قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 59
چاپ مطلب

ماده 59 ـ نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (5%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ‌مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات ‌می‌باشد.
تبصره 1 ـ چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین‌ نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه ‌مالیات خواهد بود.
تبصره 2 ـ حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است ازحق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت ‌تجاری محل‌.

 


 [1379/12/20][58427/ت 23443هـ] آئین نامه اجرایی ماده 138 برنامه سوم

 [1368/02/16][30/5/187/6970] *مالیات نقل و انتقال مال مورد وثیقه
 [1368/11/15][30/4/1902/57876] *نماینده صنف و اتاق در هیات های حل اختلاف مالیاتی
 [1371/04/23][30/5/1258/17758] *محاسبه مالیات نقل و انتقال سر قفلی بساز و بفروشی
 [1371/10/09][30/4/6606/49928] *املاکی که مشمول حق واگذاری محل می شود
 [1374/06/18][33580] *بخشودگی جرائم سرقفلی قبل از سال 71
 [1374/08/04][30/4/5804/43894] *نوع کاربری ملک و سرقفلی
 [1374/10/02][55632] *تمدید مهلت بخشودگی جرائم
 [1374/10/21][30/4/12126/59648] *سرقفلی و کاربری ملک
 [1374/10/30][61378] *تمدید مهلت بخشودگی جرائم
 [1375/02/11][30/4/1156/3988] *ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 2
 [1376/01/18][30/4/112/1238] *نحوه پرداخت سهم بنیاد مستضعفان از طرف شرکتهای تابعه
 [1378/12/23][30/4/13213/64982] *نحوه محاسبه مالیات مودیانیکه پیش از یک معامله موضوع ماده 59 را در محدوده یک حوزه مالیاتی انجام میدهند
 [1381/05/22][211/3034/29388] *در مورد نقل انتقال ملک وسرقفلی که در سال 80معامله انجام شده ولیکن در سال 81بهحوزه های مالیاتی مراجعه می شود
 [1381/06/12][34111] در خصوص نحوه وصول وصدور گواهی خریداران که از سازمان ملی زمین ومسکن خریددارند
 [1381/06/19][35485] دستورالعمل ارشادی در خصوص ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی و....
 [1381/06/19][35481] در مورد نقل انتقال املاک شرکتهای دولتی از ابتدای 1381وتوضیحاتی کلادر مورد بخش مالیات بر درامد املاک
 [1381/09/03][211/5366/40044] *ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم در موارد اعطای تسهیلات بانکی جهت احداث و تکمیل واحدهای مسکونی و اداری و تجاری به اشخاص حقیقی
 [1381/10/02][211/6159/55748] در مورد تنظیم قراردادهای مشارکت مدنی بین بانکها و اشخاص و عدم مشمول مالیات
 [1381/11/13][64607] در خصوص اجرای ماده 77 توسط مأموران مالیاتی به منظور رویه و اجرای صحیح قانون
 [1382/02/06][211/461/4201] در مورد سازندگان مسکن موضوع ماده 138برنامه سوم با توجه به ماده 77
 [1382/02/13][211/7598/70711] به منظو رفاه خریداران املاک بانکها گواهی نقل وانتقال توسط حوزه محل وقوع ملک صادر بشود
 [1382/07/28][211/4350/40418] دستورالعمل در خصوص رسیدگی به پرونده های مالیاتی توسط سازمان حسابرسی
 [1382/11/15][201/6247/11304] فعالیت های اقتصادی موسسات موضوع ماده 2
 [1383/07/05][11485] *دستورالعمل مالیات نهادها
 [1383/12/26][211/5065/22664] بخشنامه در خصوص واحدهای برخوردار از معافیت موضوع بند ( الف ) ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم از آن زمان مشمول پرداخت مالیاتی نقل و انتقال قطعی املاک میشوند
 [1384/07/27][13530] در خصوص فصل مالیات بردرآمد املاک
 [1385/09/11][211/2700/41019] انطباق عفو و اجاره به شرط تملیک با مقررات مالیاتی
 [1387/12/04][125650] تعیین ارزش معاملاتی املاک نقل و انتقال املاک توسط اشخاص بیش از دوبار در سال شغل محسوب می گردد
 [1388/04/22][213/298/50691] نقل و انتقال املاک و حق واگذاری توسط اشخاص بیش از 2 بار در سال شغل محسوب می گردد. تعیین ارزش معاملاتی املاک بر مبنای نسبتی از ارزش روز
 [1388/06/17][210/56861] رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 5 مورخ 86/1/19 در مورد مالیات تقسیم اموال مشاع به فرض عدم تساوی
 [1388/07/21][210/60622] ارسال تصویب نامه هیأت محترم وزیران
 [1391/03/08][200/4994] ابلاغ تصویب نامه شماره12244/ت47267/ک مورخ28/1/91وزیران عضو کار گروه مسکن
 [1392/12/27][200/23997/ص] موارد عدم شمول دستورالعمل اجرائی ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
 [1395/07/13][200/95/44] عدم شمول مالیات نسبت به تقسیم اموال مشاع در اسناد تقسیم­ نامه­ های تنظیمی
 [1395/12/02][230/95/99] ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص مطالبه مالیات حق واگذاری در سال 1395 طبق مقررات بند(ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1395 کل کشور
 [1396/06/26][230/96/93] ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص نحوه تعیین مالیات بر درآمد اجاره اشخاص حقیقی دارای چند ملک اجاری، جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم و مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک
 [1396/09/04][200/14325] برون سپاری فرآیند اخذ مالیات نقل و انتقال املاک موضوع ماده 59 قانون مالیات­های مستقیم و صدور آنی گواهی مربوط، از طریق دفاتر اسناد رسمی
 [1396/11/25][230/96/155] ابلاغ صورت جلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص مرور زمان مالیات مربوط به انتقال حق واگذاری محل موضوع تبصره 2 ماده 59 قانون مالیات های مستقیم
 [1397/06/03][230/97/82] ابلاغ صورتجلسه شماره 8-201 مورخ 26/04/1397 شورای عالی مالیاتی درخصوص مسائل مالیاتی قراردادهای آماده سازی اراضی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر
 [1397/10/24][200/97/146/ص] نحوه مطالبه مالیات حق واگذاری محل اراضی دارای کاربری های متفاوت
 [1399/01/26][210/99/12] ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201- 38 مورخ 1397/12/13
 [1399/03/21][200/99/27] ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق 22 گانه شهر تهران، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی 31/04/1394 برای اجرا در سال 1399
 [1399/04/14][210/99/39] ابلاغ دادنامه شماره 169 الی 172 مورخ 1399/02/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 146/97/200/ص مورخ 1397/10/24
 [1399/10/20][210/99/72] ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 18-201 مورخ 1399/09/18
 [1399/12/25][200/99/94] ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق 22 گانه شهر تهران، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات¬های مستقیم اصلاحی 31/04/1394 برای اجرا در سال 1400
 [1400/04/08][210/1400/29] ارسال دادنامه شماره 140009970905810353 مورخ 1400/03/04 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال صورتجلسه شماره 201-18-مورخ 1399/09/18 شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 210/99/72 مورخ 1399/10/20
 [1400/05/13][210/1400/36] موارد تعلق مالیات حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیات های مستقیم
 [1400/06/28][210/1400/48] ارسال دادنامه شماره 140009970905810725 مورخ 1400/03/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال صورتجلسه های شماره 201-38 مورخ 1397/12/1و شماره 201-41 مورخ 1396/10/19 شورای عالی مالیاتی

 [1379/12/20][58427/ت 23443هـ] آئین نامه اجرایی ماده 138 برنامه سوم
 [1388/08/02][152753/ت43505هـ] انتخاب کارگروه به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور

 [1372/02/06][2747] *نحوه اخذ مالیات از بنیاد مستضعفان و جانبازان
 [1372/04/24][12281] نحوه اجرای فرمان رهبری درخصوص معافیت مالیاتی بنیاد مستضعفان
 [1381/06/19][35485] دستورالعمل ارشادی در خصوص ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی و....
 [1382/07/28][211/4350/40418] دستورالعمل در خصوص رسیدگی به پرونده های مالیاتی توسط سازمان حسابرسی
 [1383/07/05][11485] *دستورالعمل مالیات نهادها
 [1390/10/11][200/33003] تصویب نامه وزیران کمیسیون موضوع اصل138 قانون اساسی راجع به شمول معافیت ماده 69 قانون مالیاتهای مستقیم به قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر
 [1400/02/21][200/1400/506] تعیین اداره امور مالیاتی ­ذی­صلاح درچارچوب بند (4) ماده (42)و ماده (45) آیین­ نامه ­اجرایی­ موضوع­ ماده (219)قانون­ مالیات­های­ مستقیم و حکم جزء (2) بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور

 [1389/11/19][831] ابطال قسمت دوم بند یک بخشنامه شماره 41019/ 2700/211 مورخ 11/9/1385 سـازمان امور مالیاتی کشور
 [1398/11/15][169 الي 172] ابطال بخشنامه شماره 200/97/146/ص-1397/10/24 سازمان امور مالیاتی کشور
 [1400/03/04][140009970905810353] ابطال بخشنامه شماره 210/99/72- 1399/10/20سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب"
 [1400/03/18][140009970905810725] ابطال صورتجلسه های شماره 201-38 مورخ 1397/12/13 و شماره 201-41 مورخ 1396/10/19 شورای عالی مالیاتی

 [1367/04/30][30/4/4355] *انتقال ملک شرکتهای منحله
 [1368/02/10][30/4/1095] *انتقال قطعی املاک یا محل کسب خالی
 [1368/07/02][30/4/9705] *معافیت نقل و انتقال
 [1369/02/12][30/4/1901] *انتقال املاک اشخاص حقوقی
 [1371/10/09][30/4/11804] *تعهد بازپرداخت مالیات توسط خریدار
 [1373/02/26][30/4/3178] *جنس حق واگذاری محل در سند
 [1373/09/23][30/4/9476] *تخلیه بر اساس رای دادگاه
 [1374/03/24][30/4/2089] *احراز واگذاری محل
 [1376/05/04][30/4/4317] *واگذاری حق الامتیاز علامت تجاری نیاز به گواهی ندارد
 [1379/04/26][30/4/3814] در مورد عدم تعلق مالیات سرقفلی به واحدهای با کاربری مسکونی که دارای موقعیت تجاری هستند
 [1395/08/12][201-6] صورتجلسه مورخ 1395/07/06 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1396/06/19][201-24] صورتجلسه مورخ 1396/05/03 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1396/10/19][201.41] رفع ابهام درخصوص ابهام مطرح شده در ارتباط با مرور زمان مالیات مربوط به حق واگذاری محل موضوع تبصره (2) ماده 59 اصلاحی مصوب 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1397/04/26][201-8] صورتجلسه مورخ 12/4/1397 شورای عالی مالیاتی درخصوص مسائل مالیاتی قراردادهای آماده سازی اراضی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر
 [1397/12/13][201-38] جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل اشخاص حقوقی و مبدأ محاسبه آن
 [1399/09/18][201-18] موارد شمول مالیات حق واگذاری محل

 [1373/11/03][30/4/10268/51336] *نحوه وصول مالیات از ستاد اجرائی فرمان امام
 [1376/08/29][30/4/8867/28221] *امعه الامام الصادق (ع)نیز مشمول مقررات یکسان سازی می باشد
 [1378/02/05][50221-1/م] *معافیت مربوط به هزینه های آستان قدس حضرت امام
 [1378/12/23][30/4/14585/29735] *وار یز مالیاتهای شرکت سرمایه گذاری تدبیر با توجه به اینکه سرمایه آن متعلق به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) میباشد
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی