قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 158
چاپ مطلب

ماده 158- حذف شد.(1)


1.به موجب بند 22 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، ماده (158) قانون حذف شد.
"ماده 158 - ‌سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلا یا جزئا و در نقاطی که مقتضی بداند طبق آگهی منتشره در‌نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهارنامه‌های مودیان مزبور را که به موقع تسلیم نموده باشند بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی از‌آنها را به طور نمونه‌گیری و طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد داد."

 


 [1376/02/28][5269] *توافق با مجامع صنوف تولیدی و توزیعی شرط پرداخت 40% مالیات قطعی شده سال گذشته
 [1377/09/03][42122] *خود اظهاری املاک مسکونی استیجاری
 [1377/10/20][30/4/10193/50076] *نحوه رسیدگی به پرونده مالیاتی ناشرین
 [1378/03/12][16640] *بخشنامه در خصوص اجرای طرح خود اظهاری مالیات املاک مسکونی اجاری
 [1378/09/30][49162] *خوداظهاری در مورد املاک مسکونی استیجاری عملکرد 77
 [1380/04/02][18322] در خصوص رسیدگی به تعدادی از پزونده های مشمول طرح خوداظهاری
 [1381/02/04][4897] در مورد خوداظهاری املاک اجاری مسکونی
 [1381/11/20][230/4852/67916] اجرای خوداظهاری مالیاتی املاک
 [1382/02/23][211/647/7600] ارسال اطلاعات مربوط به مودیان موضوع ماده 95 از طرف ادارات کل طبق جداول پیوست به سازمان امور مالیاتی
 [1382/03/21][13325] *خوداظهاری مودیان بندالف وب ماده 95
 [1382/03/21][13323] *خوداظهاری مودیان بندالف وب ماده 95
 [1382/03/28][15038] در مورد خوداظهاری املاک مسکونی اجاری
 [1382/05/07][230/2818/23836] در مورد خود اظهاری مالیات مشاغل عملکرد 81
 [1382/09/03][230/4748/6373] خود اظهاری املاک اجاری مسکونی عملکرد سال 1381
 [1382/09/15][7218] نحوه انتخاب نمونه اظهارنامه مالیاتی مشاغل عملکرد سال 1381
 [1383/03/17][3897] خوداظهاری و تسلیم اظهار نامه 82و مالیات متعلقه طبق توافق
 [1383/04/01][4954] ابلاغ حداکثر تا 83/04/10نتایج رسیدگی 81
 [1383/04/03][230/1342] تعیین درآمد مشمول مالیات مشمول بند ج با نظر اتحادیه صنف
 [1383/04/13][211/1511/5830] خود اظهاری مالیات مشاغل عملکرد 82
 [1383/05/20][230/2240/8551] نحوه انتخاب نمنه اظهارنامه مشاغل 82وترتیب رسیدگی
 [1383/06/16][10237] اطلاعیه خود اظهاری مشاغل 83 و مستغلات مسکونی اجاری
 [1383/08/05][233/1483/3334] در مورد پرونده های مالیاتی به لحاظ حجم بالای فعالیت
 [1383/08/19][14351] تأکید بر پرداخت مانده بدهی 82 خود اظهاری تا پایان آذر ماه سال جاری
 [1383/09/23][16306] در خصوص اصلاح واعلام وآخرین مهلت مالیات های پرداختی عملکرد 82خود اظهاری
 [1384/02/14][1933] دستورالعمل در مورد انتخاب نمونه اظهارنامه 83 مشاغل طرح خوداظهاری
 [1384/03/10][4099] تسریع در رسیدگی به پرونده های مالیاتی 82 و طرح خوداظهاری
 [1384/04/06][5997] عدم مطالبه جرائم از مشمولین بندهای الف و ب ماده 96 در زمان خوراظهاری
 [1384/04/13][6933] *اجرای طرح خوداظهاری موضوع ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به عملکرد سال 1383 صاحبان محترم مشاغل
 [1384/05/13][213/322/8895] فرم گزارش مالیات عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل
 [1384/08/25][232/1903/15104] تسهیلات مقرر شده برای پرداخت مالیات ابرازی عملکرد سال 1383
 [1384/09/01][232/1902/15410] اضافه شده مهلت پرداخت مالیات شغلی 83 تا 15 آذر ماه 84
 [1384/09/14][232/1982/16155] نپرداختن مانده بدهی موجب عدم پذیرش اظهارنامه خوداظهاری عملکرد 83نمی گردد
 [1385/02/26][232/545/6544] در خصوص توافق مالیات با اتحادیه ها
 [1385/02/27][232/546/6643] اصلاح توافق خوداظهاری مالیات با اتحادیه های امور صنفی
 [1385/04/12][232/997/12731] دستورالعمل اجرائی طرح خود اظهاری عملکرد سال 84 بخش املاک
 [1385/04/25][232/1329/14628] دستورالعمل خوراظهاری
 [1385/04/31][232/1472/15578] توافقات مالیاتی سال 1384 با اتحادیه اصناف
 [1385/11/18][75113] تفویض اختیار جهت توافق با اتحادیه ها
 [1386/01/26][232/171/3948] صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین سازمان امور مالیاتی وشورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری برای مالیات عملکرد سال 1385 اعضاء کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری سراسر کشور
 [1386/02/19][232/427/13364] خوداظهاری و تعیین قرینه مالیاتی از طریق تفاهم با مجامع امور صنفی
 [1386/02/19][13416] در خصوص تفویض اختیار انجام توافق و تفاهم خوداظهاری
 [1386/02/19][232/426/13367] بند ج ماده 95 مشاغل عملکرد 85
 [1386/04/02][232/716/27820] دستورالعمل اجرایی طرح خوداظهاری عملکرد سال 85 بخش املاک
 [1386/04/06][29999] صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با کانون وکلای دادگستری
 [1386/04/30][232/921/38908] خوداظهاری و توافق با اتحادیه های امور صنفی
 [1389/01/25][200/1359] انجام توافق و تفاهم خوداظهاری مالیات
 [1390/05/12][200/11544] تمدید مهلت مندرج در جزء ( 2 ) بند « ج » دستورالعمل شماره 5117/200 مورخ 2/3/1390موضوع خود اظهاری در اجرای مقررات ماده (158 )
 [1391/04/26][230/15208/د] در خصوص درج کدپستی محل فعالیت صاحبان مشاغل برای استفاده از مزایای توافق وخوداظهاری مالیاتی عملکرد سال 90
 [1393/08/03][200/93/86] رسیدگی به مالیات صاحبان مشاغلی که از ابتدای سال 1392 ملزم به استفاده از صندوق­های مکانیزه فروش (سامانه­های فروشگاهی) گردیده­اند.
 [1394/03/03][200/94/22] اعمال معافیت درصورت احراز نصب صندوق مکانیزه فروش در مراحل رسیدگی و حل اختلاف مالیاتی
 [1394/08/11][200/94/81] تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی در خصوص مفاد بند 5 دستور العمل های شماره 5765/200 مورخ 4-4-1392 و 506-93-200 مورخ 19-3-1393

 [1386/04/06][29999/872/232] صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با کانون وکلای دادگستری(مشمولین بند ب ماده 95 ق.م.م

 [1373/12/24][69306] *دستورالعمل وصول مالیات مقطوع عملکرد 73 مشاغل
 [1377/02/14][5182] *دستورالعمل در مورد نحوه تسویه و قطعی نمودن مالیات و بخشودگی جرائم
 [1384/02/14][1933] دستورالعمل در مورد انتخاب نمونه اظهارنامه 83 مشاغل طرح خوداظهاری
 [1384/02/27][2972] مقررات مزبور را برای عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل به شرح ذیل
 [1386/07/07][232/1085/60846] برقراری تسهیلات در پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده ، در اجرای بندهای 16و17دستور العمل توافق و تفاهم خود اظهاری مالیات عملکردسال 85 صاحبان مشاغل
 [1386/08/19][232/1294/73364] توافق و تفاهم خوداظهاری
 [1387/03/07][232/421/20555] صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با مجامع امور صنفی در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م. برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1386 صاحبان مشاغل موضوع بندهای(الف و ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1387/03/07][232/420/20516] دستورالعمل نحوه ی تعیین در آمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد 1386
 [1387/04/16][230/34944] صورتجلسه تفاهم خود اظهاری با کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی سنگبری های ایران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1386
 [1387/04/17][35750] صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با سازمان نظام مهندسی ساختمان در اجرای مقررات ماده 158ق.م.م برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1386 مشمولین بند(ب) ماده 95ق.م.م
 [1387/04/29][39590] صورتجلسه تفاهم خود اظهاری با انجمن داروسازان ایران وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1386
 [1387/04/29][232/1079/39690] صورتجلسه تفاهم خود اظهاری با اتحادیه چاپخانه داران تهران (صاحبان مشاغل موضوع بند ماده 95 ق.م.م) در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م برای عملکرد 1386
 [1387/12/05][126190] دسـتورالـعمـل تـوافـق و تـفاهم خـوداظهاری با اتـحادیه ها و مـجـامـع امـور صـنفی در اجـرای مـقررات تبـصـره 5 مـاده 100و مــاده 158 ق.م.م. و تـصـویـب نـامـه شـمـاره 150866/ت38842ک کمیسیون اصل 138 قانون اساسی برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل امور صنفی موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1388/03/11][232/363/27666] صورتجلسه تفاهم خود اظهاری بین شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به نمایندگی از کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری سراسر کشور وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387
 [1388/03/12][28411] توافق و تفاهم خوداظهاری عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل امور صنفی
 [1388/03/24][232/433/33415] صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین کانون سردفترداران ودفتر یاران وسازمان امورمالیاتی کشوردراجرای ماده 158قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387
 [1388/03/31][36200] صورتجلسه تفاهم خواظهاری با کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی سنگبری های ایران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387
 [1388/04/08][230/50014/ص] صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387
 [1388/04/09][50105] تفاهم خوداظهاری درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل امور صنفی در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1388/04/24][230/50927/ص] صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با سازمان نظام پزشکی کشور وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387
 [1388/04/24][230/50888/ص] صورتجلسه تفاهم خود اظهاری با انجمن صنفی تولید کنندگان کفش ماشینی وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387
 [1388/04/27][230/51088/ص] صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با انجمن داروسازان ایران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387
 [1389/02/25][200/4778] دستورالعمل توافق و تفاهم خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل امور صنفی(مشمول قانون نظام صنفی) در اجرای مـقـررات تـبصـره 5 مـاده 100و ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به بند 8 تصویب نامه شماره 150866/ت38842ک مورخ 17/11/86 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی
 [1389/04/02][230/8539/د] صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین کانون سر دفتر یاران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1388
 [1389/04/16][200/11741] صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با سازمان نظام پزشکی کشور و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1388
 [1389/04/16][200/11756] توافق و تفاهم خوداظهاری مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل مشمول قانون نظام صنفی- صورتجلسه کارگروه کشوری
 [1389/04/22][200/12160] توافق و تفاهم خوداظهاری مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل ماده 95 ق.م.م
 [1389/04/22][200/12056] اصلاحی صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با سازمان نظام پزشکی کشور و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1388
 [1389/04/28][200/12972] توافق و تفاهم خوداظهاری مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل ماده 95 ق.م.م
 [1389/10/08][200/29052] دستورالعمل فرآیند و برنامه ریزی رسیدگی و وصول مالیات اشخاص حقوقی و مشاغل
 [1390/03/02][200/5117] دستورالعمل خوداظهاری در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 صاحبان مشاغل موضوع بندهای(الف و ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1390/04/08][200/8196] دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری دراجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکردسال1389
 [1390/04/08][200/8192] دستورالعمل خوداظهاری اعضای کانون سردفتران و دفتر یاران دراجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1389
 [1390/04/11][230/8455/ص] دستور العمل خود اظهاری سردفتران و دفتر یاران دفاتر اسناد رسمی در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1389
 [1390/04/11][230/8457/ص] دستور العمل خود اظهاری اعضای کانون کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1389
 [1390/04/15][200/8948/ص] تمدید مهلت مندرج در جزء (2) بند (ج) دستورالعمل شماره 5117/200 مورخ 02/03/1390
 [1390/04/18][230/9248/ص] دستور العمل خود اظهاری اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1389
 [1390/04/27][230/10018/ص] دستور العمل خود اظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 اعضای انجمن صنفی تولـید کنندگان کـفش ماشینی ( مشمولین بند های الف و ب ماده 95 )در اجرای ماده 158 ق.م.م
 [1390/04/27][200/9892/س] دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکردسال 1389 اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان دراجرای ماده 158 جهت مشمولین بند (ب ) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1390/04/29][200/10170/ص] اصلاحیه جزء ( 1 ) بند الف دستور العمل خود اظهاری در اجرای ماده 158 ق.م.م برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 صاحبان مشاغل موضوع بند های ( الف و ب ) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1391/03/31][200/6577] دستورالعمل خوداظهاری در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع بندهای ( الف ، ب ، ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1391/04/13][200/7703] دستورالعمل اجرایی طرح خوداظهاری عملکرد سال1390بخش املاک (اعم از مسکونی، تجاری، اداری و ...)
 [1391/04/13][200/7637] دستورالعمل خوداظهاری اعضای کانون سردفتران و دفتر یاران در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1390
 [1391/04/17][230/13701/د] ارسال دستورالعمل خوداظهاری اعضای سازمان نظام پزشکی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1390
 [1391/04/17][200/7887] دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 اعضای سازمان نظام پزشکی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیات های مستقیم
 [1391/04/20][200/8184] دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات اعضای شورای عالی کارشناسی رسمی دادگستری در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1390
 [1391/04/27][200/8823] دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان در اجرای ماده 158 جهت مشمولین بند (ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1391/06/21][200/12397] خوداظهاری عملکرد سال 1390 مودیانی که تا تاریخ 30/11/1390 نسبت به پلمپ دفاتر سال 1390 اقدام ننموده اند
 [1391/08/16][230/27557/د] عدم امکان تمدید مهلت ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی در اجرای توافق و خوداظهاری عملکرد سال 1390
 [1391/08/29][200/17469] تمدید مهلت ثبت نام و پلمپ دفاتر در اجرای دستورالعمل های خوداظهاری و توافق عملکرد سال 1390
 [1391/09/07][230/29622/د] صدور برگ قطعی پرونده های مشاغل که در سه سال گذشته به عنوان نمونه انتخاب شده اند
 [1391/09/13][200/18274/ص] تمدید مهلت پلمپ دفاتر در اجرای دستورالعمل های خوداظهاری و توافق عملکرد سال 1390
 [1391/09/18][200/18423] تمدید مهلت پلمپ دفاتر در اجرای دستورالعمل های خوداظهاری و توافق عملکرد سال 1390
 [1391/10/10][230/19931/ص] نحوه انتخاب پرونده های نمونه برای رسیدگی در اجرای دستورالعمل های توافق و خوداظهاری عملکرد سال 1391
 [1392/01/28][200/953] تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال 1390صاحبان وسایط نقلیه عمومی در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1392/04/02][230/8209] دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1391 اعضای سازمان نظام پزشکی کشور
 [1392/04/04][200/5765] دستورالعمل خود اظهاری ماده 158 ق . م .م سال 1391 صاحبان مشاغل
 [1392/04/08][200/5916] دستور العمل طرح خود اظهاری سال 1391 بخش املاک
 [1392/04/17][230/6751] دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1391 اعضای کانون سردفتران و دفتر یاران در اجرای ماده 158 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380
 [1392/06/04][200/9973] رسیدگی به پرونده های مالیاتی صاحبان مشاغل
 [1392/08/13][200/14370] مودیان مالیاتی که در عملکرد سال 1390 درآمد مشمول مالیات آنها کمتر از میزان معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم بوده
 [1392/11/06][200/19486/ص] صدور برگ مالیات قطعی عملکرد سال 1391 صاحبان مشاغل
 [1392/12/28][200/24195/ص] تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال 1392صاحبان وسایط نقلیه مسافری،باری، ماشین آلات راهسازی و صنعتی در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1393/03/12][200/93/505] اصلاح جدول پیوست 1 و بند 14 دستورالعمل شماره 24195/200 مورخ 28/12/1392موضوع تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان وسایط نقلیه مسافری،باری،ماشین آلات راهسازی و صنعتی در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1393/03/19][200/93/506] دستورالعمل خوداظهاری در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390صاحبان مشاغل موضوع بندهای(الف،ب، ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1393/03/20][200/93/508] دستورالعمل اجرایی طرح خوداظهاری عملکرد سال 1392بخش املاک اجاری(اعم از مسکونی،تجاری، اداری و...)
 [1393/03/28][230/93/510] دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 اعضای کانون سردفتران و دفتر یاران در اجرای ماده 158 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380
 [1393/04/11][200/93/514] دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 اعضای سازمان نظام پزشکی در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1393/04/11][200/93/515] پیرو دستورالعمل خوداظهاری در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مذکور
 [1393/04/16][200/93/518] خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1393/04/25][200/93/522] دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان در اجرای ماده 158 جهت مشمولین بند (ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1393/04/25][200/93/523] دستورالعمل خوداظهاری در اجرای ماده 158 ق.م.م برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 اعضای سازمان نظام دامپزشکی(مشمولین بندب ماده 95 ق.م.م)
 [1393/06/30][200/93/525] دستورالعمل نحوه انتخاب و تقدیر از مودیان مالیاتی خوش حساب نمونه
 [1393/09/03][200/93/530] نحوه انتخاب پرونده های نمونه برای رسیدگی در اجرای دستورالعمل های خوداظهاری عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل

 [1381/08/12][282] در خصوص بخشنامه 16640 در مورد معافیت املاک مسکونی با زیر بنای 120 متر

 [1367/01/30][30/4/473] عدم قبول خسارات ناشی ازجنگ تحمیلی بجای حوادث وسوانح برای تشخیص مالیات
 [1392/11/06][200/19468/ص] صدور برگ مالیات قطعی عملکرد سال 1391 صاحبان مشاغل
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی