قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 84
چاپ مطلب

ماده 84- میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود.(1)


1.به موجب بند 16 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، این متن جایگزین متن قبلی ماده (84) قانون شد.
"ماده 84- تا میزان یکصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب 1370- ‌درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق‌بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار، از یک یا چند منبع، از پرداخت مالیات معاف می شود."

 


 [1381/02/22][6558/ت 23995هـ] آئین نامه اجرایی بند الف و ب ماده 49 برنامه سوم وتعریف کارفرما ونیروی کار جدید ومعافیت های بیمه ومالیات حقوق
 [1383/03/10][11490/ت 29142هـ] اصلاح آئین نامه در خصوص کاهش مالیات کارفرمایانی که کارمند جدید استخدام می کنند
 [1398/09/09][113789/ت 56263هـ] آیین نامه اجرایی ماده 25 قانون حمایت از حقوق معلولان

 [1368/02/24][30/4/1769/8250] *دستورالعمل محاسبه و مطالبه مالیات حقوق
 [1371/03/20][30/5/727/12014] *محاسبه جدول حقوق
 [1372/02/05][30/5/401/3904] *پرداخت حقوق سال 70 در سال 71 مشمول نرخهای سال 70 می باشد
 [1373/12/09][30/5/4479/65974] *معافیت حقوق کارکنان نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی
 [1374/09/25][30/4/9947] *حقوق دکتران وابسته به شهرداریها
 [1376/01/26][30/4/661/2790] *محاسبه مالیات حقوق
 [1376/05/02][30/4/4685/18872] *نحوه محاسبه مالیات حقوق
 [1376/06/02][30/4/4806/23846] *بخشودگی حقوق
 [1376/10/13][30/4/10334/43866] *افزایش سقف معافیت سالانه مالیات حقوق از تاریخ 1/1/74
 [1376/12/17][30/4/11956/53642] *در خصوص افزایش سقف حداکثر حقوق
 [1378/01/21][30/4/81/1084] *تعیین میزان معافیت سالانه حقوق در سال 1378
 [1380/01/08][30/5/3508/338] اعلام میزان معافیت حقوق در سال 80و سقف بخشودگی 25% مالیات حقوق
 [1380/11/29][71755] دستورالعمل اجرائی ماده واحده « قانون تغییر نرخ و میزان معافیت سال 80 مالیات بر درآمد حقوق »
 [1380/11/29][71886] دستورالعمل محاسبه مالیات حقوق با توجه به تغییر نرخ و میزان معافیت
 [1381/01/22][30/5/113/2067] در مورد محاسبه مالیات حقوق برای عملکرد سال 1381
 [1382/01/23][211/164/161] اعلام معافیت سالیانه حقوق وارسال جدول محاسبه مالیات
 [1382/04/08][211/1918/17151] در خصوص معافیت حقوق کارگران وکارکنان خارج از کشور
 [1382/06/02][211/2397/29300] در خصوص چگونگی اعمال معافیت استفاده کننده از اتومبیل با راننده وبدون راننده
 [1383/01/19][211/170/503] میزان معافیت مالیاتی درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق سال 1383 و جدول مالیاتی 83
 [1383/03/17][3897] خوداظهاری و تسلیم اظهار نامه 82و مالیات متعلقه طبق توافق
 [1383/05/20][230/2240/8551] نحوه انتخاب نمنه اظهارنامه مشاغل 82وترتیب رسیدگی
 [1383/09/15][232/1768/3884/15776] استفاده از یک معافیت در هر منبع (مشاغل- حقوق مستغلات)
 [1383/11/04][211/4348/19153] فعالیت های انتشاراتی وفهرست فعالیت های معاف
 [1384/01/27][211/106/720] معافیت حقوق 1384
 [1384/02/14][1933] دستورالعمل در مورد انتخاب نمونه اظهارنامه 83 مشاغل طرح خوداظهاری
 [1384/07/27][13530] در خصوص فصل مالیات بردرآمد املاک
 [1384/09/14][232/1982/16155] نپرداختن مانده بدهی موجب عدم پذیرش اظهارنامه خوداظهاری عملکرد 83نمی گردد
 [1385/01/19][3/606-211] جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری از تاریخ 1/1/85 چهارصد و سی و پنج(435) ریال اعلام شده است
 [1385/01/28][211/144/2111] معافیت حقوق 85
 [1386/01/28][11008/ ت 37150هـ] جدول ضریب حقوق سال 86
 [1386/01/29][5664] ضریب جدول حقوق ومیزان معافیت سالانه مالیات در سال 1386 وجداول مالیات حقوق
 [1386/04/13][1802/50684] جدول مالیات حقوق مشمولین ماده 8 قانون نظام هماهنگ سال 86
 [1387/01/27][4949] کسر میزان معافیت حقوق سال 86 از حقوق پرداختی در سال 87 به طور علی الحساب
 [1387/02/29][16635] رفع ابهام از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره 209 مورخ 1385/4/11
 [1387/04/12][33553] کمک هزینه های رفاهی کارکنان
 [1388/01/18][210/2546] معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1388
 [1388/02/20][210/17338] از احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1388 کل کشور
 [1389/01/24][210/1229] اعلام سقف میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق و اشخاص مشمول حکم ماده 85 در سال 1389
 [1389/03/01][210/5441] برخی از احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1389 کل کشور
 [1389/07/17][210/20937] ارسـال رأی هـیأت عـمومـی دیـوان عـدالـت اداری مـوضـوع دادنـامـه شمـاره 180 مـورخ 11/5/89
 [1390/01/17][200/493] کسر میزان معافیت حقوق سال 1389 از حقوق پرداختی در دو ماه اول سال 1390 به طور علی الحساب
 [1390/02/11][200/2805] برخی از احکام مالیاتی قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
 [1390/03/10][200/5821] میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1390
 [1390/05/08][200/10881/ص] رعایت بند "الف" ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه (معافیت فرزندان شهدا)
 [1390/08/08][200/18560] برخی از احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1390 کل کشور
 [1391/01/30][200/1253] کـسر میزان معافیت حقوق سال 1390 از حقوق پرداختی در دو ماه اول سال 1391 به طور علی الحساب
 [1391/03/23][200/5965] میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق
 [1392/01/28][200/942] کسر معافیت حقوق به میزان سال 1391 از حقوق پرداختی در سه ماهه اول سال 1392 به طور علی الحساب
 [1392/04/02][200/5673] میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1392
 [1392/04/02][200/5667] احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1392 کل کشور
 [1393/01/25][200/93/3] میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1393
 [1393/04/09][200/93/46] نرخ مالیات بردرآمد حقوق اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی و شهرداری ها
 [1394/01/17][200/94/1] میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1394
 [1394/02/13][200/94/15] احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1394 کل کشور
 [1394/06/23][200/94/68] ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 2546-210 مورخ 18-01-1388 موضوع دادنامه 91195-ا ق/138
 [1395/01/18][200/95/01] کسر معافیت حقوق به میزان سال 1394 از حقوق پرداختی در دو ماهه اول سال 1395 به طور علی الحساب
 [1395/03/16][200/95/18] احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1395
 [1395/03/26][200/95/19] میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1395
 [1396/01/30][200/96/8] میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1396
 [1397/02/24][200/97/21/ص] نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1397 وفق مقررات بند (الف) تبصره 6 قانون بودجه سال 1397 کل کشور
 [1398/01/24][200/98/4] میزان معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1398 وفق مقررات بند (الف) تبصره 6 قانون بودجه سال 1398 کل کشور
 [1398/11/14][200/98/95] ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق معلولان- در خصوص معافیت مالیاتی 50 درصد حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیای افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید
 [1399/01/19][200/99/7] احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1399
 [1399/01/26][210/99/10] معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1399 وفق مقررات جزء (2) بند(الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1399 کل کشور
 [1400/02/01][210/1400/3] معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1400

 [1376/11/19][77925/ت19150هـ] *تعیین رقم حداقل و حداکثر حقوق برای سال 1377
 [1379/12/14][57540/ ت 24129هـ] اعلام رقم حداقل و حداکثر حقوق از 80/1/1
 [1379/12/20][58417/ت 23258هـ] تعیین ضریب جدول از 80/1/1 به مبلغ 260ریال
 [1380/12/28][59675/ ت 26006هـ] تعیین ضریب جدول حقوق از 81/1/1 به مبلغ 290 ریال
 [1381/02/22][6558/ ت 23995هـ] آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب ماده 49 برنامه سوم و معافیت بیمه و حقوق و تعاریف کارفرما و نیروی کار جدید
 [1382/01/16][1034/ت28423هـ] *اعلام ضریب جدول حقوق وافزایش حقوق بازنشستگی
 [1383/01/19][1405/ت30365هـ] اعلام ضریب جدول حقوق برای سال 83 وافزایش حقوق بازنشستگی
 [1383/03/10][11490/ ت 29142هـ] اصلاح آئین نامه در خصوص کاهش مالیات کارفرمایانی که کارمند جدید استخدام می کنند
 [1394/12/26][679/91744] کسر معافیت حقوق به میزان سال 1394 از حقوق پرداختی در دو ماهه اول سال 1395 به طور علی الحساب

 [1368/02/24][30/4/1769/8250] *دستورالعمل محاسبه و مطالبه مالیات حقوق
 [1380/11/29][71886] دستورالعمل محاسبه مالیات حقوق با توجه به تغییر نرخ و میزان معافیت
 [1383/11/04][211/4348/19153] فعالیت های انتشاراتی وفهرست فعالیت های معاف
 [1384/02/14][1933] دستورالعمل در مورد انتخاب نمونه اظهارنامه 83 مشاغل طرح خوداظهاری

 [1375/06/31][130] *عدم معمول معافیت تبصره ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم حقوق بگیران موسسات وابسته به شهرداریها و …
 [1385/04/11][209] ابـطـال بخـشنامه های 15776/3884/1768-232 مورخ 15/9/1383 و 121-2/4544/211 مورخ 19/11/1383 سازمان امور مالیاتی کشور.
 [1389/05/11][180] تقاضای ابطال بخشنامه شماره 16635 مورخ 29/2/87
 [1391/06/20][335] اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 12/04/1387 سازمان امور مالیاتی کشور به زمان صدور بخشنامه.
 [1398/01/27][73] اعمال تبصره ماده 97 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 601-9 /12 /1389 هیأت عمومی

 [1368/12/23][30/4/21390] *سازمان گسترش
 [1372/11/03][30/4/12644] *موسسات وابسته به شهرداری
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی