بخشنامه: 30/4/2560/14964
چاپ مطلب

*حل و فصل پرونده ها توسط ممیزین کل

 

شماره:14964/2560/4/30
تاریخ: 08/04/1371
پیوست:
 
اداره کل مالیات برشرکتها
نظرباینکه دراجرای تبصره 2 الحاقی به ماده  238 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 موضوع ماده 56 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/71 مجلس شورای اسلامی برای برخی از ممیزین کل و هیئتهای حل اختلاف مالیاتی ابهاماتی ایجاد شده است ، لذا پیرو دستورالعمل شماره 8776/1312/4/30مورخ 3/3/71 و به جهت حسن اجرای مقررات موارد ذیل را متذکر میگردد.
 1-  هدف اصلی ازتبصره مورد نظرتسریع درحل وفصل اختلافات مالیاتی و مختومه شدن پرونده های مورداختلاف بوده و ممیزین کل باید باتوجه کامل به مزایا و محسنات قانونی مختومه شدن پرونده امر ازطریق آنها حداکثرتلاش و مساعی خود را درمهلت مقرر درتبصره بکاربرند تا بیشترین تعداد پرونده های مورد اختلاف معوقه با استفاده از اختیارات  قانونی موضوع ماده 238و فرصت موجود مورد توافق وحل و فصل واقع شود.
 2- مفاد تبصره و دستورالعمل اجرایی آن به مفهوم تعطیل کار هیئتهای حل اختلاف مالیاتی نمیباشد، بلکه تبصره مزبور بمنزله یک عامل موثر و تقویتی جهت تسریع در مختومه شدن پرونده های مالیاتی دراختیار وزارت متبوع قرار گرفته است تا با توجه به آثار مفید مترتب برقطعیت پرونده ها ازطریق توافق با ممیزکل مورد استفاده واقع شود.
3 - باتوجه به ماده 3 دستورالعمل پیشین که ضمن آن برعایت اولویتهاتصریح شده ، لازم است موعد حضور مودی نزد ممیزکل برای حل وفصل اختلافات طوری تعیین گردد که مقدم برموعد رسیدگی پرونده درهیئتهای حل اختلاف مالیاتی باشد تا چنانچه منتهی به توافق نشود و یا اینکه مودی در وقت مقرر به ممیزکل مراجعه ننماید، پرونده در موعد تعیین شده قبلی درهیئت حل اختلاف مالیاتی مطرح و مورد رسیدگی قرارگیرد و ضروری است در این قبیل موارد به مودیان خاطرنشان شودکه در صورت عدم مراجعه به ممیزکل یا عدم حصول توافق ترتیبات و وقت تعیین شده قبلی برای مراجعه به هیئت حل اختلاف مالیاتی بقوت خود باقی است .
4- علیرغم موارد مذکور فوق توجه داشته باشند مادامیکه رای هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی به هر دلیل صادرنگردیده است در صورت بقاء مهلت مذکور در تبصره و مراجعه مودی نزد ممیزکل ، هیچگونه مانعی جهت رسیدگی وحصول توافق ازطریق ممیزکل وجود ندارد.
5 - همانطورکه از مفاد تبصره بر می آید و در ماده یک دستورالعمل قبلی نیز تصریح شده ، تبصره مذکور شامل آندسته از پرونده های مالیاتی است که بموجب احکام قانونی مرتبط بموضوع ، قابلیت طرح آنها در هیئتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی تا تاریخ تصویب اصلاحیه (7/2/71) محرز بوده است ، لذا پرونده هائیکه از تاریخ 7/2/71 به بعد قابلیت طرح درهیئتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی را احراز مینمایند، مشمول حکم تبصره یادشده نخواهند بود0 ادارات کل مکلفند لغایت تیرماه جاری تعداد پرونده های موضوع تبصره مربوط به ابوابجمعی خود را(درتاریخ 7/2/71) به دفتراینجانب اعلام و منبعد تا پایان مهلت مذکور در تبصره آمار ماهانه پرونده های مختومه شده در اجرای تبصره را تا پانزدهم ماه بعد بطور مرتب ارسال نمایند تا برای ارزشیابی قسمت اخیر بند یک این بخشنامه مورد استفاده واقع شود0 درخاتمه باتاکید بر ضرورت استفاده مطلوب از مفاد تبصره درتسریع و ختم پرونده هاو همچنین لزوم ادامه فعالیت هیئتهای حل اختلاف مالیاتی درطول مهلت اجرای تبصره انتظار دارد. مدیران و ممیزین کل و هیئتهای حل اختلاف ضمن برنامه ریزی دقیق را انجام وهماهنگی های لازم باتوجه به این بخشنامه و رعایت برنامه ریزی دقیق را انجام مفاد و دستورالعمل قبلی که از هر حیث دارای قابلیت انعطاف با شرایط مختلف میباشد ترتیبی اتخاذ نمایند که مفاد تبصره بنحو احسن اجراشود.
 
 
 احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 238ـ در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به ‌مودی ابلاغ می‌شود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از ...

تاریخ سند: 1371/04/08
شماره سند: 30/4/2560/14964
وضعیت سند: -
امضا کننده: معاون درآمدهای مالیاتی (احمد حسینی)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *ممیز کل مامور تشخیص نمی باشد
 در خصوص فصل مالیات بردرآمد املاک
 *نحوه صحیح تعیین مالیات مستغلات استیجاری
 *لزوم ارسال فهرست توافق ها و آراء صادره به دادستانی
 در خصوص نحوه اعمال تعدیل در برگ تشخیص توسط ممیز کل و رعایت مواردی خاص
 فقدان کسر یا اشکال در امضای اعتراضات
 *وصول درصدی از مالیات
 دستورالعمل در خصوص تکریم مودی ووصول یک دوازدهم مالیات مصوب دولتی ها و ...
 *حل و فصل پرونده ها توسط ممیزین کل
 لزوم رعایت تبصره 2ماده 97در مورد ردی دفاتر
 *در مورد پرونده هاییکه مودی ادعا مینماید مالیات از غیر مودی مطالبه شد
 *نظارت در تشخیص تعدیل مالیات توسط ممیزین کل
 *در خصوص عدول مودی از توافق با ممیز کل و امکان طرح پرونده در هیئت
 دستورالعمل در خصوص تسری در رسیدگی عملکرد 83مالیات بر ارث
 *مرور زمان مالیات حقوق
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی