ایین نامه: 4545/ت50385هـ
چاپ مطلب

آئین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال1393 کل کشور

 

شماره:4545/ت 50385هـ
تاریخ:24/01/1393
پیوست:
 
 
وزارت کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت،معدن و تجارت
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
 
هیأت وزیران در جلسه 17/1/1393به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (الف) تبصره (18)ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور،آئیننامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
 
آئیننامه اجرایی بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال1393 کل کشور
 
ماده1- استانداریها مکلفند در ازای ارایه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچههای مشترک مرزی،درآمدهای موضوع ماده (2) این آئیننامه را وصول و به حساب مربوط در خزانهداری کل کشور موضوع ردیف درآمدی شماره (140115)جدول شماره (5)قانون بودجه سال 1393 کل کشور واریز نمایند.
 
ماده 2-درآمدهای موضوع این آئیننامه شامل حق بهرهبرداری از خدمات عمومی، اجاره بهای غرفه، اماکن و تأسیسات از قبیل انبار، باسکول (ترازوی بزرگ)، پارکینگ (توقفگاه) و نظایر آن در هر بازارچه مشترک مرزی است که به موجب قرارداد، حسب تبصره ماده(23) آئیننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویبنامه شماره 1395/ت16هـ مـورخ 6/2/1373و اصـلاحات بعـدی آن توسـط استـانداری به متقاضیان واجد شرایط، اجاره داده میشود.
 
ماده 3-اعتبارات بازارچههای مرزی براساس موافقتنامه متبادله با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور،فقط برای امور بازارچههای مشترک مرزی شامل نیازهای دستگاههای اجرایی مستقر در بازارچه و ایجاد و بهسازی امکانات بازارچههای مرزی مربوط،در قالب فعالیتهای موضوع ماده(4)این آئیننامه برابر وصولیهای هر استان، اختصاص یافته و قابل هزینه خواهد بود.
 
ماده 4- مصارف موضوع این آئیننامه عبارتند از:
الف- امور تملک داراییهای سرمایهای برای ایجاد و بهسازی امکانات بازارچههای مرزی، تعمیرات اساسی و تجهیز اماکن و تأسیسات و زیرساختهای مورد نیاز بازارچههای مشترک مرزی.
ب- تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز بازارچهها و امور رفاهی کارکنان مستقر دستگاههای اجرایی در بازارچهها براساس ضوابطی که به تأیید وزارت کشور میرسد.
تبصره- دستگاههای اجرایی مستقر در بازارچههای مشترک مرزی مکلفند امکانات مورد نیاز برای حضور و فعالیت در بازارچهها را به استانداریها اعلام کنند تا حسب امکانات، نسبت به تأمین آنها اقدام گردد.
 
ماده 5- هزینه خدمات ارایه شده در بازارچههای مرزی توسط کارگروهی متشکل از استانداری، سازمان امور اقتصادی و دارایی استان،اداره کل گمرک استان و اداره کل صنعت،معدن و تجارت استان تعیین میگردد.
 
ماده6- هرگونه دریافت و پرداخت توسط دستگاه اجرایی در بازارچههای مرزی، خارج از قوانین و مقررات و ضوابط تعیین شده در این آئیننامه ممنوع است.
 
ماده7- استانداران موظفند گزارشهای مربوط به عملکرد درآمدها،مصارف و عملیات انجام شده از محل اعتبارات این آئیننامه را هر شش ماه یک بار به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و وزارت کشور ارایه نمایند.
 
 
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیسجمهور

مواد قانونی وابسته
 سابر قوانین...

تاریخ سند: 1393/01/24
شماره سند: 4545/ت50385هـ
وضعیت سند: -

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر ایین نامه ها
 *آیئن نامه اجرایی ماده 100برنامه سوم
 *اصلاحیه عبارت «آیین نامه سازمان تشخیص»
 *آیین نامه اجرایی قانون نحوه صدور اسناد مالکیت
 *آئین نامه فعالیت های فناوری و اطلاعات کشور
 *آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمی
 حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی بند «ی» تبصره 5 بودجه 77 در مورد صنایع نان
 *آئین نامه اجرائی تبصره 8 قانون بودجه 72
 *آئین نامه اجرائی تبصره 67 قانون برنامه دوم
 حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره 16 بودجه سال 1370
 آیین نامه اجرایی اعطای تخفیفهای مالیاتی به آزادگان
 حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره 16 قانون بودجه سال 76
 *ائین نامه اجرایی تبصره 8 قانون بودجه سال 74
 *در مورد آیین نامه اجرایی قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری
 آئین نامه ماده 139 برنامه سوم مبنی بر کسر اقساط ماهیانه تسهیلات مسکن از بانک ها از درآمد مشمول مالیات دریافت کنندگان
 آئین نامه اجرایی بند الف وب ماده 49 برنامه سوم در خصوص تعاریف کارفرما ونیروی کار وتخفیفات مالیاتی وبیمه مربوطه
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی