قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 143 مکرر
چاپ مطلب

ماده 143 مکرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم‌درصد (5/0%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.

کارگزاران بورسها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.

تبصره 1- تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1387 معاف می‌باشد(1) و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

تبصره 2- سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (1) این ماده به استثناء سود سهام و سهم‌الشرکه شرکتها و سود گواهیهای سرمایه‌گذاری صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می‌شود.

تبصره 3- در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورسها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد، از این بابت هیچ‌گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد.

تبصره 4- صندوق سرمایه‌گذاری مجاز به هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمی‌باشد.

تبصره 5- نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم‌درصد (5/0%) این ماده، معاف است.(2)


1.به موجب بند 36 ماده واحده قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/04/1394، موضوع ماده (146) مکرر در مواد (133)، (134)، (139) « به استثنای بندهای (الف)،(ب) و (ز) آن»،(142)،(143) و تبصره 1 ذیل ماده(143) مکرر به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می شود.

2. به موجب ماده(33) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب 1/2/1394، متن این تبصره به عنوان تبصره 5 به ماده(143) مکرر قانون مالیات­های مستقیم الحاق شد.

 


 [1368/07/25][30/4/11360/24205] *انتقال سهام در بورس اوراق بهادار
 [1370/12/20][30/5/4013/58260] *اعمال معافیت مستلزم ارائه گواهی از بورس است
 [1371/09/22][30/5/104/1454] *معافیت از پرداخت ده درصد مالیات قابل کسر از درآمد نمی باشد
 [1375/02/02][30/4/962/3382] *عدم تعلق عوارض نقل و انتقال سهام در سال 75
 [1375/06/28][30/4/6889/29088] *مالیات علی الحساب سهام
 [1376/04/08][14518] *تبدیل نرخ علی الحساب مالیات نقل و انتقال سهام
 [1377/02/30][30/4/714/7976] *در خصوص معافیت ماده 143 با استعلام و تحقیق کافی اقدام شود
 [1378/03/19][30/4/2600/12534] *سهام متعلق به وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی مشمول مالیات علی الحساب نمی باشد
 [1378/07/14][30/4/7858/35174] *مالیات علی الحساب نقل و انتقال گواهینامه موقت سهام صرفا از مبلغ پرداخت شده مطالبه شود
 [1378/12/16][30/4/14303/63418] *نقل و انتقال سهام پزشکان در بیمارستانها و ارشاد کادر تشخیص
 [1381/06/18][201/4617/35090] در مورد استهلاک داراییها تجدید ارزیابی شده
 [1381/06/19][35485] دستورالعمل ارشادی در خصوص ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی و....
 [1382/04/16][19103] *بخشنامه در خصوص عدم معافیت نقل و انتقال سهام شرکتهایی که سهام آن در اجرای قانون خصوصی سازی مورد معامله قرار می گیرند
 [1382/06/02][211/3332/28993] اعمال ده درصد بخشودگی برای شرکت هایی که سال مالی آنها در 80/12/29 خاتمه یافته
 [1383/09/01][232/1671/3708/14905] اضافه نمودن هزینه های سهم معاف به در آمدمشمول مالیات
 [1384/05/01][233/18100] شماره حساب مالیات نقل و انتقال سهام استانها
 [1384/06/02][211/1393/10448] برای صدور مفاصاحساب نقل وانتقال سهام ارائه صورتجلسه مجمع هیأت مدیره لازم نیست
 [1384/07/09][12296] در خصوص معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی داراییهای شرکت های دولتی
 [1384/08/08][232/1579/1397] ثبت هر گونه آگهی کاهش یا افزایش سرمایه در اداره ثبت نیاز به گواهی دارایی دارد
 [1385/07/18][232/2401/28345] ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی
 [1387/08/12][210/79791] احکام مالیاتی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44)
 [1387/08/19][2/41235/144841] لایحه توسعه ابزارها ونهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
 [1388/11/19][200/73516] احکام مالیاتی قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
 [1389/10/21][200/30171] اعلام فهرست اوراق بهادار موضوع تبصره 1 و 2 ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که تاکنون به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است.
 [1390/04/22][200/9658] معاملات اوراق بهاردار ثبت شده در سازمان بورس و اوراق بهادار
 [1390/06/06][200/13284] اعلام شمول تبصره 1 و 2 ماده 143 مکرر ق.م.م به گواهی های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری
 [1390/10/27][200/24404] اعلام شمول تبصره 1 و 2 ماده 143 مکرر ق.م.م به معاملات سلف موازی در بورسهای کالایی ، اوراق مرابحه و اوراق قرض الحسنه
 [1391/06/12][230/20927/د] تبیین عبارات "سازمان" و "قانون" مذکور در ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی
 [1391/10/11][200/20111] اعلام شمول تبصره 1و 2 ماده 143 مکرر ق.م.م به اوراق مشارکت
 [1392/03/01][200/3539] اعلام شمول تبصره 1و2 ماده 143 مکرر ق.م.م به اوراق سلف موازی اعلام شمول تبصره 1و2 ماده 143 مکرر ق م م به اوراق سلف موازی
 [1393/07/05][230/93/73] مالیات نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه موضوع تبصره (1) ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1393/08/07][200/93/87] تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1393/10/20][200/93/119] اعلام شمول تبصره 1و2 ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
 [1393/10/21][200/93/120] تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1393/11/08][200/93/125] ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1215 درخصوص ابطال بندهای (2) و (3) بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 18/7/1385
 [1393/12/18][200/93/146] تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیات های مستقیم
 [1394/01/18][200/94/03] تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1394/03/04][200/94/23] تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1394/03/16][200/94/28] احکام مالیاتی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
 [1394/03/26][200/94/34] معافیت سود حاصل از تسعیر ارز فعالیتهای اقتصادی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی
 [1394/04/03][200/94/37] اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1394/06/16][200/94/67] تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1394/06/18][230/12641/ص] تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1394/12/26][230/94/124] تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1395/02/19][230/95/13] تأییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1395/05/18][200/95/34] اعلام شمول تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به «اوراق مضاربه»، « اوراق اجاره قابل تبدیل به سهام »، « اوراق گواهی سپرده کالایی »، « اوراق گواهی ظرفیت»، « اوراق منفعت » و « اوراق خرید دین »
 [1395/09/03][230/95/56] تأییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1396/03/03][200/96/35] ابلاغ رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 7-201 مورخ 12/8/1395 درخصوص نحوه اعمال معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی
 [1396/04/04][230/11783/د] تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1396/04/24][230/96/58] تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1396/05/30][230/96/81] تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1396/06/08][230/96/89] تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1396/07/12][230/96/100] تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1396/07/19][230/96/104] تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1396/08/07][230/96/113] تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1396/08/23][230/96/118] تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1396/09/04][230/96/122] تأییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1396/09/08][200/96/125] درخصوص عدم شمول مالیات سهم شرکت های سرمایه گذار از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های شرکت های سرمایه پذیر
 [1396/10/05][230/96/133] تأییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1396/11/02][230/96/147] تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1396/12/02][230/96/157] تأییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1396/12/23][230/53643/د] تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1397/02/30][230/97/27] تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1397/04/30][230/97/58] تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1397/05/23][230/97/79] ارسال مصوبه شماره 58841 مورخ 26/04/1397 شورای عالی هماهنگی اقتصادی
 [1397/06/07][230/97/86] تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1397/07/22][230/97/109] تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرردرماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1397/08/19][230/97/119] تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1397/10/05][230/97/135] تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1397/11/10][230/97/151] تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرردرماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1397/12/07][230/97/162] تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر درماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1397/12/28][200/97/177] درآمد ناشی از ارزیابی سرمایه گذاری ها- نقل و انتقال سهام- سود سهام دریافتی
 [1398/01/18][230/98/3] تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرردرماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1398/02/29][230/98/12] تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرردرماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1398/04/29][230/98/35] تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1398/06/06][230/98/52] تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1398/06/25][230/98/55] تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1398/08/01][230/98/70] تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرردرماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1398/11/29][210/98/99] اعلام شمول تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به «اوراق جعاله»،«اوراق وکالت» و «اوراق بیمه اتکایی»
 [1399/01/18][230/739/د] تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1399/01/19][200/99/7] احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1399
 [1399/03/12][230/8254/د] تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1399/07/09][210/99/55] ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-12 مورخ 1398/07/06
 [1399/07/21][210/99/57] ابلاغ تصویب نامه شماره 74264/ت58036هـ مورخ 1399/07/01 هیئت محترم وزیران
 [1399/08/11][230/35584/د] تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1399/09/26][230/42414/د] تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1399/11/19][200/99/88] احکام مالیاتی آئین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت
 [1400/02/01][210/1400/2] ابلاغ نظریه معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص معافیت فروش اقساطی و سود فروش اقساطی سهام شرکت های واگذارشده توسط سازمان خصوصی سازی از مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات بر درآمد
 [1400/04/01][210/1400/25] اعلام شمول تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم به «گواهی شراکت»

 [1374/06/09][7062/ت14722هـ] *استهلاک تجدید ارز مالی داراییهای وزارت نیرو
 [1380/12/25][38704/ ت 25253هـ] اضافه نمودن عبارت مشهود و غیر مشهود پس از عبارت داراییهای ثابت در آیین نامه اجرایی ماده 62 برنامه سوم تصویب نامه 80/4/6
 [1381/06/12][28082/ت27128هـ] *نحوه اجرای بند ک تبصره 5بودجه 81موضوع پرداخت بدهی دولت به سازمان ها وواگذاری سهام های مربوطه
 [1397/04/26][58841] مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی جلسه مورخ 16/4/1397

 [1371/09/14][38160] *دستورالعمل اجرائی ماده 143 مکرر اصلاحی قانون 71/2/7
 [1381/06/19][35485] دستورالعمل ارشادی در خصوص ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی و....
 [1398/11/26][230/60750/د] تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده (143) قانون مالیاتهای مستقیم
 [1398/12/26][230/67284/د] تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده (143 )قانون مالیاتهای مستقیم
 [1399/06/30][230/28199/د] تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1400/02/22][200/1400/507] تبیین مواد (7) و (8) دستورالعمل اجرایی شماره 200/99/521 مورخ 1399/10/14

 [1380/08/13][251] ابطال بخشنامه 1454 در مورد کسر 10% معافیت شرکت های پذیرفته شده در بورس از درآمد مشمول مالیات برای محاسبه مالیات سهامداران
 [1393/07/14][1215] رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1215 درخصوص ابطال بندهای (2) و (3) بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 18/7/1385
 [1399/11/07][1636] ابطال فرازی از بخشنامه شماره 200/99/177- 1397/12/28سازمان امور مالیاتی کشور

 [1386/07/08][201/8916] تعلق مالیات موضوع ماده 105 به سود خالص حاصل از مشارکت در پرتفوی سهام شرکت دیگر
 [1395/08/12][201/7] نحوه اعمال معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی

 [1372/09/30][34117] *عدم شمول بنیاد مستضعفان نسبت به مالیآت سهام
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی