قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 147
چاپ مطلب

 

‌ماده 147- هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر ‌باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه ‌هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

تبصره1ـ از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده(95) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می‌باشند، در حکم موسسه محسوب می‌شوند. همچنین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.

تبصره2ـ هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند.

تبصره3ـ پذیرش هزینه­های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (50,000,000) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.(1)


1 . به موجب بند 37 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 31/4/1394، تبصره ماده(147) قانون حذف و سه تبصره به ماده (147) قانون الحاق ‌شد.
تبصره حذفی ماده 147:
"تبصره- از لحاظ مقررات این فصل موسسه عبارت است از کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده(95) این قانون"

 


 [1371/02/07][30/4/704/45269] *آئین نامه اجرائی 149 قانون کار
 [1375/09/14][106935/ت16410هـ] آیین نامه اجرایی بندهای "ب، ج و د" ماده (45) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
 [1379/11/18][52454/ت 23821هـ] آئین نامه اجرایی ماده 169 برنامه سوم توسعه اقتصادی در خصوص هزینه های مربوط به اماکن ورزشی که جز هزینه های قبول است
 [1379/11/25][53608/ت23895هـ] آئین نامه بند ب ماده 104 قانون برنامه سوم در خصوص قابل قبول بودن هزینه هایی که به جهت کمک به محیط زیست می شود
 [1380/05/27][24844/ت 24469هـ] آئین نامه اجرایی بند الف ماده 175 برنامه سوم موضوع کمک به ارتش 20 میلیونی
 [1381/02/02][3666/ت 26300هـ] آئین نامه اجرایی بند ز تبصره 7 بودجه 81 در خصوص یک پنجم دریافتی هتل ها که بایستی به حساب خزانه واریز گردد
 [1381/06/04][26538/ت 26961هـ] آئین نامه اجرایی بند ی تبصره 12 بودجه 81 جهت اجرای پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی وقطعی بودن هزینه های مربوطه
 [1384/05/08][27960/ت 33411هـ] وجوه پرداختی بابت کمک به تربیت بدنی هزینه قابل قبول است
 [1384/05/08][27955/ت 33413هـ] کمک به بسیج هزینه قابل قبول است

 [1368/04/04][408/10551] *نحوه برخورد پرونده های سنوات قبل از 68 که به بعد از 68 به هیات 3 نفری می رود
 [1371/02/01][30/5/9/3376] *2 در صدفروش تبصره 8 قانون بودجه جز هزینه های قابل قبول است
 [1371/10/08][30/4/9403/29189] * 2% سود موضوع بند (1) تبصره 8 قانون
 [1372/12/16][30/4/13467/63762] *هزینه نرم افزاری کامپیوتری
 [1374/01/08][30/5/4223/344] *نحوه صدور سند مالکیت اسناد عادی
 [1374/06/27][30/4/6649/35290] *در خصوص مراجع ذیصلاح نظارت بر بند ه تبصره 8 قانون بودجه سال 1374
 [1376/03/26][56/16667/44435] *بشرط پذیرش هزینه 1/1000 تربیت بدنی پرداخت نقدی بحساب خزانه می باشد
 [1376/04/24][11468] *2% آموزش و پرورش جزء هزینه های قابل قبول
 [1376/08/25][30/4/9034/36846] *شرایط پذیرش دو در هزار فروش جز هزینه های قابل قبول
 [1380/06/12][30/5/2981] هزینه های قابل قبول مالیاتی
 [1380/06/20][30/5/3417] قبول هزینه های انجام شده در رابطه با پایین آوردن آلودگی محیط زیست
 [1380/11/28][30/4/8714/71433] در مورد ماخذ محاسبه 10% مالیات غیر مستقیم و سود تخفیفهای اعطایی به مشتریان خودرو جز هزینه های قابل قبول است
 [1381/04/05][30/5/582/18298] درموردیک پنجم دریافتی ازهتلها توسط ارشاد به عنوان هزینه قابل قبول
 [1381/04/06][211-1074/197] *تصویب نامه در خصوص هزینه های قابل قبول انجام شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برای پشتیبانی از فعالیت سازمانهای غیر دولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان هزینه قابل قبول
 [1381/06/09][211/2070/33319] در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده های مالیاتی دفاتر اسناد رسمی
 [1381/06/18][211/3664/35072] دستورالعمل حسابرسی مالیاتی
 [1381/08/06][211/1074/197] کمک به منظور پشتیبانی از فعالیت سازمانهای غیر دولتی حامی محیط زیست جزءهزینه های قبول است
 [1382/04/08][211/1694/2142] بخشنامه در خصوص دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تائید بخشنامه شماره 71433/8714-4/30 مورخ 28/11/1380 وزارتی
 [1382/05/14][211/1979/24752] پذیرش هزینه های اشخاص حقیقی که دراجرای احکام مقرر در برنامه سوم پرداخت می شود بدون قید شرط وعدم ارتباط موضوع به قبولی دفاتر یا علی الراسی آن
 [1382/06/18][211/3719/4013] بخشنامه در خصوص آئین نامه نحوه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور
 [1382/06/29][211/3916] در خصوص سود وتخفیف های خودرو سازان
 [1382/08/18][211/4495/44603] سود وتخفیفات اعطایی تولیدکنندگان موتور سیکلت هزینه قابل قبول است
 [1382/12/26][211/6598/14120] آئین نامه اجرایی بند (ر) تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور
 [1383/01/15][211/7023/190] کلیه وجوه پرداختی شرکتهای پذیرفته شده در بورس برای کمک به زلزله زدگان بم به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
 [1383/06/30][211/2726/10999] تصویب نامه هیات محترم وزیران موضوع آئین نامه اجرائی ماده (17) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نو سازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و…
 [1384/05/29][232/1376/10124] تهیه هزینه های مشترک بین درآمد های معاف ومشمول
 [1384/10/27][211/3709/19035] مصوبه شماره 42678/ ت 32829هـ مورخ 84/7/24که ماده یکم آن مربوط به هزینه های قابل قبول مالیاتی است
 [1385/04/12][211/1074/12721] کمکها و هدایا و پرداختنی ها به سازمان بهزیستی جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی است
 [1385/04/21][211/1311/14023] استهلاک زیان سنواتی
 [1385/07/18][232/2401/28345] ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی
 [1386/11/24][104412] کمکهای بلاعوض سازمان صنایع کوچک، شهرکهای صنعتی ایران وشهرکهای تابعه به یکدیگر در سال مالی 85 به عنوان هزینه قابل قبول
 [1387/02/30][210/17505] ابلاغ ماده 4 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 9 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان
 [1387/05/06][43302] کمکهای بلاعوض سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران وشرکتهای تابع به یکدیگر برای سالهای مالی منتهی به پایان سالهای 86تا89 هزینه های مستقیم قابل قبول مالیاتی
 [1387/09/13][92890] کمک به احداث مساجد، مصلاها ومدارس علمیه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
 [1387/12/07][127292] اعلام شماره حساب جهت کمک به بازسازی غزه
 [1388/02/20][210/17338] از احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1388 کل کشور
 [1388/02/23][210/18806] هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 شرکتهای تابعه وزارت نیرو و ...
 [1388/05/21][210/54080] هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها
 [1389/01/29][200/1715] ارسال موافقتنامه شماره 257612/44248 مورخ 23/12/88 هیئت محترم وزیران
 [1390/02/13][210/3176] احتساب وجوه موضوع بند (ز)تبصره(13) قانون بودجه سال 1386 کل کشور توسط شرکتهای بیمه تجاری به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
 [1390/07/06][230/22555/د] هزینه های انجام شده توسط شرکت ملی نفت ایران از سال 87 و بعد آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی بابت ...
 [1390/08/23][230/29257/د] وجوه دریافتی شرکت ملی گاز ایران در سالهای 86 ، 88، 89 و 90 بعنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
 [1391/02/04][200/1816] تصویب نامه شماره 212317/ت44248هـ در خصوص هزینه های انجام شده توسط وزارت نفت و شرکت های تابعه به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
 [1391/05/25][230/19853/د] تصویب نامه شماره80676/ت48002 هـ مورخ27/4/1391 در ارتباط با سود کارمزد پرداختی توسط اشخاص به صندوقها
 [1391/09/07][230/29621/د] مـصـوبـه شـمـاره 146307/ت 48175ک مـورخ 24/7/1391 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد بابت ده درصد (10%) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد در اجرای احکام مقرر در قوانین بودجه سال های 1387 و بعد از آن.
 [1391/10/11][200/20064] عدم پذیرش جرایم پرداختی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
 [1391/12/06][230/38408/د] تصویب نامه در مورد هزینه های بخشهای غیردولتی به منظور تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی و... به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مودیان
 [1392/03/18][4386/200/ص] وجوه پرداختی شرکت ملی نفت به شرکتهای تابعه و سایر اشخاص و به شرکتهای تابعه بابت کاهش تکلیفی تولید نفت از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 ق.م.م
 [1392/08/05][230/21688] دادنامه شماره 412 مورخ 25/6/1392 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 9 بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 18/7/1385 سازمان
 [1392/11/06][200/19484/ص] صورتجلسه مورخ 20/8/1392 شورای عالی مالیاتی به شماره 27- 201 مورخ 9/10/1392 در خصوص هزینه سود سپرده پرداختی موسسات مالی فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 [1392/12/28][200/24288/ص] تـصویب نـامه شماره 184704/ت49808هـ مـورخ 13/12/1392 هـیأت مـحترم وزیـران در خـصوص کـمک هـای بلاعـوض سـازمـان صنایع کوچک و شـهرک های صنعـتی ایران و شرکتهای تابع به شرکت های تابع واقع در مناطق محروم به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
 [1393/03/26][200/93/40] تصویب نامه شماره 28610/ت 50343هـ مورخ 18/3/1393 هیأت محترم وزیران در خصوص تلقی موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مصادیق بند 18 ماده 148
 [1393/04/08][230/93/45] تصویب نامه شماره 24525/ت49921هـ مورخ 5/3/1393 هیأت محترم وزیران درخصوص هزینه­های قابل قبول مالیاتی
 [1393/06/25][200/93/69] هزینه سود و کارمزد شرکتهای کارگزاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
 [1393/09/04][230/93/99] احکام مالیاتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران
 [1393/11/08][200/93/125] ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1215 درخصوص ابطال بندهای (2) و (3) بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 18/7/1385
 [1393/11/28][200/93/131] ارسال دادنامه شماره 1403مورخ 10/9/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بخشنامه شماره 70793 مورخ 29/10/1388
 [1394/03/03][200/94/20] حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع تبصره 3 ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور
 [1394/08/26][200/94/86] عدم احتساب درآمد ( مابه التفاوت حاصل از افزایش قیمت داروهایی که امکان سوء مصرف دارند) در محاسبه مالیات تولید کنندگان داروهای مزبور( دریافت کنندگان وجوه ) با توجه به احکام بند 12 قانون بودجه سال 1388 کل کشور و حکم بند الف ماده 37 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
 [1396/04/14][200/96/51] تصویب نامه شماره 33721/ت54369 هـ مورخ 24/03/1396 در خصوص پذیرش هزینه های شرکت ملی نفت در اجرای مصوبه 17/02/1387 ستاد راهبردی و هماهنگی توسعه استان خوزستان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
 [1396/05/01][230/96/64] ابلاغ تصویب­نامه هیات محترم وزیران در خصوص هزینه های قابل قبول مالیاتی و همچنین مالیات اجرای عملیات بهسازی و ارتقای سطح فنی و کیفی آزادراه تهران-قم
 [1396/06/07][200/96/87] معافیت سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات
 [1396/10/04][200/96/131] اجرای حکم تبصره 3 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1397/02/30][200/97/28] ارسال احکام مالیاتی قانون حمایت از حقوق معلولان
 [1397/03/07][200/97/33] ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1141 مورخ 10/11/1396
 [1397/06/10][230/97/95] ارسال دادنامه شماره 917 مورخ 29/03/1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 33319/2070-211 مورخ 09/06/1381 سامان امور مالیاتی کشور
 [1397/09/18][200/97/131/ص] ارسال تصویر اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
 [1397/10/15][230/97/141] مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه های عمرانی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور
 [1397/12/28][200/97/177] درآمد ناشی از ارزیابی سرمایه گذاری ها- نقل و انتقال سهام- سود سهام دریافتی
 [1398/02/31][200/98/14] ارسال مصوبه شماره 173085/ت 56342 هـ مورخ 1397/12/22 هیات محترم وزیران درخصوص تبصره ماده (5) قانون ایجاد شهرهای جدید
 [1398/04/10][200/98/32] احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره(5) و بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور
 [1398/05/08][230/98/42] ارسال تصویب نامه هیات محترم وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (48) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
 [1398/06/25][230/98/56] ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010148 مورخ 31/04/1398 مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 131/96/200 مورخ 04/10/1396
 [1398/12/28][210/98/105] ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 42-201 مورخ 13/12/1398
 [1399/01/19][200/99/7] احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1399
 [1399/02/27][200/99/22] رفع ابهام عبارت «همان سرمایه گذاری» در بند (ب) ردیف (2) بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28
 [1399/05/25][210/99/51] ابلاغ تصویب نامه شماره 19186/ت57660هـ مورخ 1399/02/29 هیئت محترم وزیران
 [1399/09/09][200/99/65] ابلاغ مصوبات چهل و چهارمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1399/08/24
 [1399/10/21][210/99/73] ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی، وضع شده در تصویب نامه شماره 83806/ت57749هـ مورخ 1399/07/22 هیأت محترم وزیران
 [1399/11/15][210/99/86] ابلاغ آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 63 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
 [1399/12/27][210/99/96] ابلاغ دادنامه شماره 990997905811700 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره 173085/ت56342هـ مورخ 1397/12/22 هیات وزیران و بخشنامه شماره 200/98/14 مورخ1398/02/31سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر لغو منظورنمودن سرمایه گذاری از منابع داخلی شرکت های عمران شهرهای جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات های قطعی شده
 [1400/02/11][210/1400/4] سود علی الحساب پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری مجاز به سپرده گذاران
 [1400/02/20][210/1400/6] ارسال تصویب نامه 148576/ت57982 هـ مورخ 1399/12/17 هیئت محترم وزیران درخصوص پدیرش هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی برای کل سال 1397 به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
 [1400/03/09][210/1400/17] ارسال دادنامه های شماره 1636 و شماره 1636/2 مورخ 1399/11/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت اخیر بند 1 بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28
 [1400/06/15][210/1400/45] ارسال آیین نامه حمایت از مالکان، متصرفان قانونی و بهره برداران خصوصی و غیردولتی آثار غیر منقول و بافت های تاریخی – فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی و تاریخی، فرهنگی و با ارزش

 [1369/10/08][41666/ت384] *قبول هزینه پذیرایی از هیات های خارجی
 [1376/01/21][51943/ت17942هـ] *پرداختی جهت کمک به بنیاد امور بیماریهای خاص جز هزینه های قابل قبول می باشد
 [1376/10/16][71722/ت19082هـ] *کمک به قانون بهبود و پرورش هموفیلیای ایران جزء هزینه قابل قبول است
 [1378/03/06][10868/ت18920هـ] *سودهای پرداختی به سهامداران از طرف شرکتهایی که پرداخت سود آنها از طرف بانکها تضمین شده جزء هزینه های قابل قبول می باشد
 [1379/02/03][58297/ت21849هـ] *کارمزد پرداختی گروه هتلهای هما جهت ساخت هتل همای 2مشهد بعنوان هزینه قابل قبول
 [1379/07/27][32880/ ت 23136هـ] کمک به انجمن امداد بیماران سرطانی جز هزینه های قابل قبول است
 [1379/11/18][52454/ت 23821هـ] هزینه های مربوط به احداث تکمیل یا توسعه اماکن ورزشی جزء هزینه های قابل اقبول است آئین نامه ماده 169 برنامه سوم
 [1379/12/27][59581 /ت23806 هـ] حکم مالیاتی آیین‌ نامه اجرایی بند (ج) ماده (104) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
 [1380/05/13][23301/ت 24859هـ] واریزی به حساب 90161 به نام پژوهشگاه دانش های بنیادی از جمله وجود ماده 172 می باشد
 [1380/05/27][24872/ ت 24559هـ] کمک به انتفاضه فلسطین جز هزینه های قابل قبول است
 [1380/05/28][25102/ ت 24798هـ] کمک به انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان یزد جزء هزینه های قابل قبول است
 [1380/08/23][38282/ ت 25538هـ] سود و تخفیفهای اعطایی در زمان فروش خودرو به صورت پیش پرداخت جز هزینه های قابل قبول است
 [1381/02/02][3666/ ت 26300هـ] آیی نامه اجرایی بندز تبصره 7 بودجه 81 در مورد یک پنجم دریافتی هتلها که بایستی به حساب درآمد عمومی واریز گردد و جزء هزینه های قابل قبول است
 [1381/06/04][26538/ت 26961هـ] آیین نامه اجرایی بند ی تبصره 12 بودجه 81 جهت اجرای پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی و قطعی بودن هزینه های مربوطه
 [1382/02/27][9169/ 28496] استهلاک هزینه فناوری قابل قبول است
 [1382/06/04][27130/ ت 29202هـ] هزینه چاپ قرآن اهدایی به آموزش و پرورش قابل قبول است
 [1382/11/18][48572/ت29448هـ] آیین نامه اجرایی بند (ر) تبصره( 5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور
 [1382/12/05][63747/ ت 30166هـ] تصویب نامه در مورد کلیه وجوه پرداختی توسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای کمک به زلزله زدگان بم
 [1383/06/21][18774/ت30798هـ] تصویب نامه راجع به وجوه پرداختی توسط اشخاص حقوقی برای کمک به زلزله زدگان بم به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
 [1384/05/08][27939/ت33392هـ] *معافیت مالیات شرکت های دولتی در برنامه چهارم پس از تجدید ارزیابی دارایی ها
 [1384/05/08][27960/ت 33411هـ] وجوه پرداختی بابت کمک به تربیت بدنی هزینه قابل قبول است
 [1384/05/08][27955/ت 33413هـ] کمک به بسیج هزنه قابل قبول است
 [1384/07/24][42678/ت 32829هـ] توضیح در خصوص انواع هزینه ها وصرفه جویی در آنها
 [1386/03/13][38162/ت 36191هـ] آئین نامه اجرایی قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها
 [1386/05/21][27722] کمک های نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی به انجمن های علمی دارای مجوز فعالیت قانونی به عنوان هزینه های قابل قبول تلقی می شود.
 [1386/06/27][57903/210] کمک های نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی به انجمن های علمی دارای مجوز فعالیت قانونی به عنوان هزینه های قابل قبول تلقی می شود
 [1386/06/28][103617/ت37682 هـ] کمکهای بلاعوض سازمان صنایع کوچک، شهرکهای صنعتی ایران وشهرکهای تابعه به یکدیگر در سال مالی 85 به عنوان هزینه قابل قبول
 [1386/10/01][158783/ت38855هـ] اختیارات تفویضی هیئت وزیران به وزرای عضو کمیسیون
 [1387/01/10][715/ت34870ک] ابلاغ ماده 4 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 9 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان
 [1387/08/05][134020/ت41065هـ] کمک به احداث مساجد، مصلاها و مدارس علمیه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
 [1387/09/05][157373/ت41347 هـ] کمک به احداث مساجد،مصلاها و مدارس علمیه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
 [1387/09/16][165895/ت41223هـ] هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 شرکتهای تابعه وزارت نیرو و ...
 [1387/11/05][202071/ت41223 هـ] هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 شرکتهای تابعه وزارت نیرو و ...
 [1388/12/23][44248/257612] هزینه های قابل قبول مالیاتی توسط وزارت نفت و شرکتهای تابعه برای امور فرهنگی،عمران و آبادانی
 [1390/01/14][3869/ت46126ک] احتساب وجوه موضوع بند (ز)تبصره(13) قانون بودجه سال 1386 کل کشور توسط شرکتهای بیمه تجاری به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
 [1390/05/13][98516/ت46742هـ] هزینه های انجام شده توسط شرکت ملی نفت ایران از سال 1387 و بعد از آن در اجرای قوانین
 [1390/05/19][103730/ت46920هـ] وجوه دریافتی شرکت ملی گاز ایران
 [1391/04/27][80676/ت48002هـ] تصویب نامه در مورد هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1391/07/24][146307/ت48175ک] در مورد احتساب مبالغی که از سوی شرکتهای بیمه تجاری و اجرای حکم بند (ب) ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه واریز شده یا می شود به عنوان هزینه هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب خواهد شد.
 [1392/02/25][42681] وجوه پرداختی شرکت ملی نفت ایران در سال 1388 که به تأیید سازمان حسابرسی رسیده است، به شرح زیر از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم تلقی می شود
 [1392/12/13][184704/ت49808/ه] کمک های بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و شرکتهای تابع به شرکت های تابع واقع در مناطق محروم یا غیر برخوردار مـوضوع بند (4)ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شـهرکهـای صنعـتی ایـران- مـصوب 1376- به عـنوان هـزینه های قابل قبول مالیاتی
 [1393/03/05][24525/ت49921هـ] مبالغ پرداختی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، بابت خسارت تأخیر در پرداخت قراردادهای خرید برق از نیروگاه های بخش خصوصی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
 [1396/01/26][5697/ت 53783 هـ] محاسبه وجوه پرداختی توسط شرکت های تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکت های برق منطقه ای و شرکت های فروشنده برق نیروگاه های آبی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
 [1396/03/24][33721/ت 54369 هـ] احتساب هزینه های شرکت ملی نفت ایران در اجرای مصوبه 1387/02/17 ستاد راهببری و هماهنگی توسعه استان خوزستان تا مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد ریال به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
 [1396/04/13][41858/ت54183هـ] مالیات اجرای عملیات بهسازی و ارتقای سطح فنی و کیفی آزادراه تهران-قم
 [1397/01/30][7457/ت 55092 هـ] تلقی هزینه های پرداختی شرکت های صنایع پرآب بر اصفهان به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
 [1397/06/14][78393/ت 55506هـ] تصویبنامه هیات وزیران در خصوص تلقی صورتحساب رایگان برق مصرفی بهمن‌ماه 1395 مشترکین شرکت‌های توزیع نیروی برق اهواز و استان خوزستان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
 [1397/12/22][173085/ت56342هـ] تصویب نامه درخصوص سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های عمران شهرهای جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی
 [1398/09/17][118594/ت 56581هـ] پذیرفته شدن هزینه های شرکت ملی صنایع مس ایران به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
 [1399/02/29][19186/ت57660هـ] در خصوص برق مصرفی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه در سال های 1396، 1397 و 1398
 [1399/11/19][133848/ت57493هـ] در خصوص مانده زیان تایید شده و مستهلک نشده شرکت پشتیبانی امور دام کشور مربوط به سالهای 95 و قبل از آن قابل کسر و استهلاک از درآمد مشمول مالیات مشخصه سالهای 96 و بعد از آن

 [1381/06/18][211/3664/35072] دستورالعمل حسابرسی مالیاتی
 [1386/10/19][92475] پرداختی برای بازسازی عتبات عالیات
 [1388/03/18][232/393/30545] دستورالعمل رسیدگی به تسهیلات مالی دریافتی، سود وکارمزد پرداختی
 [1388/10/29][70793] رسیدگی به تسهیلات دریافتی، سود و کارمزد پرداختی
 [1391/10/25][200/21012] رسیدگی به حساب تعدیلات سنواتی
 [1393/06/22][200/93/524] نسعیر ارز
 [1397/09/10][200/18389/189764/ص] تعیین مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه های عمرانی

 [1382/02/13][61] تأیید بخشنامه شماره 8714/71443-30/4 مورخ 80/11/28
 [1389/11/18][513- 517] ابطال بندهای 6- 8- 10- 11 و 12 بخشنامه شماره 30545/393/232 مورخ 18/3/1388
 [1392/06/25][412] دادنامه شماره 412 مورخ 25/6/1392 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 9 بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 18/7/1385 سازمان متبوع
 [1393/07/14][1215] رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1215 درخصوص ابطال بندهای (2) و (3) بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 18/7/1385
 [1393/09/10][1403] ابطال بخشنامه شماره70793-29/10/1388 سازمان امور مالیاتی کشور
 [1396/11/10][1141] ابطال بند الف -1 بخشنامه شماره 21012/200- 25/10/1391سازمان امور مالیاتی کشور
 [1397/03/29][917] ابطال بخشنامه شماره 33319/2070-211- 09/01/1381 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 [1399/11/07][1636] ابطال فرازی از بخشنامه شماره 200/99/177- 1397/12/28سازمان امور مالیاتی کشور
 [1399/11/14][1700] ابطال تصویب نامه شماره 173085?ت56342هـ- 1397/12/22 هیات وزیران و ابطال بخشنامه شماره 200/98/14 -1398/02/31 سازمان امور مالیاتی کشور

 [1371/10/29][30/4/12356] *جریمه تاخیر وام
 [1376/07/05][30/4/7180] *حق انشعابی دریافتی برق منطقه ای جزء درآمد محسوب میشود و مشمول مالیات می باشد
 [1397/06/05][201-13/97] صورتجلسه مورخ 1397/05/02 شواری عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم

 [1397/02/01][31/5726] احکام مالیاتی قانون حمایت از حقوق معلولان
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی