ایین نامه: 28609/ت 32863هـ
چاپ مطلب

معافیت واحدهای پژوهشی وفناوری

 

شماره:2860935863هـ

تاریخ:1384/05/10

پیوست:دارد

 

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384/05/05 بنا به پیشنهاد شماره 466/و مورخ 1384/02/03 وزارت علوم، تحقیقات وفناوری وبه استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آئین نامه اجرایی ماده (47) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

 

 

"آئین نامه اجرایی ماده (47) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی

جمهوری اسلامی ایران"

 

 فصل اول – تعاریف

ماده 1- در این تصویب نامه واژه ها وعبارت های زیر به جای واژه ها وعبارت های مشروح مربوط به کار می روند:

الف- پارک: پارک های علم وفناوری که با مجوز وزارت علوم، تحقیقات وفناوری ایجاد می شوند.

ب- واحدهای فناوری: واحدهای پژوهشی وفناوری ومهندسی مستقر در پارک های علم وفناوری.

پ- مدیریت پارک: رئیس پارک.

 فصل دوم – معافیت های مالیاتی وعوارض

ماده 2- واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری نسبت به فعالیت های مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یادشده[1] از معافیت موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران -مصوب  1372 - و اصلاحات بعدی آن برخوردار خواهند بود.[2]

ماده 3- کلیه واحدهای فناوری که در پارک ها فعالیت می نمایند. از پرداخت هر گونه عوارض معمول کشور معاف می باشند.

فصل سوم – سرمایه گذاری خارجی

ماده 4- نحوه پذیرش و ورودی وخروج سرمایه خارجی وسود حاصل از آن به پارک وچگونگی ومیزان مشارکت خارجیان در فعالیت های هر پارک منطبق وبر اساس مقررات قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی انجام خواهد شد.

ماده 5- جهت پذیرش سرمایه گذاری خارجی در پارک ها بر اساس مقررات مناطق آزاد، تصویب نامه شماره 3343223ک مورخ 1373/03/16 و اطلاعات بعدی آن با اصلاحات زیر برای واحدهای فناوری مستقر در پارک ها قابل اجرا می باشد:

1- در موارد (1)، (3)، (4)، (6)،(8)، (10)، (11)، (12)، (13)و(14) عبارت "مدیریت پارک" جایگزین عبارت "سازمان مناطق" می گردد.

2- در موارد (1)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7)، (8)، (9)، (10)، (11)، (12)و(15) واژه "پارک" جایگزین واژه "مناطق" می شود.

3- ماده (2) حذف می شود.

4- در تبصره "1" ماده (6) عبارت "موضوع ماده (2) این مقررات "حذف وواژه "خارجی " جایگزین آن می شود.

5- در ماده (6) عبارت "دبیرخانه و سازمان های مناطق آزاد"حذف وعبارت "وزارت علوم، تحقیقات وفناوری" جایگزین آن می شود.

6- در تبصره "1" ماده (6) وتبصره ماده (10) عبارت "هیأت وزیران"جایگزین عبارت "وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد" می شود.

7- در تبصره "11" ماده (6) عبارت "وزارت علوم، تحقیقات وفناوری" جایگزین عبارت"دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد " می شود.

فصل چهارم – روابط کار

ماده 6- امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی وروابط کار در واحدهای فناوری مستقر در پارک ها مشمول مقررات اشتغال در مناطق آزاد، موضوع تصویب نامه شماره 3343325ک مورخ 1373/03/16 واصلاحات بعدی آن با لحاظ اصلاحات زیر می باشد:

1- در موارد (1)، (3)، (66)، (10)، (30)، (35)، (36)، (37)، (38)و(43) عبارت "مدیریت پارک " جایگزین عبارت "سازمان های مناطق" می شود

2- در موارد (1)، (2)، (3)، (6)، (10)، (26)،(36)، (37)، (41)، (43)و(51) واژه " پارک" جایگزین واژه "مناطق" می شود

3- مواد (4) و (5) با تبصره های آن ومواد (39)، (40)، (42) و (45) و فصل هفتم شامل مواد (46)، (47)، (49) و(50) حذف می شوند.

4- در ماده (1) واژه "دبیرخانه " وتعریف آن حذف می شود.

5- در ماده (1) در تعریف "مقررات " عبارت " بیمه وتأمین اجتماعی" حذف می شود.

ماده 7- تنظیم امور بازار کار ونظارت بر مسایل حفاظت وبهداشت کار واموری از این قبیل در پارک ها با رعایت ضوابط این آئین نامه بر عهده اداره کار وامور اجتماعی شهرستانی است که پارک در حوزه آن شهرستان واقع شده است.

ماده 8- صدور پروانه اشتغال برای اتباع خارجی به تشخیص ودرخواست مدیریت پارک به عهده اداره کار وامور اجتماعی شهرستانی است که پارک در حوزه آن واقع شده است.

ماده 9- هر کار فرمایی که قرارداد کار با تبعه کشورهای خارجی منعقد ساخته است، به هنگام پایان قرارداد کار و همچنین به تعدادی که قراردادش پایان پذیرفته است، موظف است مراتب را به اداره کار وامور اجتماعی شهرستانی که پارک در حوزه آن واقع است، اطلاع دهد.

ماده 10- وزارت کار وامور اجتماعی مکلف است با توجه به شرایط واوضاع واحوال اقتصادی واجتماعی، آئین نامه نمونه انضباط کار رابا هماهنگی هیأت امنای هر پارک تهیه نماید وبرای اجرا در اختیار مدیریت هر پارک قرار دهد.

ماده 11- واحدهای فناوری مستقر در منطقه ملزم هستند فهرستی شامل نام، ملیت، تخصص، شغل و مزد دریافتی کارگران خودرا هر شش ماه یکبار تهیه نمایند وبه اداره کار وامور اجتماعی شهرستانی که پارک در حوزه آن واقع است، اطلاع دهند.

ماده 12- وزارت کار وامور اجتماعی وواحدهای تابع آن موظف به همکاری با پارک ها در زمینه اجرای مقررات اشتغال نیروی انسانی موضوع فصل چهارم این آئین نامه در پارک ها می باشند.

فصل پنجم – مبادلات مالی بین المللی

ماده 13- نقل وانتقال ارزها از خارج از کشور به پارک ها واز پارک ها به خارج از کشور توسط واحدهای فناوری مستقر در این پارک ها از طریق شبکه بانکی با مجوز هیأت امنای هر پارک آزاد است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرایط اجرای مفاد این ماده را ایجاد خواهد کرد.

ماده 14- واحدهای فناوری می توانند با موافقت مدیریت پارک نسبت به واردات وصادرات کالاها وخدمات در  چار چوب مأموریت محول شده وقانون مقررات صادرات و واردات اقدام نمایند.

تبصره – مبادلات مذکور از پرداخت هر گونه عوارض ورود وصدور معاف می باشند.

فصل ششم – مقررات متفرقه

ماده 15- هر گونه تغییرات آتی در مقررات مناطق آزاد متناسبا در این آئین نامه نیز اعمال خواهد شد.

ماده 16- گمرک ایران تسهیلات لازم را در این پارک ها فراهم نماید.

 

 

 محمد رضا عارف

 معاون اول رئیس جمهور

 [1] . به موجب دادنامه 2004 مورخ 1399/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دو عبارت  « و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یادشده» و « کارکنان شاغل در واحدهای مزبور» از ماده 2 مصوبه فوق، ابطال گردید. دادنامه مذکور به موجب بخشنامه 210/1400/23 مورخ 1400/03/26 ارسال گردید.

[2] . به موجب تصویب نامه شماره 20295646513هـ مورخ 1391/10/17 و تصویب نامه شماره 16530452234هـ مورخ 1394/12/16 ماده 2 اصلاح شد.

متن ماده 2 قبل از اصلاح:

ماده 2- واحدهای فناوری که در پارک به فعالیت اشتغال دارند، نسبت به فعالیت های مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک از معافیت موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی- مصوب 1372- برخوردار خواهند بود.

 


مواد قانونی وابسته
 ماده 132- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت­های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده ...
 سابر قوانین...

تاریخ سند: 1384/05/10
شماره سند: 28609/ت 32863هـ
کد سند: م/132/1384/
وضعیت سند: -
امضا کننده: معاون اول رئیس جمهور (محمد رضا عارف)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر ایین نامه ها
 آئین نامه اجرایی قانون حمایت از بازسازی ونوسازی صنایع نساجی کشور مصوب 80 وامکان استقاده مجدد از معافیت 132
 آئین نامه اجرایی ماده 4 قانون تسهیل ونوسازی صنایع کشور ومعافیت مالیاتی افزایش سرمایه
 معافیت واحدهای پژوهشی وفناوری
 مناطق نمونه گردشگری
 آیین نامه اجرایی بند (د)ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31)قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور—مصوب1394
 آیین نامه اجرائی موضوع تبصره 2 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم
 ارسال آیین نامه تعیین مشوق های موضوع جزء (4) بند (ب) ماده (19) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (افزایش عمق ساخت داخل)
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی