قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 186
چاپ مطلب

ماده 186- صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت­دار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی­شده می‌باشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت‌ مالیات­های مزبور با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره 1- اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های ‌ذیل خواهد بود:

1- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.

2- گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه شده به بانکها و سایر موسسات اعتباری.

ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.

تبصره 2- به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را ‌وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکل‌های صنفی و مجامع حرفه‌ای که در امر‌تشخیص و وصول مالیات همکاری می‌نمایند پرداخت نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

تبصره 3- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران موسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یک از مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره موسسات و شرکتها که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته‌اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعلام کند.

اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا موسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و موسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند.

در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شرکتها موظف است از انجام ثبت شرکت یا موسسه به نام اشخاص یادشده و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت‌ مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و موسسات به مدت سه‌سال خودداری کند.

تبصره4- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقی را که طی پنج‌سال فاقد فعالیت تلقی می‌شوند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند. سازمان مذکور مکلف است از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ثبت هر گونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به أخذ مفاصاحساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشورکند.(1)


1.به موجب بند 45 قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، تبصره 3 و 4 به ماده (186) قانون الحاق شد.

 


 [1368/04/01][30/4/3291/10269] *رعایت مقررات ماده 186 توسط بانکها در مورد مشمولین ماده 96
 [1368/08/07][30/4/10496/38172] *تمدید پروانه های کسب
 [1371/12/16][30/5/4083/61528] *عدم دریافت علی الحساب قبل از قطعیت مالیات
 [1373/02/26][30/5/355/3119] *تسریع در صدور گواهی 186
 [1373/03/16][6751] *شرط صدور گواهی تسلیم اظهارنامه شرکتها تسویه یا ترتیب پرداخت سنوات قبل می باشد
 [1373/05/30][25448] *پیرو 26/2/73 در مورد تمدید یا صدور کارت بازرگانی
 [1374/05/04][24980] ارسال ضوابط اجرایی تبصره ماده 186 اصلاحی سال 1371
 [1374/08/25][31/92435] *حوزه ذیصلاح صدور گواهی
 [1374/09/08][50878] *ایجاد رویه یکسان در صدور گواهی
 [1375/02/19][4024/37/6116] *صدور و تمدید کارت بازرگانی
 [1375/04/28][30/4/3280/18552] *مدت اعتبار گواهی صادره 186 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1378/07/07][30/4/4869/33568] *عدم انجام تکالیف قانونی اتاقهای بازرگانی و وظایف حوزه های مالیاتی در چنین مواقعی
 [1381/09/03][211/5366/40044] *ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم در موارد اعطای تسهیلات بانکی جهت احداث و تکمیل واحدهای مسکونی و اداری و تجاری به اشخاص حقیقی
 [1382/04/08][230/1841/17153] سوءاستفاده از گواهی های مواد186-187
 [1382/06/10][211/3515/3774] *ضوابط اجرایی تبصره 1ماده 186
 [1382/11/19][230/5939/11590] درخواست مفاصا حساب مفید به ارائه هیچ گونه استعلامی نمی باشد
 [1383/04/30][235/1341/1438/7024] حق العمل کاران بایستی قبل از اخذ مجوز حق العمل کاری گواهی مالیاتی بگیرند
 [1383/06/15][10171] صدور گواهی منوط به تقسیط یا پرداخت مالیات قطعی است
 [1383/06/22][10597] وصول یک در هزار درآمد مشمول مشاغل 81به بعد
 [1384/10/19][211/3781/18420] تصویر برخی از مواد قانون الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در ارتباط با مسایل مالیاتی
 [1385/03/23][233/1402/10092] وصول یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده سنوات 1381 به بعد صاحبان مشاغل
 [1385/04/05][233/1625/11946] در خصوص وصول یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی صاحبان مشاغل موضوع تبصره (2) ماده (186) ق.م.م
 [1385/04/27][233/2178/15075] ایجاد سهولت در امر گردآوری وجوه حاصل از اجرای تبصره 2 ماده 186
 [1385/11/18][75113] تفویض اختیار جهت توافق با اتحادیه ها
 [1386/02/03][7110] در خصوص مأخذ محاسبه سه در هزار سهم اتاق بازرگانی
 [1386/04/26][210/38113] پیوست تصویر دادنامه شماره (4) مورخ 19-1-1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
 [1386/08/05][69194] استاندارد سازی گواهی های موضوع مواد 186،187 و تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1386/12/13][111973] مأخذ محاسبه سه در هزار سهم اتاق بازرگانی موضوع ماده 64 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مأخذ محاسبه سه در هزار سهم اتاق بازرگانی موضوع ماده 64 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماخذ محاسبه سه در هزار سهم اطاق بازرگانی
 [1386/12/14][112694] اصلاح بخشنامه شماره 10171 مورخ 83/6/15
 [1387/07/17][232/1777/69359] آئین نامه صدور پروانه کسب موقت برای توسعه واحدهای صنفی وجلوگیری از توسعه واحدهای بدون پروانه فعالیت
 [1388/02/05][213/6/10839] اصلاحیه بند 5 ضوابط اجرائی تبصره (1) ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1388/02/16][213/144/16002] تأکید بر نحوه توزیع فرمهای گواهیهای مالیاتی موضوع مواد 186،187 و تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1389/12/24][200/37030] ابلاغ فرم های اعلام مفقودی گواهی، تعهدات مربوط و درخواست المثنی و صورتجلسه اعلام مفقودی گواهی
 [1390/08/08][200/18560] برخی از احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1390 کل کشور
 [1390/08/28][200/19795] رعایت دقیق بند 3 ضوابط اجرایی موضوع تبصره یک ماده 186 ق.م.م در خصوص بدهکاران مالیاتی و عدم اعطای تسهیلات بانکی
 [1390/10/27][200/24389] ابلاغ دو فقره فرم (اصلاحی)گواهی های موضوع ماده 186 و تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1390/12/28][200/29887] امحاء فرم گواهی های موضوع ماده 186 و تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1391/02/05][200/1953] صدور مفاصاحساب مالیاتی جهت ابطال کارت بازرگانی
 [1391/03/01][200/4167] ضوابط اجرائی اصلاحی تبصره1ماده 186قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب27/11/1380
 [1391/03/01][200/4167 پ] ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27
 [1391/03/31][200/6609] اصلاحیه ماده 42آیین نامه اجرائی موضوع ماده 219قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن
 [1391/10/25][200/21018] ابلاغ فرم برای اعلام بدهی مالیاتی موضوع بند (ب) ماده 3 ضوابط اجرایی اصلاحی تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1392/01/21][200/474] فرآیند صدور گواهی موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1392/04/30][200/7826] فـرآیند صـدور گـواهـی مـوضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم
 [1392/04/30][230/11746] تکالیف فرم های مالیاتی با دفتر خدمات مودیان
 [1392/05/06][200/8355] ابلاغ فرم گزارش صدور گواهی موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1395/02/27][200/95/14] صدور گواهی موضوع تبصره 1ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط
 [1395/10/01][200/95/65] ابلاغ ماده یک اصلاحی ضوابط اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم
 [1396/04/28][200/96/61] ابلاغ مصوبه هیات مقررات­زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در خصوص فرآیند صدور گواهی موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون مالیات­های مستقیم
 [1398/04/05][200/98/31] ترتیبات صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1398/10/11][130/4319/د] لزوم بروز رسانی پرونده های مالیاتی و پاسخگویی به استعلامات در مهلت مقرر با توجه به ماده 186ق.م.م
 [1398/10/14][230/52003/د] لزوم تسهیل و تسریع در رسیدگی به استعلام های دریافتی در اجرای ماده 186 ق.م.م
 [1398/12/21][200/98/102] ابلاغ متن اصلاحی ماده (1) ضوابط اجرایی موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1399/01/06][200/99/2] ابلاغ مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1398/12/13 حمایت مالیاتی از گروههای اقتصادی آسیب دیده به سبب شیوع ویروس کرونا
 [1399/09/10][200/99/66] ابلاغ مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، مورخ 1399/09/01
 [1400/03/04][200/1400/14] ابلاغ مصوبات شصت و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/02/11 (پروانه کسب یا کار، بخشودگی جرایم، امهال)

 [1381/06/23][29863/ ت 27163هـ] ورود و ترخیص هر گونه کالای مجاز اعلام شده توسط وزارت بازرگانی بدون ارایه هر گونه مجوز دیگری مجاز است
 [1398/10/29][138554/ت 57063هـ] مستثنی بودن شرکت مهندسی و تولید ماشین آلات راهسازی و معدنی هپکو اراک از ارائه گواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1398/12/11][157867/ت 57483هـ] حذف یک عبارت از تصویب نامه شماره 138554/ت 57063 هـ مورخ 29/10/1398

 [1369/10/26][30/5/4439/49010] *دستورالعمل صدور گواهی جهت صنوف تولیدی، توزیعی و اتحادیه ها
 [1386/10/30][230/95210] اجرای تبصره یک ماده 186 ق.م.م.
 [1386/12/13][111973] ماخذ محاسبه سه در هزار سهم اتاق بازرگانی موضوع ماده 64 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
 [1388/06/15][230/43216/د] تبصره یک ماده 186 ق.م.م.
 [1390/02/24][230/5162/د] ارسال آمار
 [1392/01/28][200/953] تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال 1390صاحبان وسایط نقلیه عمومی در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1392/12/28][200/24195/ص] تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال 1392صاحبان وسایط نقلیه مسافری،باری، ماشین آلات راهسازی و صنعتی در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم

 [1386/02/19][4] ابطال بخشنامه شماره 60048-4638-5-30 مورخ 24-11-1372 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی.
 [1387/02/01][53] بخشنامه شماره 7110 مورخ 3/2/1386 سازمان امور مالیاتی کشور.

 [1371/10/29][30/4/12353] *تمدید پروانه
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی