ایین نامه: 48476/ت 25726هـ
چاپ مطلب

آئین نامه اجرایی قانون حمایت از بازسازی ونوسازی صنایع نساجی کشور مصوب 80 وامکان استقاده مجدد از معافیت 132

 

شماره:48476/ت 25726هـ
تاریخ:26/10/1380
پیوست:دارد
 
هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/9/1380 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت خانه های صنایع ومعادن وکار وامور اجتماعی وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد بند (ح) ماده واحده قانون حمایت از بازسازی ونوسازی صنایع نساجی کشور – مصوب 1380- آئین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
 
 
 
((آئین نامه اجرایی قانون حمایت از باز سازی صنایع نساجی کشور مصوب 1380-))
 
ماده 1- استفاده از تسهیلات قانون حمایت از بازسازی صنایع نساجی منوط به ارائه طرح توجیهی فنی واقتصادی مورد قبول وزارت صنایع ومعادن و بانک عامل می باشد.
ماده 2- ظرفیت تولید برای واحدهای مشمول موضوع بند (الف) قانون یاد شده، برابر بیشترین آمار تولید از سال 1369 تا پایان سال 1379 یا معادل آن خواهد بود، مشروط بر اینکه از هفتاد درصد(70%) ظرفیت اسمی کمتر نباشد.
ماده 3- وزارت مسکن وشهرسازی مکلف است در خصوص بند (الف) قانون مذکور ویا در صورت ضرورت حفظ کاربری اراضی موضوع نبصره بند (الف) با اعلام آمادگی مدیران واحدهای مشمول وبه ترتیب اولـویتی که وزارت صنایع  و مـعادن اعـلام مـی نماید، ظرف مدت یک ماه نسبت به انجام کارشناسی توسط کارشناس یا کارشناسان مرضی الطرفین واعلام قیمت بهای زمین به قیمت کارشناسی با فرض کاربری مسکونی اقدام وظرف مدت یک ماه پس از اعلام قیمت کارشناسی بهای آن را به حساب شرکت که توسط مدیران واحدها مشخص می گردد، واریز نماید.
تبصره – سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور موظف است اعتبار مورد نیاز وزارت مسکن وشهرسازی را پس از بررسی جهت اجرای بند(الف) قانون یاد شده وبا رعایت قوانین ومقررات مربوط د رچارچوب وجوه اداره شده ویا سایر تسهیلات تأمین نماید.
ماده 4- سازمان تأمین اجتماعی موظف است آن دسته از کارگران واحدهای مشمول این قانون را که در دوران  باز سازی ونوسازی (حتی واحدهایی که قبلا از بیمه بیکاری استفاده نموده اند) موقتا بیکار می گردند، ظرف مدت یک ماه پس از اعلام وزارت صنایع ومعادن تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد ودر زمان تنظیم بودجه سالانه، عملکرد خودرا به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ارائه نماید.چنانچه بابت اجرای این قانون نسبت به روال معمول صندوق بیمه بیکاری کسری اعتبار ایجاد گردد، میزان کسری پس از بررسی به عنوان کمک دولت به صندوق مذکور در بودجه سنواتی پیش بینی ومنظور می گردد.
ماده 5- واحدهای مشمول قانون که قدمت آنها بر اساس تاریخ صدور پروانه صنعتی یا لیست بیمه کارکنان بیش از ده سال باشد، در صورت بازسازی ونوسازی اساسی موضوع بند (ز) قانون مذکور، با تأیید وزارت صنایع ومعادن از تاریخ بهره برداری جدید مشمول معافیت دوره ای موضوع ماده (132) قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی مصوب 1/12/1371) خواهند بود.
 
 محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور
 
 
 
 

 

 

 


مواد قانونی وابسته
 ماده 132- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت­های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده ...
 سابر قوانین...

تاریخ سند: 1380/10/26
شماره سند: 48476/ت 25726هـ
وضعیت سند: -
امضا کننده: معاون اول رئیس جمهور (محمد رضا عارف)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر ایین نامه ها
 آئین نامه اجرایی قانون حمایت از بازسازی ونوسازی صنایع نساجی کشور مصوب 80 وامکان استقاده مجدد از معافیت 132
 آئین نامه اجرایی ماده 4 قانون تسهیل ونوسازی صنایع کشور ومعافیت مالیاتی افزایش سرمایه
 معافیت واحدهای پژوهشی وفناوری
 مناطق نمونه گردشگری
 آیین نامه اجرایی بند (د)ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31)قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور—مصوب1394
 آیین نامه اجرائی موضوع تبصره 2 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم
 ارسال آیین نامه تعیین مشوق های موضوع جزء (4) بند (ب) ماده (19) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (افزایش عمق ساخت داخل)
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی