بخشنامه: 200/93/86
چاپ مطلب

رسیدگی به مالیات صاحبان مشاغلی که از ابتدای سال 1392 ملزم به استفاده از صندوق­های مکانیزه فروش (سامانه­های فروشگاهی) گردیده­اند.

 

شماره: 86/93/200

تاریخ:  3/8/1393
پیوست:
 
بخشنامه
 
86
93
 ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
م
 
مخاطبین/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
رسیدگی به مالیات صاحبان مشاغلی که از ابتدای سال 1392 ملزم به استفاده از صندوق­های مکانیزه فروش (سامانه­های فروشگاهی) گردیده­اند.
     باعنایت به مقررات بند 6 دستورالعمل شماره 515/93/200/ص مورخ 11/4/1393 راجع به چگونگی رسیدگی به مالیات صاحبان مشاغلی که در اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و مقررات بخشنامه شماره 13007/200/ص مورخ 28/6/1391 مکلف به استفاده از صندوق های مکانیزه فروش (سامانه­های فروشگاهی) گردیده اند، مقرر می­دارد:
 چنانچه مودیان مذکور، هنگام ارائه یا تسلیم اظهارنامه الکترونیکی عملکرد سال 1392 نسبت به اعلام استفاده و راه اندازی صندوق مکانیزه فروش یا سامانه های مورد اشاره اقدام لکن نسبت به تکمیل و ارسال فرم پیوست( شماره 1) موضوع بند 1-5 دستورالعمل شماره 26083/200/ص مورخ 23/12/1391 مبادرت ننموده باشند در صورتی که با مراجعه ماموران مالیاتی ذیربط به محل فعالیت مودی، صحت ادعای مطرح شده مبنی بر نصب و استفاده از صندوق یا سامانه های مزبور مورد تایید قرار گیرد، در این صورت به شرط تکمیل و ارائه فرم مورد اشاره موضوع محرومیت از معافیتهای مالیاتی مقرر در قانون ومفاد بند 3-5 بخشنامه اخیرالذکر در خصوص آنها منتفی می­باشد.
بدیهی است در مواردی که مودیان موصوف نسبت به تکمیل و ارائه فرم یاد شده اقدام نموده و مراتب توسط اداره امور مالیاتی تایید گردیده باشدبا رعایت مقررات امکان برخورداری از معافیت های مقرر را دارا خواهند بود.
علی عسکری
 
تاریخ اجرا :
  عملکرد 1392
مدت اجرا : 
مطابق بخشنامه
مرجع ناظر :
دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ی ابلاغ :
فیزیکی/ سیستمی
بخشنامه ها و دستورالعمل های منسوخ(شماره و تاریخ):
*لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 39903368   با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.     
 
 
 

 

شماره: 515 /93/200

تاریخ:11/04/1393
پیوست:
 
دستورالعمل
 
515
93
ماده 158
م
 
مخاطبین/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
پیرو دستورالعمل خوداظهاری در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مذکور
پیرو دستورالعمل شماره 506/93/200 مورخ 19/3/1393 موضوع خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل موضوع ماد 95 قانون مالیاتهای مستقیم(اصلاحی 27/11/80) در اجرای مقررات ماده 158 قانون مذکور، مقرر می گردد:
1- مودیانی که در عملکرد سال 1391 تمام سال را فعالیت داشته و مشمول مالیات نگردیده اند، در صورتی که درآمد مشمول مالیات خود را با میزان حداقل سی درصد(30%) افزایش نسبت به درآمد مشمول مالیات سال گذشته اظهار نمایند، با رعایت سایر شرایط مشمول خوداظهاری خواهند بود. نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین این اظهارنامه ها به میزان چهار درصد(4%) خواهد بود.
2- با توجه به اینکه مبنای خوداظهاری عملکرد سال 1392،مالیات عملکرد سال 1391 می باشد، لذا مودیانی که سال 1392 اولین سال فعالیت آن ها بوده و یا نسبت به سال قبل تغییر شغل داشته اند، مشمول خوداظهاری نمی باشند.
3- هر گاه درآمد مشمول مالیات یا مالیات عملکرد سال 1391 صاحبان مشاغل با توجه به فعالیت مودی برای بخشی از سال مذکور بوده باشد، در این صورت می بایست درآمد مشمول مالیات برای یک سال تمام محاسبه و پس از تعیین مالیات متعلق،درآمد مشمول مالیات(برای پرونده های معاف) و مالیات مذکور(برای سایر پرونده ها) مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.
4- در مشارکت مدنی، مودیانی که نسبت مالکیت آن ها نسبت به سال 1391 تغییر داشته است، ابتدا می بایست مالیات یا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مذکور با احتساب تغییر مالکیت محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.
5- مودیانی که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1391 آن ها با اعمال مقررات موضوع مواد 137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه شده است، ابتدا باید درآمد مشمول مالیات و مالیات آنها بدون اعمال مقررات مذکور محاسبه و سپس مبنای خوداظهاری عملکرد سال 1392 قرار گیرد.
6- در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، مودیانی که مطابق دستورالعمل های شماره 13007/200 مورخ 28/6/1391 ملزم به استفاده از صندوق مکانیزه فروش(سامانه های فروشگاهی) شده اند در صورتی که با رعایت دستورالعمل 26083/200 مورخ 23/12/91 و 3137/200 مورخ 29/2/1392 نسبت به نصب سامانه مذکور اقدام ننموده باشند،چنانچه مالیات یا درآمد مشمول مالیات ابرازی سال 1392 آنها حسب مورد با حداقل رشد مورد نظر به شرح دستورالعمل صدرالاشاره و یا بند یک این دستورالعمل به اضافه مالیات متعلق به معافیت استفاده نشده(با توجه به آخرین طبقه احتساب نرخ مالیاتی به درآمد مشمول مالیات) ابراز شده باشد، با رعایت سایر شرایط مشمول خوداظهاری خواهد بود.
7- در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، معادل هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش(مکانیزه فروش) توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول مالیات مودیان مزبور(در اولین سال استفاده از سامانه های مذکور) قابل کسر است، بنابراین مودیانیکه در سال 1392 نسبت به خرید، نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش(مکانیزه فروش) اقدام نموده اند در محاسبه خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392، هزینه مذکور از درآمد مشمول مالیات آنها قابل کسر خواهد بود، لذا در صورتی که درآمد مشمول مالیات یا مالیات ابرازی اینگونه مودیان با رعایت سایر شرایط پس از کسر هزینه های مذکور و یا مالیات متعلق به سهم هزینه های مذکور حسب مورد ابراز شده باشد مشمول خوداظهاری خواهد بود.
8- با توجه به ماده 52 قانون بودجه سال 1392 کل کشور، اشخاصی که مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی شده اند، در صورت عدم پیش ثبت نام تا مهلت های مقرر اعلام شده امکان برخورداری از معافیت را نداشته، لذا چنانچه مالیات یا درآمد مشمول مالیات ابرازی سال 1392 آنها حسب مورد با حداقل رشد مورد نظر به شرح دستورالعمل صدرالاشاره و یا بند یک این دستورالعمل به اضافه مالیات متعلق به معافیت استفاده نشده (با توجه به آخرین طبقه احتساب نرخ مالیاتی به درآمد مشمول مالیات) ابراز شده باشد،با رعایت سایر شرایط مشمول خوداظهاری خواهد بود.
9- برای مودیانی که پرونده مالیاتی عملکرد سال 1391 آنها تا زمان تسلیم اظهارنامه (حاکثر تا تاریخ 31/4/1393)به قطعیت نرسیده باشد،مهلت مراجعه برای تقسیط باقیمانده مالیات ابرازی، تا 30/7/1393 می باشد.
10-در اجرای بند(6)دستورالعمل صدرالاشاره مبنای اعمال حداقل رشد مورد نظر مالیات قطعی هر یک از مودیان می باشد بنابراین در مورد پرونده های  مالیاتی که به صورت مشارکت مدنی می باشد نیز مبنای محاسبات مذکور، مالیات قطعی شده هر شریک می باشد.
11- در اجرای تبصره بند 6 دستورالعمل صدرالاشاره برای مودیانیکه پرونده آنها تا تاریخ تسلیم اظهارنامه(31/4/1393) قطعی نشده باشد،صرفا پرداخت مالیات به همراه اظهارنامه مالیاتی 30% مبلغ مالیات تشخیصی عملکرد سال 1391 می باشد و تکمیل اطلاعات اظهارنامه بر اساس خوداظهاری مودی الزامی است. در صورتیکه تا تاریخ 31/6/1393 پرونده هر یک از مودیان مذکور به قطعیت برسد مبنای محاسبات خوداظهاری مالیات یا درآمد مشمول مالیات قطعی شده حسب مورد خواهد بود، در غیر این صورت (عدم قطعیت تا تاریخ مذکور)مبنای محاسبات خوداظهاری در صورت پذیرش مودی(مالیات یا درآمد مشمول مالیات تشخیصی سال 1391خواهد بود. بدیهی است در صورت عدم پذیرش مودی پرونده مورد نظر مشوق خوداظهاری نبوده و با رعایت مقررات توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد.
12- دستورالعمل صدرالاشاره و این دستورالعمل صرفا در خصوص صاحبان مشاغل امور صنفی بوده و سایر مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول دستورالعمل مذکور نمی باشند.
13- ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که با استفاده از ظرفیت ماده 238قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 34 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مذکور،پرونده های مالیاتی برای عملکردهای لغایت 1391 در اسرع وقت به قطعیت رسیده و مالیاتهای مقرر به حیطه وصول درآیند.
 
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
تـاریـخ اجـراء:مطابق دستورالعمل
مدت اجراء: مطابق دستورالعمل
مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی/ سیستمی
* لطفا هر گونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 39903537 با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.
 
 
 
 
شماره: 13007 /200
تاریخ: 28/06/1391
پیوست: دارد
 
بخشنامه
 
046
1391
مواد «121» قانون برنامه پنجساله پنجم و «19» مالیات بر ارزش افزوده
الف
 
مخاطبین
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
موضوع
اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم
در اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با توجه به هماهنگی به عمل آمده با وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت و شورای اصناف کشور در خصوص تعیین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش براساس قانون مزبور، صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) مشروحه ذیل:
1- سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر
2- فروشندگان آهن آلات
3- فروشندگان لوازم صوتی و تصویری
4- فروشندگان انواع رایانه و قطعات سخت افزاری
5- فروشندگان ماشین های اداری و لوازم و قطعات و تجهیزات مربوط به آنها
6- فروشندگان لوازم خانگی (شامل برقی، گازی و نفتی)
7- تالار پذیرایی، رستورانها، چلوکبابی ها و اغذیه فروشیها،
8- هتل و هتل آپارتمان
9- مشاوران املاک و مستغلات
10- داروخانه ها
 
از ابتدای سال 1392 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (pos مکانیزه فروشگاهی)‌ یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و صدور الکترونیکی صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق نمونه اعلام شده در دستورالعمل موضوع مواد 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده و 169 قانون مالیاتهای مستقیم می باشند.
ضمنا مشخصات سخت افزار و نرم افزار مورد استفاده براساس آئین نامه اجرایی ماده 71 قانون نظام صنفی که توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت اعلام شده، خواهد بود.
شایان ذکر است مودیان مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی، در صورت عدم استفاده از سامانه های مذکور از معافیت مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط محروم خواهند شد. همچنین هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (pos مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه توسط صاحبان مشاغل مذکور (اعم از سخت افزار و نرم افزار)، از درآمد مشمول مالیات مودیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر می باشد.
معیار شناسایی صاحبان مشاغل فوق الذکر، جواز کسب فعالیت صادره توسط مراجع دیصلاح می باشد.
بدیهـی است در صـورت نـداشتن جـواز کسـب،‌نوع فعالیت مندرج در پرونده های مالیاتی آنان ملاک عمل خواهد بود.
مقتضی است ادارات کل ضمن مکاتبه با اتحادیه های صنفی و مجامع امور صنفی استان (مطابق فرم پیوست)، آنان را از اجرای قانون مطلع نموده و تصریح نمایند در توافق عملکرد سال 1392 مالیات صاحبان مشاغل،‌یکی از شروط توافق با اتحادیه صنفی،‌نصب سامانه های فروشگاهی یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و استفاده از آن براساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.
 
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
دامنه کاربرد:   1- داخلی            2- خارجی
مرجع پاسخگویی: دفتر توسعه سامانه ها
تلفن: 83271008-021
بخشنامه های منسوخ:
تاریخ اجراء: تاریخ صدور
مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی
 
 
 
 

 

 

 

شماره: 26083 /200
تاریخ: 23/12/1391
پیوست: دارد
 
دستورالعمل
 
 
91
ماده(121) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی ماده(71) قانون نظام صنفی
الف
 
مخاطبین
مودیان مشمول فراخوان نصب استفاده از سامانههای  فروشگاهی
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
مشخصات و نحوه دریافت اطلاعات از سامانه های فروشگاهی
 در اجرای مفاد ماده(121) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه شماره 13007/200 مورخ 28/6/1391 سازمان امور مالیاتی کشور، همچنین دستورالعمل های مواد(169 و 169 مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده(19) قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین نامه اجرایی ماده(71) قانون نظام صنفی، مشخصات و نحوه دریافت اطلاعات از سامانه های فروشگاهی مورد نظر سازمان تعیین و اعلام می گردد.
1- هدف: ثبت و مستندسازی فعالیتهای اقتصادی است در اجرای قوانین و مقررات ذیربط
 
2- دامنه کاربرد: صاحبان مشاغل تعیین شده مشمول اجرای ماده (121)قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور
 
3- عبارات و اصطلاحات مورد استفاده در این دستورالعمل در معانی مشروحه ذیل به کار می رود:
 
1-3- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.
2-3- سامانه فروشگاهی: به صندوق فروش(POS) یا رایانه ای که دارای نرم افزار فروشگاهی می باشند و جهت ثبت اطلاعات حداقل خریدو فروش روزانه و هزینه نگهداری موجودی در یک واحد شغلی مورد استفاده قرار می گیرند، اطلاق می گردد.
3-3- فایل الکترونیکی: شامل فیلدهای الکترونیکی می باشد که مشخصات آن بر اساس دستورالعمل ماده (169 مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده(19) قانون مالیات بر ارزش افزوده در بند(6) این دستورالعمل اعلام گردیده است.
 
4- مودیان ملزم به استفاده از سامانه فروشگاهی و نحوه ارسال اطلاعات توسط آنان:
مطابق بخشنامه شماره 13007/200 مورخ 28/6/1391 سازمان،            اولویت های اعلام شده برای الزام به استفاده از سامانه های فروشگاهی از ابتدای سال 1392 به شرح ذیل می باشد:
 
صاحبان مشاغل
نوع فعالیت
نگهداری و ارسال اطلاعات به سازمان
 
سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر
عمده فروشی
ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات
خرده فروشی
ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات
طلاسازی
ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات
جواهر سازی
ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات
فروشندگان آهن آلات
عمده فروشی
ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات
خرده فروشی
ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات
فروشندگان لوازم صوتی و تصویری
عمده فروشی
ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات
نمایندگی
خرده فروشی
نگهداری خلاصه وضعیت درآمد،هزینه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهی
فروشندگان انواع رایانه و قطعات سخت افزاری
عمده فروشی
ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات
نمایندگی
خرده فروشی
نگهداری خلاصه وضعیت درآمد،هزینه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهی
فروشندگان ماشین های اداری و لوازم و قطعات و تجهیزات مربوط به آنها
عمده فروشی
ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات
نمایندگی
خرده فروشی
نگهداری خلاصه وضعیت درآمد،هزینه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهی
فروشندگان لوازم خانگی(شامل برقی، گازی و نفتی)
عمده فروشی
ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات
نمایندگی
خرده فروشی
نگهداری خلاصه وضعیت درآمد،هزینه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهی
هتل و هتل آپارتمان
هتل سه ستاره و بالاتر
ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات
هتل پایین تر از سه ستاره
نگهداری خلاصه وضعیت درآمد،هزینه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهی
تالارپذیرایی،رستورانها، چلوکبابی ها و اغذیه فروشی ها
تالارهای پذیرایی
رستوران
رستوران سنتی
ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات
چلوکبابی
اغذیهه فروشی
نگهداری خلاصه وضعیت درآمد،هزینه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهی
مشاوران املاک و مستغلات
 
ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات
داروخانه ها
 
ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات
 
5- وظایف مودیان:
1- 5- با توجه به الزام صاحبان مشاغل به نصب و استفاده از سامانه فروشگاهی از ابتدای سال 1392، مودیان مشمول مکلفند سخت افزار و نرم افزار متناسب با نیاز واحد کسبی خود را انتخاب و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال مذکور ضمن نصب و راه اندازی سامانه فروشگاهی مراتب را به منظور استفاده از تسهیلات مقرر پیش بینی شده،با تکمیل فرم پیوست (شماره1) که در برگیرنده اطلاعات هویتی آنان، مشخصات سخت افزار و نرم افزار و همچنین مشخصات فروشنده سامانه فروشگاهی می باشد به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند. شایان ذکر است مشخصات سخت افزار و نرم افزار مورد استفاده برابر آیین نامه اجرایی ماده (71) قانون نظام صنفی اعلام شده توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت خواهد بود.
بدیهی است نرم افزار مورد استفاده حداقل امکان ثبت خرید و فروش کالا، نگهداری موجودی کالا و ثبت هزینه ها و تولید فایل الکترونیکی بند(6) این دستورالعمل را داشته باشد.
2- 5- مودیان مشمول نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی که طی سال شروع به فعالیت می نمایند، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ شروع فعالیت، نسبت به نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی اقدام و مراتب را به شرح بند1- 5 به ادارات امور مالیاتی مربوط اعلام نمایند.
3- 5- مودیانی که پس از موعد مقرر قانونی نسبت به نصب و استفاده از سامانه فروشگاهی اقدام می نمایند مکلفند مراتب را به شرح بند 1-5 به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند. بدیهی است این دسته از مودیان مشمول استفاده از مشوق ها و تسهیلات مقرر در قانون در آن سال نخواهد بود.
4- 5- مودیان ملزم به استفاده از سامانه فروشگاهی، مکلف هستند از ابتدای سال 1392 کلیه خریدها و فروش های خود را در سامانه فروشگاهی ثبت و نسبت به صدور الکترونیکی صورتحساب فروش مطابق فرم نمونه موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده(پیوست شماره 2و3) از طریق سامانه مذکور اقدام نمایند.
5- 5- مودیان ملزم به نصب و استفاده از سامانه فروشگاهی از نظر انجام تکالیف به شرح ذیل تقسیم می گردند:
الف)مودیان موضوع بند(ج) ماده(95) قانون مالیاتهای مستقیم، مکلفند اطلاعات داده شده به سامانه های فروشگاهی را در فرم خلاصه وضعیت درآمد و هزینه موضوع ضوابط اجرایی بند(ج) ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم(طبق فرم پیوست شماره 4) ثبت و نگهداری نمایند و همراه اظهارنامه مالیاتی سالانه تحویل واحدهای مالیاتی نمایند.
ب) مودیان مشمول بندهای(الف) و (ب) ماده(95) قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند فایل الکترونیکی اطلاعات خرید و فروش خود را در دوره زمانی تعیین شده به شرح بند (6) این دستورالعمل از طریق سایت www.tax.gov.ir برای سازمان ارسال و یا لوح فشرده آن را به اداره امور مالیاتی محل فعالیت خود تحویل نمایند.(دوره های زمانی ارائه اطلاعات خرید و فروش به صورت فعلی(بهار، تابستان،پاییز و زمستان) و از ابتدای سال 1392 حداکثر تا یک ماه بعد از پایان هر فصل می باشد.)
6- 5- در مواردی که بنا به عللی از جمله نقص فنی دستگاه امکان ثبت اطلاعات خرید و فروش از طریق سامانه فروشگاهی میسر نباشد،مودی مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به رفع نقص اقدام و بلافاصله رویدادهای مالی مدت مذکور را در سامانه فروشگاهی ثبت نمایند.
7- 5- مودیان مشمول استفاده از سامانه های فروشگاهی،کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی از جمله نگهداری دفاتر روزنامه و کل و یا دفتر درآمد و هزینه می باشند و موظفند حداقل ماهی یکبار خلاصه عملیات داده شده به سامانه های فروشگاهی را در دفاتر قانونی حسب مورد ثبت نمایند.
مودیان استفاده کننده از سامانه فروشگاهی به منظور تسهیل رسیدگی موظفند آیین نامه یا دستورالعمل های سامانه فروشگاهی و برنامه های آن و نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده را حسب درخواست مأموران مالیاتی در اختیار آنان قرار دهند.
 6- ویژگی های فایل الکترونیکی(اطلاعات خرید و فروش) ارسالی به سازمان امور مالیاتی:
مشخصات فایل الکترونیکی(اطلاعات خرید و فروش) سازمان و راهنمای اجرایی مربوط به تسلیم و ارسال الکترونیکی آن و همچنین ریز فیلدهای مورد نیاز اطلاعات سه ماهه خرید و فروش از طریق" صورت الکترونیکی معاملات"در سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانیwww.tax.gov.ir در دسترس می باشد. ضروری است مودیان محترم مالیاتی فایل مورد نظر را در اجرای دستورالعمل ماده(169) مکرر را از طریق سامانه الکترونیکی برای سازمان امور مالیاتی ارسال و یا لوح فشرده آن را به اداره امور مالیاتی محل فعالیت خود تحویل نمایند.
ضمنا فایل مورد نظر قبلا در اجرای ماده(169 مکرر)قانون مالیات مستقیم اعلام گردیده و اغلب شرکتهای تولید کننده نرم افزار در سیستم های نرم افزاری خود تعبیه نموده اند.
ادارات کل امور مالیاتی مکلف هستند مفاد این دستورالعمل را به نحوه مقتضی به مجامع امور صنفی،اتحادیه های صنفی مشمول و انجمن داروسازان اطلاع رسانی نمایند.
 
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
 
 

 

 

 

 


مواد قانونی وابسته
 

ماده 95- صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله ا...
 
ماده 137- هزینه‌های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال ...
 
ماده 158- حذف شد. (1)

1 .به موجب بند 22 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394...
 

ماده 169- اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می...
 
ماده 169 مکرر - به منظور شفافیت فعالیت­های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و ...
 
ماده 172- صد درصد (100%) وجوهی که به حساب­های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می...
 
ماده 19- مودیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی وحاوی مشخصات متعاملین ومورد معا...

تاریخ سند: 1393/08/03
شماره سند: 200/93/86
کد سند: م/ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه/93/86
وضعیت سند: معتبر
دانلود پیوست
  

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *خوداظهاری مودیان بندالف وب ماده 95
 نحوه استفاده از دفاتر درآمد وهزینه صاحبان مشاغل موضوع بند«ب» ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم
 فعالیت های انتشاراتی وفهرست فعالیت های معاف
 *مالیات شغلی وسائط نقلیه
 *عدم استفاده فرم فاکتور عملکرد 72 موجب رد دفاتر نمیشود
 پذیرش هزینه های اشخاص حقیقی که دراجرای احکام مقرر در برنامه سوم پرداخت می شود بدون قید شرط وعدم ارتباط موضوع به قبولی دفاتر یا علی الراسی آن
 بخشنامه به ثبت اسناد مبنی بر پلمپ دفاتر برای اشخاص حقیقی موضوع بند الف ماده 95
 نپرداختن مانده بدهی موجب عدم پذیرش اظهارنامه خوداظهاری عملکرد 83نمی گردد
 معافیت ماده 101در سال 83به مشاغل بند ج که اظهارنامه نداده اند داده بشود
 نگاهداری دفاتر و اسناد و املاک و نحوه ثبت وقایع مالی
 تعیین مالیات مشاغل وصاحبان وسایط نقلیه عمومی بانظر تحادیه صنف
 *بخشنامه در خصوص استاندارد کردن رسیدگی و تشخیص مالیات صاحبان مشاغل …
 بخشنامه در خصوص اصلاحیه آئین نامه مربوط به روش نگاهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و…
 اعلام فهرست معاملات بیش از 50میلیون ریال توسط واحدهای مالیاتی هنگام رسیدگی
 *لزوم اخذ مجوز جهت تعیین سیستم نگهداری حسابها
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی