمیرکار ساعت 180000 ریال 20 % فتوکپی واوزالید 300000 ریال 25 % خیاط مردانه 150000 ریال 20 % تعمیرکاران کفش ( کفاشی ) 120000 ریال 15 % نقاشان ساختمان 120000 ریال 20 % صحاف 180000 ریال 15 % کلاهدوز 90000 ریال 10 % موزائیک وبلوک سازی وسیمانکاران 300000 ریال 10 % دل وجگر وقلوه 120000 ریال 20 % صباغ وگلزن 150000 ریال 10 % باطریساز 120000 ریال 20 % حلوا ساز وعصار 300000 ریال 20 % حصیرباف وجارو فروش 120000 ریال 15 % خواربار فروش 200000 ریال 25 % کله وپاچه و سیرابی 120000 ریال 20 % ناشران وکتابفروشان 180000 ریال 10 % سمساری وامانت فروشی 300000 ریال 15 % تعمیرکاران کلگیر ورادیاتور 180000 ریال 20 % تعویض روغن وپنچرگیری 240000 ریال 20 % اوراق کنندگان وفروشندگان لوازم مستعمل 180000 ریال 20 % آرایشگر مردانه 300000 ریال 25 % شیشه وآینه 240000 ریال 20 %
 

 

 

 


مواد قانونی وابسته
 
ماده 158- حذف شد. (1)

1 .به موجب بند 22 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394...

تاریخ سند: 1373/12/24
شماره سند: 69306
وضعیت سند: -

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر دستورالعمل ها
 *دستورالعمل وصول مالیات مقطوع عملکرد 73 مشاغل
 *دستورالعمل در مورد نحوه تسویه و قطعی نمودن مالیات و بخشودگی جرائم
 صورتجلسه تفاهم خود اظهاری با اتحادیه چاپخانه داران تهران (صاحبان مشاغل موضوع بند ماده 95 ق.م.م) در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م برای عملکرد 1386
 صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با سازمان نظام مهندسی ساختمان در اجرای مقررات ماده 158ق.م.م برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1386 مشمولین بند(ب) ماده 95ق.م.م
 صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با مجامع امور صنفی در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م. برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1386 صاحبان مشاغل موضوع بندهای(الف و ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
 توافق و تفاهم خوداظهاری
 صورتجلسه تفاهم خود اظهاری با انجمن داروسازان ایران وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1386
 صورتجلسه تفاهم خود اظهاری با کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی سنگبری های ایران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1386
 برقراری تسهیلات در پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده ، در اجرای بندهای 16و17دستور العمل توافق و تفاهم خود اظهاری مالیات عملکردسال 85 صاحبان مشاغل
 صورتجلسه تفاهم خود اظهاری بین شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به نمایندگی از کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری سراسر کشور وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387
 صورتجلسه تفاهم خواظهاری با کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی سنگبری های ایران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387
 توافق و تفاهم خوداظهاری عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل امور صنفی
 صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین کانون سردفترداران ودفتر یاران وسازمان امورمالیاتی کشوردراجرای ماده 158قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387
 صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387
 تفاهم خوداظهاری درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل امور صنفی در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی