بخشنامه: 30/4/1675/13108
چاپ مطلب

*اعتراض حوزه نسبت با رای بدوی

 

شماره:13108/1675/4/30
تاریخ: 26/03/1376
پیوست:
 
به قرار اطلاع بعضی ماموران تشخیص پس از وصول آراء هیئتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی اقدام به اعتراض برابر بند 2 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 نموده آنگاه بی آنکه آراء مزبور به مودی نیز ابلاغ شده و یا در صورت ابلاغ پیش ازآنکه موعد یکماه مهلت به اعتراض مودی سپری گردیده باشد، پرونده رابه هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله مینمایند که به این ترتیب سبب بروز اشکالات عدیده وحداقل موجب دوباره کاری بلحاظ لزوم طرح مجدد پرونده ازباب اعتراض مودیان میگردد0 علیهذامقتضی است اولا به کلیه ماموران تشخیص متذکر کردند بلافاصله آراء واصله به حوزه مالیاتی را ثبت دفتر نموده وبدون فوت وقت آنرابه مودی ابلاغ و درصورت داشتن اعترا هماهنگیهای لازم رامعمول دارند به نحویکه اعتراض طرفین ) مودیان و ماموران تشخیص (همزمان و دریک هیئت مورد طرح ورسیدگی قرارگیرد ، ثانیا به اعضاء هیئتهای حل اختلاف مالیاتی نیز یادآور شوند که پیش از ابلاغ رای به مودی ذیربط و سپری شدن مهلت اعتراض از طرح پرونده درهیئت خودداری نمایند.
 
 احمد حسینی
 معاون درآمدهای مالیاتی
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 247- آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراء است. مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی بر اساس

تاریخ سند: 1373/03/26
شماره سند: 30/4/1675/13108
وضعیت سند: -
امضا کننده: معاون درآمدهای مالیاتی (احمد حسینی)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *اعتراض در ذیل اوراق ابلاغ شده
 *نقض رای تجدید نظر و جریمه تبصره 1 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم
 *ممیز کل مامور تشخیص نمی باشد
 اعتراض مامورین تشخیص به آراء هیاتهای حل اختلاف
 رسیدگی کامل به تمام اعتراضات مودی در برابر مقررات قوانین وآئین نامه ها ودستورالعمل های مربوط از طرف هیأت های حل اختلاف تجدید نظر (طرح موارد جدید)
 قابل طرح بودن آرا هیات ها در مراحل بعد
 *اعتراض حوزه نسبت با رای بدوی
 نحوه رسیدگی به زبان و استهلاک آن و ماخذ احتساب حق تمبر وکالتنامه و 10% ماده 247
 *تاریخ دریافت چک بمنزله تاریخ وصول است بر اساس ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366
 مهلت اعتراض به رأی هیأت
 دستورالعمل ارشادی در خصوص تسریع در رسیدگی مالیات اشخاصی که اظهارنامه نمی دهند
 دستورالعمل ارشادی در خصوص نحوه تشخیص اعطای تخفیف و رد ننمودن دفاتر مودیان به مامورین تشخیص و ممیز کل و هیأتهای حل اختلاف
 در طول یک دوره مالی بیش از یک بار مالیات از اشخاص خارجی مطالبه نشود
 تشخیص و مطالبه مالیات پیله وران شاغل در نقاط مرزی کشور و اخذ مالیات مربوطه از مودیان واقعی
 درج زمان اعتراض به رأی هیئت حل اختلاف در متن آراء صادره
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی