بخشنامه: 201/2102/17713
چاپ مطلب

درمورد 5%تکلیفی مکسوره از کارخانه های آردسازی

 

شماره: 17713/2102/201
تاریخ: 11/04/1382
پیوست:
 
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان 
شورای عالی مالیاتی
اداره کل 
دفتر فنی مالیاتی
دفتر
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی 
پژوهشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران 
سازمان حسابرسی
 
 بقرار اطلاع واصله سازمان غله کشور بنا به حکم قانونی ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 پنج درصد از وجوه پرداختی به کارخانه های آرد سازی بابت دستمزد آسیابانی را بعنوان مالیات علی الحساب مودی کسر و به حساب مالیاتی مربوطه واریز مینماید.
نظر به اینکه مودیان مالیاتی موصوف با استناد به ضریب مالیاتی مندرج در جداول ضرایب مالیاتی برای تعیین درآمد مشمول مالیات فعالیت مذکور , نسبت به زیادی مالیات مکسوره معترض بوده و بررسی های بعمل آمده نیز حاکی از آنست که مالیات علی الحساب مورد بحث به مراتب بیشتر از مالیات متعلق به آن فعالیت در موارد تشخیص علی الراس میباشد و استرداد مالیات اضافی مزبور پس از طی مراحل رسیدگی و قطعیت پرونده مالیاتی سال مربوطه نیز بدلیل ایجاد وقفه در باز پرداخت آن موجبات نارضایتی مودیان ذینفع را فراهم مینماید , لذا ضمن تاکید بر اجرای مقررات قانونی یادشده توسط پرداخت کنندگان وجوه مزبور بلحاظ حل مشکل و رعایت حقوق مودیان محترم و اجرای عدالت مالیاتی مقرر میدارد:
مسئولین مالیاتی ذیربط درخواست استرداد مالیات اضافی این مودیان را که بعداز پایان هر فصل از سال تسلیم مینمایند, با توجه به اسناد و مدارک مثبته برای احراز واریز وجوه به حسابهای سازمان امور مالیاتی کشور و مدارک مورد تائید سازمان غله کشور مورد بررسی قرار داده و حداکثر ظرف مدت پانزده روز معادل 70% از مالیات علی الحساب پرداختی مورد بحث را دروجه مودی ذینفع مسترد یا طبق نظر آنها بحساب بدهی مالیاتی قطعی منظور نمایند.
بدیهی است پس از پایان عملکرد و قطعیت مالیات بردرآمد آنها , خسارت مربوط به اضافه پرداختی ها موضوع تبصره ماده 242قانون مذکور حسب مورد محاسبه و بایشان پرداخت خواهد گردید.
 
عیسی شهسوارخجسته
رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور

مواد قانونی وابسته
 
ماده 104- حذف شد . (1)

1 .به موجب بند 25 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/139...
 
ماده 242- اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که‌...

تاریخ سند: 1382/04/11
شماره سند: 201/2102/17713
وضعیت سند: -
امضا کننده: رییس سازمان امور مالیاتی (عیسی شهسوار خجسته)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 دستورالعمل نحوه استردادمالیات عملکرد وتکلیفی اضافه پرداختی
 فعالیت های انتشاراتی وفهرست فعالیت های معاف
 *مالیاتهای تکلیفی شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان
 *دستورالعملهای مالیاتی شرکتهای تاسیساتی
 *حوزه ذیصلاح وصول مالیات علی الحساب موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم
 *کسر و پرداخت مالیات تکلیفی
 *پرداخت به موقع مالیاتهای تکلیفی
 نپرداختن مانده بدهی موجب عدم پذیرش اظهارنامه خوداظهاری عملکرد 83نمی گردد
 مالیات های تکلیفی کسر شده که پرداخت نشده به همراه جرایم وصول شود
 درمورد 5%تکلیفی مکسوره از کارخانه های آردسازی
 نحوه مطالبه ووصول مالیات تکلیفی از افراد یکه از انجام تکالیف مقررخودداری می نمایند
 *تامین نیروی انسانی و خدمات امور مسافرت محمول و ترجمه عدم مشمول است
 *موسسات وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا نیز مشمول مالیات نمی باشند
 *حوزه ذیصلاح برای وصول مالیات های علی الحساب ماده 104 قانون
 *محل و نحوه پرداخت مالیات پزشکان و دندانپزشکان
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی