بخشنامه: 8715
چاپ مطلب

ابلاغ ضوابط اجرائی استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به دوره های پـاییز و زمـستان سـال 1387

 

شماره: 8715

تاریخ:09-04-1388

پیوست:

 

  

روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها

مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ

  

با سلام

 

احتراما، پیرو بخشنامه شماره 14813 مورخ 11-12-87 در خصوص ابلاغ ضوابط اجرائی استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به دوره های پـاییز و زمـستان سـال 1387، دستـورالعـمل مـذکور با لـحاظ اصـلاحـاتی به شرح ذیل جهت اجرا در دوره بهار و تابستان سال 1388(1-1-1388 لغایت 31-6-1388) ابلاغ می گردد.

1. متن ذیل به عنوان تبصره به قسمت اخیر بند 2- 1 ماده یک اضافه می شود.

تبصره: در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مطابق مفاد ماده «21» قانون مالیات بر ارزش افزوده اضافه پرداختی مودی قابل استرداد در این دوره نبوده و صرفا با رعایت سایر مقررات مربوطه(از جمله اختیار سازمان به رسیدگی و حسابرسی) قابل انتقال به حساب مالیات و عوارض دوره بعد خواهد بود.

2. متن ذیل جایگزین تبصره بند «3- 1» ماده یک می گردد:

تبصره: در صورت درخواست استرداد،مودی می بایست علاوه بر درج درخواست استرداد در فرم اظهارنامه، فرم درخواست استرداد(پیوست شماره یک) را تکمیل و حداکثر ظرف سی روز از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نماید. در صورت عدم درج درخواست استرداد در فرم اظهارنامه و عدم ارائه فرم درخواست استرداد در مهلت مقرر (سی روز)، درخواست استرداد کان لم یکن تلقی و اضافه پرداختی مودی، با رعایت سایر مقررات مربوطه(از جمله اختیار سازمان به رسیدگی و حسابرسی) به حساب مالیات و عوارض دوره بعدی منظور خواهد گردید.

3. متن ذیل جایگزین بند «5- 1» ماده یک می گردد:

5-1- مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده که متقاضی استرداد می باشند، مکلفند همراه فرم تکمیل شده درخواست استرداد و یا حداکثر ظرف سی روز از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، اسناد و مدارک مثبته مذکور در ماده 2  این دستورالعمل را به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

4. متن های ذیل جایگزین تبصره های 6 و 7 ماده دو لغو می گردد:

تبصره 6- مودی می بایست آخرین وضعیت کالاهای خریداری شده و کالاهای وارداتی در پایان دوره را که به فروش نرسیده اند، به همراه مدارک مورد نیاز استرداد به اداره امور مالیاتی اعلام نماید.

تبصره7- کلیه صورت حساب های خرید و فروش مودیان( به استثنای موارد خاصی که از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام می شود)بایستی در چارچوب مفاد ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده صادر شود.بدیهی است آن قسمت از مدارک خرید کالا( صورتحساب خرید) که مطابق با نمونه سازمان امور مالیاتی کشور و با رعایت سایر مقررات و ضوابط مربوطه نباشد به عنوان اعتبار مالیاتی قابل قبول نبوده و وجه مربوطه مسترد نخواهد شد.

5. بند و تبصره ذیل به بندهای ذیل،قسمت الف ماده چهار اضافه می گردد:

الف- 8) اظهارنظر در مورد ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید، به لحاظ اینکه کالاهای تولیدی توسط ماشین آلات مذکور کالاهای معاف موضوع ماده 12 قانون نباشد.

تبصره: در صورتی که ماشین آلات مذکور به منظور تولید کالاهای معاف وارد گردیده باشد با توجه به مفاد تبصره های 2 و3 ماده( 17) قانون، مالیات و عوارض قابل استرداد نبوده و لازم است وجه چک های دریافتی وصول گردد.

6. متن ذیل جایگزین ماده پنج می گردد:

ماده5- مودیان متقاضی استرداد در نظام مالیات بر ارزش افزوده بایستی حداکثر ظرف مدت سی روز از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (21) نسبت به تهیه و تسلیم فرم تکمیل شده درخواست استرداد به همراه اسناد و مدارک درخواستی (موضوع ماده 2) به اداره امور مالیاتی اقدام نمایند.

7. متن ذیل جایگزین ماده شش می گردد:

ماده6- در صورت عدم امکان ارائه تمام یا بخشی از اسناد و مدارک در مهلت مقرر موضوع بند 1- 5 ماده یک و ماده پنج این دستورالعمل(سی روز)، مودیان مالیاتی می توانند با ارائه درخواست کتبی قبل از پایان مهلت سی روز اولیه طبق فرم نمونه پیوست شماره (3) به اداره امور مالیاتی ذیربط، تقاضای تمدید مهلت حداکثر تا پانزده روز دیگر از تاریخ انقضای مهلت ماده پنج جهت ارائه اسناد و مدارک را نمایند. در صورت ارائه اسناد و مدارک درخواستی موضوع استرداد در مهلت تمدید شده،مودی در خصوص موضوع تبصره «6» ماده «17» نسبت به مدت تمدید شده ادعایی نخواهد داشت. در صورت عدم تکمیل و ارائه اسناد و مدارک ظرف مهلت های مذکور، درخواست استرداد کان لم یکن تلقی شده و اضافه پرداختی اظهار شده مودی با رعایت سایر مقررات و ضوابط مربوطه(از جمله اختیار سازمان به رسیدگی و حسابرسی) به حساب مالیات و عوارض دوره بعد منظور خواهد شد.

ضـروری اسـت ادارات کـل امـور مـالیاتی تـمهیداتی را فراهم نمایند تا استرداد های مالیات و عوارض دوره های اول و دوم سال 1388 در موعد مقرر قـانـونـی انـجـام پـذیرد.هـمـچنین در پایان هر ماه خلاصه ای از گزارشات استرداد را به شرح ماده «12» ضوابط اجرائی استرداد و پیوست شماره 8 به دفتر نظارت بر امور اجرائی این معاونت ارسال نمایند.

بدیهی است مسئولیت حسن اجرای دستورالعمل موصوف با مدیران کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

 

 

 

با تجدید احترام

نادر آریا

 

(( این بخشنامه بر اساس بخشنامه شماره 58-94-260 مورخ 8-6-1394 منسوخ گردید ))


مواد قانونی وابسته
 
ماده 12- عرضه کالاها وارائه خدمات زیر وهمچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می باشد:
1- محصولات کشاورزی فرآوری ...
 
ماده 17- مالیاتهایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت...
 
ماده 19- مودیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی وحاوی مشخصات متعاملین ومورد معا...
 
ماده 21- مودیان مالیاتی مکلفند، اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه ودستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین واعلام می ...

تاریخ سند: 1388/04/09
شماره سند: 8715
وضعیت سند: -
امضا کننده: معاونت مالیات بر ارزش افزوده (نادر آریا)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *زمینهایی که در طرح قرار می گیرند
 اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با با خدمات بیمه ای
 تصویب نامه موضوع بند 17 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
 تصویبنامه موضوع بند 14 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
 ابلاغ متن اصلاحی بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده
 پاسخ به سوالات در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده
 احکام مالیاتی قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
 فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده
 ابلاغ ضوابط اجرائی استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به دوره های پـاییز و زمـستان سـال 1387
 استرداد اضافه دریافتی مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط گمرکات کشور
 فهرست رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه ها
 مالیات بر ارزش افزوده نهادها و آستانه های مقدسه و واحدهای وابسته
 بررسی چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و چالشها و موانع پیش روی آن
 در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر قراردادهای حمل و نقل عمومی مسافری
 فهرست عناوین کالا ها و خدمات مندرج در ماده ( 12 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی