ایین نامه: 4542/ت50386هـ
چاپ مطلب

آئین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (19) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

 

شماره:4542/ت 50386هـ
تاریخ:24/01/1393
پیوست:
 
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت،معدن و تجارت
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
 
هیأت وزیران در جلسه 17/1/1393 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی،وزارت صنعت،معدن و تجارت و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (ز) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1393کل کشور، آئیننامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
 
آئیننامه اجرایی بند (ز) تبصره (19) قانون بودجه سال 1393 کل کشور
 
ماده 1-در این آئیننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار میروند:
الف- دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5)قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور.
ب-متـقاضی بخش خصـوصی یا تعاونی:خریداران کالا یا خدمات و یا دریافتکنندگان انواع مجوز مستلزم پرداخت هزینه از دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف در قانون بودجه سال 1393 کل کشور و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی متقاضی و یا دارای جواز تأسیس صنعتی،معدنی، کشاورزی،خدماتی و کارت بازرگانی معتبر از دستگاههای ذیربط که طی سال 1393در چارچوب فعالیت اقتصادی خود مبادرت به خرید کالاها و خدمات و یا اخذ جواز مستلزم پرداخت هزینه از دستگاههای موضوع این تبصره میکنند.
ج- فروش نسیه:فروش کالا و خدمات به صورت مدتدار،یکجا یا اقساطی به گونهای که تمام یا بخشی از ارزش آن در تاریخی پس از تحویل کل کالا یا انجام کل خدمت،وصول گردد.
د- تضمین: تضمینهای مجاز مطابق «آئیننامه تضمین برای معاملات دولتی» موضوع تصویبنامه شماره 42956/ت28493هـ مورخ 11/8/1382.
 
ماده2-متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی باید درخواست خود را در خرید کالا یا خدمات و یا اخذ مجوز مبنی بر پرداخت نسیه مشتمل بر شرایط یکجا یا اقساطی ارزش کالا یا خدمات مورد تقاضا که در هر خرید یا اخذ مجوز (اعم از آنکه به موجب قرارداد باشد و یا نباشد)، ارزش آن بیش از یک میلیارد(000/0000/000/1) ریال باشد،کتبا و همزمان با تسلیم اسناد شرکت در مزایده،عملیات خرید،اخذ مجوز و قبل از تنظیم قرارداد به دستگاه اجرایی ارایه نمایند.
 
ماده3- دستگاههای اجرایی مکلفند درخواستهای ارایه شده را با اخذ تضامین لازم به صورت ثابت به مدت شش ماه به جز در مورد کالاها و خدماتی که وجوه حاصل از آنها به بودجه عمومی تعلق دارد،تقسیط و یا به صورت یکجا دریافت نمایند.
تبصره- دستگاه های اجرایی که به موجب قوانین خاص خود، اجازه اعمال سیاستهای حمایتی در فروش کالاها و خدمات خود را دارند، ملزم به اعمال محدودیت شش ماهه در تقسیط نیستند.
 
ماده4- در مورد کالاها و خدماتی که وجوه حاصل از آنها به حسابهای بودجه عمومی واریز میشود، حداکثر زمان خاتمه تقسیط یا دریافت یکجا، پایان بهمن ماه 1393 است.
 
ماده5- افزایش ارزش فروش کالاها،خدمات و هزینههای صدور مجوز نسبت به ارزش نقدی برای یکسال بیست و چهار درصد و به مأخذ ماهانه دو درصد است.
تبصره- دستگاههای اجرایی که به موجب قوانین و مقررات خاص خود اجازه اعمال سیاستهای حمایتی در فروش کالاها و خدمات خود را دارند، ملزم به اعمال افزایش ارزش فروش نیستند.
 
 
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیسجمهور

مواد قانونی وابسته
 سابر قوانین...

تاریخ سند: 1393/01/24
شماره سند: 4542/ت50386هـ
وضعیت سند: -

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر ایین نامه ها
 *آیئن نامه اجرایی ماده 100برنامه سوم
 *اصلاحیه عبارت «آیین نامه سازمان تشخیص»
 *آیین نامه اجرایی قانون نحوه صدور اسناد مالکیت
 *آئین نامه فعالیت های فناوری و اطلاعات کشور
 *آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمی
 حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی بند «ی» تبصره 5 بودجه 77 در مورد صنایع نان
 *آئین نامه اجرائی تبصره 8 قانون بودجه 72
 *آئین نامه اجرائی تبصره 67 قانون برنامه دوم
 حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره 16 بودجه سال 1370
 آیین نامه اجرایی اعطای تخفیفهای مالیاتی به آزادگان
 حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره 16 قانون بودجه سال 76
 *ائین نامه اجرایی تبصره 8 قانون بودجه سال 74
 *در مورد آیین نامه اجرایی قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری
 آئین نامه ماده 139 برنامه سوم مبنی بر کسر اقساط ماهیانه تسهیلات مسکن از بانک ها از درآمد مشمول مالیات دریافت کنندگان
 آئین نامه اجرایی بند الف وب ماده 49 برنامه سوم در خصوص تعاریف کارفرما ونیروی کار وتخفیفات مالیاتی وبیمه مربوطه
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی