قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 167
چاپ مطلب

ماده 167- وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یک­جا ‌نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید.


 [1368/02/24][30/4/1774/5365] *آیین نامه اجرای وصول مالیاتها
 [1370/09/06][48760/ت408هـ] آیین نامه اجرایی اعطای تخفیفهای مالیاتی به آزادگان
 [1384/05/11][23824/ت33160هـ] اصلاح آئین نامه نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها

 [1364/12/04][28485] ایجاد تسهیلات برای مودیان مالیاتی بنا به اختیار حاصل از ماده 144 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1345 و اصلاحیه های بعدی آن به منظور بخشودگی جرائم
 [1368/01/17][1428] تفویض اختیار نسبت به بخشودگی جرائم مالیاتی
 [1369/08/21][30/5/3514/36388] *اختیار مدیران در مورد مدت تقسیط مالیات بقایا و جاری
 [1370/05/15][30/5/1517/24370] *تفویض اختیار به معاونین و ممیزین کل در مورد تقسیط و بخشودگی جرائم
 [1374/09/06][50450] *نگهداری چک و سفته
 [1376/01/18][30/4/112/1238] *نحوه پرداخت سهم بنیاد مستضعفان از طرف شرکتهای تابعه
 [1376/04/25][17634] *نحوه تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم مالیاتی مودیان
 [1376/08/11][34540] *تقسیط بدهی و تغییر سقف بخشودگی توسط مدیران کل بمبلغ 4/000/000 ریال
 [1376/08/21][36198] *تفویض اختیار جهت بخشودگی جرائم و تقسیط در استانها
 [1377/09/24][46314] *در خصوص تقسیط مالیات شرکتهای تحت پوشش بنیاد
 [1378/02/22][6464] وظایف ادارات امور مالیاتی برای تحقق درآمدهای مالیاتی و بخشودگی جرایم و تقسیط مالیات
 [1381/02/09][5733] دستورالعمل ارشادی در مورد وصول مالیات ماهیانه از شرکت های دولتی نحوه تقسیط وبخشودگی جرایم مودیان ومالیات عملکرد 80 وتوافق با اتحادیه
 [1381/03/25][15396] درمورد سقف بخشودگی جرایم وتقسیط برای حقیقی وحقوقی
 [1381/06/12][34224] کلیه جرایم واحدهای صنعتی که بدهی های مالیاتی معوقه خودرا تا پایان 81پرداخت نمایند بخشوده می گردد
 [1381/10/29][61311] در خصوص تقسیط وبخشودگی جرایم وتفویض اختیار به مدیران کل
 [1382/12/17][212/3031/13316] چکهای تسلیمی مودیان بابت تقسیط بدهی در صورت برگشت
 [1383/07/05][11506] اعلام سقف بخشودگی جرائم
 [1384/08/16][14472] دستورالعمل در خصوص تسری در رسیدگی عملکرد 83مالیات بر ارث
 [1385/07/24][211/2596/28974] جرائم تأخیر دوران تقسیط
 [1385/11/18][75113] تفویض اختیار جهت توافق با اتحادیه ها
 [1386/01/26][232/171/3948] صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین سازمان امور مالیاتی وشورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری برای مالیات عملکرد سال 1385 اعضاء کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری سراسر کشور
 [1386/02/19][232/427/13364] خوداظهاری و تعیین قرینه مالیاتی از طریق تفاهم با مجامع امور صنفی
 [1386/02/19][13416] در خصوص تفویض اختیار انجام توافق و تفاهم خوداظهاری
 [1386/02/19][232/426/13367] بند ج ماده 95 مشاغل عملکرد 85
 [1386/04/02][232/716/27820] دستورالعمل اجرایی طرح خوداظهاری عملکرد سال 85 بخش املاک
 [1387/06/24][210/60598] ارسال دو فقره فرم بخشودگی جرایم وتقسیط بدهی
 [1390/01/07][210/20] ابلاغ رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 330 مورخ 10/8/89
 [1390/05/29][230/12695/ص] نحوه تقسیط و بخشودگی جرائم موضوع مادتین 167 و 191 قانون مالیات های مستقیم درخصوص مودیان مشمول قانون مالیات برارزش افزوده
 [1392/05/06][200/8362] تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم
 [1392/10/14][200/17887] اصـلاح بنـد(1) تـذکـرات بـخـشنامه شماره 8362/200- 6/5/1392 در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم
 [1393/06/24][200/93/66] نحوه تقسیط و بخشودگی جرائم موضوع مادتین 167 و 191 قانون مالیات های مستقیم درخصوص مودیان مشمول قانون مالیات برارزش افزوده
 [1393/11/28][200/93/130] نحوه اجرای بند 3 بخشنامه شماره 4109 /200 مورخ 11/3/1392
 [1394/08/11][200/94/81] تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی در خصوص مفاد بند 5 دستور العمل های شماره 5765/200 مورخ 4-4-1392 و 506-93-200 مورخ 19-3-1393
 [1395/02/27][200/95/14] صدور گواهی موضوع تبصره 1ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط
 [1395/07/07][200/95/42] ابلاغ تصویب­ نامه شماره 62111/ت 51052 هـ مورخ 25-05-1395 هیأت محترم وزیران موضوع تفویض اختیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات ­های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
 [1396/02/27][200/96/32] امکان تقسیط مجدد بدهی های مالیاتی درخصوص واحدهای تولیدی
 [1396/03/13][200/96/39] تسری مدت اجرای بخشنامه شماره 14/95/200 /ص مورخ 27/02/1395 موضوع صدور گواهی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط به سال 1396
 [1396/04/20][230/96/56] رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 137 مورخ 26/02/1396 درخصوص ابطال بخشنامه 66/93/200 مورخ 24/06/1393 راجع به تقسیط و بخشودگی جرائم مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده
 [1397/01/26][200/97/2] تفویض اخنتیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
 [1397/03/23][200/97/49/ص] تفویض اخنتیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
 [1398/01/25][200/98/5] تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده
 [1398/03/13][200/98/19] اجرای مصوبات سی و یکمین و سی و دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1398/2/7 و 1398/2/28
 [1399/01/05][200/99/1] ابلاغ مصوبه جلسه مورخ 26/12/1398 «ستاد ملی مباررزه با بیماری کرونا»
 [1399/01/19][200/99/5] تفویض اختیار تقسیط و انهال بدهی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 1/99/200 مورخ 5/1/99
 [1400/03/19][200/1400/19] ابلاغ مصوبه شماره 2 هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/03/08 درخصوص حمایت های مالیاتی از کسب و کارها و مشاغل به شدت آسیب دیده از کرونا در سال 1400

 [1370/09/06][48760/ت 408هـ] معافیت آزادگان درواحدهای تولیدی ستادرسیدگی به امورآزادگان وزارت اموراقتصادی ودارائی
 [1384/05/11][23824/ت 3316هـ] اصلاح آئین نامه نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارت خانه ها
 [1394/06/29][83979/ت52366هـ] آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
 [1395/05/25][62111/ت 51052 هـ] تصویب نامه در خصوص واگذاری اختیارات دستگاه های اجرایی تا پایان سال 1396 به واحدهای استانی مربوط در استان ها

 [1374/12/26][73022] *دستورالعمل مطالبه و قطعیت و بخشودگی جرائم و تقسیط مالیات
 [1381/02/09][5733] دستورالعمل ارشادی در مورد وصول مالیات ماهیانه از شرکت های دولتی نحوه تقسیط وبخشودگی جرایم مودیان ومالیات عملکرد 80 وتوافق با اتحادیه
 [1389/04/29][200/13082/ص] تشویق تسلیم اظهارنامه الکترونیکی توسط صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1390/04/08][200/8196] دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری دراجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکردسال1389
 [1390/04/08][200/8192] دستورالعمل خوداظهاری اعضای کانون سردفتران و دفتر یاران دراجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1389
 [1390/04/11][230/8457/ص] دستور العمل خود اظهاری اعضای کانون کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1389
 [1390/04/14][230/11127/د] دستورالعمل خوداظهاری اعضای سازمان نظام پزشکی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1389
 [1390/04/18][230/9248/ص] دستور العمل خود اظهاری اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1389
 [1390/04/27][200/9892/س] دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکردسال 1389 اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان دراجرای ماده 158 جهت مشمولین بند (ب ) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1392/04/08][200/5916] دستور العمل طرح خود اظهاری سال 1391 بخش املاک
 [1392/10/16][230/30010] بند یک تذکرات بخشنامه های شماره 8362/200 مورخ 6/5/1392و 17887/200 مورخ 14/10/1392 در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم
 [1393/03/20][200/93/508] دستورالعمل اجرایی طرح خوداظهاری عملکرد سال 1392بخش املاک اجاری(اعم از مسکونی،تجاری، اداری و...)
 [1396/09/04][260/96/521] نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت تولیدکنندگان آجر دستی و ماشینی
 [1396/09/04][260/96/522] نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت عمده‌فروشان کارت شارژ و سیم کارت
 [1396/09/04][260/96/523] نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان عینک و لوازم مربوط
 [1396/09/12][260/96/524] نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان پوشاک، کیف، کفش و پارچه
 [1400/02/01][200/1400/503] نحوه اخذ مالیات از سیگار و تنباکوی قلیان تولیدی و وارداتی
 [1400/02/29][200/1400/509] تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده

 [1387/06/03][410-] ابطال بخشنامه های شماره 28974/2596/211مورخ 24/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور و 17988 مورخ 15/7/1386 سازمان امور مالیاتی استان اصفهان.
 [1389/08/10][330] ابطال بخشنامه های شماره 28974/2596-211 مورخ 24/7/85 و شماره 17988 مورخ 15/7/86
 [1396/02/26][137] ابطال حکم مقرر در بخشنامه شماره 66/93/200- 24/6/1393

 [1378/07/24][30/4/8131] *تعدیل در آمد مشمول توسط هیات ماده 216 و تعیین تکلیف سپرده های اخذ شده از مودی جهت ضمانت و رفع ممنوع الخروجی و …
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی