قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 24
چاپ مطلب

ماده 24 - اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است:

1.وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس‌انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی ‌استحقاقی استفاده نشده و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمه‌گزار و یا کارفرما از قبیل‌ انواع بیمه‌های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یکجا و یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می‌گردد.(1)

2.اموال منقول متعلق به مشمولین بند (4) ماده (39) قرارداد وین مورخ فروردین 1340و ماده (51) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه 1342 و بند (4) ماده (38) قرارداد وین مورخ ‌اسفندماه 1353 با رعایت شرایط مقرر درقرارداد مزبور با شرط معامله ‌متقابل.

3. اموالی که برای سازمانها و موسسه‌های مذکور در ماده (2) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تأیید سازمانها و موسسه‌های‌مذکور.

4. اثاث‌البیت محل سکونت متوفی(2)1.به موجب بند 4 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، عبارت «انواع بیمه‌های عمر و زندگی» جایگزین عبارت «بیمه‌عمر» شد.

  2. به موجب بند 4 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، این بند جایگزین بند 4 ماده (24) قانون اصلاح   موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 27/11/1380، شد.
"بند4 ماده 24: هشتاددرصد (80%) اوراق مشارکت و سپرده‌های متوفی نزد بانک‌های ایرانی و شعب آنها در خارج از کشور و موسسه‌های اعتباری غیربانکی مجاز;‌ همچنین پنجاه درصد(50%) ارزش سهام متوفی در شرکت‌هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذیرفته شده باشد و چهل درصد (40%) ارزش‌سهام یا سهم‌الشرکه متوفی در سایر شرکت‌ها و نیز چهل درصد (40%) ارزش خالص دارایی متوفی در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی."

 


 [1373/01/14][224/ت417هـ] *آیین نامه اجرایی بند 3ماده 24

 [1371/08/19][30/5/2363/40098] *معافیت سپرده های بانکی متوفی
 [1382/08/03][211/3961/41565] بانک ها قبل از اخذ گواهی ماده 35حق پرداخت به وراث را ندارند
 [1383/02/26][211/509/2465] نحوه محاسبه سپرده وسود بانکی جزء ماترک متوفی
 [1384/06/30][11823] تجمیع بخشنامه های قبلی و رفع ابهامات و بخشنامه تنظیمی فصل مالیات بر ارث
 [1388/06/17][210/56861] رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 5 مورخ 86/1/19 در مورد مالیات تقسیم اموال مشاع به فرض عدم تساوی
 [1390/08/25][230/29660/د] بند 4 ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص سپرده های متوفی نزد موسسات مالی و اعتباری
 [1392/11/16][200/20468/ص] ارزیابی سهام متوفی
 [1392/12/10][230/36214/د] مجوزفعالیت موسسه اعتباری کوثر مرکزی (سهامی عام) و موسسه اعتباری عسکریه (سهامی عام)
 [1394/01/29][200/94/07] مجوز فعالیت بانک آینده
 [1395/09/06][200/95/57] مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین
 [1395/12/21][230/95/107] ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه 561-560 مورخ 25/08/1395 در خصوص ابطال بند 4 بخشنامه شماره 11823 مورخ 30/06/1384 راجع به مغایرت تسهیم هزینه های کفن و دفن، واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی به اقلام معاف و غیرمعاف ماترک

 [1373/07/11][10430/ت 271هـ] نظارت آقای مکارم شیرازی
 [1380/03/08][9595/ت 24432هـ] نظارت حضرت آیت ا... شاهرودی نسبت به مصرف ثلث مورد وصیت مورد قبول است

 [1392/12/24][200/23474/ص] نحوه رسیدگی به مالیات بر ارث

 [1395/08/25][560-561] ابطال بند 4 بخشنامه 11823مورخ 30/06/1384

 [1369/03/28][30/4/4785] *ارزیابی سهام
 [1375/12/26][30/4/13643] *پرداختی وراث مقتول جهت قصاص قابل کسر از ماترک نمی باشد
 [1376/03/19][30/4/2911] *پاداش پایان خدمت پرداختی به مستخدم یا ورثه بلافصل او مشمول مالیات نمیباشد
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی