بخشنامه: 25348
چاپ مطلب

استرداد اضافه پرداختی مودیان

 

شماره:25348
تاریخ:19/10/1388
پیوست: دارد
 
 
بخشنامه
 
067
88
ماده«17» قانون مالیات بر ارزش افزوده
الف
 
 
ذینفعان
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
موضوع
استرداد اضافه پرداختی مودیان
احتراما، پیرو بخـشنامـه هـای شمـاره 9485 مورخ 21/10/1387و 14813 مــورخ 11/12/1387 و اصــلاحــیـه هــای بــعــدی بـه شـمـاره 8715 مـورخ 09/04/1388 موضوع ابلاغ دفترچه راهنما و ضوابط اجرایی استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده،با توجه به اهمیت موضوع استرداد به موقع مالیات و عوارض اضافه پرداختی در نظام مالیات بر ارزش افزوده، ضمن تأکید مـجـدد بر در اختیار قرار دادن راهنما و فرمهای استرداد به مودیان متقاضی استرداد،مقتضی است نسبت به انجام استردادهای درخواستی دوره های قبلی و پائیز سال 1388 با رعایت قانون و مقررات و ضوابط اجرائی مذکور حداکثر تا تاریخ 15/12/1388 اقدام نمایند.
 
محمد قاسم پناهی
معاون مالیات بر ارزش افزوده
 
دامنه کاربرد:1- داخلی:     2- خارجی:
مرجع پاسخگویی:دفتر نظارت برامور اجرایی
تلفن:83271067-021، 83271066- 021
بخشنامه های منسوخ:
تاریخ اجراء:
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی
 
 
 
شماره:9485
تاریخ:21/10/1387
پیوست:
 
مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مالیاتی
مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها
 
 
در اجـرای تـبصـره یـک مـاده 17 قـانون مالیات بر ارزش افزوده بدینوسیله دفترچه راهنمای استرداد اضافه پرداختی مـودیـان بابـت مـالیات و عوارض مخصوص اولین دوره تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده (مهر لغایت آذر 1387) جهت اطلاع ابلاغ می گردد، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا دفترچه مذکور به نحو شایسته در اختیار کلیه مودیان محترم مالیاتی متقاضی استرداد قرار گیرد تا در طی مهلت مقرر در دفترچه راهنما(15 روز) نسبت به ارائه اسناد و مدارک مربوط به استرداد اقدام نمایند.
لازم به ذکر است که دستورالعمل اجرائی استرداد مالیات و عوارض توسط ادارات کل امور مالیاتی در اجرای قانون موصوف متعاقبا اعلام خواهد شد.
 
 
با تقدیم احترام
نادر آریا
 
 
 شماره:14813
تاریخ:11/12/1387
پیوست:
 
 
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مالیاتی
مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها
 
 
با سلام
 
احتراما، پیرو نامه شماره 9485 مورخ 21/10/1387 در خصوص ابلاغ دفترچه راهنمای استرداد اضافه پرداختی مودیان بابت مالیات و عوارض مـخصوص اولـین دوره تسلیم اظـهـارنامـه مـالیات بـر ارزش افـزوده و در اجـرای تبـصره یک ماده «17» قانون مالیات بر ارزش افزوده بدینوسیله دسـتـورالعـمل ضـوابـط اجـرائـی اسـتـرداد مـالیـات و عـوارض قـانون مـذکور جهت اجرا ابلاغ می گردد.
رعایت نکات زیر برای اجرای دستورالعمل مذکور ضروری می باشد:
1. دسـتـورالـعـمل فوق الـذکر برای انجام امور استرداد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوط برای دوره اول و دوم مالیات بر ارزش افزوده ( از تاریخ 1/7/1387 لغایت 30/9/1387 و 1/10/1387 لغایت 30/12/1387) جاری خواهد بود.
2. لازم است ادارات کل امور مالیاتی تمهیداتی را فراهم نمایند تا استردادهای مالیات و عوارض دوره اول (1/7/1387 لغایت 30/9/1387) تا پایان وقـت اداری 28/12/1387 بـه پـایـان رسـیده باشـد. و هـمـچنین استرداد مالیات و عوارض دوره دوم (1/10/1387 لغایت 30/12/1387) در مهلت مقرر قانونی انجام شود.
3. ادارات کل امور مالیاتی مکلف به ارائه خلاصه گزارش استرداد مالیات و عوارض به صورت ماهانه به معاونت مالیات بر ارزش افزوده می باشند.
بدیهی است حسن اجرای دستورالعمل موصوف با مدیران کل محترم امور مالیاتی خواهد بود.
 
 
با تقدیم احترام
نادر آریا
 
 
شماره:8715
تاریخ:09/04/1388
پیوست:
 
 
 
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها
مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مالیاتی
 
 
با سلام
 
احـترامـا، پیـرو بـخـشنـامـه شـمـاره 14813 مـورخ 11/12/87 در خـصـوص ابـلاغ ضـوابط اجرائی استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به دوره های پـاییـز و زمـسـتان سـال 1387، دسـتورالعمل مذکور با لحاظ اصلاحاتی به شرح ذیل جهت اجرا در دوره بهار و تابستان سال 1388(1/1/1388 لغایت 31/6/1388) ابلاغ می گردد.
1. متن ذیل به عنوان تبصره به قسمت اخیر بند 2- 1 ماده یک اضافه می شود.
تبصره: در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مطابق مفاد ماده «21» قانون مالیات بر ارزش افزوده اضافه پرداختی مودی قابل استرداد در این دوره نبوده و صرفا با رعایت سایر مقررات مربوطه(از جمله اختیار سازمان به رسیدگی و حسابرسی) قابل انتقال به حساب مالیات و عوارض دوره بعد خواهد بود.
2. متن ذیل جایگزین تبصره بند «3- 1» ماده یک می گردد:
تبصره: در صورت درخواست استرداد،مودی می بایست علاوه بر درج درخواست استرداد در فرم اظهارنامه، فرم درخواست استرداد(پیوست شماره یک) را تکمیل و حداکثر ظرف سی روز از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نماید. در صورت عدم درج درخواست استرداد در فرم اظهارنامه و عدم ارائه فرم درخواست استرداد در مهلت مقرر (سی روز)، درخواست استرداد کان لم یکن تلقی و اضافه پرداختی مودی، با رعایت سایر مقررات مربوطه(از جمله اختیار سازمان به رسیدگی و حسابرسی) به حساب مالیات و عوارض دوره بعدی منظور خواهد گردید.
3. متن ذیل جایگزین بند «5- 1» ماده یک می گردد:
5-1- مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده که متقاضی استرداد می باشند، مکلفند همراه فرم تکمیل شده درخواست استرداد و یا حداکثر ظرف سی روز از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، اسناد و مدارک مثبته مذکور در ماده 2  این دستورالعمل را به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.
4. متن های ذیل جایگزین تبصره های 6 و 7 ماده دو لغو می گردد:
تبصره 6- مودی می بایست آخرین وضعیت کالاهای خریداری شده و کالاهای وارداتی در پایان دوره را که به فروش نرسیده اند، به همراه مدارک مورد نیاز استرداد به اداره امور مالیاتی اعلام نماید.
تبصره7- کلیه صورت حساب های خرید و فروش مودیان( به استثنای موارد خاصی که از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام می شود)بایستی در چارچوب مفاد ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده صادر شود.بدیهی است آن قسمت از مدارک خرید کالا( صورتحساب خرید) که مطابق با نمونه سازمان امور مالیاتی کشور و با رعایت سایر مقررات و ضوابط مربوطه نباشد به عنوان اعتبار مالیاتی قابل قبول نبوده و وجه مربوطه مسترد نخواهد شد.
5. بند و تبصره ذیل به بندهای ذیل،قسمت الف ماده چهار اضافه می گردد:
الف- 8) اظهارنظر در مورد ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید، به لحاظ اینکه کالاهای تولیدی توسط ماشین آلات مذکور کالاهای معاف موضوع ماده 12 قانون نباشد.
تبصره: در صورتی که ماشین آلات مذکور به منظور تولید کالاهای معاف وارد گردیده باشد با توجه به مفاد تبصره های 2 و3 ماده( 17) قانون، مالیات و عوارض قابل استرداد نبوده و لازم است وجه چک های دریافتی وصول گردد.
6. متن ذیل جایگزین ماده پنج می گردد:
ماده5- مودیان متقاضی استرداد در نظام مالیات بر ارزش افزوده بایستی حداکثر ظرف مدت سی روز از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (21) نسبت به تهیه و تسلیم فرم تکمیل شده درخواست استرداد به همراه اسناد و مدارک درخواستی (موضوع ماده 2) به اداره امور مالیاتی اقدام نمایند.
7. متن ذیل جایگزین ماده شش می گردد:
ماده6- در صورت عدم امکان ارائه تمام یا بخشی از اسناد و مدارک در مهلت مقرر موضوع بند 1- 5 ماده یک و ماده پنج این دستورالعمل(سی روز)، مودیان مالیاتی می توانند با ارائه درخواست کتبی قبل از پایان مهلت سی روز اولیه طبق فرم نمونه پیوست شماره (3) به اداره امور مالیاتی ذیربط، تقاضای تمدید مهلت حداکثر تا پانزده روز دیگر از تاریخ انقضای مهلت ماده پنج جهت ارائه اسناد و مدارک را نمایند. در صورت ارائه اسناد و مدارک درخواستی موضوع استرداد در مهلت تمدید شده،مودی در خصوص موضوع تبصره «6» ماده «17» نسبت به مدت تمدید شده ادعایی نخواهد داشت. در صورت عدم تکمیل و ارائه اسناد و مدارک ظرف مهلت های مذکور، درخواست استرداد کان لم یکن تلقی شده و اضافه پرداختی اظهار شده مودی با رعایت سایر مقررات و ضوابط مربوطه(از جمله اختیار سازمان به رسیدگی و حسابرسی) به حساب مالیات و عوارض دوره بعد منظور خواهد شد.
ضـروری اسـت ادارات کـل امـور مـالیاتی تـمهیداتی را فراهم نمایند تا استرداد های مالیات و عوارض دوره های اول و دوم سال 1388 در موعد مقرر قـانـونـی انـجـام پـذیرد.هـمچـنین در پـایـان هـر ماه خلاصه ای از گزارشات استرداد را به شرح ماده «12» ضوابط اجرائی استرداد و پیوست شماره 8 به دفتر نظارت بر امور اجرائی این معاونت ارسال نمایند.
بدیهی است مسئولیت حسن اجرای دستورالعمل موصوف با مدیران کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.
 
 
 
با تجدید احترام
نادر آریا
 
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 17- مالیاتهایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت...

تاریخ سند: 1388/10/19
شماره سند: 25348
کد سند: ال/ماده«17» قانون ماليات بر ارزش افزوده/1388/067
وضعیت سند: -
امضا کننده: معاونت مالیات بر ارزش افزوده (محمـــد قاســـم پناهــی)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 واحد صلاحیتدار پرونده های ارث پس از انحلال اداره کل مالیات بر ارث
 دستورالعمل صدور گواهی اخذ چک به نیابت از گمرک جمهوری اسلامی ایران در رابطه با واردات ماشین آلات خطوط تولید
 دستورالعمل نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده و نمونه صورتحساب مورد استفاده در صنعت حمل و نقل جاده ای کالا
 استرداد اضافه پرداختی مودیان
 پاسخ به سوالات در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده
 ابلاغ دفترچه راهنمای استرداد اضافه پرداختی
 ابلاغ دسـتـورالـعـمل ضـوابـط اجـرائـی اسـتـرداد مـالـیات و عـوارض
 ابلاغ ضوابط اجرائی استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به دوره های پـاییز و زمـستان سـال 1387
 اصلاح تبصره بند 3-1 ماده (1) ضوابط اجرایی استرداد
 استرداد اضافه دریافتی مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط گمرکات کشور
 استرداد اضافه پرداختی مودیان
 مأخذ و محاسبه جرائم مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده
 آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده
 اعتبار مالیاتی یارانه دریافتی شرکت های برقی ( تولید ، انتقال و توزیع )
 عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بر مابه تفاوت پرداختی ( یارانه ) دولت بابت فروش فرآورده های نفتی ( بنزین ، نفت سفید ، نفت کوره و نفت گاز و گاز مایع )
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی