بخشنامه: 30/5/3544/43672
چاپ مطلب

*احتساب استرداد مالیاتها با وجود فهرست کالاهای سرمایه ای و واسطه ای

 

شماره:43672/3544/5/30
تاریخ: 26/08/1372
پیوست:
 
بطوریکه اطلاع دارند مقررات ماده 132قانون مالیتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 مجلس شورای اسلامی نسبت به واحدهای تولیدی که از3/12/1366 لغایت پایان سال 1370 برای آنهاپروانه یاکارت تاسیس از وزارتخانه های ذیربط صادر و حائز شرایط مقررباشند قابل اجرا است ، ازطرفی طبق تبصره 2 این ماده در صورتیکه محصول واحد تولیدی موضوع ماده  132قانون فوق الذکر از انواع کالاهای سرمایه ای باشد 6 سال و چنانچه از نوع کالاهای واسطه ای باشد3 سال به مدت معافیت مالیاتی مربوطه افزوده خواهد شد بعلاوه چون اخیرا  فهرست کالاهای مذکور واصل که طی شماره های 5658/30 مورخ 25/2/1372 و 1972-5/30 مورخ 4/5/1372و2388-5/30 مورخ 2/6/1372 و 3024-5/30 مورخ 18/7/1372 دفترفنی مالیاتی ابلاغ شده است و ماموران مالیاتی بامسائل و ابهاماتی مواجه میباشند، لذابه منظوراجرای صحیح قانون و پرهیز از اتخاذ رویه های گوناگون تاکید مینماید . 1 - درمواردیکه برگ تشخیص مالیات سنوات گذشته صادرنگردیده ، ماموران تشخیص ذیربط باید با رعایت معافیتهای مقرراقدام به رسیدگی و عنداللزوم مطالبه مالیات بنمایند و در صورتیکه احیانا برگ تشخیص مالیات صادر گردیده و به دلایلی ابلاغ نشده و هنوز فرصت قانونی برای ابلاغ آن باقی است ، باید برگ مزبور حسب گزارش تنظیمی وسیله ممیزین و سرممیزین مسئول بر اساس مقررات حاکم ابطال یا اصلاح و سپس اقدام به ابلاغ آن گردد. 2 - چنانچه برگ تشخیص مالیات ابلاغ شده وپرونده درمرحله حل وفصل وسیله ممیز کل مالیاتی ویا هیئتهای حل اختلاف مالیاتی (خواه بدوی یاتجدید نظر) میباشد،مراجع مذکورحسب مورد مکلفندبارعایت معافیت قانونی موردبحث اتخاذ تصمیم وبرگ تشخیص مالیات را ردیادرآمد مشخصه راتاحد معافیت متعلق تعدیل نمایند. 3- درمواردیکه مالیات دوره عمل سال 1368 و سنوات بعد قطعیت یافته امابرگ مالیات قطعی آن صادرنگردیده وباوجودصدورهنوزابلاغ نشده وهمچنین درصورتی که مالیات قطعی وبرگ مالیات قطعی آن نیز صادر وابلاغ گردیده ،ممیزین مالیاتی مکلفندگزارشی عنوان سرممیزی متبوع تهیه والنهایه پس از ملاحظه و تائید ممیزکل مالیاتی متبوع درآمدهای معاف از پرداخت مالیاتی راازدرآمدهای قطعی شده سابق کسر وعندالاقتضاء برگ مالیات قطعی یابرگ مالیات قطعی اصلاحی با لحاظ نمودن معافیت صادر وابلاغ و اگر به جهت برخورداری ازمعافیت بطورکلی مالیاتی تعلق نگیرد، موضوع را طی نامه ای باطلاع مودی برسانند. 4- چنانچه تولیدکنندگان علاوه برفعالیت تولیدی ، فعالیتهای جنبی دیگری هم داشته اندوحال پس از قطعیت ، ماموران تشخیص درتفکیک درآمد مربوط به هریک ازفعالیتها مواجه با اشکال میباشند لازم است بطریق زیراقدام گردد: الف درمواردیکه میزان درآمدناشی از تولید کاملا" مشخص ومنفک ازسایردرآمدها است (مثلا"در موارد قطعیت پرونده به لحاظ عدم اعتراض مودی که دراین صورت مسلما"درآمدهای ناشی ازفعالیتهای مختلف طبق گزارش تعیین مالیات بطورجداگانه مشخص میباشد)برگ مالیات قطعی یااصلاحی آن ویا اعلامیه با ملحوظ داشتن درآمد مذکورتنظیم وابلاغ گردد. ب اگردرآمد توسط مراجع حل اختلاف بدون قید وتفکیک اقلام مختلف آن یکجا مورد تعدیل قرارگرفته باشد، میزان تعدیل شده را به نسبت اقلام مذکور تسهیم وازاین طریق درآمد مربوط به تولید را معین نموده اقدام بعدی رابه ترتیب فوق معمول دارند. 5 - درتمامی مواردپیش گفته چنانچه مالیاتی مازاد برحد مقررپرداخت شده باشد پس از بررسی وانجام اصلاحات لازم بشرح بندهای فوق الذکر اضافه پرداختی بایدطبق مقررات ماده 242قانون مالیاتهای مستقیم مسترد گردد.
 
 معاون درآمدهای مالیاتی
 

مواد قانونی وابسته
 ماده 132- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت­های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده ...
 
ماده 242- اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که‌...

تاریخ سند: 1372/08/26
شماره سند: 30/5/3544/43672
وضعیت سند: -

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *بخشنامه در خصوص تولید ماشین آلات تعمیر خودرو شامل بالانس چرخ , لاستیک درآور , میزان فرمان , دستگاه شستشو و میزان موتور
 بخشنامه در خصوص تصویب نامه هیات محترم وزیران عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری در خصوص ایجاد و اصلاح و…
 *فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در سال 84لازم الاجرا می باشد0
 *تاریخ صدور پروانه تاسیس و اصلاحیه قانون
 *قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (112) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی…
 *موارد اضافه شده به فهرست کالاهای سرمایه ای و واسطه ای
 در خصوص پروانه بهره برداری موقت
 *تعیین فاصله از مرکز شهرها
 *معافیت مالیاتی مراکز فرهنگی و هنری - صنایع روستایی
 بخشنامه در خصوص اصلاح ماده 3 ائین نامه اجرائی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی منابع کشور
 اجازه صدور مجوز به وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تاسیس و بهره برداری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی
 *مرجع ذیصلاح تعیین فاصله واحدهای تولیدی و معدنی از مراکز شهرها
 *20% معافیت تبصره ها محدودیت جغرافیایی ندارد
 *مصوبه اولویتها تا پایان 72 اعتبار دارد
 *تعدادی دیگر از کالاهای سرمایه ای
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی