ایین نامه: 14458/ت50414هـ
چاپ مطلب

آیین‌نامه اجرایی جزء(3) بند (ق) تبصره(2)قانون بودجه سال1393کل کشور

 

شماره:14485/ت50414هـ
تاریخ:14/02/1393
پیوست:
 
وزارت نفت
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
 
هیأت وزیران در جلسه 10/2/1393 به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد جزء (3)بند (ق) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1393کل کشور، آییننامه اجرایی جزء یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
 
آییننامه اجرایی جزء(3) بند (ق) تبصره(2)قانون بودجه سال1393کل کشور
 
ماده1- در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار میروند:
الف- صنایع تکمیلی و پاییندستی پتروشیمی:واحدهای صنعتی که از مواد و محصولات تولیدی واحدهای پتروشیمی(مصرفکننده خوراک گاز طبیعی)به عنوان ماده اولیه استفاده میکنند و یا واحدهای زنجیره پایینتر تا قبل از صنایع تولیدکننده کالاهای نهایی.
ب- مناطق کمتر توسعه یافته: مناطق موضوع تصویبنامه شماره 76254/ت36095هـ مورخ 10/4/1388و اصلاحات آن.
ج ـ خوراک گاز:گاز طبیعی خوراک مصرفی واحدهای پتروشیمی کشور.
د- اشتغالزایی: ایجاد حداقل یک شغل مستقیم به ازای هر پنج میلیارد ریال سرمایهگذاری در صنایع پتروشیمی یا پایین دستی آن و با حداقل سقف سرمایهگذاری کل پانصد میلیارد ریال.
 
ماده2-به منظور تحقق نرخ بازده داخلی مذکور در جزء (3)بند (ق) تبصره(2) قانون بودجه سال 1393کل کشور واحدهای پتروشیمی که نسبت به سرمایهگذاری در صنایع تکمیلی و پایین دستی پتروشیمی طی سال 1393اقدام کنند، از تخفیفهای زیر در بهای گاز مصرفی برخوردار میشوند:
1-در صورتی که سرمایهگذاری در مناطق کمترتوسعهیافته با رعایت مکانیابی وزارت نفت،واقع شده و اشتغالزایی موضوع این آییننامه را نیز ایجاد نماید،از تخفیف سی درصدی درهر مترمکعب برخوردار میشوند.
2-در صورتی که سرمایهگذاری در مناطق کمترتوسعهیافته با رعایت مکانیابی وزارت نفت صورت پذیرد، از تخفیف بیست درصدی در هر مترمکعب برخوردار میشوند.
3-در صورتی که سرمایهگذاری در مناطق کمتر توسعهیافته صورت پذیرد،از تخفیف ده درصدی در هر مترمکعب برخوردار میشوند.
تبصره ـ وزارت نفت مکلف است تا پایان خرداد سال1393،نقاط مستعد سرمایهگذاری را از طریق پایگاه اطلاعرسانی خود،اعلام نماید.
 
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیسجمهور
 

مواد قانونی وابسته
 سابر قوانین...

تاریخ سند: 1393/02/14
شماره سند: 14458/ت50414هـ
وضعیت سند: -

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر ایین نامه ها
 *آیئن نامه اجرایی ماده 100برنامه سوم
 *اصلاحیه عبارت «آیین نامه سازمان تشخیص»
 *آیین نامه اجرایی قانون نحوه صدور اسناد مالکیت
 *آئین نامه فعالیت های فناوری و اطلاعات کشور
 *آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمی
 حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی بند «ی» تبصره 5 بودجه 77 در مورد صنایع نان
 *آئین نامه اجرائی تبصره 8 قانون بودجه 72
 *آئین نامه اجرائی تبصره 67 قانون برنامه دوم
 حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره 16 بودجه سال 1370
 آیین نامه اجرایی اعطای تخفیفهای مالیاتی به آزادگان
 حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره 16 قانون بودجه سال 76
 *ائین نامه اجرایی تبصره 8 قانون بودجه سال 74
 *در مورد آیین نامه اجرایی قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری
 آئین نامه ماده 139 برنامه سوم مبنی بر کسر اقساط ماهیانه تسهیلات مسکن از بانک ها از درآمد مشمول مالیات دریافت کنندگان
 آئین نامه اجرایی بند الف وب ماده 49 برنامه سوم در خصوص تعاریف کارفرما ونیروی کار وتخفیفات مالیاتی وبیمه مربوطه
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی