قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 101
چاپ مطلب

ماده 101- درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند تا ‌میزان معافیت موضوع ماده (84) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ­های مذکور در ماده (131) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. ‌شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال 1382 به بعد جاری است.

تبصره 1- در مشارکت­های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به­طور مساوی بین آنان تقسیم و ‌باقی­مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک‌ تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می‌گردد. در صورت فوت احد از شرکا وراث وی به عنوان قائم‌مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در‌مشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به­طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد.

تبصره 2- در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخهای مذکور در ماده(131) این قانون می‌شود.(1)


1. به موجب بند 24 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394 ، تبصره آن به تبصره (1) تبدیل و یک تبصره تحت عنوان تبصره (2) به ماده (101) قانون الحاق شد.

 


 [1384/05/08][28207/ت 33391هـ] معافیت مالیات وبیمه کارفرمایانی که کارمند جدید استخدام می کنند

 [1373/02/26][30/5/546/8138] *نحوه محاسبه مالیات بساز و بفروش
 [1373/11/08][30/4/10464/59630] *مالیات متولی و ناظرین موقوفات
 [1374/08/17][4/9430/46722] مالیات علی الحساب بساز بفروشی
 [1377/04/16][30/4/3703/17238] *در مورد مالیات علی الحساب بساز و بفروشی
 [1380/05/22][30/5/1374/8229] مالیات اولین نقل و انتقال قطعی سازندگان مجتمعهای دارای 3واحد مسکونی و بیشتر در نقاط روستایی و 5واحد و بیشتر در شهرهای کمتر از 250/000نفر و ده واحد در شهرهاغی با جمعیت بیشتر
 [1382/12/10][211/6709/12904] نحوه تهیه صورت خلاصه درآمد وهزینه اشخاص بند ج ماده 95
 [1383/03/27][4623] تسریع در قطعی نمودن پرونده های 81 جهت خود اظهاری 82
 [1383/05/20][230/2240/8551] نحوه انتخاب نمنه اظهارنامه مشاغل 82وترتیب رسیدگی
 [1383/09/08][211/3648/15337] *تصویر دادنامه شماره 360 مورخ 83/7/26 رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال رای شماره 3258-20 مورخ 82/3/25 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی
 [1383/09/15][232/1768/3884/15776] استفاده از یک معافیت در هر منبع (مشاغل- حقوق مستغلات)
 [1383/11/13][211/4471/19688] اعمال معافیت در 82 برای اشخاصی که اظهارنامه نداده اند
 [1384/05/04][211/1672/8260] معافیت ماده 101در سال 83به مشاغل بند ج که اظهارنامه نداده اند داده بشود
 [1385/07/22][211/2585/28779] اعمال معافیت مقرر در ماده 101 عملکرد 84
 [1385/11/18][75113] تفویض اختیار جهت توافق با اتحادیه ها
 [1386/02/03][210/6721] احکام مالیاتی بودجه 86
 [1386/02/19][13416] در خصوص تفویض اختیار انجام توافق و تفاهم خوداظهاری
 [1386/02/19][232/426/13367] بند ج ماده 95 مشاغل عملکرد 85
 [1386/02/19][232/427/13364] خوداظهاری و تعیین قرینه مالیاتی از طریق تفاهم با مجامع امور صنفی
 [1387/02/29][16635] رفع ابهام از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره 209 مورخ 1385/4/11
 [1387/07/08][232/1738/65994] در خصوص بهره مندی از معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م
 [1388/04/22][210/50635] ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره 811 و 812 مورخ 20/11/87
 [1389/07/17][210/20937] ارسـال رأی هـیأت عـمومـی دیـوان عـدالـت اداری مـوضـوع دادنـامـه شمـاره 180 مـورخ 11/5/89
 [1392/04/02][200/5667] احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1392 کل کشور
 [1392/12/28][200/24248/ص] احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1393 کل کشور
 [1394/02/13][200/94/15] احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1394 کل کشور
 [1394/04/22][200/94/42] اعمال معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص صاحبان داروخانه ها
 [1394/06/09][200/94/61] ابطال بند 10 بخشنامه شماره 13007/200 مورخ 28/6/1391 و عدم الزام صاحبان داروخانه ها به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش
 [1395/03/30][200/95/21] ابلاغ فرم های گزارش رسیدگی و برگ مطالبه جرائم واحدهای صنفی بدون پروانه، موضوع بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
 [1398/03/12][230/98/18] ابلاغ صورتجلسه شماره 2-201 مورخ 1398/03/01 شورای عالی مالیاتی در خصوص نحوه استفاده از معافیت موضوع تبصره 1 ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم

 [1384/05/08][28207/ت 33391هـ] معافیت مالیاتی وبیمه کارفرمایانی که کارمند جدید استخدام می کنند

 [1374/08/17][4/9430/46722] مالیات علی الحساب بساز بفروشی
 [1384/02/14][1933] دستورالعمل در مورد انتخاب نمونه اظهارنامه 83 مشاغل طرح خوداظهاری
 [1390/04/14][230/11127/د] دستورالعمل خوداظهاری اعضای سازمان نظام پزشکی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1389
 [1390/04/18][230/9248/ص] دستور العمل خود اظهاری اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1389
 [1390/04/27][200/9892/س] دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکردسال 1389 اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان دراجرای ماده 158 جهت مشمولین بند (ب ) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1391/10/11][200/20166/ص] آئین نامه اجرایی بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
 [1392/01/28][200/953] تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال 1390صاحبان وسایط نقلیه عمومی در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1392/08/13][200/14370] مودیان مالیاتی که در عملکرد سال 1390 درآمد مشمول مالیات آنها کمتر از میزان معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم بوده
 [1392/12/28][200/24195/ص] تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال 1392صاحبان وسایط نقلیه مسافری،باری، ماشین آلات راهسازی و صنعتی در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1393/04/25][200/93/522] دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان در اجرای ماده 158 جهت مشمولین بند (ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم

 [1385/04/11][209] ابـطـال بخـشنامه های 15776/3884/1768-232 مورخ 15/9/1383 و 121-2/4544/211 مورخ 19/11/1383 سازمان امور مالیاتی کشور.
 [1387/11/20][812،811] ابطال بند 3 بخشنامه شماره 16635 مورخ 29/2/1387 سازمان امور مالیاتی کشور.
 [1389/05/11][180] تقاضای ابطال بخشنامه شماره 16635 مورخ 29/2/87
 [1394/04/22][460] ابطال بند 10 بخشنامه شماره 13007/200 مورخ 28/6/1391 و عدم الزام صاحبان داروخانه ها به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش
 [1399/09/17][9909970906011221] ابطال فرازی از رأی اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره 201-24 مورخ 1396/06/19 در قالب بخشنامه شماره 230/96/93 مورخ 1396/06/26

 [1398/03/01][201/2] نحوه استفاده از معافیت موضوع تبصره 1 ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم راجع به مشارکت مدنی برخی از صاحبان مشاغل که نیاز به تأیید صلاحیت های تخصصی دارند
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی