ایین نامه: 30/4/10903/48536
چاپ مطلب

*آیین نامه اجرای بند ب ماده 138

 

شماره:48536/10903/4/30
تاریخ:21/10/1367
پیوست:
 
آیین نامه اجرای بند ب ماده 138قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه 1366
 
ماده 1- واحدهای مسکونی که دراجرای بند ب ماده 138 مذکور احداث میشود خانه های سازمانی آن واحد صنعتی محسوب میشود.
ماده 2 - کارکنانی میتوانند ازخانه های سازمانی مذکوردرماده 1این آئین نامه استفاده نمایندکه در محل کارخود فاقد مسکن باشند.
ماده 3-  فاقد مسکن بودن کارکنان بایستی به طرق ممکن ازجمله اخذ تائیدیه ازشرکت تعاونی مسکن یا شورای اسلامی کارکارکنان واحد مربوطه یا وزارت مسکن شهرسازی و یا سایر مراجع ذیربط برای کارفرما محرز گردد.
ماده 4 - درصورتی که تعداد واحدهای مسکونی شرکت برای استفاده کارکنان فاقد مسکن کافی نباشدحق تقدم در استفاده ازآنها با کسانی است که دارای عائله بیشتری باشند و در صورت مساوی بودن عائله حق تقدم با کارکنان کم درآمد خواهد بود. تبصره - درمورکارکنانی که وظیفه آنها ایجاب مینماید بطور شبانه روزی در محل کار خود حاضر باشندرعایت شرط تعداد عائله و میزان درآمد الزامی نیست .
ماده 5- مال الاجاره واحد مسکونی که دراختیارکارکنان قرارمیگیرد نباید حداکثر از12% مجموع حقوق و مزایای مستمر او بیشتر باشد.
ماده 6- پرداخت بهای مصرف آب و برق و تلفن وگاز شهری به عهده استفاده کننده از واحد مسکونی میباشد.و ارائه برگ مفاصاحساب آب وبرق وتلفن و گازشهری در موقع تحویل آن الزامی خواهد بود و در صورت عدم پرداخت از اولین حقوق یا سایر دریافتیهای استفاده کننده به وسیله اداره پرداخت کننده کسرخواهدشد.
ماده 7- استفاده کننده از واحد مسکونی درحدود قوانین موضوعه مسئول جبران خسارتهایی است که در اثر عدم مراقبت یا سهل انگاری او به واحد مسکونی وارد میشود.
ماده 8 - تعمیرات جزئی که عرفا به عهده مستاجراست ازقبیل لکه گیری و تعمیرقفل وشیرآب و در و پنجره و رفع معایب ناودانها و آبروها و تاسیسات بهداشتی و انداختن شیشه و همچنین نظافت و برف روبی به عهده استفاده کننده از واح مسکونی و تعمیرات اساسی به عهده شرکت است .
ماده 9 - استفاده کننده از واحد مسکونی حق هیچ گونه تغییر اساسی در قسمتهای داخلی وخارجی بناراندارد.
ماده 10 - استفاده کننده از واحد مسکونی باید درموقع تخلیه آن رابه نماینده شرکت تحویل و رسید دریافت دارد.
ماده 11 - در صورت بازنشستگی یابازخرید خدمت یا استعفا یا اخراج یاترک خدمت بدون عذر موجه یا هرگونه قطع رابطه شخص استفاده کننده موظف است ظرف ماه از تاریخ اخطار شرکت واحد مسکونی راتخلیه و مال الاجاره آن را تا آخرین رو اقامت پرداخت کند.
ماده 12- درصورتی که استفاده کننده فوت شودمهلت تخلیه برای خانواده اویک سال ازتاریخ فوت می باشد.
ماده 13 - در صورتی که واحدمسکونی درپایان مهلت مقرردراین آئیننامه حسب مورد تخلیه وتحویل نشود به تقاضای شرکت وبه دستوردادستان یاجانشین یا نماینده او و درنقاطی که مقامات مذکور نباشند به وسیله ماموران انتظامی واحد مزبورتخلیه خواهد شد.
 
ابوالقاسم سرحدی زاده
وزیرکاروامور اجتماعی
 
سراج الدین کازرونی
 وزیرمسکن وشهرسازی
 
 محمدجوادایروانی
وزیراموراقتصادی ودارائی
 

 

 


مواد قانونی وابسته
 
ماده 138 - حذف شد. (1)

1.به موجب ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، م...
 
ماده 138 مکرر - اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فر...

تاریخ سند: 1367/10/21
شماره سند: 30/4/10903/48536
وضعیت سند: -
امضا کننده: وزیر امور اقتصادی و دارایی رائی (محمد جواد ایروانی)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر ایین نامه ها
 ضوابط اجرایی تبصره 4 ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم
 *آئین نامه اجرائی 149 قانون کار
 *آیین نامه اجرای بند ب ماده 138
 آئین نامه اجرایی ماده 4 قانون تسهیل ونوسازی صنایع کشور ومعافیت مالیاتی افزایش سرمایه
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی