قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 85
چاپ مطلب

ماده 85- نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (84) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن بیست درصد (20%) است.(1)


1.به موجب بند 17 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، این متن جایگزین متن قبلی ماده (85 ) قانون شد.
"ماده 85 - نرخ مالیات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 پس از کسر‌معافیت‌های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ده درصد (10%) و در مورد سایر حقوق‌بگیران نیز پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون (000/000/42) ریال به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ­های مقرر در ماده (131) این قانون خواهد بود."


 [1381/02/22][6558/ت 23995هـ] آئین نامه اجرایی بند الف و ب ماده 49 برنامه سوم وتعریف کارفرما ونیروی کار جدید ومعافیت های بیمه ومالیات حقوق
 [1383/03/10][11490/ت 29142هـ] اصلاح آئین نامه در خصوص کاهش مالیات کارفرمایانی که کارمند جدید استخدام می کنند

 [1368/02/24][30/4/1769/8250] *دستورالعمل محاسبه و مطالبه مالیات حقوق
 [1368/07/08][30/4/9888/33082] *آخر مواعد مهلت های قانونی
 [1370/02/28][30/4/2140/4946] *دستورالعمل چگونگی استرداد اضافه پرداختی مالیات حقوق
 [1371/03/20][30/5/727/12014] *محاسبه جدول حقوق
 [1372/02/05][30/5/401/3904] *پرداخت حقوق سال 70 در سال 71 مشمول نرخهای سال 70 می باشد
 [1372/05/19][30/5/1064/24304] *رفع ابهام از مشمولین 10%
 [1372/08/09][30/5/3599/46546] *مالیات حقوق سردفتران
 [1374/02/24][5347] *عدم دریافت بموقع مالیات حقوق
 [1374/08/06][44160] *پرداخت به موقع مالیاتهای تکلیفی
 [1374/11/10][63570] *بخشودگی جرائم مالیات حقوق
 [1375/10/20][49278] *در مورد تسلیم لیستهای سه ماهه خرید و فروش
 [1375/12/21][30/4/12280] *مالیاتهای تکلیفی شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان
 [1376/01/19][57965/37/1544] *در خصوص وصول حقوق و عوارض اتباع خارجی شاغل در ایران
 [1376/06/02][30/4/4806/23846] *بخشودگی حقوق
 [1377/02/21][4917] *در مورد مالیات اتباع بیگانه
 [1377/11/06][30/4/1616/52726] *در مورد مالیات حقوق اتباع خارجی
 [1378/12/29][30/4/14253/64420] *بخشودگی جرائم اشخاصیکه لیستهای حقوق را خارج از موعد و قبل از صدور برگ مطالبه ارائه میدهند
 [1379/05/01][30/4/3126/18734] تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی
 [1380/11/29][71886] دستورالعمل محاسبه مالیات حقوق با توجه به تغییر نرخ و میزان معافیت
 [1381/01/22][30/5/113/2067] در مورد محاسبه مالیات حقوق برای عملکرد سال 1381
 [1381/02/07][5224] *در مورد اعمال نرخ 10% برای حقوق اعضای هیات علمی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی
 [1381/05/30][211/876/31209] در مورد نرخ مالیات حقوق کارکنان سازمانهای دولتی که مشمول ماده نظام هماهنگ مصوب 70/6/13نمی باشند
 [1382/01/23][211/164/161] اعلام معافیت سالیانه حقوق وارسال جدول محاسبه مالیات
 [1382/03/24][211/1451/13637] حوزه ذیصلاح برای وصول مالیات های تکلیفی
 [1382/04/08][211/1918/17151] در خصوص معافیت حقوق کارگران وکارکنان خارج از کشور
 [1382/04/11][201/2708/18197] فوق العاده اشتغال خارج از کشور به کارکنان دولت مشمول مالیات می باشد
 [1383/11/04][211/4348/19153] فعالیت های انتشاراتی وفهرست فعالیت های معاف
 [1384/06/01][211/1908/10378] نرخ مالیات حقوق اعضای هیأت علمی وکادر دانشگاهی 10%باشد
 [1387/01/27][4949] کسر میزان معافیت حقوق سال 86 از حقوق پرداختی در سال 87 به طور علی الحساب
 [1387/02/30][17120] ابطال بخشنامه شماره 31209 /876-211 مورخ 30/5/1381
 [1387/06/17][57749] نحوه محاسبه مالیات حقوق اعضاء هیئت علمی وقضات
 [1387/10/14][210/104860] ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 49 مورخ 1/2/87
 [1387/12/14][130274] میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1387
 [1388/01/18][210/2546] معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1388
 [1388/02/20][210/17338] از احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1388 کل کشور
 [1389/01/24][210/1229] اعلام سقف میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق و اشخاص مشمول حکم ماده 85 در سال 1389
 [1389/03/01][210/5441] برخی از احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1389 کل کشور
 [1390/01/17][200/493] کسر میزان معافیت حقوق سال 1389 از حقوق پرداختی در دو ماه اول سال 1390 به طور علی الحساب
 [1390/02/11][200/2805] برخی از احکام مالیاتی قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
 [1390/03/10][200/5821] میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1390
 [1390/05/08][200/10881/ص] رعایت بند "الف" ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه (معافیت فرزندان شهدا)
 [1390/07/09][230/22677/د] ارسال فهرست شرکتهای واگذار شده بصورت کنترلی
 [1390/08/08][200/18560] برخی از احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1390 کل کشور
 [1391/01/22][230/1618/د] درخصوص اجرای مقررات ماده 52 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
 [1391/01/30][200/1253] کـسر میزان معافیت حقوق سال 1390 از حقوق پرداختی در دو ماه اول سال 1391 به طور علی الحساب
 [1391/03/23][200/5965] میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق
 [1391/12/28][230/41281] اجرای مقررات ماده 52 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران درخصوص نهادهای عمومی غیردولتی
 [1392/01/28][200/942] کسر معافیت حقوق به میزان سال 1391 از حقوق پرداختی در سه ماهه اول سال 1392 به طور علی الحساب
 [1392/03/13][200/4287] رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص اشخاص مشمول نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
 [1392/04/02][200/5673] میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1392
 [1392/04/02][200/5667] احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1392 کل کشور
 [1392/04/23][230/10446] نحوه محاسبه و مطالبه مالیات قراردادهای پژوهشی با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
 [1392/04/23][200/7204] اجرای مقررات موضوع بند 49 قانون بودجه سال 1392 کل کشور
 [1392/08/04][230/21657] فهرست برخی از شرکتهای واگذار شده به صورت سهام کنترلی درسال1391واصله
 [1392/09/13][230/26446] ابلاغ فهرست شرکتهای واگذار شده در طول سال 1391 به صورت سهام کنترلی
 [1393/01/25][200/93/3] میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1393
 [1393/03/11][230/93/34] نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شرکت های مخابرات استانی
 [1393/04/09][200/93/46] نرخ مالیات بردرآمد حقوق اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی و شهرداری ها
 [1394/01/17][200/94/1] میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1394
 [1394/02/13][200/94/15] احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1394 کل کشور
 [1394/06/23][200/94/68] ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 2546-210 مورخ 18-01-1388 موضوع دادنامه 91195-ا ق/138
 [1394/09/09][200/94/87] ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 7204/200/ص مورخ 23/4/1392 موضوع دادنامه شماره 225 مورخ 30/6/1394
 [1395/01/18][200/95/01] کسر معافیت حقوق به میزان سال 1394 از حقوق پرداختی در دو ماهه اول سال 1395 به طور علی الحساب
 [1395/03/26][200/95/19] میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1395
 [1396/01/30][200/96/8] میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1396
 [1396/10/09][230/96/136] ابلاغ رأی موضوع دادنامه شماره 661 مورخ 18/7/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 34/93/230 مورخ 11/3/1393
 [1397/02/24][200/97/21/ص] نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1397 وفق مقررات بند (الف) تبصره 6 قانون بودجه سال 1397 کل کشور
 [1398/01/24][200/98/4] میزان معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1398 وفق مقررات بند (الف) تبصره 6 قانون بودجه سال 1398 کل کشور

 [1379/10/04][44327/ت 20790 هـ] *مالیات حقوق اتباع خارجی بایستی بر مبنای قراردادهای منعقد تهیه بشود یا از جدول تهیه شده توسط اداره کار
 [1381/02/22][6558/ ت 23995هـ] آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب ماده 49 برنامه سوم و معافیت بیمه و حقوق و تعاریف کارفرما و نیروی کار جدید
 [1383/03/10][11490/ ت 29142هـ] اصلاح آئین نامه در خصوص کاهش مالیات کارفرمایانی که کارمند جدید استخدام می کنند
 [1384/02/20][8123/ت 32927هـ] فوق العاده اضافه کار ساعتی خارج از ساعات اداری
 [1394/12/26][679/91744] کسر معافیت حقوق به میزان سال 1394 از حقوق پرداختی در دو ماهه اول سال 1395 به طور علی الحساب

 [1368/02/24][30/4/1769/8250] *دستورالعمل محاسبه و مطالبه مالیات حقوق
 [1379/05/01][30/4/3126/18734] تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی
 [1380/11/29][71886] دستورالعمل محاسبه مالیات حقوق با توجه به تغییر نرخ و میزان معافیت
 [1383/11/04][211/4348/19153] فعالیت های انتشاراتی وفهرست فعالیت های معاف

 [1386/10/09][1181] ابطال بخشنامه شماره 31209/876/211 مورخ 30/05/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی
 [1387/02/01][49] ابطال جداول محاسبه مالیات حقوق کارکنان بخشهای غیر دولتی سال 1381 لغایت 1385
 [1394/06/30][225] ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 7204/200/ص مورخ 23/4/1392 موضوع دادنامه شماره 225 مورخ 30/6/1394
 [1396/07/18][661] ابطال بخشنامه 34/93/230 مورخ 11/03/1393

 [1351/05/15][4072/17] اشخاص حقوقی
 [1368/11/19][30/4/19416] *کسر بیمه عمر از درآمد مشمول مالیات
 [1390/08/11][201-12236] صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص مصادیق و اشخاص مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 12/6/1370 و نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان مربوطه

 [1376/08/29][30/4/8867/28221] *امعه الامام الصادق (ع)نیز مشمول مقررات یکسان سازی می باشد
 [1378/02/05][50221-1/م] *معافیت مربوط به هزینه های آستان قدس حضرت امام
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی