ایین نامه: 6151/15229
چاپ مطلب

ضوابط اجرایی تبصره 4 ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 6151/15229

تاریخ: 1368/05/12

پیوست:

بدینوسیله یک برگ حاوی ضوابط اجرائی تبصره 4 ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 راجع به معافیت کارخانه های واقع درمحدوده آبریز تهران درصورت انتقال به خارج ازشعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکزتهران که از طرف وزرای محترم اموراقتصادی ودارائی، صنایع سنگین و صنایع تهیه و تصویب گردیده، جهت اطلاع و اجرا ارسال میشود. مقتضی است ضوابط اجرائی مصوب فوق را به واحدها و مسئولان تابع ابلاغ و درجهت اجرای دقیق مفاد آن نظارت آموزشی لازم را معمول نمایند.

احمدحسینی

معاون درآمدهای مالیاتی

 

ضوابط اجرایی تبصره 4 ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 راجع به معافیت کارخانه های واقع درمحدوده آبریزتهران مصوب وزرای اموراقتصادی ودارائی ، صنایع سنگین وصنایع

 ماده 1- صاحبان کارخانه های واقع درمحدوده آبریزتهران که مایلند با انتقال تاسیسات خود به خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران، از معافیت ده ساله مقرر در تبصره 4 ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 استفاده نمایند،باید پس از کسب موافقت وزارتخانه ذیربط با انتقال کارخانه و قبل از هرگونه اقدام برای انتقال به محل جدید، مراتب را کتبا به وزارت امور اقتصادی و دارائی اطلاع دهند.

 ماده 2- اشخاص مذکور در ماده یک پس از انتقال کامل تاسیسات و استقرار در محل جدید باید آمادگی خود را برای شروع بهره برداری کتبا به وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارتخانه ذیربط حسب مورد اعلام نمایند.

 ماده 3- نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارتخانه ذیربط، محل سابق را بازدید خواهندنمود و در صورتیکه تاسیسات مربوط به پروانه تاسیس یا مجوزهای صنعتی صادره کلا بخارج ازشعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران انتقال یافته و هیچگونه فعالیت صنعتی نسبت به این واحددر محل سابق بعمل نیاید، ازطرف وزارتخانه ذیربط پروانه بهره برداری برای فعالیت صنعتی در محل جدید صادر میگردد و چنانچه وزارت امور اقتصادی و دارائی در زمینه فوق نظر خاصی داشته باشد مراتب را کتبا به وزارتخانه ذیربط اعلام خواهدنمود.

 ماده 4- تاریخ شروع دوره معافیت کارخانه های موضوع این آیین نامه تاریخ بهره برداری مندرج در پروانه بهره برداری صادره خواهدبود و اگر برابر اسناد و مدارکی معلوم شود کارخانه قبل از آن فعالیت تولیدی داشته مبداء مزبور حسب اسناد و مدارک بدست آمده وسیله ماموران تشخیص مربوط تعیین خواهدشد.

تبصره 1- در مورد کارخانه هائی که ابتدا بطور آزمایشی شروع به تولید مینمایند چنانچه با تحقیقات معموله و با توجه به گواهی و اعلام نظر وزارتخانه ذیربط معلوم گردد فعالیت کارخانه درمدت تولید آزمایشی بدون سود دهی بوده است، مبداء بهره برداری و شروع دوره معافیت از تاریخ ختم دوره آزمایشی که حداکثر از این لحاظ تا شش ماه قابل قبول میباشد منظور خواهدشد.

 تبصره 2- درصورتیکه قبل از اعلام کتبی آماده شدن کارخانه بترتیب مقرر در ماده 2 این آیین نامه، محرز شود قسمتهائی از تاسیسات مستقر شده در محل جدید فعالیت تولیدی داشته، درآمد حاصل از فعالیت مزبور برابر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود.

 ماده 5- تعداد کارکنان کارخانه های واقع در محدوده آبریز تهران با توجه به دفاتر قانونی و یا لیست پرداخت حقوق تسلیمی به حوزه مالیاتی مربوط و یا آمار کارکنان بیمه شده ارسالی به وزارت کار و امور اجتماعی با احتساب میانگین تعداد آنها در مدت سه ماهه قبل از تسلیم تقاضانامه انتقال کارخانه به وزارتخانه ذیربط تعیین میشوند.

 ماده 6- منظور از «وزارتخانه ذیربط » مذکور در این آیین نامه وزارتخانه ای است که حسب ارتباط بانوع فعالیت تولید، پروانه بهره برداری واحد مربوطه را صادرمی نمایند.

 


مواد قانونی وابسته
 
ماده 138 - حذف شد. (1)

1.به موجب ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، م...
 
ماده 138 مکرر - اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فر...

تاریخ سند: 1368/05/12
شماره سند: 6151/15229
کد سند: م/138//
وضعیت سند: -
امضا کننده: معاون درآمدهای مالیاتی (احمد حسینی)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر ایین نامه ها
 ضوابط اجرایی تبصره 4 ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم
 *آئین نامه اجرائی 149 قانون کار
 *آیین نامه اجرای بند ب ماده 138
 آئین نامه اجرایی ماده 4 قانون تسهیل ونوسازی صنایع کشور ومعافیت مالیاتی افزایش سرمایه
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی