بخشنامه: 200/4867
چاپ مطلب

قبول خود اظهاری دوره های پائیز سال1388لغایت تابستان سال1390 شرکتهای تعاونی مصرف

 

 شماره:4867/200
تاریخ:08/03/1391
پیوست:
 
بخشنامه
 
011
91
قانون مالیات بر ارزش افزوده
الف
  
 
مخاطبین اصلی/ذینفعان
روسای محترم امور مالیاتی شهرواستان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افروده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
موضوع
قبول خود اظهاری دوره های پائیز سال1388لغایت تابستان سال1390 شرکتهای تعاونی مصرف
باتوجه به درخواست شماره 1519مورخ 17/10/1390اتحادیه تعاونیهای مصرف محلی و پیرو بخشنامه شماره 94792/200مورخ 17/5/1389، موضوع رسیدگی به مالیات و عوارض ارزش افزوده شرکتهای تعاونی مصرف بر اساس خود اظهاری برای دوره های پاییز 1387لغایت تابستان سال 1388 وبه منظور تسهیل فرایندهای اجرای نظام مالیات بر ارزش افروده و تکریم ارباب رجوع و وحدت رویه مقرر می دارد:
شرکت های تعاونی مصرف محلی در صورت رعایت موارد ذیل، مشمول رسیدگی براساس خود اظهاری برای دوره های پاییز سال 1388لغایت تابستان سال1390 خواهند بود.
1- مفاد بخشنامه شماره94792/200 مورخ 17/5/1389برای دوره های پاییز سال1387لغایت تابستان سال 1388 را رعایت نموده باشند.
 
2- در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اظهارنامه مالیاتی دوره های پاییز سال 88 لغایت تابستان سال 1390را در مهلت مقرر تسلیم نموده و در سامانه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزودهثبت شده باشد.
 
3- حجم عمده (حداقل70%) خرید مشمول مالیات و عوارض ارزش افروده خود را از اتحادیه تعاونی های مصرف خریداری کرده باشند.
 
4- مالیات و عوارض ارزش افزوده مندرج در صورتحساب های فروش صادره توسط اتحادیه تعاونی مصرف را پرداخت نموده باشند.
 
5- اظهار نامه های مالیاتی خود را متضمن ابراز صحیح خرید و فروش تسلیم نموده باشند.
 
بنا بر این مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی:
الف) صرفا اظهارنامه های مالیاتی ارزش افزوده دوره های پاییز سال1388لغایت تابستان سال1390 شرکتهای تعاونی مصرف محلی که شرایط فوق الذکر را دارا می باشند را بر اساس خود اظهاری مورد پذیرش قرار داده و مالیات و عوارض را بر آن اساس با شرکتهای تعاونی یاد شده نهایی نمایند.
ب) رسیدگی به اظهار نامه های مالیاتی سایر دوره های شرکتهای تعاونی مصرف محلی را مطابق با دستورالعمل رسیدگی و رعایت سایر مقررات و قوانین مرتبط انجام و در صورتی که شرکتهای تعاونی یاد شده از اول سال1391مقررات ماده (19) قانون مالیات بر ارزش افزوده (صدور صورتحساب و رسیدهای صندوق فروش و درج مالیات و عوارض ارزش افزوده) را رعایت ننمایند از ارائه تسهیلات موضوع ماده(33)قانون در خصوص تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم مالیات و عوارض برای دوره یا دوره های مالیاتی مربوط خودداری گردد.
ضمنا پرونده مالیاتی هر یک از دوره های مالیاتی مشمول این دستورالعمل که مورد رسیدگی قرار گرفته باشد،از شمول این دستورالعمل خارج و مطابق مقررات مربوطه و پس از طی مراحل دادرسی مالیاتی اقدام خواهد شد.
مدیران کل امور مالیاتی مسولیت حسن اجرای این بخشنامه را عهده دار خواهند بود.
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
 
 
 
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 19- مودیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی وحاوی مشخصات متعاملین ومورد معا...
 
ماده 33- احکام مربوط به فصول هشتم ونهم باب چهارم وفصل سوم باب پنجم ومواد (167)، (191)، (202)،(230) تا (233) قانون مالیاتهای مستقیم مص...

تاریخ سند: 1391/03/08
شماره سند: 200/4867
کد سند: ال/قانون ماليات بر ارزش افزوده/1391/011
وضعیت سند: -
امضا کننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور (علی عسکری)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 در خصوص فصل مالیات بردرآمد املاک
 *دستورالعمل محاسبه و مطالبه مالیات حقوق
 در خصوص کسر واجبات مالی از جمله خمس وزکات از ما ترک
 *در خصوص گواهیهای ارائه دیون شرعی متوفی به مراجع
 تجمیع بخشنامه های قبلی و رفع ابهامات و بخشنامه تنظیمی فصل مالیات بر ارث
 صورت جلسه مورخ 87/9/23 شورای عالی مالیاتی
 ابلاغ جدول شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در سالهای 1315 الی 1386
 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 5 مورخ 86/1/19 در مورد مالیات تقسیم اموال مشاع به فرض عدم تساوی
 دستورالعمل نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده و نمونه صورتحساب مورد استفاده در صنعت حمل و نقل جاده ای کالا
 ابلاغ ضوابط اجرائی استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به دوره های پـاییز و زمـستان سـال 1387
 اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی مصرف
 چگونگی و نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شرکتهای بیمه
 بررسی چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و چالشها و موانع پیش روی آن
 تفاهم نامه نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بین سازمان امور مالیاتی کشور و اتحادیه ها و شرکت های تعاونی تولیدی و خدمات تولید کنندگان
 قبول خود اظهاری دوره های پائیز سال1388لغایت تابستان سال1390 شرکتهای تعاونی مصرف
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی