قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 110
چاپ مطلب

ماده 110ـ اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه و ترازنامه وحساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم‌الشرکه یا تعداد سهام و نشانی‌ هر یک از آنها را به ادارة امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص‌حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس از تسلیم اولین فهرست مزبور، تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت ‌مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران‌که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی‌باشند تهران است‌.

حکم این ماده در مورد کارخانه ‌داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.

تبصره ـ اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق ‌مقررات این قانون نحوة دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است ‌مکلف به تسلیم اظهارنامة مالیاتی جداگانه که در فصل‌های مربوط ‌پیش‌بینی شده است نیستند.

 


 [1369/04/31][35820/ت 43هـ] *دزیافت مالیات عملکرد سال 68 بصورت علی الحساب
 [1375/06/24][30/4/6887/27876] *نحوه تشخیص در آمد مشمول مالیات علی الراس
 [1375/11/10][30/4/11862/52510] *الزام اشخاص حقوقی به ارسال فهرست سهامداران در هر سال
 [1379/11/18][30/5/2885/43161] وظایف شرکتهای دولتی موضوع تبصره 1 ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1380/04/26][24174] نحوه پرداخت مالیات شرکتهای دولتی با توجه به ماده 44 قانون محاسبات
 [1380/05/22][18279] دستورالعمل اجرایی تعیین درآمد مشمول مالیات شرکتهای موضوع تبصره یک ماده 110 بوسیله سازمان حسابرسی
 [1380/09/10][30/5/2635/52438] در مورد شعب شرکتهای خارجی که سهامداران آنها شرکتهای دولتی می باشد
 [1380/11/10][30/4/8980/67334] دستورالعمل در خصوص رسیدگی به مالیات عملکرد 1380 شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان با توجه به لغو معافیت و سعی بر قبولی دفاتر
 [1381/05/24][211/3283/30309] دستورالعمل ارشادی در مورد رسیدگی به شرکتهای ساختمانی وقبول هزینه های واقعی ورعایت عدالت مالیاتی وبرگشت حداکثر با ضریب علی الراس
 [1381/12/03][201/8967/68438] در مورد شرکت های با فروش بالای هشت میلیارد وبا دارایی شانزده میلیارد که بایستی بازرسی قانونی و...
 [1382/06/10][31042] *در خصوص معافیت های مالیاتی نهادها و بنیادها
 [1382/07/16][211/3838/38373] در خصوص لغو معافیت های نهادها وبنیادها
 [1383/05/25][250/2901] رعایت مقررات تسلیم اظهارنامه و واریز مالیات نهادها به خزانه
 [1384/04/27][211/1411/7592] مهلت تسلیم اظهارنامه 83 تا پایان روز 84/05/01 می باشد
 [1384/04/30][211/1563/7932] مفتوح بودن ادارات مالیاتی تابعه در سراسر کشور در روز 84/5/1 تا ساعت 18 جهت اخذ اظهارنامه
 [1384/07/27][13530] در خصوص فصل مالیات بردرآمد املاک
 [1385/04/24][14362] وصول اظهارنامه های مالیاتی
 [1386/04/24][234/1054/36505] حضور همکاران در اداره کل جهت دریافت اظهارنامه های مالیاتی در ایام تعطیل
 [1389/04/14][231/11504/ص] نحوه اخذ و تکمیل اظهارنامه جدید توسط اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل
 [1391/05/18][200/10387] دریافت اظهارنامه الکترونیکی
 [1392/02/10][200/1690] رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 782 مورخ 25/10/1391
 [1392/04/23][200/7169] اظهارنامه الکترونیکی عملکرد سال 1391
 [1392/04/24][200/7365] نحوه ثبت ورود اطلاعات اظهارنامه های عملکرد 1391 اشخاص حقوقی
 [1392/04/30][200/7858] نحوه ثبت ورود اظهارنامه های عملکرد 1391 اشخاص حقوقی
 [1392/10/14][200/17606] مـوعد مـقرر بـرای تسلیم پرینت مهر و امضاء شده اظهـارنـامه الـکترونیکـی تسلـیمی مـودیانـی کـه سال مال آنها منتهی به عملکرد سالهای 1391و 1392 می باشد(میانسالی)
 [1393/04/31][200/93/51] دریافت اظهارنامه های دستی عملکرد سال 1392
 [1393/05/18][200/93/60] اشخاص مشمول مقررات قسمت اخیر ماده 201 قانون مالیات های مستقیم
 [1393/11/07][200/93/124] نحوه اقدام ادارات امور مالیاتی در موارد اشتباه سهوی مودیان در ثبت مبالغ برخی از اقلام اظهارنامه
 [1395/09/14][200/95/60] ابلاغ فهرست اطلاعات شرکت­ ها و موسسات دانش بنیان که در سال 1394 از سوی کارگروه ماده 3 آیین ­نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده اند.
 [1399/02/29][200/99/24] ابلاغ مصوبات هفدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1399/02/07 در خصوص موعدهای مقرر قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
 [1399/09/10][200/99/66] ابلاغ مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، مورخ 1399/09/01
 [1400/05/04][200/1400/35] ابلاغ جزء (4) بند (ج) مصوبات هفتاد و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/04/26 درخصوص تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع مواد 57، 80، 110، 116 و 126 قانون مالیاتهای مستقیم و پرداخت مالیات آنها و نیز تمدید مهلت های رسیدگی سنوات قبل
 [1400/06/01][200/1400/39] ابلاغ جزء 13 بند (ج) مصوبات هشتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/05/30 درخصوص تمدید یک هفته ای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی

 [1383/07/12][37991/ت 30331هـ] مابه التفاوت نرخ ارز کالاهای سرمایه ای
 [1383/11/05][64282/ت 31713هـ] لغو تصویب نامه 37991
 [1394/09/08][118416/ت 50193هـ] برنامه راهبردی ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در مبادلات مرزی

 [1380/05/22][18279] دستورالعمل اجرایی تعیین درآمد مشمول مالیات شرکتهای موضوع تبصره یک ماده 110 بوسیله سازمان حسابرسی
 [1380/11/10][30/4/8980/67334] دستورالعمل در خصوص رسیدگی به مالیات عملکرد 1380 شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان با توجه به لغو معافیت و سعی بر قبولی دفاتر
 [1381/05/24][211/3283/30309] دستورالعمل ارشادی در مورد رسیدگی به شرکتهای ساختمانی وقبول هزینه های واقعی ورعایت عدالت مالیاتی وبرگشت حداکثر با ضریب علی الراس
 [1386/06/06][232/1028/52141] رسیدگی گروهی در خصوص 5% از مودیان بزرگ در اجرای بند 6 بیانیه چهارمین اجلاس
 [1387/03/22][231/1860/24945] گواهی نامه ثبت نام اشخاص حقوقی
 [1388/06/11][200/56352/ص] دستورالعمل اجرایی مالیات بر درآمد شغلی نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل بیش از دوبار در سال
 [1389/03/31][200/9752] دستورالعمل نحوه اخذ و تکمیل اظهارنامه جدید توسط اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل
 [1390/02/11][200/2942/ص] اظهارنامه مالیاتی عملکرد 1389 اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل،اجاره املاک
 [1390/04/19][230/11737/د] دریافت اظهارنامه ها به صورت الکترونیکی و کاغذی
 [1392/04/31][200/8072] دریافت اظهارنامه های دستی عملکرد 1391
 [1396/02/18][200/96/504] نحوه شناسایی درآمد مشمول مالیات بیمارستانها،سایر مراکز تشخیصی و درمانی و پزشکان معالج

 [1368/04/28][30/4/5468] *سهام بانکها در شرکتها
 [1368/12/01][30/4/20204] *شرکتهای دولتی
 [1369/03/29][30/4/4796] *سازمان گسترش و نوسازی
 [1369/12/21][30/4/17050] *سرمایه گذاری بانکها
 [1369/12/28][30/4/17330] *سود سهامدار
 [1379/04/26][30/4/3813] در خصوص مقررات تبصره 1 ماده 110 در مورد شعب شرکت های خارجی که سهامدار آنها شرکت های دولتی هستند
 [1381/08/13][201/6838] *درآمد کتمان شده که در اظهارنامه قید شده در دوران معافیت 132مشمول مالیات می باشد
 [1382/04/24][201/3382] تسری مفاد تبصره ماده 193 نسب به کارگاه ها
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی