ایین نامه: 30/4/704/45269
چاپ مطلب

*آئین نامه اجرائی 149 قانون کار

 

شماره:45269/704/4/30
تاریخ:07/02/1371
پیوست:
 
 اداره کل مالیات برشرکتها
 
ضمن ارسال نسخه ای از آئین نامه اجرائی ماده 149 قانون کار که در جلسه مورخ 25/10/1370 به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده , مقتضی است آن را به ماموران مالیاتی و اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و سایر مسئولین ذیربط ابلاغ نمایند تا در رسیدگی به پرونده های مالیاتی مربوط مفاد مصوبه مذکور به ویژه ماده 10 آئین نامه را حسب مورد به ترتیب زیر مدنظرقرار دهند : 1- در مواردی که مسکن احداث شده براساس آئین نامه به تملک کارگران در می آید, با عنایت به اینکه پرداخت هزینه ها توسط کارفرما در اجرای آئین نامه مصوب هیأت وزیران صورت گرفته است , آن قسمت از هزینه هائی که توسط کارفرما تقبل شده باشد برابر قسمت اخیر ماده 147 2- 3- قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 از لحاظ مالیاتی قابل قبول خواهد بود 4- چنانچه مسکن احداثی متعلق به شرکت کارفرما است و بدون انتقال قطعی صرفا به عنوان خانه سازمانی برای سکونت در اختیار کارگران شاغل در شرکت قرار میگیرد , ذخایر منظور شده جهت ایجاد اینگونه واحدهای مسکونی تنها با شرط رعایت مقررات موضوع بند "ب ماده 138قانون مالیاتهای مستقیم و آئین نامه مربوط به آن از پرداخت مالیات معاف میباشد.
 
 احمدحسینی
معاون درآمدهای مالیاتی
 

 

 


مواد قانونی وابسته
 

ماده 147- هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ ...
 
ماده 138 - حذف شد. (1)

1.به موجب ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، م...
 
ماده 138 مکرر - اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فر...

تاریخ سند: 1371/02/07
شماره سند: 30/4/704/45269
وضعیت سند: -
امضا کننده: معاون درآمدهای مالیاتی (احمد حسینی)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر ایین نامه ها
 *آئین نامه اجرائی 149 قانون کار
 آئین نامه بند ب ماده 104 قانون برنامه سوم در خصوص قابل قبول بودن هزینه هایی که به جهت کمک به محیط زیست می شود
 آئین نامه اجرایی بند الف ماده 175 برنامه سوم موضوع کمک به ارتش 20 میلیونی
 آئین نامه اجرایی بند ز تبصره 7 بودجه 81 در خصوص یک پنجم دریافتی هتل ها که بایستی به حساب خزانه واریز گردد
 آئین نامه اجرایی بند ی تبصره 12 بودجه 81 جهت اجرای پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی وقطعی بودن هزینه های مربوطه
 وجوه پرداختی بابت کمک به تربیت بدنی هزینه قابل قبول است
 کمک به بسیج هزینه قابل قبول است
 آئین نامه اجرایی ماده 169 برنامه سوم توسعه اقتصادی در خصوص هزینه های مربوط به اماکن ورزشی که جز هزینه های قبول است
 آیین نامه اجرایی بندهای "ب، ج و د" ماده (45) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی