بخشنامه: 7991
چاپ مطلب

تسریع درقطعیت ، وصول مالیات ابرازی، مطالبات جاری و معوق مالیات بر ارزش افزوده

 

شماره: 7991 /260/د
تاریخ: 23/12/1391
پیوست:
 
بخشنامه
 
096
91
مواد 25 و 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده
الف
 
 
مخاطبین
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
موضوع
تسریع درقطعیت ، وصول مالیات ابرازی، مطالبات جاری و معوق مالیات بر ارزش افزوده
 در اجرای دستور صریح مقام عالی وزارت موضوع نامه شماره 19389/م مورخ 18/10/1391 مبنی بر برنامه ریزی جهت وصول معوقات مالیاتی و نیز تأکیدات رئیس کل محترم سازمان متبوع در این خصوص و با عنایت به بررسی های به عمل آمده از طریق سامانه مالیات بر ارزش افزوده و همچنین گزارشات واصله مبین عدم وصول بخشی از مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی مودیان در برخی از واحدهای مالیاتی و ضرورت وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی مودیان، حتیالامکان همزمان با تسلیم اظهارنامه و نیز وصول مالیات و عوارض قطعی شده مودیان در حداقل زمان در راستای تحقق برنامه های عملیاتی سازمان ، لازم است ادارات کل امور مالیاتی با بهره گیری ازحداکثر اختیارات و ظرفیت های قانونی از جمله مجوز ماده«33» قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر              لازم الاجرا بودن فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 در خصوص وصول مالیات و عوارض موضوع مالیات بر ارزش افزوده اقدامات ذیل را به مرحله اجرا درآورند :
1. در خصوص وصول مطالبات معوق و جاری مالیات و عوارض ابرازی مودیان، نسبت به اعلام فوری مانده بدهی های مذکور به دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده مطابق فرم های موضوع دستورالعمل برنامه عملیاتی سال 1391 اقدامات لازم معمول و در صورت عدم پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات و عوارض ابرازی و قطعی شده مودیان، مطالبات فوق از طریق عملیات اجرایی در چارچوب دستورالعمل مذکور به حیطه وصول درآید.
2. چنانچه مودیان بابت بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام به تسلیم چک نموده باشند و وصول مالیات و عوارض به دلیل برگشت چک میسور نباشد، ادارات امور مالیاتی ذیربط موظفند در اسرع وقت نسبت به پیگیری و وصول مبالغ چکهای برگشتی از سایر طرق اقدامات لازم را به عمل آورند.
3. در خصوص پرونده مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیانی که پس از رسیدگی، برگ مطالبه/ استرداد صادر می گردد، رعایت نکات ذیل ضروری است:
الف- چنانچه برگ مطالبه/ استرداد(به استثنای موارد ابلاغ قانونی) به لحاظ عدم اعتراض، به قطعیت می رسد و همچنین در مواردیکه برگ مطالبه/ استرداد مورد تمکین یا توافق قرار می گیرد، بلافاصله برگ قطعی صادر و به مودی ابلاغ گردد.
ب- چنانچه مودی ظرف مهلت مقرر در ماده «29» قانون مالیات بر ارزش افزوده به رئیس امور مالیاتی جهت رفع اختلاف مالیاتی اعتراض نماید; در صورت عدم حصول توافق در مرحله اداره امور مالیاتی و همچنین انقضای مهلت اعتراض مودیان در موارد ابلاغ قانونی اوراق مطالبه / استرداد، بدون فوت وقت برگ دعوت به کمیسیون صادر و حتی الامکان در کوتاه ترین زمان نسبت به تعیین وقت جلسه هیأت اقدام و با رعایت مقررات به مودی ابلاغ گردد .
ج- نمایندگان هیأتهای حل اختلاف حداکثر مساعی خود را مصروف دارند تا در حداقل زمان، موضوع اعتراض را بررسی و حتی الامکان رأسا و بدون صدور قرار رسیدگی، تصمیمات مقتضی را اتخاذ و نسبت به صدور رأی اقدام نمایند.
د- پس از تحویل رأی قطعی به واحد مالیاتی، مأموران ذیربط مکلفند پس از ثبت رأی در دفتر اداره امور مالیاتی بلافاصله برگ قطعی متضمن مطالبه/ استرداد اصل مالیات و جرایم را صادر و به مودی ابلاغ نمایند.
هـ - پس از صدور برگ قطعی و ابلاغ آن در صورت عدم پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات توسط مودی، پرونده ظرف مهلت مقرر به ادارات وصول و اجرا محول گردد.
و- ادارات وصول و اجرا موظف هستند پس از دریافت برگ قطعی نسبت به انجام اقدامات قانونی و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه اقدام نمایند.
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی می باشد.     
حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم
 
دامنه کاربرد: 1ـ داخلی:  2ـ خارجی:
مرجع پاسخگویی: دفتر نظارت بر امور اجرایی                                    
 تلفن:      88806053 -021- ، 83271078 - 021
بخشنامههای منسوخ:
تاریخ اجراء:
مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی
 
 
 

 

 


مواد قانونی وابسته
 
ماده 25- شناسایی، نحوه رسیدگی وتشخیص، مطالبه و وصول مالیاتها به سازمان امور مالیاتی کشور محول می شود. عناوین شغلی، شرایط احراز مشاغل ...
 
ماده 33- احکام مربوط به فصول هشتم ونهم باب چهارم وفصل سوم باب پنجم ومواد (167)، (191)، (202)،(230) تا (233) قانون مالیاتهای مستقیم مص...

تاریخ سند: 1391/12/23
شماره سند: 7991
کد سند: ال/مواد 25و33 ماليات بر ارزش افزوده/91/096
وضعیت سند: -
امضا کننده: مدیر کل دفتر اطلاعالت مالیاتی (حســـین وکیــلــی)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 244 مورخ 24/3/1388 در مورد عدم مغایرت مواد (32،25،24) آیین نامه اجرائی قانون موسوم به تجمیع عوارض
 گزارش رسیدگی به عملکرد مودیان
 دستورالعمل نحوه ثبت نتایج رسیدگی پرونده مودیان مالیات بر ارزش افزوده
 ابلاغ دستورالعمل و گزارش رسیدگی جهت دوره های مالیاتی ارزش افزوده
 شمول یا عدم شمول شرایط ثبت نام مرحله اول و دوم
 فرم های اصلاحی در خصوص استعلام شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده
 ارسال فرم در خصوص استعلام شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده
 اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی مصرف
 چگونگی و نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شرکتهای بیمه
 ارسال فرم در خصوص استعلام شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده
 چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط بنکداران مواد غذایی
 تمدید مهلت مندرج در جزء (2) بند(ج) دستورالعمل شماره 5117/200 مورخ 2/3/1390
 تفاهم نامه نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بین سازمان امور مالیاتی کشور و اتحادیه ها و شرکت های تعاونی تولیدی و خدمات تولید کنندگان
 مهلت یا موعد تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (21) قانون مالیات بر ارزش افزوده
 پیگیری اقدامات به عمل آمده درخصوص دستورالعمل شماره 1931 مورخ 27/02/1391 موضوع تحقق برنامه عملیاتی ارزش افزوده در سال 1391
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی