ایین نامه: 43449/ت52328
چاپ مطلب

آیین نامه اجرایی ماده (75) الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

-شماره : 43449-ت52328

تاریخ : 15-04-1395

 

رییس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

 

بسمه تعالی

باصلوات بر محمد و آل محمد

 

وزارت امور اقتصادی ودارایی – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

اتاق تعاون ایران- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

هیئت وزیران در جلسه 9-4-1395 به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی ودارایی و با همکاری وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران و به استناد ماده(75) الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران –مصوب 1393-  آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین نامه اجرایی ماده (75) الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده1-  وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی واتاق تعاون ایران ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این آیین نامه پیشنهادهای خود درخصوص ایجاد ابزارهای خاص تأمین مالی بخش تعاون در بازار سرمایه کشور را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه می نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است برحسب پیشنهاد های ارایه شده و یا به صورت مستقل با بررسی امکان ایجاد ابزارهای یاد شده در بازار سرمایه کشور در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، اقدامات لازم را به عمل آورد.

تبصره- در راستای تمهید زمینه دسترسی شرکت های تعاونی به ابزارهای مالی ، اشخاص مزبور مجاز به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1384- درچارچوب مقررات مصوب سازمان بورس واوراق بهادار می باشند.

ماده2- در مواردی که شرکت های تعاونی اقدام به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار موضوع ماده(1) این آیین نامه می نمایند، سازمان بورس و اوراق بهادار تضمین کلیه بانک ها وموسسات اعتباری را پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق های ضمانت سرمایه گذاری در خصوص پرداخت وجوه مربوط اعم از اصل و سود اوراق را می پذیرد.

ماده3- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به ثبت اوراق بهادار شرکت های تعاونی سهامی عام و تمهید قابلیت خرید و فروش سهام آنها در بازار  بورس یا فرا بورس مطابق مقررات بازار سرمایه می باشد.

تبصره- موارد استثنا و معاف از ثبت نزدسازمان بورس و اوراق بهادار با نظر سازمان یاد شده تعیین خواهد شد.

ماده4- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه ، زمینه انجام معاملات سهام شرکت های تعاونی متعارف را در بازار سرمایه فراهم نماید.

ماده5- در صورتی که پرداخت اصل و سودهای مربوط به اوراق بهادار منتشر شده توسط شرکت های تعاونی در سر رسیدهای معین توسط بانک ها و یا موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تضمین شده باشد ، رعایت نسبت های مالی مندرج در دستورالعمل های انتشار اوراق بهادار برای شرکت های تعاونی الزامی نمی باشد.

ماده 6- سازمان خصوصی سازی موظف است در راستای اجرای بند(ب) ماده(9) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مبنی بر اعمال مشوق های حمایتی برای بخش تعاون به میزان بیست درصد بیشتر از سایر بخش ها و در راستای اجرای ماده (20) قانون یاد شده زمینه و شرایط واگذاری شرکت ها وبنگاه های دولتی قابل واگذاری به شرکت های تعاونی را بررسی نموده و در صورت لزوم ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه ، شیوه نامه ها  و آیین نامه های مرتبط، از جمله شیوه نامه "تشویق بخش خصوصی به منظور جلب مشارکت در واگذاری ها" مصوب 26-11-1392 هیئت واگذاری و آیین نامه " نظام اقساطی واگذاری ونحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری" مصوب 27-11-1387 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی را جهت اصلاح به مرجع قانونی ذی ربط ارایه نماید. اصلاحات مذکور به گونه ای انجام می گیرد که بیانگر مزیت های مشخصی برای بخش تعاونی در مورد مشوق ها و شرایط واگذاری باشد.

ماده 7- در راستای تبصره ماده(5) قانون تاسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی – مصوب 1389- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) موظف است به منظور فراهم شدن بستر اجرای تبصره مذکور ، پیشنهادهای لازم جهت اصلاح دستور العمل" واگذاری سهام با بنگاه های قابل واگذاری از طریق مذاکره وویژگی های لازم و نحوه  انتخاب مدیران و متخصصان در موارد واگذاری از این طریق"مصوب 19-11-1387 هیئت واگذاری را ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه به هیئت مذکور ارایه نماید.

ماده 8-سازمان خصوصی سازی موظف است در راستای اطلاع رسانی مناسب به بخش تعاونی پیرامون بنگاه های مشمول واگذاری در ابتدای هر سال فهرست شرکت های مشمول واگذاری به همراه اطلاعات موجودآن بنگاه ها شامل صورت های مالی ، گزارش های ارزیابی سهام و اساسنامه وهمزمان با انتشار آگهی عرضه سهام این بنگاه ها، اطلاعات، شامل صورت های مالی ، گزارش های ارزیابی سهام و اساسنامه را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واتاق تعاون ایران ارسال نماید.اتاق یاد شده موظف است اطلاعات ارسالی توسط سازمان خصوصی سازی را به همراه این آیین نامه به نحو مقتضی به فعالان مرتبط با حوزه فعالیت شرکت مشمول واگذاری در بخش تعاون اطلاع رسانی نماید.

 

                                                                                                                                                                       اسحاق جهانگیری

                                                                                                                                                                         معاون اول رییس جمهور

 


مواد قانونی وابسته
 سابر قوانین...

تاریخ سند: 1395/04/15
شماره سند: 43449/ت52328
وضعیت سند: معتبر

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر ایین نامه ها
 *آیئن نامه اجرایی ماده 100برنامه سوم
 *اصلاحیه عبارت «آیین نامه سازمان تشخیص»
 *آیین نامه اجرایی قانون نحوه صدور اسناد مالکیت
 *آئین نامه فعالیت های فناوری و اطلاعات کشور
 *آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمی
 حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی بند «ی» تبصره 5 بودجه 77 در مورد صنایع نان
 *آئین نامه اجرائی تبصره 8 قانون بودجه 72
 *آئین نامه اجرائی تبصره 67 قانون برنامه دوم
 حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره 16 بودجه سال 1370
 آیین نامه اجرایی اعطای تخفیفهای مالیاتی به آزادگان
 حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره 16 قانون بودجه سال 76
 *ائین نامه اجرایی تبصره 8 قانون بودجه سال 74
 *در مورد آیین نامه اجرایی قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری
 آئین نامه ماده 139 برنامه سوم مبنی بر کسر اقساط ماهیانه تسهیلات مسکن از بانک ها از درآمد مشمول مالیات دریافت کنندگان
 آئین نامه اجرایی بند الف وب ماده 49 برنامه سوم در خصوص تعاریف کارفرما ونیروی کار وتخفیفات مالیاتی وبیمه مربوطه
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی