قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 105
چاپ مطلب

ماده 105ـ جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت‌های‌انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج ‌از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع ‌غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق ‌مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد، مشمول مالیات ‌به نرخ بیست و پنج درصد (25%) خواهند بود.

تبصره 1 ـ در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به ‌منظور تقسیم سود تأسیس نشده‌اند، در صورتی که دارای فعالیت ‌انتفاعی باشند،از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی‌آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می‌شود.

تبـصـره 2 ـ اشـخاص حـقـوقی خـارجی و مـوسـسات مـقیم خـارج ‌از ایـران بـه اسـتثنای مـشمولان تبصرة (5) مادة (109) و مادة (113) این قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری‌ سرمایه در ایران یا از فعالیت‌هایی که مستقیما یا به وسیله نمایندگی‌از قبیل شعبه‌، نماینده‌، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می‌دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی‌، دادن ‌تعلیمات‌، کمک‌های فنی یا واگذاری فیلم‌های سینمایی از ایران ‌تحصیل می‌کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و موسسات مذکور در ایران نسبت به ‌درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می‌کنند طبق ‌مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می‌باشند.

تبصره 3 ـ در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص‌حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی‌، مالیات هایی که قبلا پرداخت شده‌است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد واضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است‌.

تبصره 4 ـ اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکت های سرمایه‌پذیر مشمول‌مالیات دیگری نخواهند بود.

تبصره 5 ـ در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی ‌تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بردرآمد از مأخذ درآمد مشمول ‌مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.

تبصره 6- درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد (25%)تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد.

تبصره7- به ازای هر ده درصد (10%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک­ واحد­درصد و حداکثر تا پنج واحد­درصد از نرخهای مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.(1)1. به موجب بند 25 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/4/1394، متن تبصره(7) به ماده (105) قانون الحاق ‌شد.

 


 [1370/01/26][109850/ت536 هـ] حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره 16 بودجه سال 1370
 [1383/01/26][2841/ت26884هـ] حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی قانون حمایت از تأ سیس و اداره مجتمعهای بزرگ و متمرکز قالیبافی
 [1383/02/02][1907/ت 30370هـ] آئین نامه اجرایی ماده 4 قانون تسهیل ونوسازی صنایع کشور ومعافیت مالیاتی افزایش سرمایه
 [1384/05/08][28207/ت 33391هـ] معافیت مالیات وبیمه کارفرمایانی که کارمند جدید استخدام می کنند
 [1385/06/15][72886/ت34868هـ] حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی قانون حمایت از تأ سیس و اداره مجتمع های بزرگ و متمرکز قالیبافی
 [1390/09/27][189120/ت47548هـ] آیین نامه اجرایی جزء ( ب ) بند ( 78 ) قانون بودجه سال 1390 کل کشور مصوب 29/08/1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی
 [1391/08/06][154028/ت48319هـ] آیین‌نامه اجرایی بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور
 [1391/08/21][141602] آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات

 [1370/12/20][30/5/4013/58260] *اعمال معافیت مستلزم ارائه گواهی از بورس است
 [1371/09/22][30/5/104/1454] *معافیت از پرداخت ده درصد مالیات قابل کسر از درآمد نمی باشد
 [1371/10/13][30/5/3325/50504] *محاسبه مالیات کامل اشخاص حقوقی
 [1372/08/11][30/4/9596/40604`] *شرکتهای منحله مشمول 10% مالیات می باشند
 [1373/04/27][30/5/1338] *عدم معافیت صید ماهی و میگو شرکت شیلات و سایر آبزیان موضوع فعالیت شرکت سهامی شیلات ایران
 [1373/11/08][30/4/9146/59486] *محاسبه مالیات پیمانکاران
 [1375/03/23][30/4/3144/11864] *حق عضویت اتحادیه و مجامع امور صنفی
 [1375/11/10][30/4/11862/52510] *الزام اشخاص حقوقی به ارسال فهرست سهامداران در هر سال
 [1376/05/12][30/4/4939/15853] ارسال دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی
 [1377/04/08][30/4/3311/15546] *عدم تسلیم صورتجلسه مجمع عمومی یا فهرست سهامداران هر یک موجب احتساب مالیات به نرخ 131میشود
 [1377/04/16][30/4/3705/17236] *در خصوص نحوه رسیدگی به مالیاتهای نمایندگی و شعب شرکتهای خارجی که در ایران به امور بازاریابی و ... اشتغال دارند
 [1377/09/04][30/4/7994/42520] *احتساب 10% مالیات در منبع بعنوان مالیات علی الحساب سرمایه گذار
 [1377/11/21][55364] *خودداری از اجرای بخشنامه شماره 30/4/79994/42520 مورخ 77/9/4
 [1378/08/29][43288] تشخیص واخذ مالیات از افرادی که مبادرت به خـریـد وفـروش خـودرو از شـرکـت های خـودروسـازی مـی نماینـد
 [1378/10/21][31/78593] ایجاد وحدت رویه درخصوص مطالبه مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی که مبادرت به خرید خودرو از شرکت های خودروسازی و فروش آن نموده اند
 [1378/11/30][30/4/13401/59910] *رسیدگی به مالیات پیمانکاران خارجی و شعب و نمایندگی های آنها
 [1380/08/21][30/4/6720/38517] تسری لغو معافیتهای مالیاتی نسبت به سازمان گسترش و نوسازی و شرکتهای تابعه
 [1381/01/17][30/4/10448/854] صرفامالیات پرداختی سهم سود سهامداران بعنوان پیش پرداخت مالیات قابل قبول است و10%مالیات قابل قبول نیست
 [1381/02/01][1050] در خصوص فعالیتهای اقتصادی اشخاص ماده 2 و مشمول مالیات بودن از عملکرد سال 81 به بعد
 [1381/06/19][35485] دستورالعمل ارشادی در خصوص ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی و....
 [1382/01/31][211/479/3347] صورتجلسه در مورد مسایل مالیاتی شرکتهای برق تابعه وزارت نیرو
 [1382/06/10][31042] *در خصوص معافیت های مالیاتی نهادها و بنیادها
 [1382/06/24][211/2620/4092] دریافت مالیات سود دولت از بانکها
 [1382/07/16][211/3838/38373] در خصوص لغو معافیت های نهادها وبنیادها
 [1382/11/15][201/6247/11304] فعالیت های اقتصادی موسسات موضوع ماده 2
 [1383/02/05][212/215/1248] همکاری ادارات امور مالیات با ضابطین احصاء شده در قانون آئین دادرسی ویا مرکز حفاظت اطلاعات کل قوه قضائیه در خصوص ارائه اطلاعات
 [1383/02/21][211/471/2183] آئین نامه اجرایی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع صنایع کشور و معافیت مالیاتی افزایش سرمایه
 [1383/09/01][232/1671/3708/14905] اضافه نمودن هزینه های سهم معاف به در آمدمشمول مالیات
 [1383/09/08][211/3648/15337] *تصویر دادنامه شماره 360 مورخ 83/7/26 رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال رای شماره 3258-20 مورخ 82/3/25 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی
 [1384/05/25][211/1942/9996] واریز 30درصد سود ویژه شرکتهای دولتی به حساب درآمدهای عمومی علاوه بر پرداخت مالیات بردرآمد عملکرد سال 1383
 [1384/06/12][211/2029/10889] بخشنامه در خصوص عدم پذیرش 10% مالیات شرکت های سرمایه پذیر از مالیات
 [1384/07/27][211/2562/13567] اجرای بند «ه» ماده 31 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و
 [1385/05/29][232/1623/18921] در خصوص رسیدگی به پرونده مالیاتی شعب و نمایندگی های شرکتهای خارجی در ایران
 [1385/07/18][232/2401/28345] ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی
 [1386/02/04][7304] دستورالعمل نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه به سود و کارمزد پرداختی به سرمایه گذاران و بانکهای خارجی بابت تسهیلات مالی و وام های اعطایی
 [1387/08/12][210/79791] احکام مالیاتی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44)
 [1390/11/30][200/26994] مـلـغی الاثـر شـدن مـفـاد بـخشنامه شماره 50691/298/213 مورخ 22/4/88 موضوع تصویب نامه شماره 63189/ت42687ک مورخ 24/3/88 وزیران عضو کارگروه مسکن و دستورالعمل شماره 56352/200/ص مورخ 11/6/1388
 [1391/03/08][200/4984] تبصره4ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1391/07/10][200/13894] ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده های مالیاتی صاحبان مشاغل مطبوعاتی موضوع بند (ل) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1392/06/12][10545] مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته شرکتها،بانکها و بیمه های دولتی که در اجرای سیاستهای کلی اصل(44) قانون اساسی تمام و یا بخشی از سهام آنها واگذار شده یا می شود
 [1392/10/14][200/17848] ابلاغ رأی شماره 831 مورخ 19/11/89 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت دوم بند یک بخشنامه 41019-2700/211 مورخ 11/9/85
 [1392/11/16][200/20384/ص] دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 5/8/1389 مجلس شورای اسلامی
 [1392/12/24][200/23468/ص] عدم امکان تهاتر اضافه پرداختی مالیات عملکرد با بدهی مالیاتهای تکلیفی و حقوق و سایر منابع همچون عدم امکان اصلاح قبوض مالیاتی که به هر دلیلی در صدور آن اشتباهاتی رخ داده است
 [1393/05/20][200/93/61] نرخ مالیات بردرآمد اتفاقی اشخاص حقوقی
 [1393/07/20][200/93/81] تقبل زیان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاری شرکاء
 [1393/08/24][200/93/93] ابلاغ فهرست شرکت­ها و موسسات دانش­بنیان به همراه مصادیق فعالیت­های دانش­بنیان که در سال 1392 ازسوی کارگروه موضوع ماده 3 آیین­نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت­ها و موسسات دانش­بنیان تایید شده­اند
 [1393/11/12][200/93/126] اصلاحی بخشنامه شماره 4984/200 مورخ 8/3/1391 در ارتباط با تبصره 4 ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1394/05/13][200/94/52] نرخ مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه­های تعاونی متعارف و شرکت­های تعاونی سهامی عام
 [1394/08/24][200/94/84] ابلاغ فهرست شرکت ها و موسسات دانش بنیان به همراه مصادیق فعالیت های دانش بنیان که در سال 1393 از سوی کارگروه ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده اند
 [1395/09/14][200/95/60] ابلاغ فهرست اطلاعات شرکت­ ها و موسسات دانش بنیان که در سال 1394 از سوی کارگروه ماده 3 آیین ­نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده اند.
 [1395/11/16][200/95/88] معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی و شرکت ها و موسسات وابسته
 [1396/03/03][200/96/35] ابلاغ رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 7-201 مورخ 12/8/1395 درخصوص نحوه اعمال معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی
 [1396/05/11][200/96/67] ابلاغ رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 348 مورخ 20/4/1396 در خصوص صورتجلسه مورخ 3/6/1393 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
 [1396/06/07][200/96/87] معافیت سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات
 [1396/07/22][200/96/106] معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی و شرکتها و موسسات وابسته به آن از مالیات بر درآمد لغایت عملکرد سال 1395
 [1396/09/08][200/96/125] درخصوص عدم شمول مالیات سهم شرکت های سرمایه گذار از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های شرکت های سرمایه پذیر
 [1396/12/07][200/96/158] ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 36-201 مورخ 3/10/1396 درخصوص مقررات تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/4/1394
 [1397/02/08][230/97/9] ابلاغ دادنامه شماره 225 مورخ 30/10/1396 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 14905/3708/1671/232 مورخ 01/09/1383 سازمان امور مالیاتی کشور
 [1397/03/07][200/97/33] ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1141 مورخ 10/11/1396
 [1397/05/23][230/97/79] ارسال مصوبه شماره 58841 مورخ 26/04/1397 شورای عالی هماهنگی اقتصادی
 [1397/06/03][230/97/82] ابلاغ صورتجلسه شماره 8-201 مورخ 26/04/1397 شورای عالی مالیاتی درخصوص مسائل مالیاتی قراردادهای آماده سازی اراضی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر
 [1397/08/07][230/97/112] ارسال قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
 [1397/10/12][200/97/139] راجع به اعمال نرخ صفر مالیاتی به سود تقسیم نشده شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار که به حساب سرمایه آنها منتقل می شود طبق بند (ب) مصوبه شماره 58841 مورخ 26/04/1397 شورای عالی هماهنگی اقتصادی
 [1397/11/24][230/97/158] ارسال رای شماره 1893 مورخ 4/10/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 61/93/200 مورخ 20/5/1393
 [1397/12/28][200/97/177] درآمد ناشی از ارزیابی سرمایه گذاری ها- نقل و انتقال سهام- سود سهام دریافتی
 [1398/03/13][200/98/22] ابلاغ رأی شماره 86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بند 2 تصویب نامه شماره 30562/ت49128 هـ مورخ 1392/02/15 هیات وزیران درخصوص پروژه های مسکن مهر
 [1398/05/28][200/98/50] نحوه اجرای حکم بند (ب) ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
 [1399/01/19][200/99/7] احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1399
 [1400/02/21][210/1400/10] ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 27-201 مورخ 18/12/1399 در خصوص "نرخ تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها" به پیوست نظر شورای عالی
 [1400/02/26][210/1400/12] ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی در خصوص جزء 2 بند (ق) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور
 [1400/05/04][230/24815/د] تعیین تکلیف اظهارنامه های مالیاتی عملکرد 1398
 [1400/06/29][210/1400/49] ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصو ص بدهی های تصریح شده در تبصره (7) الحاقی ماده 105 و تبصره الحاقی ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394

 [1382/06/24][6892/ت 26822هـ] حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی قانون شهرهای جدید
 [1382/10/22][56644/ت 29329هـ] حکم مالیاتی اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید ( مادرتخصصی )
 [1383/02/02][1907/ ت 30370هـ] آئین نامه اجرایی ماده 4 قانون تسهیل و نوسازی صنایع کشور و معافیت مالیاتی افزایش سرمایه
 [1383/07/12][37991/ت 30331هـ] مابه التفاوت نرخ ارز کالاهای سرمایه ای
 [1383/11/05][64282/ت 31713هـ] لغو تصویب نامه 37991
 [1384/03/16][15628/ت33005هـ] *ما به التفاوت فروش برق به قیمت صردراتی مشمول هیچ عوارض ومالیاتی نمی باشد
 [1384/05/08][28207/ت 33391هـ] معافیت مالیاتی وبیمه کارفرمایانی که کارمند جدید استخدام می کنند
 [1386/11/17][150866/ت38842ک] عدم شمول واحدهای صنفی تولیدی مشمول قانون نظام صنفی در قانون موسوم به تجمیع عوارض
 [1388/03/24][63189/ت42687ک] نقل وانتقال املاک وحق واگذاری توسط اشخاص بیش از دو بار در سال شغل محسوب می گردد. تعیین ارزش معاملاتی املاک بر مبنای نسبتی از ارزش روز
 [1388/08/02][152753/ت43505هـ] انتخاب کارگروه به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور
 [1388/11/21][215292/ت40122 هـ] حکم مالیاتی اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید ( مادرتخصصی )
 [1390/09/27][189120/ت47548هـ] آیین نامه اجرایی جزء ( ب ) بند ( 78 ) قانون بودجه سال 1390 کل کشور مصوب 29/08/1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی
 [1391/08/06][154028/ت48319هـ] آیین‌نامه اجرایی بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور
 [1391/08/21][141602/ت46513هـ] آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات
 [1392/02/15][30562/ت49128ه] تعرفه بیمه تأمین اجتماعی برای هر متر مربع مسکن مهر از تاریخ 1/1/1388 ومیزان مالیات پروژه های مسکن مهر
 [1397/04/26][58841] مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی جلسه مورخ 16/4/1397

 [1354/04/03][20/6207] نحوه محاسبه سود سهام اشخاص حقوقی
 [1372/02/06][2747] *نحوه اخذ مالیات از بنیاد مستضعفان و جانبازان
 [1372/04/24][12281] نحوه اجرای فرمان رهبری درخصوص معافیت مالیاتی بنیاد مستضعفان
 [1381/06/19][35485] دستورالعمل ارشادی در خصوص ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی و....
 [1387/11/07][114495] برخی نکات لازم الرعایه در رسیدگی مالیاتی به مالیات شرکتهای بازرسی کالا
 [1388/06/11][200/56352/ص] دستورالعمل اجرایی مالیات بر درآمد شغلی نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل بیش از دوبار در سال
 [1391/10/25][200/21012] رسیدگی به حساب تعدیلات سنواتی
 [1391/11/30][200/23720] دستورالعمل معافیت موضوع ماده 132 اصلاحیه مورخ 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1392/04/30][230/11640] معافیت مابه التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه های قطعی شرکت های توزیع نیروی برق از ابتدای سال 1387 لغایت 29/9/1389 موضوع بند 14-24 قانون بودجه سال 1391 کل کشور
 [1398/02/31][200/98/504] نحوه اجرای مقررات بند (ک) تبصره 6 قانون بودجه سال 1398 کل کشور
 [1398/03/29][200/98/511] مالیات عملکرد دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 [1399/09/04][200/99/519] نحوه اعمال نرخ ماده (105) قانون مالیات­های مستقیم در مواردی که مودی توامان مشمول اعمال تخفیف در نرخ موضوع تبصره­های (6) و (7) ماده (105) قانون مالیات­های مستقیم می­باشد.

 [1380/08/13][251] ابطال بخشنامه 1454 در مورد کسر 10% معافیت شرکت های پذیرفته شده در بورس از درآمد مشمول مالیات برای محاسبه مالیات سهامداران
 [1381/02/01][35] ابطال بخشنامه 55364 که در خصوص عدم احتساب 10% مالیاتی که شرکت های سرمایه پذیر پرداخت می نماید و نبایستی در حساب سرمایه گذار منظور گردد
 [1383/09/01][424] ابطال بخشنامه شماره 854-10448-4/30 مورخ 17/1/1381 سازمان امور مالیاتی کشور
 [1392/09/25][670] ابطال بخشنامه شماره 81099/1351/232- 12/9/1386 سازمان امور مالیاتی کشور و اعتراض به نحوه صدور برگ تشخیصمالیاتی
 [1393/02/01][1049] دادنامه شماره 1049 مورخ 1/2/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با قسمت 4-1 بند (ب) دستورالعمل شماره 114495 مورخ 7/11/1387
 [1396/04/20][348] ابطال بخشنامه شماره 81/93/200 -20/7/1393 سازمان امور مالیاتی کشور
 [1396/05/03][404] ابطال بند 5-1 دستورالعمل 23720/200 مورخ 1391/11/30
 [1396/11/10][1141] ابطال بند الف -1 بخشنامه شماره 21012/200- 25/10/1391سازمان امور مالیاتی کشور
 [1397/10/04][1893] ابطال بخشنامه شماره 61/93/200- 20/05/1393 سازمان امور مالیاتی
 [1398/01/27][86] ابطال بند 2 تصویب نامه شماره 30562/ت49128هـ مورخ 15/02/1392 هیأت وزیران موضوع مالیات پروژه های مسکن مهر
 [1399/11/07][1636] ابطال فرازی از بخشنامه شماره 200/99/177- 1397/12/28سازمان امور مالیاتی کشور

 [1367/07/17][30/4/7039] *سرقفلی اشخاص حقوقی
 [1368/04/28][30/4/5468] *سهام بانکها در شرکتها
 [1369/03/29][30/4/4796] *سازمان گسترش و نوسازی
 [1369/12/21][30/4/17050] *سرمایه گذاری بانکها
 [1369/12/28][30/4/17330] *سود سهامدار
 [1371/12/26][30/4/14807] *موقوفات خاص
 [1371/12/26][30/4/12855] *محاسبه مالیات شرکت
 [1372/07/21][30/4/8852] *ذخائر شرکتهای تعاونی
 [1377/09/02][30/4/8902] *پرداختی کشتیرانی از نظر مالیات تکلیفی پرداخت کرایه حمل از مبادی خارج از کشور
 [1378/10/19][30/4/11778] *مالیات در آمد بانکهای خارجی از طریق دفاتر نمایندگی و شعب در ایران
 [1379/02/25][30/4/1546] در خصوص سودهای اوراق مشارکت پرداختی قبل از قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت در سال 76 و وضعیت معافیت یا عدم معافیت سودهای مربوطه
 [1379/10/06][30/4/8728] سود تسهیلات اعطایی موسسات مالی خارجی مقیم خارج که هیچ گونه فعالیت عملیاتی در ایران ندارند مشمول مالیات نمی باشد
 [1384/03/17][201/2565] 10% مالیات شرکتهای سرمایه پذیرقابل کسر از مالیات شرکت های سرمایه گذار نمی باشد
 [1386/07/08][201/8916] تعلق مالیات موضوع ماده 105 به سود خالص حاصل از مشارکت در پرتفوی سهام شرکت دیگر
 [1388/08/03][201/14302] شمول نرخ های مالیاتی نسبت به درآمدهای اتفاقی اشخاص حقوقی
 [1392/03/28][201-4] صورتجلسه مورخ 20-3-1392 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1393/06/18][201-7] تقبل زیان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاری شرکاء
 [1395/08/12][201/7] نحوه اعمال معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی
 [1396/10/03][201-36] صورتجلسه مورخ 3/10/1396 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1397/04/26][201-8] صورتجلسه مورخ 12/4/1397 شورای عالی مالیاتی درخصوص مسائل مالیاتی قراردادهای آماده سازی اراضی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر
 [1397/11/06][201/36] صورتجلسه مورخ 3/11/1397 شورای عالی مالیاتی درخصوص پارک فناوری پردیس
 [1399/12/18][201/27] صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص نرخ تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها
 [1399/12/20][201/29] رفع ابهام در ارتباط با معافیت مالیاتی موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم برای اشخاص حقوقی نسبت به درآمد کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی
 [1400/02/22][201/1] صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص جزء 2 بند (ق) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور
 [1400/03/09][201.2] رفع ابهام درخصوص بدهی مالیاتی مذکور در تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 31/04/1394

 [1373/08/01][30/4/7073/24659] *معافیت مالیات آستان حضرت عبدالعظیم
 [1378/12/23][30/4/14585/29735] *وار یز مالیاتهای شرکت سرمایه گذاری تدبیر با توجه به اینکه سرمایه آن متعلق به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) میباشد
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی