بخشنامه: 231/1233/1566/6164
چاپ مطلب

اعلام فهرست معاملات بیش از 50میلیون ریال توسط واحدهای مالیاتی هنگام رسیدگی

 

شماره: 6164/1566/1233/231
تاریخ: 17/04/83
پیوست: دارد
 
اداره کل امور مالیاتی ....  
شورای عالی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی
 
 
پیرو دستور العمل شماره 3857 مورخ 17/3/83 موضوع جمع آوری اطلاعات موثق در مورد فعالیت مودیان مالیاتی و تبادل اطلاعات مزبور بین واحدهای مالیاتی , مقتضی است کلیه واحدهای مالیاتی هنگام رسیدگی به دفاتر قانونی و اسناد و مدارک حساب شرکتها و سایر اشخاص حقوقی و همچنین مشمولین بندهای الف و ب ماده 95قانون مالیاتهای مستقیم , فهرست معاملات (خرید و فروش کالا و خدمات ) بیش از پنجاه میلیون ریال را مطابق دو برگ فرم نمونه پیوست تهیه و پس از تایید رئیس گروه مالیاتی و ثبت در دفتر از طریق رئیس امور مالیاتی به واحد اطلاعات , نظارت و پیگیری اداره کل امور مالیاتی تسلیم و رسید دریافت نمایند.
ضمنا با توجه به اینکه برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی مبادرت به ارسال فهرستهای سه ماهه معاملات (خرید و فروش) خود به ادارات اطلاعات و نظارت و پیگیری ادارات کل امور مالیاتی می نمایند لذا مقتضی است ادارات امور مالیاتی به منظور جلوگیری از پردازش و تداخل اطلاعات تکراری بررسی و دقت لازم را در این زمینه معمول دارند . سایر الزامات دستورالعمل مذکور به قوت خود باقی است .
 
 
غلامرضا حیدری کرد زنگنه
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
 
شماره:3857
تاریخ:17/03/1383
پیوست:
 
اداره کل امور مالیاتی............
شورای عالی مالیاتی
دفتر
هیأت عالی انتظامی مالیاتی  
دادستانی انتظامی مالیاتی
 
 نظر به اینکه جمع آوری اطلاعات موثق در مورد فعالیت مودیان مالیاتی وتبادل اطلاعات مزبور بین واحدهای مالیاتی، امکان تشخیص صحیح وبه موقع درآمد ومالیات مودیان را فراهم وبا کاهش اختلافات مالیاتی موجب تسریع در قطعیت مالیات و وصول مطالبات خواهد شد. لذا به موجب این دستورالعمل مقرر می شود:
 کلیه واحدهای مالیاتی هنگام رسیدگی به دفاتر قانونی واسناد ومدارک حساب شرکت ها وسایر اشخاص حقوقی وهمچنین مشمولین بندهای الف وب ماده 95 ق.م.م ، فهرست معاملات (خرید وفروش کالا وخدمات) بیش از پنجاه میلیون ریال را که متضمن مشخصات فروشنده وخریدار کالا یا خدمات وتاریخ وقوع معامله ونشانی متعاملین باشد تهیه وپس از تأیید رئیس گروه مالیاتی وثبت در دفتر از طریق رئیس امور مالیاتی به واحد اطلاعات، نظارت وپیگیری اداره کل امور مالیاتی تسلیم ورسید دریافت نمایند.
 واحد مذکور مکلف است، اطلاعات مندرج در فهرست های واصله را به فوریت وارد سیستم رایانه نماید تا واحدهای مالیاتی سراسر کشور حسب مورد از اطلاعات مذکور برای تشخیص درآمد مالیاتی مودیان مالیاتی استفاده نمایند.
بدیهی است واحدهای مالیاتی برای استخراج اطلاعات وتهیه فهرست در مورد آن دسته از مودیانی که گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 را ارائه می نمایند، باید با تعیین وقت قبلی وابلاغ آن به نشانی اقامتگاه قانونی یا محل ارائه ونگهداری دفاتر واسناد ومدارک حساب (حسب مورد) این قبیل مودیان مراجعه واقدام نمایند.
دادستانی انتظامی مالیاتی ومدیران کل امور مالیاتی ومعاونین آنان در صورت مشاهده تعلل واهمال اقدامات قانونی را معمول خواهند نمود.
                                                                                 
 
 
غلامرضا حیدری کرد زنگنه
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
 
 
 
 
 
 

مواد قانونی وابسته
 

ماده 169- اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می...
 
ماده 169 مکرر - به منظور شفافیت فعالیت­های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و ...
 

ماده 95- صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله ا...
 
ماده 272- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دی‌ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یاگروههایی از اشخاص حقیقی و حقوقی ک...

تاریخ سند: 1383/04/17
شماره سند: 231/1233/1566/6164
وضعیت سند: -
امضا کننده: رییس سازمان امور مالیاتی (غلامرضا حیدری کرد زنگنه)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *عدم استفاده فرم فاکتور عملکرد 72 موجب رد دفاتر نمیشود
 ابطال مقررات مربوط به الزام کد اقتصادی وسایر بخشنامه های ذیربط
 *در مورد اعمال ضریب عمده فروشی و خرده فروشی
 اعلام فهرست معاملات بیش از 50میلیون ریال توسط واحدهای مالیاتی هنگام رسیدگی
 نکاتی درخصوص ارائه صورت معاملات (خرید و فروش کالا و خدمات ) اشخاص حقیقی و حقوقی بنابر اختیار حاصله از ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم
 *صورتحساب فروش کامپیوتری
 واحدهای نظارت وپیگیری اطلاعیه های واصله را سریعابه ممیز کلی تسللیم نمایند
 *در مورد تسلیم لیستهای سه ماهه خرید و فروش
 در مورد تخلفات کد اقتصادی از ابتدا 81 وقبل از آن
 دستورالعمل ارشادی در خصوص نحوه تشخیص اعطای تخفیف و رد ننمودن دفاتر مودیان به مامورین تشخیص و ممیز کل و هیأتهای حل اختلاف
 هزینه صدور کارت اقتصادی دریافت نشود
 تشخیص و مطالبه مالیات پیله وران شاغل در نقاط مرزی کشور و اخذ مالیات مربوطه از مودیان واقعی
 اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم
 تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات ذیحسابیها مربوط به فصول بهار، تابستان و پائیز 1391
 تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات سال 1391
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی