دستورالعمل: 211/3974/16868
چاپ مطلب

دستورالعمل نحوه استردادمالیات عملکرد وتکلیفی اضافه پرداختی

 

شماره: 16868-3974-211

تاریخ: 01-10-1383

پیوست: دارد

 

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان

شورای عالی مالیاتی

اداره کل امور مالیاتی استان

دفتر فنی مالیاتی

اداره کل

هیأت عالی انتظامی مالیاتی

دفتر

دادستانی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر

جامعه حسابداران رسمی ایران

دانشکده امور اقتصادی

سازمان حسابرسی

پژوهشکده امور اقتصادی

 

دستور العمل نحوه استرداد موضوع ماده 46 آئین نامه اجرائی ماده 219 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27-11-80 و فرمهای ضمیمه آن جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال میگردد.

 

حیدری کرد زنگنه

 

 

دستور العمل نحوه استرداد موضوع ماده 46 آئین نامه اجرایی

ماده 219 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 27-11-80

 

 

ماده 1- تشخیص مبلغ قابل استرداد :

مسئولیت تشخیص ، تعهد و تسجیل موضوع مواد 17،19،20 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 درخصوص تعیین مبلغ قابل استرداد براساس اسناد و مدارک موجود در تهران و مراکز استان ها به عهده مدیر کل امور مالیاتی و در شهرستان ها به عهده دارات امور مالیاتی شهرستان مربوطه خواهد بود.

ماده 2- مدارک لازم جهت استرداد:

الف – درخواست کتبی مودی مالیاتی یا نماینده قانونی وی مبنی بر استرداد مالیات اضافه پرداختی .

ب – برگ استرداد تکمیل شده (پیوست شماره 1) حاوی :

- درج شماره گزارش کارشناسان ارشد مالیاتی مربوطه .

- تایید رئیس گروه مالیاتی و رییس امور مالیاتی مربوطه .

- درج سال عملکرد که مبنای محاسبه استرداد اضافه پرداختی قرار گرفته .

- مشخصات کامل اشخاص حقیقی و حقوقی .

- مبلغ واریز شده به حساب درآمد مالیاتی با ذکر شماره و تاریخ فیش یا فیش های بانکی که صحت فیش های مربوطه به تائید اداره کل امور مالیاتی ذیربط رسیده باشد.

- علت استرداد .

- اعلام شماره ردیف درآمد .

ج – ارسال درخواست استرداد اضافه پرداختی مالیات که در تهران با امضای مدیر کل امور مالیاتی هر یک از ادارات کل حسب مورد عهده ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان امور مالیاتی کشور ، در مراکز استان ها با امضای مدیر کل امور مالیاتی استان عهده ذیحساب اداره کل امور مالیاتی استان مربوطه و در شهرستان ها با امضای رییس امور مالیاتی عهده عامل ذیحساب صادر خواهد شد .

تبصره : ذکر مبلغ قابل استرداد و هم چنین اعلام مبلغ و تاریخ پیکره ای که قبوض مالیاتی مزبور طی آن به حساب های خزانه معین استان و یا حساب های خزانه داری کل واریز شده به همراه فرم (پیوست شماره 2) که توسط مراجع فوق الذکر تکمیل و تائید گردیده ، الزامی خواهد بود .

د- ضمیمه نمودن اصل فیش های مالیاتی (نسخ مودی و پرونده مالیاتی)

تبصره (1) – در صورت مفقود شدن فیش مودی مالیاتی و موجود بودن نسخه پرونده مالیاتی ، با دریافت تعهدنامه رسمی (پیوست شماره 3) از ذینفع مبنی بر این که وجه فیش مفقود را قبلا دریافت ننموده و در صورت پیداشدن فیش مذکور در اسرع وقت آن را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم خواهد نمود و چنانچه با استفاده از فیش مزبور ضرر و زیانی به دولت وارد شود ، جبران ضرر و زیان وارده را بنماید ، می توان نسبت به صدور فرم استرداد اضافه پرداختی مالیات اقدام نمود .

تبصره (2) : در صورت مفقود شدن نسخه مربوطه به پرونده مالیاتی و موجود بودن نسخه مودی مالیاتی ، اداره کل امور مالیاتی با دریافت تعهد کتبی از کارشناسان ارشد مالیاتی و تائید رییس امور مالیاتی ذیربط (پیوست شماره 4) مبنی بر این که فیش فوق الذکر قبلا به ذینفع پرداخت نگردیده ، می توان نسبت به صدور فرم استرداد اضافه پرداختی مالیات اقدام نمود .

تبصره (3) : در صورت مفقود شدن هر دو نسخه (نسخ پرونده مالیاتی و مودی ) ، پس از تائید بانک دریافت کننده وجه درحساب مربوط و تائید اداره امور مالیاتی مربوطه مبنی بر احراز مبلغ واریز شده و اخذ تعهدهای فوق الذکر (موضوع تبصره های 1 و 2 این بند) ، می توان نسبت به صدور فرم استرداداضافه پرداختی مالیاتی اقدام نمود .

تبصره (4) : در مواردی که مالیات مکسوره (کسر 5درصد علی الحساب مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات های مستقیم) مودیان (پیمانکاران) مختلف توسط کارفرما طی یک فیش مالیاتی به همراه لیست پیمانکاران مذکور به حساب درامدهای مالیاتی مربوطه واریز می گردد ، در این صورت به جای اصل فیش مالیاتی مورد نظر می توان با اخذ تائیدیه کارفرما مبنی بر مبلغ مالیات مکسوره و اعلام شماره و تاریخ فیش واریزی و تائید اداره کل امور مالیاتی وصول کننده مبنی بر دریافت مالیات مزبور با رعایت سایر موارد نسبت به استرداد اضافه دریافتی اقدام نمود .

تبصره (5) : استرداد اضافه پرداختی مالیات شرکتهای سرمایه گذار و سرمایه پذیر عملکرد سالهای 1374 لغایت 1379 پس از احراز واریز وجوه مکسوره و بر مبنای دستورالعمل فوق انجام می گیرد.

تبصره (6) : نسخه دوم سند حسابداری استرداد به ضمیمه نسخه دوم برگ درخواست استرداد تکمیل شده و تصویر فیشهای مالیاتی مربوط به مودی و پرونده مالیاتی برای ضبط در پرونده مودی به حوزه مالیاتی مربوطه ارسال می گردد.

 

 

 

 

 

                                                           

تقاضای انتقال وجه از خزانه موضوع بند 27یا28 یا29 دستورالعمل26/110000 وزارت دارائی

شماره:                                                 

تاریخ :                                                 

پیوست:                              

 


وزارت امور اقتصادی ودارائی

 

اداره کل -------------------------------

اداره امور اقتصادی و دارائی----------------------

 

 

خزانه طبق .........................................................................................................................

چون میبایستی مبلغ (به حروف) .................................................................................ریال بابت اضافه دریافتی به :

بانو/ آقا/ شرکت .....................................................................................................مسترد شود و وجه مذکور به موجب اسناد مشروحه زیر:

               

ردیف

نوع مدارک وصول وجه

شماره

تاریخ

مرجع صدور

مبلغ

نوع وشماره مدارک انتقال وجه به خزانه

تاریخ انتقال

به کدام حساب خزانه تحویل شده

جزو چه مبلغ تحویل شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وصول و به حساب ....................... خزانه تحویل شده است علیهذا خواهشمند است طبق بند 27¨ 28¨ 29¨ دستورالعمل شماره 11000026 مورخ 22/11/48وزارت امور اقتصادی ودارائی نسبت به انتقال مبلغ مزبور ..................ریال از حساب شماره.........................(تمرکز وجوه مالیاتی) به حساب جاری شماره .................... (رد وجوه اضافه دریافتی) این اداره اقدام و نتیجه را اعلام فرمائید تا طبق مقررات به ذینفع مسترد شود.

رئیس حسابداری...............................                        مدیر کل

نام ونام خانوادگی...........................                           رئیس اداره امور اقتصادی ودارائی ...................................

امضاء.............................................                          نام ونام خانوادگی .....................................................

                                                                               امضاء...................................................................

 

 

(تعهد نامه اشخاص حقیقی)

 

اینجانب ……............. فرزند …….......به شماره شناسنامه………… صادره ……………… از………… متولد.............به نشانی………………………… متقاضی استرداد وجه پرداختی طی فیش مالیاتی شماره…....................………تاریخ …………….…..که در قبال استرداد مالیات می باید نسخه مربوط به مودی را که در زمان پرداخت مالیات تحویلم شد، تسلیم اداره امور مالیاتی نمایم ، بدین وسیله متعهد می گردیم ، نسخه مذکور را که مفقود شده است ، در صورت یافتن در اسرع وقت به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم و از ارائه آن به مراجع دیگر اعم از دولتی و غیردولتی خودداری نمایم و چنانچه فیش مفقودی مورد سوء استفاده قرار گیرد و از این جهت ضرر و زیانی متوجه دولت شود کلیه خسارات وارده را جبران نمایم .

 

امضاء متعهد

 

مهرو امضاء

دفترخانه اسنادرسمی

 

 (تعهد نامه اشخاص حقوقی)

 

شرکت …………..............….به شماره ثبت …………….........…..محل ثبت …………………. تاریخ ثبت ………………تلفن.......……آدرس ………………………………..................متقاضی استرداد وجه پرداختی طی فیش مالیاتی شماره ……........................…………تاریخ …………......

که در قبال استرداد مالیات می باید نسخه مربوط به مودی را که در زمان پرداخت مالیات تحویلم شد ، تسلیم اداره امور مالیاتی نمایم ، بدین وسیلـه متعهد می گـردم ، نسخه مذکور را که مفقود شده است ، در صورت یافتن در اسرع وقت به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم واز ارائه آن به مراجع دیگراعم ازدولتی و غیر دولتی خودداری نمایم وچنانچه فیش مفقودی موردسوء استفاده قرارگیرد و از این جهت ضرر و زیانی

متوجه دولت شود کلیه خسارات وارده را جبران نمایم .

 

امضاء متعهد

مهرو امضاء

دفترخانه اسنادرسمی

 

 

« تعهد نامه اداره امور مالیاتی »

 

اینجانب           کارشناس ارشد مالیاتی اداره امور مالیاتی                 بدین وسیله متعهد می گردم که مبلغ فیش شماره               مورخ               (نسخه پرونده مالیاتی) که مفقود گردیده است ، قبلا مسترد نشده و چنانچه فیش مفقودی توسط اینجانب مورد سوء استفاده قرار گیرد و از این جهت ضرر و زیانی متوجه دولت شود کلیه خسارات وارده را جبران نمایم .

 

مهر و امضاء : کارشناس ارشد مالیاتی

مهرو امضاء : رییس گروه مالیاتی

 مهر و امضاء : رییس امور مالیاتی

 

 

 


مواد قانونی وابسته
 
ماده 104- حذف شد . (1)

1 .به موجب بند 25 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/139...
 
ماده 219- شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود ...
 
ماده 242- اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که‌...
 ماده 243 ـ در صورتی که درخواست استرداد از طرف مودی به‌عمل آمده باشد و ادارة امور مالیاتی آن را وارد نداند، مودی می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ...

تاریخ سند: 1383/10/01
شماره سند: 211/3974/16868
وضعیت سند: -
دانلود پیوست
  

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر دستورالعمل ها
 نحوه اجرای فرمان رهبری درخصوص معافیت مالیاتی بنیاد مستضعفان
 دستور العمل اصلاحی نحوه رسیدگی به مالیات تکلیفی و حقوق قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء
 دستور العمل خود اظهاری اعضای کانون کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1389
 دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکردسال 1389 اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان دراجرای ماده 158 جهت مشمولین بند (ب ) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
 دستور العمل خود اظهاری اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1389
 دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری دراجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکردسال1389
 تصویب نامه وزیران کمیسیون موضوع اصل138 قانون اساسی راجع به شمول معافیت ماده 69 قانون مالیاتهای مستقیم به قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر
 پرداخت کنندگان وجوه (کارفرمایان) مکلف شده اند در هر پرداخت، پنج درصد مبالغ ناخالص پرداختی رابه عنوان علی الحساب مالیات مودی
 شرایط اعطای معافیت درآمد صادرات
 تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال 1390صاحبان وسایط نقلیه عمومی در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم
 اداره امور مالیاتی ذیصلاح برای دریافت و مطالبه مالیات تکلیفی و حقوق واحدهای دانشگاه پیام نور
 تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال 1392صاحبان وسایط نقلیه مسافری،باری، ماشین آلات راهسازی و صنعتی در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم
 ارسال دستورالعمل خوداظهاری عملکرد سال 1392 اعضای شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای ماده 158 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380
 دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان در اجرای ماده 158 جهت مشمولین بند (ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
 مالیات حقوق و تکلیفی اشخاص حقیقی که مبادرت به ساخت ساختمان در املاک خود می نمایند
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی