قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 141
چاپ مطلب

ماده 141- صددرصد(100%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست‌درصد(20%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 1- درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به ‌صورت عبوری (ترانزیت) به ‌ایران وارد می‌شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می‌شوند مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد.

تبصره 2- مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/ 1389 لازم‌الاجراء می‌شود.(1)


1.به موجب بند 35 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، این متن و تبصره های آن جایگزین بندهای (الف) و (ب) ماده (141) قانون و تبصره آن ‌شد و با توجه به این که قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/ 1389، به موجب مفاد ماده 235 آن تا پایان سال 1394 هجری شمسی معتبر است مفاد ماده 141 از سال 1395 لازم الاجراست.
"ماده141-
الف - صددرصد (100%) درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالاهای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (‌شامل محصولات زراعی،‌ باغی، دام و طیور، شیلات، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و پنجاه درصد (50%) درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور‌دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیرنفتی به خارج از کشور صادر می‌شوند از شمول مالیات معاف هستند. فهرست کالاهای مشمول این ماده در‌طول هر برنامه به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی ، جهاد کشاورزی و وزارت صنایع و معادن به تصویب هیأت ‌وزیران می‌رسد.
ب - صددرصد(100 %) درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که بصورت ترانزیت به ایران وارد شده یا می‌شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر‌روی آن صادر می‌شوند از شمول مالیات معاف است.
تبصره - زیان حاصل از صدور کالاهای معاف از مالیات در مورد کسانی که غیر از امور صادراتی فعالیت دیگری هم دارند، در محاسبه مالیات سایر‌فعالیتهای آنان منظور نخواهد شد."

 


 [1380/02/09][4520/ت 24152هـ] آئین نامه اجرایی بند ب ماده 113 در مورد معافیت صادرات در طول برنامه سوم از 79/1/1 لغایت 83/12/29
 [1380/02/09][4521/ت22152هـ] آئین نامه تأسیس صندوق غیر دولتی توسعه صادرات
 [1400/04/28][210/1400/33] ارسال آیین نامه تعیین مشوق های موضوع جزء (4) بند (ب) ماده (19) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (افزایش عمق ساخت داخل)

 [1372/07/10][30/4/8365/34008] *اصلاحی لغو معافیت قبل از اصلاحیه نمی باشد
 [1372/09/10][30/5/3635/46646] *معافیت مالیاتی مراکز فرهنگی و هنری - صنایع روستایی
 [1376/04/23][30/4/3856] *در مورد استفاده کننده از معافیت صادره در زمانیکه توسط حق العملکاری صادر میشود
 [1376/05/15][30/4/4677/20926] *در مورد فعالیتهای شرکتهای ایرانی که صدور خدمات فنی و مهندسی دارند
 [1376/05/20][30/4/4788/21762] *در مورد استفاده کننده از معافیت صادراتی در زمانیکه صادرات بنام حق العمل کار صادر شود
 [1377/03/27][30/4/2171] *در مورد شروع معافیت کالاهای صنعتی صادراتی
 [1377/08/20][30/4/8468/39932] *امتیازات صادرات بایستی بعنوان درآمد صادرات از نظر معافیتها منظور شود
 [1377/12/26][30/4/10435/62082] *معافیت 50% در زمان علی الراس کالاهای صادراتی بایستی نسبت به فروش واریز نامه و جوایز نیز اعمال گردد
 [1378/12/17][30/4/13659/63514] *اعلام تاریخ اجرایی مصوبه جدید فهرست کالاهای صادراتی معاف
 [1381/05/30][211/1908] *اصلاح تعرفه گمرکی7728/40به 7228/40
 [1381/07/29][201/4447/43128] صادرات کلیه کالا ها وخدمات از جمله خدمان فنی ومهندسی بدون هیچ قید وشرطی در طول برنامه سوم معاف از مالیات می باشد
 [1382/06/23][211/2989/33207] در خصوص اصلاح برگ قطعی
 [1382/11/26][211/2042/11866] معافیت مالیاتی جوایز دریافتی صادرکنندگان
 [1383/04/17][211/1527/6162] معافیت جوایز پرداختی به صادر کنندگان کالا و خدمات در سال 83
 [1384/05/19][211/1441/9465] تصویب نامه شماره 971/ت/32549/ک مورخ 14/1/1383 وزرای شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی
 [1385/01/19][211/4/617] معافیت 100% صادرات از سال 88تا 84
 [1386/04/30][38962] رفع ابهام در خصوص اینکه فرآورده های پتروشیمی، قیر، روغن موتور ونظایر آن از جمله کالاهای نفتی محسوب شده ومشمول معافیت برای صادرات کالاهای غیر نفتی موضوع بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه نمی باشند
 [1392/07/15][230/19543] دادنامه شماره 453 مورخ 3/7/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری،مبنی بر اینکه بخشنامه شماره 656 مورخ 14/1/1387 مغایرتی با قانون ندارد،
 [1393/11/12][200/93/128] درخصوص تلقی انواع روغن موتور به عنوان کالای غیر نفتی از تاریخ جلسه مورخ 30/4/1393 شورای اقتصاد
 [1395/04/22][200/95/25] تسعیر ارز
 [1396/06/07][200/96/87] معافیت سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات
 [1397/02/24][200/97/22] ابلاغ فهرست مواد خام و کالاهای نفتی موضوع ماده (141) قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/04/1394
 [1397/08/16][230/97/116] ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره های 839-838 مورخ 7/9/1396مبنی برابطال­بخشنامه­شماره 25/95/200 مورخ 22/4/1395و نامه شماره 10743/200مورخ 25/5/1391 راجع به عدم شمول مالیات به درآمدحاصل از تسعیر ارز صادرات کالا و خدمات
 [1397/11/07][200/97/149] ابلاغ رأی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 15-201 مورخ 17/06/1397 مبنی بر عدم امکان اجرای تبصره (8) ماده (14) قانون معادن در بازه زمانی 15/03/1394 تا 31/05/1395
 [1397/12/18][200/97/168] تسری نرخ صفر مالیاتی به جوایز صادراتی
 [1398/06/06][230/98/51] ارسال مصوبه شماره 58144/ت55637 هـ مورخ 1398/05/13 هیات محترم وزیران درخصوص مراکز استخراج رمز ارزها
 [1399/01/19][200/99/7] احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1399
 [1399/05/07][200/99/47] ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-6 مورخ 1399/04/24
 [1399/10/17][210/99/71] اجرای هم زمان مقررات جزء (1) بند (ج) تبصره (8) یا جزء 1 بند (ک) تبصره (6) قوانین بودجه سال های 1398 و 1399 کل کشور با مقررات قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت ها یا نرخ صفر مالیاتی اجرای هم زمان مقررات جزء (1) بند (ج) تبصره (8) یا جزء 1 بند (ک) تبصره (6) قوانین بودجه سال های 1398 و 1399 کل کشور با مقررات قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت ها یا نرخ صفر مالیاتی
 [1400/06/24][200/1400/47] ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 15-201 مورخ 09/06/1400
 [1400/10/20][200/11942] ارسال تصویر تصویب نامه شماره 117518/ت59156هـ مورخ 1400/10/01 هیأت محترم وزیران درخصوص فهرست مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیی به صورت خام و نیمه خام موضوع بند (ث) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

 [1371/12/23][54914/ت552هـ] معافیت مالیاتی کالاهای صنعتی صادراتی
 [1374/08/06][6592/ت 15270هــ] *تمدید معافیتهای صادراتی
 [1375/11/16][123780/20/ت 17469هـ] *فهرست کالاهای تحت پوشش معاون و فلزات مشمول 100% معافیت
 [1375/12/19][126695/301/ت 17469هـ] اصلاح سطر یکم تصویبنامه شماره 20/123780/ت17469هـ مورخ 1375/11/16
 [1377/06/03][35985/ت 20035هـ] کلیه مزایا وتشویق های تعیین شده برای صادرات کالا برای خدمات هم معتبر است
 [1378/10/28][53436/ت21900هـ] *ارسال جداول کالاهای صادراتی 100% معاف
 [1378/12/30][50771/ت22222هـ] معافیت از پیمان ارزی صادرات نرم افزار، سخت افزار و خدمات مهندسی در صورت درخواست صادر کننده
 [1381/02/29][7945/ت26439هـ] اصلاح ماده 6آیین نامه تاسیس صندوقهای غیر دولتی توسعه صادرات وتوضیح دوره معافیت صادرات کالا و خدمات به مدت 5سال
 [1386/05/23][81286/ت37862ک] تعیین کارگروه جهت تدوین دستورالعمل برقراری معافیت از عوارض و مالیات
 [1396/05/16][58683/ت 54537 هـ] تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اعلام فهرست مواد خام و کالاهای نفتی موضوع ماده (141) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم
 [1397/01/22][4353/ت55300هـ] احکام مالیاتی تصویب نامه هیات وزیران موضوع ساماندهی و مدیریت بازار ارز
 [1398/05/13][58144/ت55637هـ] تصویب نامه در خصوص استفاده از رمز ارزها
 [1398/12/28][768247] در خصوص حذف ید از لیست مواد معدنی خام صادراتی
 [1400/04/12][39148/ ت58658هـ] آیین نامه تعیین مشوق های موضوع جزء (4) بند (ب) ماده (19) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

 [1372/06/23][30/4/7604/30304] ایجاد رویه درخصوص اعمال معافیت ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال 1371
 [1391/08/10][200/16218] معافیت صادرات کالا و خدمات
 [1391/10/25][200/21016] شرایط اعطای معافیت درآمد صادرات
 [1393/06/22][200/93/524] نسعیر ارز
 [1397/02/02][8739/ 55300] دستورالعمل و ضوابط اجرایی بندهای (5)، (6) و (7) تصویبنامه هیات وزیران موضوع ساماندهی و مدیریت بازار ارز
 [1398/06/11][200/98/516] دستورالعمل اجرای جزء(1) بند(ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور
 [1400/07/12][200/1400/518] ابلاغ بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سالهای 1400-1397 و نحوه اجرای حکم بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور

 [1378/08/09][295] ابطال بخشنامه های دارایی که معافیت مراکز فرهنگی را مشروط به شروع فعالیت از 71/1/1 و 71/2/7 می داند
 [1396/09/07][838-839] رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 25/95/200 مورخ22/04/1395

 [1375/05/14][30/4/5359] *تسعیر ارز
 [1397/06/17][201-15] صورتجلسه مورخ 1397/05/21شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر عدم امکان اجرای تبصره 8 ماده 14 قانون معادن در بازه زمانی 1394/03/15 تا 1395/05/31
 [1400/06/09][201/15] صورتجلسه مورخ 09/06/1400 شورای عالی مالیاتی در ارتباط با معافیت سود تسعیر ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات با توجه به مقررات بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم

 [1393/06/04][230/18927/د] تصویر رونوشت نامه شماره 51392/100 مورخ 6/5/1393 معاون محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی