قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 138 مکرر
چاپ مطلب

ماده 138 مکرر- اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می­شوند و برای پرداخت‌کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

تبصره 1- استفاده‌کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی‌تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده‌ نقدی، به‌ میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه می‌شود.

تبصره 2- تشخیص تحقق به‌کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه - طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.(1)


1.به موجب ماده (30) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب 1/2/1394، این متن به عنوان ماده (138 مکرر) به قانون الحاق شد.

 


 [1367/10/21][30/4/10903/48536] *آیین نامه اجرای بند ب ماده 138
 [1368/05/12][6151/15229] ضوابط اجرایی تبصره 4 ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1371/02/07][30/4/704/45269] *آئین نامه اجرائی 149 قانون کار
 [1383/02/02][1907/ت 30370هـ] آئین نامه اجرایی ماده 4 قانون تسهیل ونوسازی صنایع کشور ومعافیت مالیاتی افزایش سرمایه

 [1371/12/16][30/5/4084/61518] *شرایط ذخیره و مشمول تاسیسات ایرانگردی و دفاتر مسافرتی
 [1372/03/12][30/5/1071] *فعالیتهای معدنی مستلزم اجازه از معادن و فلزات است
 [1374/10/26][30/4/12153/60464] *تعیین فاصله از مرکز شهرها
 [1374/11/24][30/4/12802/41075] *مرجع ذیصلاح تعیین فاصله واحدهای تولیدی و معدنی از مراکز شهرها
 [1375/02/03][30/4/1110/3704] *مالیات ذخیره طرح توسعه
 [1377/01/24][30/4/1507] *در مورد معافیت تمام سود ویژه شرگکتهای برق منطقه ای و …
 [1380/05/22][30/5/1374/8229] مالیات اولین نقل و انتقال قطعی سازندگان مجتمعهای دارای 3واحد مسکونی و بیشتر در نقاط روستایی و 5واحد و بیشتر در شهرهای کمتر از 250/000نفر و ده واحد در شهرهاغی با جمعیت بیشتر
 [1380/08/21][30/4/6720/38517] تسری لغو معافیتهای مالیاتی نسبت به سازمان گسترش و نوسازی و شرکتهای تابعه
 [1381/07/07][211/4360] *بخشنامه در خصوص تغییراتی در مقررات ناظر بر ماده 138 و تبصره 1
 [1381/09/26][211/5096/3147] پاسخ به سازمان حسابرسی درمورد توسعه وتکمیل وذخیره باز خرید خدمت
 [1381/12/07][23080] بخشنامه در خصوص تاریخ لازم الجرا شدن برنامه سوم توسعه
 [1381/12/14][211/7041/71197] دستورالعمل اجرایی ماده 138
 [1382/02/23][211/7041/18197] *ماده 138 و تبصره آن در خصوص سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی
 [1382/07/28][211/4350/40418] دستورالعمل در خصوص رسیدگی به پرونده های مالیاتی توسط سازمان حسابرسی
 [1382/08/10][211/4611/5148] *قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (112) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی…
 [1383/02/21][211/471/2183] آئین نامه اجرایی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع صنایع کشور و معافیت مالیاتی افزایش سرمایه
 [1383/03/02][211/804/2916] ضوابط اجرایی تبصره 3و10سال معافیت انتقال کارخانه های در محدوده 120کیلومتری تهران
 [1383/05/13][211/1990/8040] بخشنامه در خصوص اصلاح ماده 3 ائین نامه اجرائی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی منابع کشور
 [1383/12/26][211/5065/22664] بخشنامه در خصوص واحدهای برخوردار از معافیت موضوع بند ( الف ) ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم از آن زمان مشمول پرداخت مالیاتی نقل و انتقال قطعی املاک میشوند
 [1384/04/06][211/3502/5982] ابهام مطروحه در مورد پروانه بهره برداری مکمل و انطباق آن با شرایط و مقررات موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1385/07/18][232/2401/28345] ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی
 [1386/07/22][231/3453/64169] تهیه و ارساال اطلاعات هویتی پرونده های فعال مالیاتی اشخاص حقوقی ادارات کل به دفتر اطلاعات مالیاتی و اختصاص شماره منحصر به فرد پرونده ها توسط دفتر مذکور
 [1386/08/05][231/3605/68841] اختصاص شماره منحصر به فرد به کلیه پرونده های مالیاتی و ارسال کلیه اطلاعات پرونده های اشخاص حقوقی با توجه به برنامه نرم افزاری نصب شده به دفتر اطلاعات مالیاتی یا پروژه پرونده های مالیاتی(تی ان تی)
 [1390/02/11][200/2805] برخی از احکام مالیاتی قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
 [1390/07/26][200/17689] ابلاغ صورتجلسه مورخه 24/2/1390 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص عدم تسری معافیت مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و یا بخش عمومی غیر دولتی
 [1392/11/06][200/19520/ص] ابلاغ دادنامه شماره 670 مورخ 1392/09/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دستورالعمل شماره232/1351/81099مورخ1386/09/12
 [1392/12/21][200/23400/ص] اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 138 قانون مالیاتهای مسقیم
 [1393/09/10][200/93/104] تصویب نامه شماره 69451/ت 51047 هـ مورخ 20/6/1393 هیات محترم وزیران
 [1393/12/06][200/93/135] ابلاغ دادنامه شماره 1343 مورخ 26/8/1393هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دستورالعمل شماره 2939/200/ص مورخ 11/2/1390
 [1394/03/16][200/94/28] احکام مالیاتی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
 [1394/08/11][200/94/80] ارسال رأی هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری درخصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 17689-200 مورخ 26-7-1390 موضوع دادنامه شماره 103
 [1395/06/02][200/95/41] معافیت مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1396/03/03][200/96/35] ابلاغ رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 7-201 مورخ 12/8/1395 درخصوص نحوه اعمال معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی
 [1398/03/21][200/98/24] رفع ابهام مواد 53 و 81 و 103 و 138 مکرر- شروط مقرر در بند (ت) ماده 132 و تبصره یک ماده 146 مکرر- استهلاک زیان سنواتی بند 12 ماده 148 - کتمان درامد موضوع مواد 156 و 227- جریمه ماده 272- تخفیفات فروش
 [1400/07/10][210/1400/51] ارسال دادنامه شماره 140009970905811079 مورخ 1400/04/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال واژگان «حداکثر تا» در جزء الف-4 بند 6 و ابطال عبارت «به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند 18 ماده (148) «قانون مالیات های مستقیم» در جزء الف- 6 بند 6 از بخشنامه شماره 200/98/24 مورخ 1398/03/21

 [1371/02/16][2974/37] *آئینامه بند «ب» ماده 138 مربوط به واحدهای مسکونی جهت کارگران
 [1383/02/02][1907/ ت 30370هـ] آئین نامه اجرایی ماده 4 قانون تسهیل و نوسازی صنایع کشور و معافیت مالیاتی افزایش سرمایه

 [1381/12/14][211/7041/71197] دستورالعمل اجرایی ماده 138
 [1382/07/28][211/4350/40418] دستورالعمل در خصوص رسیدگی به پرونده های مالیاتی توسط سازمان حسابرسی
 [1386/09/12][32/1301/81099] ساماندهی معافیتهای مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 ق.م.م
 [1386/09/12][232/422/20543] پروژه استاندارد سازی معافیتهای مالیاتی موضوع مواد 132 و138 ق.م.م.
 [1389/11/20][200/33188] دستورالعمل معافیت موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1390/02/11][200/2939/ص] اصلاحیه دستور العمل ساماندهی معافیت مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1391/04/12][230/12992/د] نحوه محاسبه معافیت موضوع ماده 138قانون مالیاتهای مستقیم

 [1392/09/25][670] ابطال بخشنامه شماره 81099/1351/232- 12/9/1386 سازمان امور مالیاتی کشور و اعتراض به نحوه صدور برگ تشخیصمالیاتی
 [1393/07/19][103] ارسال رأی هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری درخصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 17689-200 مورخ 26-7-1390 موضوع دادنامه شماره 103
 [1393/08/26][1343] رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دستورالعمل شماره 2939/200/ص مورخ 11/2/1390

 [1369/07/07][30/4/8821] *ذخیره بازسازی
 [1371/04/16][30/4/2750] *زیان اتباشته
 [1372/08/11][30/4/9657] *سرمایه گذاری بانک صنعت و معدن
 [1373/04/06][30/4/3114] *معافیت موسسات چاپ
 [1374/04/11][30/4/3590] *سال مالی
 [1390/06/13][201-8993] عدم تسری معافیت مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و یا بخش عمومی غیر دولتی
 [1395/08/12][201/7] نحوه اعمال معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی